รุ่นที่ 39 (2557-2559)

ทำเนียบรุ่นโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม รุ่นที่  39 พ.ศ. 2557 - 2559 ม.ต้น 

คุณสราวุฒิ  กล่อมกระโทก

คุณสุทธินันท์  อาจเดช

คุณเดชาธร  ทองงาม

คุณคีตภัทร  แก้วพลงาม

คุณจิราภรณ์ วงคง

คุณณัฏฐธิดา  แก้วประดิษฐ์

คุณประไพพรรณ  ปานขำ

คุณปาลินี  บัวคำภู

คุณพัชราภรณ์ เยาว์รัมย์

คุณลลิตา  โยงรัมย์

คุณศุภรัตน์  ชะรุมรัมย์

คุณสวเนตร  ช่างทำ

คุณสิรินทรา  กันยาคำ

คุณสิริรัตน์  เถระพันธ์

คุณสุดารัตน์  แสงแก้ว

คุณสุธิตา  อภิรัมย์

คุณหนึ่งฤทัย  พิลาล้ำ

คุณอทิตยา  สิทธิโน

คุณอรวีร์  โคกศรีนอก

คุณแสงเดือน  โพนรัมย์

คุณแสงใจ โพนรัมย์

คุณกัลยารัตน์  พลทิพย์

คุณชลันธร  จันยุคันโท

คุณนันธิยา  นันทวงศ

คุณประกายดาว  ด้วงโพนทัน

คุณอริสา  เยี่ยมรัมย์

คุณเบญจมาศ  ธิราชรัมย์

คุณเบญญาภา  เสมียนรัมย์

คุณพิมพ์ศิริ  พันฉลาด

คุณทิพย์วารี  สัมพันธ์

คุณธนากร  ประสานรัมย์

คุณภานุวัฒน์  นิลฟู

คุณศักดิเศรษฐ์  เจริญศิริ

คุณอัศดา  ถะเกิงสุข

คุณธีรัตน์  โชคทวีเศรษฐ์

คุณราชัน  ชะเทียนรัมย์

คุณวีระพงษ์  นพสันเทียะ

คุณวุฒิชัย  จารุเมทินทร์

คุณสิรภัทร  แขกรัมย์

คุณอนุชา  สูนา

คุณเกียรติศักดิ์  พรมศรี

คุณสุลัดดา  ชากลาง

คุณอาริษา  ประเทศ

คุณกานต์สินี  ทองบัวบาน

คุณจุลเกศ  ฉิมพาลี

คุณธัญญารัตน์  จันทรา

คุณธิดา  มะลิซ้อน

คุณประกายเดือน  ด้วงโพนทัน

คุณวลัยรัตน์  ตาลทรัพย์

คุณสมปอง  ชึรัมย์

คุณอภิญญา  เจริญศิริ

คุณอรทัย  สายวัน

คุณอลิชา  ชายคำ

คุณอาทิตยา  เพื่อนรัมย์

คุณอาทิตยา  แก้วลุน

คุณสุกัญญา  ดาวเรืองรัมย์

คุณบุญยานุช  ชูเอกกุล

คุณจักริน  พาพิมพ์

คุณณภัทร  ผาเจริญ

คุณปรัชญา  ขันแก้ว

คุณขุมทรัพย์  โนนน้อย

คุณชาญชัย  เฌอรัมย์

คุณณัฐวุฒิ  ขนานรัมย์

คุณธีรวัฒน์  ธรรมมา

คุณภานุวัฒน์  ปลั่งกลาง

คุณภานุวัฒน์  พรมเวียง

คุณมนตรา  จะรักษ์รัมย์

คุณมารุต หีบแก้ว

คุณรัฐกิจ  กิ่งแก้ว

คุณวิษณุ  เนิบกระโทก

คุณสันติพงษ์  เขียวดำ

คุณอนุสรณ์  ประเสริฐ

คุณเกียรติศักดิ์  เอ็นดู

