ใบความรู้ที่ 3.2

ใบความรู้ที่ 3.2 
ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงงาน


ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร

 (ภาษาอังกฤษ) Restaurant with Landscape

สาขาของงานวิจัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. นายเบญจรงค์   กัลยานมิตตา   2.นางสาวธวัลรัตน์  อังคประเสริฐกุล 
                                โรงเรียนระยองวิทยาคม

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายชนารัตน์  คำอ่อน

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม นางอัจฉรา รัตนวงษ์

ระยะเวลาดำเนินงาน 4 เดือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ 
การประกอบธุรกิจเป็นการหารายได้เลี้ยงชีพอย่างหนึ่ง ในบรรดาประเภทของธุรกิจทั้งหลายนั้น ธุรกิจร้านอาหารเห็นจะมีความโดดเด่นพิเศษกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆ ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหาร จึงทำให้ธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในด้านรสชาติ การบริการที่ประทับใจ บรรยากาศ ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจร้านอาหารทั้งสิ้น ยิ่งเรากำลังอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร หากเรานำเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นบางตัว มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจการร้านอาหารของเรา ก็จะทำให้การจัดการในธุรกิจร้านอาหารของเราดีขึ้น ซึ่งโปรแกรมนี้ ผู้ประกอบการ สามารถนำเข้าภาพที่ออกแบบรูปของสถานที่ร้านอาหารมาใช้ใน Programได้ รวมทั้งสามารถ เพิ่ม, ลด, แก้ไข ตำแหน่ง สี ขนาด จำนวนคน รูปร่าง ของโต๊ะในร้านอาหาร ทราบเมนูที่ลูกค้าสั่งและเสิร์ฟได้ถูกต้อง ทันตามความต้องการ ทั้งยังมีระบบการจัดการรายได้ เช่น สามารถตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระของลูกค้าแต่ละโต๊ะได้อย่างรวดเร็ว และยังมีตารางข้อมูลรายได้ของยอดเงินในแต่ละวัน และรายชื่ออาหาร ซึ่งจะทำให้ การรวมยอดขายในแต่ละวันง่ายขึ้น มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการรวมยอดขายในแต่ละวัน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
2. เพื่อให้การจัดการในร้านอาหารดีขึ้น 
3. เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล 
4. เพื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์ได้ในร้านอาหารอย่างมีคุณภาพ

3. หลักการและทฤษฎี

ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร” นี้มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นโปรแกรม ซึ่งสามารถพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Delphi 7.0 เป็นหลักที่มีการประยุกต์เอาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pascal ที่นำมาสร้างเป็นระบบจัดการร้านอาหารที่มีคุณสมบัติในการช่วยงานในภัตตาคารอาหารได้ เช่น การวางโต๊ะอาหารในหน้าต่างด้านซ้ายของโปรแกรมที่เกี่ยวกับสถานที่ร้านอาหาร และแสดงสถานะของโต๊ะ รวมทั้งสรุปยอดเงิน จำนวนโต๊ะในแต่ละวันทางหน้าต่างด้านซ้าย ทั้งยังมีปุ่มเชื่อมโยงไปยัง Form อีก Form ที่มีตารางบัญชีของทั้งในแต่ละวัน และแต่ละเดือนได้อีกด้วย

4. วิธีดำเนินงาน

เทคโนโลยีที่ใช้ โปรแกรมนี้จะมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
   - Input ซึ่งรับค่ามาจาก mouse และ keyboard แล้วนำมาประมวลผลส่งต่อไปยังตัวโปรแกรม 
   - Output แสดงผลออกมาทางหน้าจอ monitor

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
     - Delphi 7.0
     - Photoshop CS 
     - Macromedia Flash MX

รายละเอียดของโปรแกรมที่พัฒนา 
                “ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร (Restaurant with Landscape)” จัดเป็นโปรแกรมในประเภท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งโปรแกรมนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ข้าง โดยข้างซ้ายที่มีขนาดใหญ่กว่าจะเป็น ภูมิศาสตร์ของร้านอาหารที่จะวาดด้วยโปรแกรมอะไรก็ได้แล้วจะมีปุ่มให้ Add ภาพลงไปได้ หรือจะถ่ายรูปจริง จากด้านบนที่สูง แล้วตกแต่ง แล้วนำ Add เข้ามา โดยจะสร้าง Component ที่สามารถลากโต๊ะ มาวางบนหน้าจอได้ ทั้งยังเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงเบอร์โต๊ะ ขนาดโต๊ะ(ไม่จำเป็นต้องใส่ตรงตามความจริงก็ได้ เพราะรูปที่นำมาใส่อาจจะไม่พอดีกับจำนวนโต๊ะถ้าใส่ขนาดตามความจริง) สีโต๊ะ รูปร่างโต๊ะ(กลม กับ สี่เหลี่ยม) จำนวนคนนั่ง ฯลฯ ส่วนด้านซ้ายที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นหน้าต่างที่แสดงผลสถานะของโต๊ะที่กำลังรับประทานอาหาร หรือกำลังรอเงินทอน เป็นต้น ทั้งยังมีรวมยอดขาย รวมโต๊ะ ของวันนี้อีกด้วย Input/Output specification Input: การรับค่าจาก Mouse และ Keyboard ที่คลิกลงไปในส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ที่นำไปประมวลผล ต่างๆ ภายในโปรแกรม Output: การแสดงผลออกทางหน้าจอ monitor

5. แผนปฏิบัติงาน

ลำดับที่

กิจกรรม

เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

ศึกษาระบบในร้านอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ออกแบบรายละเอียดของโปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยDelphi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ออกแบบโครงสร้างของซอฟต์แวร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

พัฒนาซอฟต์แวร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้โปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• ซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ระบบจัดการร้านอาหาร 
• ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ Delphi

7. เอกสารอ้างอิง

  • หนังสือ เริ่มต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 7 ฉบับสมบูรณ์ โดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร จาก Dev Book
  • หนังสือ การเขียนโปรแกรมภาษา Delphi จาก สยามคอมพิวเตอร์
  • หนังสือ เริ่มต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 5 ฉบับสมบูรณ์ โดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร จาก Inf
Comments