รุ่นที่ 40 (2558-2560)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 40(พ.ศ.2558-ปัจจุบัน)


คุณเจนจิรา  แสงสว่าง

คุณกิตติศักดิ์  ตะลุงแลง

คุณกิติพงษ์  สายยศ

คุณชาคริต  บุญมา

คุณธีรพล  เดียงสา

คุณพิทักษ์  ชะรุมรัมย์

คุณวีรภัทร  สืบเพ็ง

คุณสุนันท์  ชึรัมย์

คุณอานุภาพ  ทะรารัมย์

คุณอามร  ชุมเสนา

คุณอิทธิพล  ชาญถิ่นคง

คุณชลธิชา  ราชธรรมา

คุณชลิดา  ศรีอำคา

คุณประภาพร  กอสมานชัยกิจ

คุณปานฤดี  เยรัมย์

คุณพนิตอนงค์  ทองงาม

คุณพรรวษา  พรมบุตร

คุณพิยดา  ศรีภา

คุณภคพร  ประเสริฐ

คุณมาลินี  เยรัมย์

คุณวรรณิภา  ปะยะตัง

คุณวิชญาดา  สระมณี

คุณศศิกร  ดีล้ำ

คุณศันศนีย์  จริตรัมย์

คุณศิริมาศ  สุขสวัสดิ์

คุณสุติมา  ยืนยง

คุณสุภัคศร  คำบุดดา

คุณสุภาภรณ์  แสนสอาด

คุณหฤทัย  ทะยานรัมย์

คุณอาทิตยา  แขกรัมย์

คุณเกร็ดไพลิน  เกือยรัมย์

คุณกฤษดา  กรีทอง

คุณญาณพัฒน์  สาพันธ์

คุณณัฐพล  ประเสริฐรัมย์

คุณณัฐวัตร  ทองงาม

คุณบุริศร์  ทิสารัมย์

คุณพรหมมินทร์  เข็มรัตน์

คุณพีรพัฒน์  ศรีชาคำ

คุณพีรภัทร  สุดหลักทอง

คุณภคนันท์  เยาวพันธ์

คุณวราวุฒิ  รำมะนา

คุณวีระวัฒน์  คำมณี

คุณศักดิ์ดาวุธ  พึ่งพา

คุณอภิรักษ์  สิทธิวงศ์

คุณอรรถชัย  ดำพลงาม

คุณเฉลิมเกียรติ  อาจเดช

คุณเสรี  ลาลัย

คุณจันทร์ทิพย์  คำใสขาว

คุณจิราภรณ์  โกกรัมย์

คุณทิพาพร  ธรรมดา

คุณบัณฑิตา  สายวัน

คุณมานิตา  ทองมาก

คุณรัตนาภรณ์  ศรบุบผา

คุณวรรณภา  แสงกล้า

คุณสินิทรา  สุขประเสริฐ

คุณสุดารัตน์  โยรัมย์

คุณสุนาวัลย์  สายวัน

คุณอนัญญา  ชะร้างรัมย์

คุณอรุณรัตน์  ถะเกิงสุข

คุณกษิดิษ  อุ่นพินิจ

คุณณัฐกิตติ์  เตจะวัน

คุณปรีชา  ประจวบสุข

คุณปิยะณัฐ  โทนะหงษา

คุณพีรภัทร  รื่นเพียร

คุณพูนลาภ  รัตนะ

คุณภานุพงศ์  กิ่งดอกไม้

คุณวัทธิกร  ตุ้มนอก

คุณวีรภัทร  ชาละมาตย์

คุณศราวุธ  รัตนะ

คุณสุริยา  นนทะศิลา

คุณอนุรักษ์  ศรีสันงาม

คุณเชษฐ์ชัย  เฉื่อยรัมย์

คุณเทวเทพ  มะลิมาศ

คุณเริงฤทธิ์  แซ่จึง

คุณกมลวรรณ  ปรักมาตย์

