ุรุ่นที่ 28 (2546-2548)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  รุ่นที่  28 ( พ.ศ. 2546- 2548 )

คุณวิษณุ  แท่นแก้ว

คุณอภิราช  ผุยโพนทัน

คุณจรัญ  ลาสอน

คุณคมสันต์  มลัยไธสง

คุณวีรวัฒน์  มาหา

คุณโรจนพร  ลาสอน

คุณสุพัตรา  ถะเกิงสุข

คุณรังสรรค์  ทองแกม

คุณแสน  พรมนัส

คุณโสรยา  เขตขันธ์

คุณพิชิตชัย  พันธุ์กลาง

คุณเมย์  ตระการจันทร์

คุณพิพัฒน์  บุญเบ้า

คุณศิริทรัพย์  อรกุล

คุณวุฒิชัย  คานพลงาม

คุณเลิศศักดิ์  ดุชิตา

คุณสุทิน  วุฒิยา

คุณปวีณา  สอนวิชา

คุณณรงค์ฤทธิ์  ลาจันทะ

คุณอรปรียา  จอมไธสง

คุณสุรบถ  อุไรรัตน์

คุณกูลศักดิ์  จันทร์ผ่อง

คุณธนากร  ฉิวรัมย์

คุณทิพวรรณ  ทองนำ

คุณอรรถพล  สินสุข

คุณอภิญญา  ชะตารัมย์

คุณธีระศักดิ์  จันทร์มณี

คุณสามารถ  แสวงสุข

คุณอัศวิน  สุขประเสริฐ

คุณธีรพงษ์  ชะรุมรัมย์

คุณภานุเดช  คุ้มภัย

คุณแววเดือน  แสนบุญ

คุณกฤษณ์  ชะรุมรัมย์

คุณรุ่งตะวัน  ธูปน้ำคำ

คุณอรุณ  สายวัน

คุณธีระพงษ์  สุขประเสริฐ

คุณจีราภรณ์  วินิกรณ์

คุณอรพินทร์  นิเรียงรัมย์

คุณจักรกรี  อินจันดา

คุณกฤษดา  สาลี

คุณปาริชาต  แท่นแก้ว

คุณจีรวัฒน์  นิลชัย

คุณนัยนิต  ชะเดืองรัมย์

คุณแดง  ศรีสุวรรณ

คุณมารินทร์  ชะรุมรัมย์

คุณทรงเกียรติ  บุญมา

คุณนนทนันท์  ชอโคกกรวด

คุณปัญญา  พลนามไพร

คุณภาริดา  สง่าชาติ

คุณรัตนชัยโย  มาตพงษ์

คุณบัญชา  ศรีพรม

คุณสุพัตร  แจ่นประโคน

คุณมาลิณี  ถะเกิงสุข

คุณวงศกร  ไชยแสง

คุณมนูญ  หล่าธรรม

คุณนัฐวุฒิ  สิงขร

คุณมุกดา  สีขาว

คุณศราวุธ  แป้นทอง

คุณอนุวัฒน์  เฉียดรัมย์

คุณสุรศักดิ์  พรมมานอก

คุณรุจจิรา  บุดดาวัน

คุณศักดิ์ดา  จะรักษ์รัมย์

คุณทวัศักดิ์  พลฤทธิ์

คุณกาญจนา  ทองงาม

คุณศิริรัตน์  อุทปา

คุณกรรวิกา  ดำพลแสน

คุณนพวรรณ  เกณทร

คุณจันทวิมล  คำจันทร์

คุณหทัยชนก  ทางคะพิษ

คุณกัญญาพัชร  เหมาะสม

คุณปุณณะรัตน์  พรมแสนปัง

คุณนภาพร  อินทร์วงศ์

คุณมาลิณี  โมกหอม

คุณเกศรินทร์  ชะจีรัมย์

คุณนัฐพล  ภาษีอินทร์

คุณจิราวรรณ  ชะบังรัมย์

คุณพิมลรัตน์  บุตรงาม

คุณสุชาดา  วันทอง

คุณกรรณิกา  อะโรคา

คุณรุ่งนภา  เคนมาตร

คุณทวินันท์  ศาลางาม

คุณดารัตน์  ฝอยศาลา

คุณดวงหทัย  วรรณปะเก

คุณสายรุ้ง  ทวารไพร

คุณธีรดา  สกุลรัก

คุณนิสา  ยอดเพ็ชร

คุณนิลวรรณ  ทับสุลิ

คุณอุไรพร  ไพเราะ

คุณนิตติยา  สอนบุญชู

คุณพฤกษา  เปลี่ยนไธสง

คุณพรรษพร  ช่วยรัมย์

คุณอรวรรณ  กองสุข

คุณพัชรินทร์  สายยศ

คุณสมจิต  แก้วกล้า

คุณลิขิต  ทองมาก

คุณเกศสุดา  ถะเกิงสุข

คุณพัชรี  แสนกล้า

