ใบงานที่ 3.1

ใบงานที่ 3.1

การเขียนข้อเสนอโครงงาน

1.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน เขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา เรื่อง อินเทอร์เน็ต โดยสื่อนี้ผลิตจากโปรแกรมที่นักเรียนถนัด เช่นทำเว็บไซต์ ใช้ Flash หรือ PowerPoint ตามหัวข้อต่อไปนี้ 


2.  จัดทำแผนปฏิบัติงานของโครงงานในข้อ 1 โดยใช้รูปแบบดังนี้

     โดยโครงงานนี้ให้เวลา 2 เดือน เขียนกิจกรรมที่ต้องทำ และใช้เวลาเท่าไร จำแนกเดือนเป็น 4 สัปดาห์


โหลดแบบฟอร์มโดยคลิกข้างล่างนี้

ĉ
จิรศักดิ์ ยอดชะลูด,
3 ธ.ค. 2558 19:25
ĉ
จิรศักดิ์ ยอดชะลูด,
3 ธ.ค. 2558 19:08
Comments