ใบงานที่ 5.1

ใบงานที่ 5.1 การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
 
1. จงเขียนหัวข้อทั้งหมดของการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
..................................................................................................................................................................................................
2. กิตติกรรมประกาศ คืออะไร เหตุใดจึงต้องเขียนไว้ในรายงานโครงงาน
..................................................................................................................................................................................................
3.ให้นักเรียนนำข้อเสนอโครงงานของนักเรียน มาร่างกิตติกรรมประกาศ พอสังเขป
..................................................................................................................................................................................................
4. คู่มือการใช้งาน จะเขียนขึ้นกรณีใด และถ้าต้องเขียน ควรประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้าง
..................................................................................................................................................................................................
5.รายละเอียดของการพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุด จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้าง จงอธิบาย
..................................................................................................................................................................................................
6. เนื้อเรื่องย่อ หรือ Story Board คืออะไร
..................................................................................................................................................................................................
7. ส่วนใดของรายงานโครงงานที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักเรียนพัฒนาขึ้นด้วยตนเอง มิได้ลอกเลียนมาจากที่ใด
..................................................................................................................................................................................................
8.หัวข้อใดในรายงานโครงงาน ทำให้ผู้อ่านทราบว่าโปรแกรมที่พัฒนาเหมาะสมที่ใช้กับกลุ่มเป้าหมายใด
..................................................................................................................................................................................................
9. หัวข้อใดในรายงานโครงงาน ทำให้ผู้อ่าน ทราบว่าโปรแกรมจะสามารถใช้ได้กับฮาร์ดแวร์ชนิดใด
..................................................................................................................................................................................................
10. จงบอกความสำคัญของเหตุที่ต้องใส่เอกสารอ้างอิง ในรายงานโครงงานไว้ด้วย
..................................................................................................................................................................................................

Comments