ITA-MPS 2020

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน 

การประชาสัมพันธ์

 O7

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การให้บริการ

การบริการเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 O32

 O33

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงของผู้บริหาร

 O34

 O35

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 O36

 O37

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

 O38

 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

 O42

 O43

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน