หน่วยที่ 5 รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานโครงงาน

หน่วยที่ 5 รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานโครงงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถ
        1.อธิบายรูปแบบและวิธีการจัดทำรายงานโครงงานได้ 
        2.เขียนบทคัดย่อของโครงงานได้
        
     
        
แนวคิดและสาระ
    การจัดทำรายงานเพื่อบันทึกและนำเสนอรายละเอียดต่างๆ ของการพัฒนาระบบงาน รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวคิด วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนรายงานนั้น ควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมา ให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่ควรปรากฏในรายงาน

สื่อการเรียนรู้

แบบฝึกหัด