หน่วยที่ 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถบอกความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
2. สามารถบอกคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
3. สามารถจำแนกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

แนวคิดสาระ
         โครงงานคอมพิวเตอร์หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ในการศึกษาทดลองแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อนำผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือเพื่อใช้สร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
         โครงงานคอมพิวเตอร์มีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญ และมีทักษะในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ

สื่อการเรียนรู้
ใบความรู้ที่ 1.1 ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

แบบฝึกหัด