คุณเจษฎากร  วอหล้า

คุณโชคอนันต์  หิรัญวร

คุณพีระยุทธ  ชนะเทพ

คุณจิราภรณ์  เจริญรัมย์

คุณนิศาชล  ด้วงโพนทัน

คุณฟาริดา  เจริญรัมย์

คุณฟาริดา  เสมารัมย์

คุณภควดี เจริญศิริ

คุณวิไลพร ไพเราะ

คุณศรีประภัทร  ชื่นศรี

คุณสุปราณี  สันตพันธ์

คุณอารีวรรณ  เจริญศิริ

คุณอินทีวร กงจักร

คุณเดือนฉาย  นวลตา

คุณกิตติชัย  สังเกตจิต

คุณขวัญรวี  ปิติทะโน

คุณจิระศาสตร์  ชำนาญผลิต

คุณธนบดี  ทาหนองบัว

คุณธีรศักดิ์  บุญมี

คุณนันทเดช  รุ่งฟ้า

คุณนิธิสิทธิ์  สุคำภา

คุณบูรพล  สุนทรวงศ์

คุณพัฒนชัย  สายวัน

คุณมิตรภาพ  วงชารี

คุณมีนา  สายวัน

คุณวสุพล  ชึรัมย์

คุณวิชัย  จันทร์พลงาม

คุณอนุรักษ์  คูเมือง

คุณอนุวรรตน์  กระแสโสม

คุณอลงกรณ์  ตองติดรัมย์

คุณเจษฎา  ชุมเสนา

คุณเอกรัตน์  ชึรัมย์

คุณศุภชัย ลาสอน

คุณกุลธิดา  อ่อนหนองหว้า

คุณชนิดา  ชะเดืองรัมย์

คุณณัฐนิชา  ศรีสาคำ

คุณประกายแก้ว  สีดาวงศ์

คุณผการัตน์  มารักษา

คุณพนิดา  มาดี

คุณพรชิตา  อาจสังข์

คุณมาริษา  สิงห์เงิน

คุณวริศรา  อุ่มพิมาย

คุณสิรินันท์   สีเสนา

คุณอรัญญา  พาสว่าง

คุณเบญญทิพย์  แรงจบ

คุณเสาวลักษณ์  อินทร์สำราญ

คุณวิภาดา  ดีมาก

คุณภาณุพงศ์  มีผิว

คุณจักรพันธ์  เสมารัมย์

คุณจิรทีปต์  ดีล้อม

คุณชลธิชาติ  โสชรา

คุณชาญณรงค์  สามารถกุล

คุณณภัทร  วงศ์จำปา

คุณณรงค์ฤทธิ์  กิตติธรรมาภรณ์

คุณทรงศักดิ์  ศรีวงศ์

คุณนพกร  ควรครบ

คุณนพรัตน์  ชมภูวงศ์

คุณนุกูล  ชะนิดกุล

คุณพัชพล  พางาม

คุณภานุเดช  จูมะเริง

คุณสมชาย  สิมมาลา

คุณสมหวัง  แสนกล้า

คุณอภินันท์  ผิวงาม

คุณภูมินทร์  ชนะแสง

คุณหัถชัย  วอนอก

คุณวริทธิ์ทร  ศลางาม

คุณนวพล  สมบัติ

คุณกัญญาวีร์  ชุมเสนา

คุณชลธิชา  คงเจริญ

คุณพัชรินทร์  ไชยสุวรรณ

คุณวริษฐา  มะลา

คุณวิภาดา  บุตรงาม

คุณศศิประภา  มุทาพร

คุณสุวรรณ  ตุ้มนอก

คุณอารีญา  ต้นวิสัย

คุณอินทุภา  กงจักร

คุณเฟื่องฟ้า ปักกาโร

 

ทำเนียบรุ่นโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม รุ่นที่  39 พ.ศ. 2557 - 2559 ม.ปลาย


