หน่วยที่ 4 แนวทางการทำโครงงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถ
        1. อธิบายวิธีการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ให้สำเร็จได้ 
        2. บอกคุณลักษณะของหัวหน้าโครงงานและผู้ร่วมโครงงานที่ดีได้ 
        3. บอกคุณลักษณะของผู้ทำโครงงานให้สำเร็จและมีคุณภาพได้ 
        4. อธิบายวิธีการทำโครงงานอย่างเป็นระบบได้
        
แนวคิดและสาระ
     ในการพัฒนาโครงงานนั้น ต้องมีการวางแผนเพื่อดำเนินโครงงานให้สำเร็จ สมบูรณ์ละมีคุณภาพ ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในข้อเสนอโครงงาน แต่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ถ้าพบว่าจะช่วยทำให้ผลงานดีขึ้น ควรจัดระบบการทำงานโดยทำส่วนที่เป็นหลักสำคัญๆ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงค่อยทำส่วนประกอบหรือส่วนเสริมเพื่อให้โครงงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น และถ้ามีการแบ่งงานกันทำ ให้ตกลงรายละเอียดในการต่อเชื่อมชิ้นงานที่ชัดเจนด้วย นอกจากนั้นผู้เรียนควรพัฒนาระบบงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน โดยคำนึงถึงความประหยัด ความปลอดภัย และระยะเวลาในการทำงาน และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของผลงานซึ่งเป็นความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นทำงานได้ ถูกต้องตรงกับความต้องการที่ระบุไว้ในเป้าหมาย และทำงานได้ด้วยประสิทธิภาพสูง 

สื่อการเรียนรู้
 
แบบฝึกหัด