ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา  รหัสวิชา ง33202
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202
จำนวน 1 หน่วยการเรียน
จำนวน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์

คำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้เพื่อการศึกษา
2. การเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนด จึงจะประสบความสำเร็จ
3. ขั้นตอนการเรียน
3.1 อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจ ก่อนทำการเรียนในบทเรียน รวมทั้งศึกษาคำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้
3.2 คลิกเข้าสู่ บทเรียน และเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการเรียน
3.3 หรือเลือก หน่วยการเรียนรู้ ที่จะเรียน จากแถบนำทางสีฟ้าด้านซ้ายมือ
3.4 ควรเลือกเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไปตามลำดับ เมื่อเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จบ แล้วค่อยเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ต่อไป
3.5 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียนที่กำลังจะเรียน โปรแกรมจะตรวจสอบคำตอบและแจ้งคะแนนให้โดยอัตโนมัต จดบันทึกคะแนนไว้
3.6 เข้าสู่บทเรียน โดยเลือกศึกษาจากใบความรู้ไปตามลำดับ
3.7 ทำแบบฝึกหัดจากใบงาน ไปตามลำดับ
3.8 เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรียนรู้ แล้ว ทำแบบทดสอบหลังเรียน ในบทเรียนที่เรียนจบแล้ว เมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จโปรแกรมจะตรวจสอบคำตอบและแจ้งคะแนนให้โดยอัตโนมัติ
4. การทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดระดับความรู้เดิมที่มีอยู่ ดังนั้นถ้าผู้เรียนทำแบบทดสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
5. เมื่อเข้าสู่บทเรียนแล้วให้เรียนตามลำดับจากเมนู และเมื่อเรียนจบบทเรียน ให้ออกจากบทเรียน เพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน โปรแกรมจะคำนวณคะแนนที่ผู้เรียนทำได้
6. เมื่อศึกษาบทเรียนแต่ละหน่วยเสร็จแล้ว ให้ทำกิจกรรม ดังนี้
6.1 ทำใบงานหรือแบบฝึกหัดของแต่ละบทเรียน
6.2 ส่งงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ E-mail : kroo_pong@mpsc.ac.th
6.3 เมื่อต้องการติดต่อกับครูผู้สอนและต้องการสอบถามต่าง ๆ ที่ E-mail : kroo_pong@mpsc.ac.th
6.4 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากลิงค์แหล่งเรียนรู้ที่ครูเตรียมไว้ให้ หรือสืบค้นข้อมูล เพิ่มเติมจาก Search Engine ทั่วโลก