คุณจิตชนะ  หนูช้างเผือก

คุณธนายุทธ  บุญมี

คุณมนตรี  ชีรัมย์

คุณสุทธิราช  ปักกาเวสา

คุณกิตติธร  หนองสี

คุณจิราพร  มิมะรัมย์

คุณนวินดา  สูงห้างหว้า

คุณปนัดดา  คำใสขาว

คุณพรทิพย์  คันทจันทร์

คุณมัลลิกา  เสวียงชัย

คุณวรดา  ชูเอกกุล

คุณสุดารัตน์  ถะเกิงสุข

คุณอรอนงค์  อ่อนศรี

คุณเบญจมาศ  ทะวิงรัมย์

คุณจุฑาภรณ์  มะลิซ้อน

คุณพัชรี  หงษ์ทอง

คุณพิมพ์รดา  นิยมคุณ

คุณเกวลิน  สมานมิตร

คุณศิราณี  ชื่นศรี

คุณสาวิตรี  สาละ

คุณวาสนา  มาลี

คุณวนิดา  แวะรัมย์

คุณธิมาพร  ทรงฉวี

คุณพัชรา  สายกระสุน

คุณรุ่งทิวา  สุขแสวง

คุณศุภิสรา  ธิโกศรี

คุณณัฐกานต์  สมันชาติ

คุณสุริยา  มะลิซ้อน

คุณอนุชิดา  หล่าธรรม

คุณอรทัย  เช่นรัมย์

คุณปวีณ์นุช  ไชยทะ

คุณกฤษณะ  บุญมา

คุณชนายุทธ  รอดกอง

คุณพงษ์พันธ์  สาลีเครือ

คุณศิวกรณ์  อุณาริเณย์

คุณวีรศักดิ์  เสงี่ยมทรัพย์

คุณวัฒนะ  มะลิทอง

คุณกฤษณวัฒน์  ผู้จอมจิตร

คุฯชนเนษฏ์  โสภาอดุลย์ศิริ

คุณปารเมศ โทนะหงษา

คุณอภิวัฒน์  พะนิจรัมย์

คุณเอกลักษณ์  ทองงาม

คุณปลายฟ้า  เพื่อนรัมย์

คุณพรพรรณ  จะตุเทน

คุณสุทธิดา  รื่นเพียร

คุณกัญญารัตน์  ยอดชมภู

คุณณัฐธิดา  ลาวิลาศ

คุณพัชรา  มิมะรัมย์

คุณศุภรัตน์  รอดรัตน์

คุณพรสุดา  พิลาล้ำ

คุณสุภาดา  ประจงรัมย์

คุณประกายรุ้ง  ทุ่งไธสง

คุณปวีณา  สุขสวัสดิ์

คุณศุภรัตน์  เช่นรัมย์

คุณปิยะธิดา  ศรีวะรมย์

คุณอรอนงค์  ยอดจงรัมย์

คุณวรรณา  เทวารัมย์

คุณวิยะดา  พรมนัส

คุณธีรพรรณ  เชิดรัมย์

คุณสมพร  พรมตา

คุณมลธวัช  เยียวรัมย์

คุณศักดา  สาลี

คุณสิทธิพงษ์  สิงห์พีระกุล

คุณเขมชาติ  ยมรัมย์

คุณธวัชชัย  อิ่มสำราญ

คุณพรนิมิต  เอื้อนไธสง

คุณอภิวัฒน์  พรมนัส

คุณเกียรติศักดิ์  ชุยรัมย์

คุณณัฐชนน์  แหววกระโทก

คุณนัตยา  พินิจรัมย์

คุณอนาชิตา  หลักมั่น

คุณกิตติยา  ฉวิงรัมย์

คุณยุวลี  เกณทร

คุณสุปรีดา  ปักกัง

คุณธัญนพ  อะช่วยรัมย์

คุณอินธิพร  สายยศ

คุณจิราพัชร  พาสีดา

คุณน้ำฝน  เกาประโคน

คุณวราภรณ์  ชึรัมย์

คุณสุกัญญา  จันทา

คุณสุนันทา  ญวนรัมย์

คุณสุวชิรา  พะนิจรัมย์

คุณมณีรัตน์  นพเก้า

คุณชลดา  กระแสโสม

คุณลลิตา  มณีศรี

คุณปรเมษฐ์  ทาปื้อ

คุณวสันต์  สายวัน

คุณเจษฎา ว่องไว

คุณวุฒิชัย  ถะเกิงสุข

คุณพีรศักดิ์  สายวัน

คุณมณีเพชร  นพเก้า

คุณจีรพัฒน์  บุญคุ้ม

คุณทิพากร  นครรัมย์

คุณธราวุฒิ  จำเริญใหญ่

คุณปราโมทย์  เมชบุตร

คุณมนตรีรินทร์  กระแสโสม

คุณวัชรพงศ์  มั่นหมาย

คุณวิษณุ  กุรัมย์

คุณโกศล  กล้าแข็ง

คุณศรัณย์  พาหา

คุณอนัตญา  โนนน้อย

คุณฐาปนี  พรมพลเมือง

คุณศศิกานต์  ทองงาม

คุณเจนจิรา  ทอนรัมย์

คุณปรีดาพร  ปะการัมย์

คุณรุ้งนภา  ชะแง้มรัมย์

คุณวนิดา  เทวารัมย์

คุณสุชานาถ  มะลิซ้อน

คุณสุดารัตน์  สายกระสุน

คุณสุนิษา  พะเนตรัมย์

คุณเบญจมาศ  อาจกล้า

คุณอาภาพร  บุญครอง

คุณปรารถนา  เสามั่น

คุณอภิชาติ  บัวผัน

คุณกีรติ  ผุยโพนทัน

คุณภาคิน  มิมะรัมย์

คุณวัชรพล  อะช่วยรัมย์

คุณธวัชชัย  ทะรารัมย์

คุณนรินทร์  โคตรชัย

คุณนันทกร  แชะรัมย์

คุณสุริยา  ปะการัมย์

คุณอณุฌา  เทวารัมย์

คุณศิริวัฒน์  ไชยรัมย์

คุณศุภัคชัย  ไชยรัมย์

คุณธันย์ชนก  เจริญศิริ

คุณณัฐริกา  มาน้ำเที่ยง

คุณสุภัทรา  เขตขันธ์

คุณอริสรา  ยาทองไชย

คุณนุชรี  เชยรัมย์

คุณรัชนก  พรมมานอก

คุณน้ำค้าง  พรมนัส

คุณรัชนีกรณ์  สีดา

คุณรัตนภรณ์  พูลจวง

คุณสุดา  ไพยรัมย์

คุณน้ำฝน  จินดารอง

คุณน้ำฝน  พรมบุตร

คุณวรรณภา  ยอดพันธ์

 

Comments