หน่วยที่ 1

ความรู้งานตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น

            ในบทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมการทำงานวิดีโอ รู้จักฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเผยแพร่วิดีโอให้เหมาะสมกับสื่อในปัจจุบัน และแนะนำโปรแกรม Sony Movie Studio ที่เป็นโปรแกรมหลักที่จะใช้ศึกษาในสื่อการเรียนนี้

แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรู้เรื่อง ความรู้งานตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น
แบบทดสอบหลังเรียน