คุณสายพินทร์  เยรัมย์

คุณพัชรา  พิลาล้ำ

คุณจิราภรณ์  คูณขวัญ

คณมนทิรา  ทอนรัมย์

คุณสุพรรษา  ดาทอง

คุณวสินธ์  เชวรัมย์

คุณรัชนีกรณ์  จันทร์มณี

คุณวราภรณ์  อ่อนสำอางค์

คุณขนิษฐา  สง่าชาติ

คุณมะลิวรรลย์  สานันท์

คุณสุภาพร  ปิโยรัมย์

คุณวิลาวัลย์  เสมียนรัมย์

คุณผกาวดี  แตะอินทร์รัมย์

คุณวัชรี  ดีเสมอ

คุณสุวรรณา  ชุยรัมย์

คุณสโรธร  สีหานาม

คุณขนิษฐา  เพิ่มทรัพย์

คุณสุกัญญา  ชะตารัมย์

คุณอรุณวตี  หมื่นไธสง

คุณสุปราณี  แสงแก้ว

คุณจุรีรัตน์  เสมารัมย์

คุณแสงแทน  หงษ์ทอง

คุณสุภฉัตร  จวงพลงาม

คุณสุพรรณี  บันหนองสา

คุณนิตยา  บุตรงาม

คุณวาสนา  ปะยะตัง

คุณบัญชชา  ศาลางาม

คุณสุรีมาศ  ผุยโพนทัน

คุณศศิวิมล  ธรรมมีภักดิ์

คุณสุพิน  กะแสโสม

คุณศราวุธ  บุญมา

คุณสุวลี  สายยศ

คุณสวรรยา  จันหอม

คุณสันศนีย์  เสาทอง

คุณธีระพงศ์  นิทะรัมย์

คุณสุวิมล  ครองยุติ

คุณสุพัตรา  สระบัวบาล

คุณชราภรณ์  คำบุดดา

คุณถนัดกิจ  ธิราชรัมย์

คุณอรทัย  นามไพร

คุณสุภาพร  สุทธิสำราญ

คุณวราภรณ์  พรมงาม

คุณบุศรินทร์  ชะรัมย์

คุณปไพพร  บุญปก

คุณฐาปนี  ทุมพร

คุณธันยพร  พิจุล

คุณจินตนา  ศรบุบผา

คุณนิรุตต์  หงษ์ทอง

คุณฐานุตตรี  กุลชลิต

คุณนิภาพร  กองสุข

คุณพิศาล  ชะรุมรัมย์

คุณนุกูล  ดิษฐยิ้ม

คุณเศรษฐ์ภัคจักร  แสงแก้ว

คุณวิไลพร  ดาวเรือง

คุณสุทัศน์  เจริญศิริ

คุณไชยกร  นิเลิศรัมย์

คุณพัชรีภรณ์  เจริญศิริ

คุณชาคริต  จงเสริมกลาง

คุณอนุรักษ์  พรมนัส

คุณสุรัตนา  สามาน

คุณสำรวย  พิมพ์เภา

คุณอนุสรณ์  หมื่นขันธ์

คุณไพศาล  จางจิต

คุณธีระศักดิ์  ขาวรัมย์

คุณสุภสร  แก้วกล้า

คุณณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์

คุณธนพล  โนนน้อย

คุณสิริยุคลวดี  มิ่งไธสง

คุณนารีรัตน์  น้อยไธสง

คุณอภิชาติ  มุณีชัย

คุณจุฬารัตน์  ร่มเย็น

คุณบริรักษ์  ยอดจงรัมย์

คุณน้ำผึ้ง  เจริญศิริ

คุณปิยนุช  พรมนัส

คุณณัฐญา  นนทะศิลา

คุณจารุวรรณ  สิมสีแก้ว

คุณเยาวลักษณ์  ชะรุมรัมย์

คุณเดชชาติ  บุรารัตน์

คุณพิรุณ  ชะรัมย์

คุณสุภาพร  ขันนางรัมย์

คุณกฤตยา  หันจรูญ

                       ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม รุ่นที่  28 (  พ.ศ. 2546-2548 )  ม.ปลาย

 

คุณพิทยาธร  ว่องไว

คุณศิริขวัญ  หนูช้างเผือก

คุณสุวิทย์  จินดาศรี

คุณรุ่งทิวา  มหามาตร

 

คุณวุฒินันท์  พานิชรัมย์

คุณสุพรรณหงส์  สุวรรณ

คุณสมศักดิ์  โยมรัมย์

คุณอารดา  ภูมิสุข

 

คุณชวิศ  พิชญ์ประเสริฐ

คุณวรรณา  ทัพไทยดี

คุณสุวรรณ  จินดาศรี

คุณนารินทร์  ละเมียด

 

