ใบงานที่ 4.1

ใบงานที่ 4.1  
การทำโครงงานให้สำเร็จและมีคุณภาพ

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1. นักเรียนพิจารณาตนเองว่ามีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าโครงงานที่ดีได้หรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
2.นักเรียนพิจารณาตนเองว่าเป็นผู้ร่วมโครงงานที่ดีได้หรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3. ความสำเร็จของโครงงานประเภททีม สิ่งใดสำคัญที่สุดมาเป็นอันดับแรก เพราะเหตุใด
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
4. ในการเลือกสมาชิกในทีมที่ทำโครงงานร่วมกัน 3 คน แต่ละคนควรมีความสามารถหรือมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ที่จะทำให้โครงงานมีความสมบูรณ์
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
5. จากหลักการทำโครงงานให้สำเร็จด้วย 7 คำถาม ในใบความรู้ ที่4.1 ถ้านักเรียนจะทำโครงงานจากข้อเสนอโครงงานที่นักเรียนนำเสนอผ่านแล้ว นำมาเขียนสิ่งที่ต้องทำ ในตารางด้านขวามือ
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Comments