ใบงานที่ 4.2

ใบงานที่ 4.2  
การทำโครงงานอย่างมีระบบ

จงตอบคำถามต่อไปนี้
 
1. ปัจจัยหลักที่จะทำโครงงานคอมพิวเตอร์ให้ประสบผลสำเร็จ มีอะไรบ้าง
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

2. ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ นักเรียนควรพิจารณาอะไรบ้าง เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ ตอบมาเป็นข้อ ๆ
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

3. ขั้นตอนของการลงมือพัฒนาโครงงาน ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด เพราะเหตุใด
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

4. ให้นักเรียนออกแบบบันทึกการประชุมระดมความคิดของกลุ่มที่ทำโครงงาน มา 1 แบบ
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

5.นักเรียนคิดว่าควรจะมีแบบบันทึกอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง นอกเหนือจากใบความรู้ที่ 4.2 เพื่อติดตามการทำโครงงาน ให้สมบูรณ์ที่สุด บอกมา 1 แบบ และออกแบบมาด้วย
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Comments