ใบความรู้ที่ 6.1

 ใบความรู้ที่ 6.1 การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
การนำเสนอโครงงาน
         การแสดงผลงานจัดได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญอีกประการหนึ่งของการทำโครงงานเรียกได้ว่าเป็น งานขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการแสดงผลิตผลของ ความคิด และการปฏิบัติการทั้งหมดที่ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเวลาไป … และเป็นวิธีการที่จะทำให้ ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น ๆ มีผู้กล่าวกันว่าการวางแผน ออกแบบเพื่อจัดแสดง ผลงานนั้นมีความสำคัญเท่าๆกับการทำโครงงาน นั้นเอง ผลงานที่ทำจะดียอดเยี่ยมเพียงใด แต่ถ้า การจัดแสดงผลงานทำได้ไม่ดี ก็เท่ากับไม่ได้ แสดงถึงความยอดเยี่ยมของผลงานนั้นเลย

การจัดแสดงและการนำเสนอผลงาน
              การแสดงผลงานนั้นอาจทำได้หลายรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การแสดงในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายด้วยคำพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไม่มีการอธิบายประกอบ หรือในรูปของการรายงานปากเปล่า ไม่ว่าการแสดงผลงานจะอยู่ในรูปแบบใด ควรจะจัดให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้
        1. ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา
        2. คำอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทำโครงงาน และความสำคัญของโครงงาน
        3. วิธีการดำเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและสำคัญ
        4. การสาธิตหรือแสดงผลที่ได้จากการทดลอง
        5. ผลการสังเกตและข้อมูลเด่น ๆ ที่ได้จากการทำโครงงาน

การจัดนิทรรศการโครงงาน    ควรคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
        1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง
        2. ความเหมาะสมกับเนื้อที่จัดแสดง
        3. คำอธิบายที่เขียนแสดงควรเน้นประเด็นสำคัญ และสิ่งที่น่าสนใจเท่านั้น โดยใช้ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน และเข้าในง่าย
        4. ดึงดูดความสนใจผู้เข้าชม โดยใช้รูปแบบการแสดงที่น่าสนใจ ใช้สีที่สดใส เน้นจุดที่สำคัญหรือใช้วัสดุต่างประเภทในการจัดแสดง
        5. ใช้ตาราง และรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอย่างเหมาะสม
        6. สิ่งที่แสดงทุกอย่างต้องถูกต้อง ไม่มีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด
        7. ในกรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ สิ่งนั้นควรอยู่ในสภาพที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

การแสดงผลงานโครงงานด้วยโปสเตอร์   โปสเตอร์โครงงานที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
        1. มีข้อมูลที่กระชับและชัดเจน
        2 .มีหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ
        3. แสดงให้เห็นสิ่งที่ค้นพบหรือสิ่งที่พัฒนา
        4. แสดงกระบวนการ / วิธีการ ที่พัฒนา
        5. ใช้ภาษาเข้าใจง่าย
        6. เรียงเรื่องให้อ่านตามได้เข้าใจ
        7. ตัวหนังสืออ่านได้ชัดเจน
        8. ทำงานประณีต เรียบร้อย ไม่มีคำผิดเลย
        9. จัดส่วนประกอบต่าง ๆ ได้เหมาะสม ไม่แน่นเกินไป
        10. นำเสนอได้น่าสนใจ
        11. มีภาพและงานกราฟิกประกอบ ทำให้ข้อมูลชัดเจนขึ้น
        12. ใช้สีสันที่สมดุล
        13. มีหลักฐานอ้างอิง

ตัวอย่างโปสเตอร์โครงงานที่นำเสนอ  
  
  
  

