รุ่นที่ 38 (2556-2558)

ทำเนียบรุ่นโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  รุ่น  38 พ.ศ. 2556 - 2558  

คุณฉลองชัย  เรืองไพศาล

คุณธีระศักดิ์  ประทุมทอง

คุณวทัญญู  อันศรีแก้ว

คุณวุฒิชัย  หล่อดำรงด์

คุณอภิชาติ  ฟองชัย

คุณอภิสิทธิ์  เจริญศิริ

คุณเทอดตระกูล  สีสืบมา

คุณธีรภัทร  มาตรคำจันทร์

คุณวัชระปัญญา  ชมราศรี

คุณจิรัฏฐ์  พิลาล้ำ

คุณฉัตราทิพย์  ศิลาน้ำเที่ยง

คุณช่อผกา  เสวียงชัย

คุณนพมาศ  เชิดรัมย์

คุณนิตติยา  ตุ้มนอก

คุณพรนภัส  สนโสก

คุณภักดิพร  โพนสัย

คุณมุขฑิตา  ชะรุมรัมย์

คุณยุพาภรณ์  วังสะอาด

คุณรัติยา  ศิริสุข

คุณวิภาวรรณ  ทะนวนรัมย์

คุณศิริพร  พานทอง

คุณสมปรารถนา  สามารถกุล

คุณสาวิตรี  พรมนัส

คุณสุทธิดา  โสภาอดุลย์ศิริ

คุณสุพรรณี  จันทะนุน

คุณอรอุมา  สุขประเสริฐ

คุณอุษา  ทะนินรัมย์

คุณเกศมณี  สายวัน

คุณเนตรนภา  แก้วศิลา

คุณดรุณี  วงศ์เมือง

คุณทิพยะดา  จางจิต

คุณปวีณา  ศรีพรมมา

คุณอรดี  ขุนศิริ

คุณเด่นนภา  อภิรัมย์

คุณรจนา  ฝอยศาลา

คุณรุจจิรา  ปิดตังถาเน

คุณธัญญลักษณ์  ศรีมหาพรม

คุณปิยภรณ์  นรสาร

คุณเพ็ญพิชา  สุกใส

คุณวรวิทย์  ศร๊สุบาล

คุณกิตตินันท์  จรัญรัมย์

คุณนครินทร์  ก่อสมานชัยกิจ

คุณบุญฤทธิ์  จันทะฮาด

คุณพลวัฒน์  งามทรัพย์

คุณรัฐธรรมนูญ  ศรีสุบาล

คุณศิริศักดิ์  สายไทย

คุณอดิศักดิ์  ศาลางาม

คุณเสกสรร  ศรีสุข

คุณกนกอร  ชะบังรัมย์

คุณจรัสรวี  สีดา

คุณจริยา  บัวผัน

คุณพิมพ์รภัทร  พานนท์

คุณลลิตา  อำคา

คุณศิริยากร  เติมงาม

คุณอาทิตยา  เปรื่องวิชา

คุณอินทรา  เสริมจันทร์

คุณขุติยาภรณ์  รูปทรง

คุณชราธร  รอดกอง

คุณพรสุดา  วงศ์แก่น

คุณพัชราพรรณ  ลีรัตน์

คุณวราภรณ์  ธูปน้ำคำ

คุณศิริลักษณ์  จันทร์มณี

คุณสมหญิง  บัวคัง

คุณสรินทิพย์  หางสลัด

คุณสุดารัตน์  โนนน้อย

คุณสุตตรา  จุกแก้ว

คุณอรยา  บัวผัน

คุณอัญมณี  จตุเทน

คุณอัสรีนา  ฉิวรัมย์

คุณอุทุมพร  เกศหอม

คุณเบญจรงค์  จำปา

คุณมะลิวรรณ  สายวัน

คุณพัชรี  ชึรัมย์

คุณวรินทร  ชานา

คุณจักรพงษ์  ชะรุมรัมย์

