ใบงานที่ 6.1

ใบงานที่ 6.1 การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
จงตอบคำถามต่อไปนี้
 1. การจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอโครงงาน มีหลักการสำคัญอะไรบ้าง จงอธิบาย
.................................................................................................................................................................................................
2. ให้นักเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ ความเหมาะสมของการออกแบบโปสเตอร์โครงงานเพื่อนำเสนอ ที่นำมาให้ 3 แบบ
        
                    รูปที่ 1                                                 รูปที่ 2                                             รูปที่ 3
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
 
3.การวางแผนเพื่อพูดนำเสนอโครงงาน มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
.................................................................................................................................................................................................
4. สื่อที่ใช้ช่วยในการนำเสนอโครงงาน ควรมีลักษณะอย่างไร
.................................................................................................................................................................................................
5. ถ้านักเรียนต้องจัดแสดงนิทรรศการโครงงาน ควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
.................................................................................................................................................................................................
Comments