คุณกรรณิการ์  หวังเฝ้ากลาง

คุณจิรนันท์  ชะชางรัมย์

คุณนิยกร  แขกรัมย์

คุณปวีณา  สายกระสุน

คุณปิยฉัตร  กระแสเทพ

คุณพนิตพร  กระแสโสม

คุณพิชญาภา  มะลิซ้อน

คุณภาวิณี สุขจิต

คุณมณีรัตน์  ประจงรัมย์

คุณวรรณา  สายวัน

คุณวาสนา  จางจิต

คุณวิภาพร  วันจะรวย

คุณศศิภา  แข็งกล้า

คุณสิรินทรา  หมั่นบรรจง

คุณกฤษณ  แก้วประทุม

คุณจองชัย  อำคา

คุณจักรกฤษณ์  ชะเทียนรัมย์

คุณจารุกิตติ์  จันทร์สว่าง

คุณจิตติพงษ์  จะริรัมย์

คุณธัญชนก  ขุมทอง

คุณพงษ์ศักดิ์  ศูนย์รัมย์

คุณพายัพ  ชึรัมย์

คุณภาราดล  บุตรงาม

คุณภูวนาถ  สุวรรณโยค

คุณวีรพัฒน์  มิมะรัมย์

คุณวีรานุพงษ์  จงใจงาม

คุณสหรัฐ  ชุมเสนา

คุณเจษฎาภรณ์  พิมพ์ทอง

คุณกุลธิณีย์  มิมะรัมย์

คุณบัวริน  แขกรัมย์

คุณจิรนันท์  ตุ้มนอก

คุณจิรวดี  จุมรัมย์

คุณนพวรรณ  สายยศ

คุณปวีณ์สุดา  เพ็ชรเลิศ

คุณปานตะวัน  นะมิตรัมย์

คุณภัทราพร  หอมสมบัติ

คุณวลี  โพธิ์ลา

คุณศศิประภา  ดาศรี

คุณสัตตกมล  นิวัติร์

คุณสิมาภรณ์  แก้วแจ้ง

คุณสุธิดา  นะมิตรัมย์

คุณอรฤทัย  ชารัมย์

คุณอาริสา  ถะเกิงสุข

คุณจักรกริช  ประจงรัมย์

คุณฐิติวัฒน์  ยืนยง

คุณณัฐวุฒิ  มะลิซ้อน

คุณบุญชนะใจ  ประทุมโต

คุณพงษ์เพชร  สวัสดี

คุณพิพัฒน์  บุรารัตน์

คุณภานุพงศ์  เจริญศิริ

คุณภูมินทร์  คุ้มภัย

คุณวันชัย  ประจงรัมย์

คุณวิทยา  เจริญศิริ

คุณวีรพล  เชื้อจันทร์

คุณเฉลิมเกียรติ  ศาลางาม

คุณเดชมงคล  รวมทิพ

คุณปฏิพัทธ์  ทองอาบ

คุณจีรนันท์  เวียงผดุง

คุณธนพร  แก้วภูมิแห่

คุณนรีกานต์  ถะเกิงสุข

คุณปณิดา  ไพเราะ

คุณภัคจิรา  จันทร์ห้างหว้า

คุณวรรณวิสา  โนนไธสง

คุณศศิวิมล  บุญเพ็ง

คุณสิริกานต์  สุขเปรี่ยม

คุณสุชานันท์  เสมารัมย์

คุณสุทธิดา  เจิมรัมย์

คุณสุธาวี  จอมไธสง

คุณอรัญญา   ศรีสุข

คุณอังคณา  กาบัว

 

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 40 ( พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน )

ม.ปลาย 

คุณสุรเชษฐ์  มะลิทอง

คุณวัชรพงษ์  ดีแหบ

คุณจิรายุ  สุวรรณวงศ์

 