คุณชลทิศ  มิมะรัมย์

คุณตรีนัฐ  สวิงรัมย์

คุณธวัชชัย  ศรีสุบาล

คุณภิญโญ  นิลคำ

คุณพูลศักดิ์  จำเริญดี

คุณภควัต  รุ้งฟ้า

คุณวัฒนะ  รำมะนา

คุณวีระพล  เช่นรัมย์

คุณศุภกร  ขำสัจจา

คุณอรรณพ  ยีรัมย์

คุณไกรสร  แก่นทอง

คุณเกรียงไกร  เสาคำ

คุณอนุพงศ์  สุขจิตร

คุณอนัญพร  แป้นโสม

คุณปนัดดา  พรมนัส

คุณชนาพร  เยรัมย์

คุณดรุณวรรณ  นวลประโคน

คุณน้ำฝน  วงศ์ทอง

คุณปาริฉัตร  ถะเกิงผล

คุณพรทิตา  สริรัมย์

คุณพัชราพร  กระแสโสม

คุณมุกดา  หอมสมบัติ

คุณวิกานดา  สมรักษ์

คุณศิริวรรณ  ชุยรัมย์

คุณจริยา  มนุษย์ชาติ

คุณลสิกา  สีแก้ว

คุณชัยอนันต์  เยรัมย์

คุณฐาปกรณ์  ถะเกิงสุข

คุณณัชพล  ชึรัมย์

คุณทิวากร  นาคะวงศ์

คุณนครินทร์  ชาอินทร์

คุณพิสุทธิ์  สุกแสง

คุณมินทะดา  ชึรัมย์

คุณสุธรรม  ยอดสุรินทร์

คุณสุวิทย์  เสาวรีกุล

คุณเทอดศักดิ์  สุขใจ

คุณวิโรจน์  ชัยภา

คุณสายฝน  เปียรัมย์

คุณนฤมล  คำใสขาว

คุณกนกวรรณ  กันยาคำ

คุณกนกวรรณ  สอนษา

คุณดวงฤทัย  แป้นงาม

คุณนัทราภรณ์ ไพเราะ

คุณปัทมา  วงศ์ทอง

คุณลลิตา  ชะช่างรัมย์

คุณวันวิสาข์  สายยศ

คุณสุจิตรา  บุญเกิด

คุณสุภิชญา  ศรีรักชาติ

คุณหยาดฟ้า  ตันไธสง

คุณเขมิกา  เกษรบัว

คุณเบญญา  นิยมคุณ

คุณโสริยา  ชุยรัมย์

คุณอนุสรา  ทะเนินรัมย์

คุณวิภาภรณ์  อัศจรรย์

คุณสุมิตรา รำมะนา

คุณวารินทร์  ชอบเพื่อน

คุณนัฐพล  ศาสตรา

คุณธวัชชัย  กันยาคำ

คุณภานุพงศ์  เจริญศิริ

คุณวรากรณ์  เสมารัมย์

คุณโชคทวี  หิรัญวร

คุณไมตรี  พึ่งโพธิ์

คุณธนาธรณ์  อินทร์มณเฑียร

คุณศิวะ  สมเย็น

คุณสรวิทย์  แย้มขยาย

คุณทัศน์ชัย  สิงห์คำ

คุณจุฑาพร  ศิริสุข

คุณฐิตารีย์  ร้องกลาง

คุณฐิติมา  เสริมผล

คุณนุจรี  ไม่รอดดี

คุณปนัดดา  มะลิทอง

คุณพรฤดี  ถะเกิงสุข

คุณภานุมาศ  วังใหญ่รัมย์

คุณวิภาวี  สุขสบาย

คุณวิสุดา  อ่อนกัณหา

คุณศันสนีย์  ไทยลาว

คุณสุวรรณิศา  ปั้นหอม

คุณเสาวลักษณ์  น้อยวงศ์

คุณแพรวมาศ  คะนุนรัมย์

คุณวนิสา  รอบแค้วน

คุณนิสาชล  คำแก้ว

 

รุ่นที่  38 พ.ศ.2556-2558  ม.ต้น ( ม. 6 ปัจจุบัน)

