หน่วยที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน

หน่วยที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. บอกขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
     2. กำหนดหัวข้อโครงงานที่ตนเองสนใจได้ 
     3. ค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ 

แนวคิดและสาระ
      ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน  ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน ขั้นการลงมือทำโครงงาน ขั้นการเขียนรายงาน และขั้นการนำเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน  

สื่อการเรียนรู้
 
แบบฝึกหัด
     ใบงานที่ 2.2 การคัดเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน (ขออภัยใบงานนี้ถูกย้ายไปหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เนื่องจากครูแทรกใบงานผิดที่)