ใบงานที่ 5.2

ใบงานที่ 5.2 การเขียนบทคัดย่อโครงงาน

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
 1. จงอธิบายความหมายของบทคัดย่อโครงงาน
..................................................................................................................................................................................................
2. ในการเขียนบทคัดย่อ ควรกล่าวถึงอะไรบ้าง
..................................................................................................................................................................................................
3.บทคัดย่อที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
..................................................................................................................................................................................................
4. หลักการสำคัญของการเขียนบทคัดย่อ คืออะไรบ้าง
..................................................................................................................................................................................................
5. ให้นักเรียนเลือกศึกษาตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์มา 1 โครงงาน ที่นักเรียนสนใจ และเขียนบทคัดย่อจากโครงงานนั้น ๆ
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................


Comments