คุณพงศ์อนันต์  พิลาล้ำ

คุณพีระพงศ์  เดียงสา

คุณวรเชษฐ์  ศรีสุบาล

คุณยงยุทธ  ศรีสุบาล

คุณสุริยันต์  มะลิซ้อน

คุณจักรกฤษ  คำดี

คุณจักรภพ  จันยุคันโท

คุณวินิทร  ดาทอง

คุณกาญจนา  งอกศรี

คุณกาญจนา  ผุยโพนทัน

คุณกาญจนา  เจริญศิริ

คุณจริยา  ชึรัมย์

คุณจุฑามาศ  ยินดีรัมย์

คุณจุฑารัตน์  คงบัว

คุณณัฐิณี  มีภักดี

คุณนฤมล  อุ่มพิมาย

คุณบุตรา  ไกรศรีเลิศ

คุณรุ่งฟ้า  เทียนหอม

คุณอารยา  แก้วพลงาม

คุณอารียา  จันทร์สม

คุณอุมาพร  โสภาค

คุณอุษา ธูปน้ำคำ

คุณกัณทมณี  ชะรุมรัมย์

คุณจารุวรรณ  นันทวงศ์

คุณจิตินันทน์  จันยุคันโท

คุณภาวินี  สอนวิชา

คุณอภิรดี  ชินศิริพันธ์

คุณเนตรนภา  ชะเทียนรัมย์

คุณเกวรินทร์  ชะรุมรัมย์

คุณอรมารินทร์  โคตรสีดา

คุณอริษา  นิเลิศรัมย์

คุณปิยะมาศ  ผาเจริญ

คุณสุชาญา  ซุยถัง

คุณสุพรรณิการ์  มะลิซ้อน

คุณจีรศักดิ์  เลิศยะโส

คุณอธิพงศ์  ทับสุลิ

คุณขนิษฐา  อินภูงา

คุณโสภิตา  หนูช้างเผือก

คุณจิรณี  เพราะแก้ว

คุณกนิกนันต์  บุญรัตน์

คุณกุลธิชา  สายยศ

คุณณัฎฐ์นรี  คงรัมย์

คุณธัญวรัตน์  พลอยไธสง

คุณศศิธร  เสมารัมย์

คุณจันทิมา  กิ่งแก้ว

คุณพัชรา  กาบัว

คุณสุนา  มิมะรัมย์

คุณสุรีวัลย์  แก้วกล้า

คุณกัลญารัตน์  ชะร่างรัมย์

คุณวาริณี บุญมี

คุณปิยธิดา  ศรีษาคำ

คุณภัทรวดี  เพราะแก้ว

คุณจุลมาศ  เทวีรัมย์

คุณณับทิกานต์  อิ่มสำราญ

คุณวริศรา  นิพลรัมย์

คุณงามวิไล  ศิลป์งาม

คุณจันทร์ฑิฆัมภรณ์  เต้าทอง

คุณชัญญานุช  ยินดีรัมย์

คุณดวงหทัย  เชวรัมย์

คุณพจนา  ทะรารัมย์

คุณศศิวรรณ  ขุนเภา

คุณศิตา  อะช่วยรัมย์

คุณสันศนีย์  ทิสารัมย์

คุณสุทธิดา  ตุ้มนอก

คุณอรยา  บุญวรรณ์

คุณโยธิกา  พารื่นรมย์

คุณอภิสิทธิ์  บุญเจียม

คุณนาวา  ขันขาว

คุณประกาศิต  ทองมาก

คุณประเสริฐ  เนืองษา

คุณภานุวัฒน์  จันทร์ดี

คุณสุวัชชัย  สอนสวาสดิ์

คุณอภิวัฒน์  ชึรัมย

คุณกาญจนา  เคนมาตร

คุณชลาลัย  คำใสขาว

คุณเทพินทร์  อ่อนคำ

คุณจุฑามาศ  ชมโคกกรวด

คุณผกามาศ  แก้วลุน

คุณสมใจ  เปลี่ยนไธสง

คุณเดือนฉาย  อ้วนนวล

คุณขนิษฐา  ทิสารัมย์