คุณชัยพิสิทธิ์  ชินภาพ

คุณณัฐพล  นะครรัมย์

คุณกัญจนา  คำแผง

คุณกัญญาณัฐ  วงสามาถ

คุณกาญจนา  บุญหนุน

คุณจริญญา  ชื่นศรี

คุณจริญญา  อาชญาเมือง

คุณจุรีมาศ  ไพเราะ

คุณฐิติมา  อิ่มสำราญ

คุณธิญาดา  เสมารัมย์

คุณพัทธวรรณ  ฉุนกล้า

คุณวรรณพร  หันจรูญ

คุณอรพรรณ  จันทร์พลงาม

คุณเพียงดาว  ชัยศรี

คุณธันย์ชนก  กล้าแข็ง

คุณสุภัสสร  ทองปลิว

คุณน้ำฝน  สานันท์

คุณพรรษกร  ยินดีรัมย์

คุณกัญญารัตน์  หิรัญญะประทีป

คุณณัฐธิดา  คูเมือง

คุณนันทินา  มะลิซ้อน

คุณน้ำผึ้ง  กริมรัมย์

คุณรัตนา  พิมพ์สระเกษ

คุณวรรณพร  แสนกล้า

คุณสกุลพิสิทธิ์  นิพลรัมย์

คุณอิสระพงษ์  พานิชรัมย์

คุณชาญชัย  ช่วยแสง

คุณอรรถพล  อุ่นจันทร์

คุณอนุวัฒน์  บุญครอง

คุณชุติมา  ชมภูวงศ์

คุณพิลาลักษณ์  ประสานรัมย์

คุณวิภาวรรณ  สุขกาย

คุณเจนจิรา  สุวรรณา

คุณช่อมาลัย  เคหาห้วย

คุณศิรินภา  บุญปลื้ม

คุณณัฐณิชา  ชะบังรัมย์

คุณสุวนันท์  ทองงาม

คุณอัจฉราภรณ์  มะลิมาศ

คุณเรณู  ชึรัมย์

คุณเอนิว  กุยรัมย์

คุณเบญญาภา  พลแก้ว

คุณวิชุดา  แสงอรุณ

คุณรุ่งกันยา  พรไตร

คุณอัญชลี  ชึรัมย์

คุณอิศริยา  สายวัน

คุณอรวรรณ  ยวงรัมย์

คุณกาญจนา  ก่อแก้ว

คุณจิรัชญา  แขกรัมย์

คุณณัฐวดี  ตุ้มนอก

คุณมยุรา  โสมะมี

คุณรจนา  แก้วกล้า

คุณวาสนา  ชินรัมย์

คุณสุกัญญา  หิรัญญะประทีป

คุณศราวุฒิ  บุญกล้า

คุณวันครู  พลรักษา

คุณอนุชา  พางาม

คุณนิติพล  มีภักดี

คุณภูมิรักษ์  เข้มประเสริฐ

คุณภาคภูมิ  ระหา

คุณสุทธิภัทร์  หวังชอบ

คุณอมรเทพ  ประเสริฐ

คุณบุษราภรณ์  ปรักมาตย์

คุณศศิธร  เทวอนรัมย์

คุณจุรีรพร  ชะบังรัมย์

คุณนงนภัส  สีดา

คุณวลรรไทล์  เสริมจันทร์

คุณสุภัสสร  จำรัมย์

คุณสุรินญา  กระแสโสม

คุณบุษรากร  สืบเพ็ง

คุณศันสนีย์  ทิสารัมย์

คุณอนัญพร  อรภักดี

คุณสุริยาพร  โคโยทา

คุณกมลรัตน์  เจริญศิริ

คุณทอแสง  แสวงทรัพย์

คุณมณพิชา  แซ่ตั้ง

คุณมยุรี โสมะมี

คุณวลดา  อินเต้

คุณศิริญญา  สายบุตร

คุณอุบลฤดี  ดำเนินงาม

คุณฐิติมา  ชะรัมย์

คุณรักษิณา  ทาเรืองรัมย์

คุณบุปผา  พวงเพชร

คุณสุทธิภัทร  สมิงรัมย์

คุณมนตรี  ไขแสง

คุณพงศ์ภัค  เจริญศิริ

คุณวรฐิติ  เสงี่ยมทรัพย์

คุณสาทิตย์  ชะบังรัมย์

คุณชนายุทธ  เนตรมา

คุณวิศรุต  อุตสาหรัมย์

คุณภานุกร  จำนงค์สุข

คุณอดิศร  มะลิหอม

คุณอดิศร  มะลิซ้อน

คุณเอกภพ  หอมขจร

คุณธัญญาลักษณ์  เชยรัมย์

คุณวรินญา  ภิรมย์

คุณสุปรียา  กุลดะ

คุณอรุณรัตน์  สายยศ

คุณธิญาดา  เฉื่อยรัมย์

คุณปรารถนา  อุตสาห์รัมย์

คุณวิไลทิพย์  ไพเราะ

คุณอิสริญา  คงเจริญ

คุณจริสรวี  ชาญณรงค์

คุณศรีชรินธร  อุตสาห์รัมย์

คุณสุชาดา  หล่าธรรม

คุณสโรชา  วาโยวิเศษ

คุณกัลยา  ยอดเพ็ชร

คุณจันทกานต์  จูมะเริง

คุณนอบน้อม  ยิ่งรัมย์

คุณวรรณิดา  ชะรุมรัมย์

คุณวริศรา  ศิริมาศกูล

คุณศิริลักษณ์  จูมรัมย์

คุณอรวรรณ  สร้อยจิตร

คุณอรยา  เฉื่อยรัมย์

 

Comments