คุณนัฐพล  หาญสำโรง

คุณเสาวนิต  ซ่อนกลิ่น

คุณอนุชา  แซ่เฮง

คุณมณีบุตร  ทะรารัมย์

 

คุณโอภาส  สุขจิต

คุณประจิน  ยอดเพชร

คุณวราภรณ์  สุดเนตร

คุณกนกพร  ดีนาน

 

คุณชาคริช  ชุมพลวงค์

คุณสุภาพร  พรมนัส

คุณรัติยา  ดียิ่ง

คุณำเนตรนภา  อิ่มสำราญ

 

คุณณัฐวุฒิ  งามสง่า

คุณวัชรพล  ดำพลงาม

คุณนงนุช  เทวารัมย์

คุณกนกทิพย์  พรมนัส

 

คุณชาตรี  จางจิต

คุณวิชิต  แสงแก้ว

คุณสายสุนีย์  พันต้น

คุณขนิษฐา  ชึรัมย์

 

คุณจันทร์จิรา  แสนวัฒน์

คุณยุพิน  ถะเกิงสุข

คุณสุดารัตน์  ศรีสุข

คุณไพริน  อ่อนทา

 

คุณปวีณา  ชินรัมย์

คุณศิริกุล  หล่าธรรม

คุณสุพัตรา  ฉิวรัมย์

คุณวชิรา  ชุยรัมย์

 

คุณวนิดา  เจริญศิริ

คุณสุพัตรา  สุโทวา

คุณอัมรินทร์  คงเจริญ

คุณวรรณิศา  มุ่งหมาย

 

คุณพรสุดา  โนนน้อย

คุณกฤติยา  ชารัมย์

คุณแจ่มจรัส  ชะร่างรัมย์

คุณวัชราภรณ์  พรมนัส

 

คุณอมรรัตน์  เจริญรัมย์

คุณชญณรงค์  เจริญศิริ

คุณธิดา  ชะบังรัมย์

คุณจุรีรัตน์  วันทอง

 

คุณภาคินี  ดำพลงาม

คุณจันทร์ศรี  ทองจันทร์

คุณนิสานันท์  เยียวรัมย์

คุณทัศนี  ไหมวันทา

 

คุณกรรณิการ์  จิตไทย

คุณลักขนา  ถะเกิงสุข

คุณเบญจมาศ  ชุมพา

คุณพรรณี  ยมรัมย์

 

คุณเกสรา  ขันแข็ง

คุณเพชรัตน์  พรมนัส

คุณพิกุล  โม่ทอง

คุณพัชชา  กองน้อย

 

คุณจรรยาพร  ปานขำ

คุณระวิวรรณ  ก่อแก้ว

คุณจิราภรณ์  บุรกรณ์

คุณวิไลลักษณ์  ทิสารัมย์

 

คุณชุดาภรณ์  แป้นโสม

คุณวรรณภา  ชึรัมย์

คุณอาลิษา  จางจิต

คุณสุพัตรา  ทิรายรัมย์

 

คุณชุติมณฑน์  ชะเทียนรัมย์

คุณศิริธร  คูณขวัญ

คุณสุมาลี  สร้อยจิตร

คุณอำเภา  ก่อแก้ว

 

คุณทัศนีย์  จันทร์พลงาม

คุณสุดารัตน์  คุมสุข

คุณพนิดา  เสมารัมย์

คุณวิทยา  เข็มรัตน์

 

คุณธิดา  เชิญรัมย์

คุณเอมจิตร  เยียวรัมย์

คุณศิรินันท์  เฉื่อยรัมย์

คุณสุรเดช  พรมมานอก

 

คุณนิตยา  ยอดรัก

คุณแก้วมณี  อิ่มสำราญ

คุณกรรณิการ์  อุ่มพิมาย

คุณอานนท์  สุขประเสริฐ

 

คุณสถาพร  สัตตะบุษย์

คุณนารีรัตน์  เมชบุตร

คุณสายฝน  วรรณสิงห์

คุณสุปราณี  สีเสนา

 

คุณพจนา  อุตราศรี

คุณนิภา  ชุยรัมย์

คุณสาวตรี  สุพะยุง

คุณปิยดา  พุทธา

 

คุณพรธนัฐ  แสนมี

คุณวรรณิสา  ยินดีรัมย์

คุณสุภา  สมิงรัมย์

คุณน้ำผึ้ง  สอาดรัมย์

 

คุณเสาวรส  ไพเราะ

คุณนภัทรศร  ใจเที่ยง

คุณสุภาพ  ชะโปรัมย์

คุณสมคิด  ว่องไว

 

คุณสุพิน  ทะรารัมย์

คุณมิลตรา  ปาโส

คุณอนุศรา  กองสุข

คุณเอกลักษณ์  เลาตา

 

คุณวาสิฎฐี  ตุ้มนอก

คุณศิราพร  พนึกรัมย์

คุณสนธยา  จินดารอง

 

 

Comments