หน่วยที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง รู้จัก Sony Movie Studio                  

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
            ในบทนี้จะทำให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับส่วนประกอบของโปรแกรม Movie Studio และการเริ่มสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาใช้งาน เพื่อที่จะใช้งานได้อย่างรวดเร็วในบทต่อๆ ไป
จุดประสงค์การเรียนรู้
            1. รู้จักส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรม Movie Studio
            2. รู้จักหน้าที่ของหน้าต่าง Docking Area เพื่อใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
            3. สามารถสร้างและบันทึกไฟล์ใฟม่ได้