ใบงานที่ 6.2

ใบงานที่ 6.2 การประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์
จงตอบคำถามต่อไปนี้
 
1. การประเมินผลรายละเอียดของโครงงานต่อไปนี้ พิจารณาจากอะไร
  
สิ่งที่จะพิจารณา
พิจารณาจาก
1. บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่..............................................................................
2. คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน...............................................................................
3. ความสมบูรณ์ของผลงาน................................................................................
4. ประโยชน์ของผลงาน................................................................................
5. เทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหา................................................................................
6. ความคิดสร้างสรรค์................................................................................
 
2. ให้นักเรียนเขียน mindmap วิธีการประเมินโครงงาน จากใบความรู้ที่ 6.2
 
3. การวัดผลประเมินผลโครงงาน จากรายการที่ประเมินต่อไปนี้
 
ที่
รายการที่ต้องการประเมิน
ครูประเมินได้จากข้อใด
1
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ หลักการ และหลักการทำโครงงานทั่วไป 
2
รู้จักคิด วิเคราะห์ ตนเอง สภาพแวดล้อม หาทางเลือกในการทำโครงงาน 
3
มีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของโครงงานที่เลือก 
4
มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ และ แหล่งวิทยาการที่จะสนับสนุนการทำงาน 
5
วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง เหมาะสม ตามขั้นตอนกระบวนการทำงาน ประหยัด และ ปลอดภัย 
6
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ รู้จักแก้ปัญหา ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
7
ทำงานด้วยความตั้งใจ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีคุณธรรมในการทำงาน 
8
ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
9
ลักษณะของผลงานด้านความคิด 
10
ประโยชน์ของผลงาน / ความปราณีต 
 
ให้นักเรียนพิจารณาวิธีการประเมินโครงงานของครูด้านล่าง และนำหมายเลข 1 ถึง หมายเลข 7 ใส่ในช่องตารางทางขวา ให้สอดคล้องกับรายการที่ต้องการประเมินในตารางทางซ้าย
 
ครูประเมินโครงงานจาก
   1) ครูอ่านจากเค้าโครงของข้อเสนอโครงงานโดยรวม
   2) ครูตรวจการเขียน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ในเค้าโครงข้อเสนอโครงงานของนักเรียน
   3) ครูดูจาก แผนปฏิบัติการโครงงาน
   4) ครูตรวจแบบบันทึกุระหว่างปฏิบัติงานจริง
   5) ครตรวจูดูผลงาน /ชิ้นงานโครงงาน ของนักเรียน
   6) ครูอ่าน ความสำคัญ จุดประสงค์ และรูปแบบของโครงงาน จากเค้าโครงที่ส่งตรวจ
   7) ครูสังเกตพฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน ทั้ง ก่อน ระหว่าง และ หลังปฏิบติโครงงาน

Comments