การพูดต่อหน้ากลุ่มคน
            แม้นว่าสิ่งที่จะพูด เป็นสิ่งที่ผู้ทำโครงงานรู้แล้วเป็นอย่างดีก็ตาม แต่ในการพูดให้ผู้อื่นฟัง ผู้ทำโครงงานต้องศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมสาระที่พูดให้เหมาะสมกับผู้ฟัง มีเป้าหมายในการพูด และพูดในสิ่งที่ผู้ฟังสนใจอยากฟัง การพูดที่ดี ต้องมีการเตรียมตัว ดังนี้
            1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่จะพูด
            2. วางแผนสิ่งที่จะพูด
            3. เตรียมสื่อที่ใช้ประกอบการพูด
            4. เขียนโน้ตช่วยจำ
            5. ฝึกพูดหลาย ๆ ครั้ง
            6. เลือกประเด็นสำคัญเพียง 4 - 5 อย่างเท่านั้น เพราะ ...คนเราจำอะไรไม่ได้มากนักจากการฟังคนอื่นพูด !!!
            7. เตรียมประเด็นข้อมูลที่จะพูดให้ตรงกับผู้ฟัง เช่น ผู้ฟังอาจเป็น กรรมการตัดสินโครงงาน , ครูอาจารย์โรงเรียนอื่น ๆ , เพื่อนนักเรียน หรือ บุคคลทั่วไป เป็นต้น 

การวางแผนสิ่งที่จะพูด
            ผู้ทำโครงงานต้องวางแผนการพูด โดยวางโครงร่างของสิ่งที่จะพูด เพื่อให้รู้ล่วงหน้าถึงลำดับของสิ่งที่จะพูด โดยแบ่งส่วนที่จะพูดออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
             --> ส่วนเริ่มต้น
                    >>> บอกว่าเป็นใคร...ชื่ออะไร
                    >>> บอกชื่อโครงงานที่ทำ
                    >>> กล่าวนำสั้น ๆ ถึงสิ่งที่จะพูด ด้วยวิธีการที่ดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง
                    >>> โชว์ภาพ ตั้งคำถามผู้ฟัง
                    >>> แสดงส่วนที่น่าสนใจของโปรแกรมที่พัฒนา
             --> ส่วนสาระสำคัญ
                    >>> แบ่งสาระสำคัญที่จะพูดเป็นประเด็น ๆ
                    >>> เรียงลำดับประเด็นไว้
                    >>> แต่ละประเด็นพูดนำด้วยประโยค 1 ประโยค
                    >>> พยายามเชื่อมโยงสิ่งที่พูดในแต่ละประเด็นให้ใกล้ตัวผู้ฟัง
             --> ส่วนสรุป
                    >>> บอกประโยชน์ของสิ่งที่ค้นพบ / โปรแกรมที่พัฒนา
                    >>> เสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือต่อยอดโครงงาน
                    >>> จบลงด้วยสิ่งสรุปที่สร้างความประทับใจผู้ฟังและทำให้ผู้ฟังจดจำไว้ได้

การฝึกพูด
        ฝึกพูดก่อนวันพูดจริง
        จำประเด็นสำคัญที่จะพูด
        ฝึกพูดให้เป็นธรรมชาติ
        ฝึกพูดให้ชัดเจน
        รู้จังหวะเน้น
        ไม่พูดเร็ว

การเตรียมสื่อประกอบ
            ในการนำเสนอด้วยการพูด ผู้ทำโครงงานต้องเตรียมสื่อที่จะช่วยให้ผู้ฟังสนใจฟัง และเข้าใจในสิ่งที่พูดได้โดยง่าย แต่สื่อที่ใช้ไม่ควรสลับซับซ้อน ควรเป็นสื่อง่าย ๆ ใช้ภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหวสั้น ๆ แสดงกราฟ โมเดล หรือสาธิตประกอบได้ถ้าโครงงานจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงสถานที่ที่จะนำเสนอด้วย เช่น อุปกรณ์ที่มีให้ แสงในห้อง ขนาดห้อง ฯลฯ 

สื่อนำเสนอที่ดี
        มีตัวหนังสือน้อย
        มีเฉพาะประเด็นสำคัญ
        ตัวหนังสือมีขนาดโตพอที่ผู้ชมอ่านได้
        ใช้ตัวอักษรสีเข้ม เช่น สีดำ สีน้ำเงินเข้ม
        ออกแบบการนำเสนอให้เรียบง่าย
        ไม่พูดโดยการอ่านจากสิ่งที่เขียน

Comments