หน่วยที่ 6 การนำเสนอและประเมินโครงงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถ
        1.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอโครงงานในรูปแบบที่เหมาะสมได้ 
        2.นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ในที่ชุมชนได้
        3.ประเมินผลโครงงานด้วยเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้
 
แนวคิดและสาระ
           การนำเสนอ และการแสดงผลงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการทำโครงงาน เพื่อแสดงออกถึงผลิตผลของความคิด ความพยายามในการทำงานที่ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเท และเป็นวิธีที่ทำให้ ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น การเสนอผลงานอาจทำได้ในหลายรูปแบบต่างๆ กัน เช่น การแสดงผลงานโดยไม่มีการอธิบายประกอบ การรายงานด้วยคำพูดในที่ประชุม การจัดนิทรรศการโดยโปสเตอร์และอธิบายด้วยคำพูด เป็นต้น เนื้อหาหรือองค์ประกอบที่ควรบรรจุอยู่ในการนำเสนอผลงานด้วย ระบุกฎเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของการนำเสนอผลงาน

สื่อการเรียนรู้
 
แบบฝึกหัด