ใบงานที่ 2.1

ใบงานที่ 2.1 
วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

จงตอบคำถามต่อไปนี้  

1.  วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง จงอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน มาพอสังเขป

..............................................................................................................................................................................................

2.  ระบุขั้นตอนของวิธีการดำเนินการของตัวอย่างโครงงานต่อไปนี้

      2.1  ชาลีช่วยสอนการบ้านการบวก-ลบเลขให้น้องบ่อย ๆ ............................................................................................

      2.2  ชาลีขอพบอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อขอคำแนะนำการทำโครงงานพัฒนาโปรแกรมการสอนบวก-ลบเลข ...............................................................................................................................................................................................

       2.3  ชาลีพัฒนาโปรแกรมสอนบวก-ลบเลข ด้วยวิชวล เบสิก ........................................................................................

      2.4  ชาลีเรียนและเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล เบสิก .......................................................................................................

      2.5  ชาลีจัดทำรายงานโครงงาน พร้อมคู่มือการใช้งาน ..................................................................................................

       2.6  ชาลีนำเสนอโปรแกรมหน้าห้องเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนและเพื่อน ๆ ฟัง ...............................................................

       2.7  ชาลีค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ว่ามีใครพัฒนาโปรแกรมสอนบวก - ลบเลขไว้บ้างแล้ว

.............................................................................................................................................................................................

       2.8  ชาลีจัดทำข้อเสนอโครงงาน เพื่อนำเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน .............................................................................................................................................................................................

3. นักเรียนสามารถหาข้อมูลที่จะทำโครงงานจากแหล่งใดได้บ้าง

……………………………………………………………………….......................……………………………………..

4. จงบอกองค์ประกอบสำคัญในการเลือกหัวข้อที่จะทำโครงงาน

……………………………………………………………….....................……………………………………………….

5. การลงมือพัฒนาโครงงานควรคำนึงถึงอะไรบ้าง

……………………………………………………………………...................…………………………………………..


Comments