หน่วยที่ 3 จัดทำและนำเสนอข้อเสนอโครงงาน

หน่วยที่ 3 จัดทำและนำเสนอข้อเสนอโครงงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถ
        1. บอกแนวทางของการจัดทำข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีได้
        2 .เขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
        3. นำเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
        
แนวคิดและสาระ
      ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจำเป็นต้องกำหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการพัฒนาล่วงหน้า เพื่อจะช่วยให้สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการทำโครงงานนั้น และเขียนเป็นข้อเสนอโครงงานออกมา เพื่อที่จะสามารถนำไปขอคำปรึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง  

สื่อการเรียนรู้
 
แบบฝึกหัด
ใบงานที่ 3.2   นำเสนอข้อเสนอโครงงาน