คุณจุฑาทิพย์  เกตตากแดด

คุณสุดาพร  สิงห์เงิน

คุณขนิษฐา  พะนิดรัมย์

คุณจตุพร  วงคง

คุณพรทิพย์  ร่มจันทร์

คุณจิตรา  หงษ์พิมทอง

คุณณัฐริกา  ศาสตรา

คุณวันเพ็ญ  เทวอนรัมย์

คุณศิรดา  ชึรัมย์

คุณสุดารัตน์  จำนงค์สุข

คุณเย็นฤดี  แยกดวง

คุณบุษราคัม  สีหานาม

คุณพีระพล  สมบัติ

คุณชินวัฒน์  โกติรัมย์

คุณปิยะฉัตร  ภูจ่าพล

คุณศักดิ์สิทธิ์  หนูช้างเผือก

คุณนิรุธ  แก้วแจ้ง

คุณชลดา  สัมรวมจิต

คุณปิยธิดา  ศาลางาม

คุณยุพิน  ชึรัมย์

คุณสุภาพร  เทวอนรัมย์

คุณนิตยา  บุดดาวัน

คุณวิมลรัตน์  วงษ์วาด

คุณกนกวรรณ  ชะรุมรัมย์

คุณวริณดา  สุนทวงศ์

คุณวิชุดา  ชุมเสนา

คุณณัฐมล  ชารัมย์

คุณกนกพร  สำรวมจิต

คุณสุฤดีภรณ์  พรมนัส

คุณสมฤทัย  ไมลือ

คุณหยาดพิรุณ  เศรษฐี

คุณจุฑารัตน์  ทิสารัมย์

คุณทิรามินทร์  ศรีสุข

คุณวัชราภรณ์  ดีแหบ

คุณวาสนา  ทองสุ

คุณสุจิตรา  ชึรัมย์

คุณอรอนงค์  ทะเรืองรัมย์

คุณอัญชิรา  อุตสาหรัมย์

คุณสาวิตรี  ดีล้อม

คุณสุรัตน์  อภิรัมย์

คุณปรีชา  เฉื่อยรัมย์

คุณอภิสิทธิ์  ชะเทียนรัมย์

คุณณัฐพงษ์  หุ้มไธสง

คุณทศพล  ทะรารัมย์

คุณสุรเดช  ชารัมย์

คุณทินกร  ชึรัมย์

คุณอรรถชัย  คำอ่อนสา

คุณภานรินทร์  เปรื่องวิชา

คุณวรวิทย์  บัวคำ

คุณวรินทร  จำปาทาสี

คุณวิทวัช  ประจวบสุข

คุณศุภากร  ทับสุลิ

คุณเดชา  สีเสนา

คุณรัตติยากร  ชะรัมย์

คุณรัศมี  ว่องไว

คุณวสุวรรณา  พิรมรัมย์

คุณกวินนา  อมรินทร์

คุณจิราพร  มั่นคง

คุณธิติมา  อ่อนหนองหว้า

คุณสุกัญญา  ถะเกิงสุข

คุณกัลยาณี  จินดาศรี

คุณฐานันดา  จรอนรัมย์

คุณฐิติกา  โมห้างหว้า

คุณประภาดา  ไสววรรณ์ 

คุณประไพพิมพ์  พะเนิกรัมย์

คุณมลธิญา  เนตรมา

คุณเย็นฤดี  ชึรัมย์

คุณภานุพงษ์  พาเงิน

คุณสหรัฐ เสมารัมย์

คุณประเวศ  เช่นรัมย์

คุณเมริน  หอมสมบัติ

คุณนัดธกานต์  อำคา

คุณมานิดา  โคประโคน

คุณสุพรรษา  แป้นโสม

คุณเสาวลักษณ์  นวลศรี

คุณจันจิรา  ครุฑเมือง

คุณณัฐริกา  ปัดถานัง

คุณธนาภา  ทองงาม

คุณอัญชลิชา  ดำเดช

คุณสาวิกา  พินึกรัมย์

คุณสุกัญญา  พรมนัส

 

รุ่นที่  38 พ.ศ.2556-2558  ม.ปลาย 

คุณสาวิกา  พินึกรัมย์

คุณสุกัญญา  พรมนัส

คุณพงศ์อนันต์  พิลาล้ำ

คุณพีระพงศ์  เดียงสา

คุณวรเชษฐ์  ศรีสุบาล

คุณยงยุทธ  ศรีสุบาล

คุณสุริยันต์  มะลิซ้อน

คุณจักรกฤษ  คำดี

คุณจักรภพ  จันยุคันโท

คุณวินิทร  ดาทอง

คุณกาญจนา  งอกศรี

คุณกาญจนา  ผุยโพนทัน

คุณกาญจนา  เจริญศิริ

คุณจริยา  ชึรัมย์

คุณจุฑามาศ  ยินดีรัมย์

คุณจุฑารัตน์  คงบัว

คุณณัฐิณี  มีภักดี

คุณนฤมล  อุ่มพิมาย

คุณบุตรา  ไกรศรีเลิศ

คุณรุ่งฟ้า  เทียนหอม

คุณอารยา  แก้วพลงาม

คุณอารียา  จันทร์สม

คุณอุมาพร  โสภาค

คุณอุษา ธูปน้ำคำ

คุณกัณทมณี  ชะรุมรัมย์

คุณจารุวรรณ  นันทวงศ์

คุณจิตินันทน์  จันยุคันโท

คุณภาวินี  สอนวิชา

คุณอภิรดี  ชินศิริพันธ์

คุณเนตรนภา  ชะเทียนรัมย์

คุณเกวรินทร์  ชะรุมรัมย์

คุณอรมารินทร์  โคตรสีดา

คุณอริษา  นิเลิศรัมย์

คุณปิยะมาศ  ผาเจริญ

คุณสุชาญา  ซุยถัง

คุณสุพรรณิการ์  มะลิซ้อน

คุณจีรศักดิ์  เลิศยะโส

คุณอธิพงศ์  ทับสุลิ

คุณขนิษฐา  อินภูงา

คุณโสภิตา  หนูช้างเผือก

คุณจิรณี  เพราะแก้ว

คุณกนิกนันต์  บุญรัตน์

คุณกุลธิชา  สายยศ

คุณณัฎฐ์นรี  คงรัมย์

คุณธัญวรัตน์  พลอยไธสง

คุณศศิธร  เสมารัมย์

คุณจันทิมา  กิ่งแก้ว

คุณพัชรา  กาบัว

คุณสุนา  มิมะรัมย์

คุณสุรีวัลย์  แก้วกล้า

คุณกัลญารัตน์  ชะร่างรัมย์

คุณวาริณี บุญมี

คุณปิยธิดา  ศรีษาคำ

คุณภัทรวดี  เพราะแก้ว

คุณจุลมาศ  เทวีรัมย์

คุณณับทิกานต์  อิ่มสำราญ

คุณวริศรา  นิพลรัมย์

คุณงามวิไล  ศิลป์งาม

คุณจันทร์ฑิฆัมภรณ์  เต้าทอง

คุณชัญญานุช  ยินดีรัมย์

คุณดวงหทัย  เชวรัมย์

คุณพจนา  ทะรารัมย์

คุณศศิวรรณ  ขุนเภา

คุณศิตา  อะช่วยรัมย์

คุณสันศนีย์  ทิสารัมย์

คุณสุทธิดา  ตุ้มนอก

คุณอรยา  บุญวรรณ์

คุณโยธิกา  พารื่นรมย์

คุณอภิสิทธิ์  บุญเจียม

คุณนาวา  ขันขาว

คุณประกาศิต  ทองมาก

คุณประเสริฐ  เนืองษา

คุณภานุวัฒน์  จันทร์ดี

คุณสุวัชชัย  สอนสวาสดิ์

คุณอภิวัฒน์  ชึรัมย

คุณกาญจนา  เคนมาตร

คุณชลาลัย  คำใสขาว

คุณเทพินทร์  อ่อนคำ

คุณจุฑามาศ  ชมโคกกรวด

คุณผกามาศ  แก้วลุน

คุณสมใจ  เปลี่ยนไธสง

คุณเดือนฉาย  อ้วนนวล

คุณขนิษฐา  ทิสารัมย์

คุณจุฑาทิพย์  เกตตากแดด

คุณสุดาพร  สิงห์เงิน

คุณขนิษฐา  พะนิดรัมย์

คุณจตุพร  วงคง

คุณพรทิพย์  ร่มจันทร์

คุณจิตรา  หงษ์พิมทอง

คุณณัฐริกา  ศาสตรา

คุณวันเพ็ญ  เทวอนรัมย์

คุณศิรดา  ชึรัมย์

คุณสุดารัตน์  จำนงค์สุข

คุณเย็นฤดี  แยกดวง

คุณบุษราคัม  สีหานาม

คุณพีระพล  สมบัติ

คุณชินวัฒน์  โกติรัมย์

คุณปิยะฉัตร  ภูจ่าพล

คุณศักดิ์สิทธิ์  หนูช้างเผือก

คุณนิรุธ  แก้วแจ้ง

คุณชลดา  สัมรวมจิต

คุณปิยธิดา  ศาลางาม

คุณยุพิน  ชึรัมย์

คุณสุภาพร  เทวอนรัมย์

คุณนิตยา  บุดดาวัน

คุณวิมลรัตน์  วงษ์วาด

คุณกนกวรรณ  ชะรุมรัมย์

คุณวริณดา  สุนทวงศ์

คุณวิชุดา  ชุมเสนา

คุณณัฐมล  ชารัมย์

คุณกนกพร  สำรวมจิต

คุณสุฤดีภรณ์  พรมนัส

คุณสมฤทัย  ไมลือ

คุณหยาดพิรุณ  เศรษฐี

คุณจุฑารัตน์  ทิสารัมย์

คุณทิรามินทร์  ศรีสุข

คุณวัชราภรณ์  ดีแหบ

คุณวาสนา  ทองสุ

คุณสุจิตรา  ชึรัมย์

คุณอรอนงค์  ทะเรืองรัมย์

คุณอัญชิรา  อุตสาหรัมย์

คุณสาวิตรี  ดีล้อม

คุณสุรัตน์  อภิรัมย์

คุณปรีชา  เฉื่อยรัมย์

คุณอภิสิทธิ์  ชะเทียนรัมย์

คุณณัฐพงษ์  หุ้มไธสง

คุณทศพล  ทะรารัมย์

คุณสุรเดช  ชารัมย์

คุณทินกร  ชึรัมย์

คุณอรรถชัย  คำอ่อนสา

คุณภานรินทร์  เปรื่องวิชา

คุณวรวิทย์  บัวคำ

คุณวรินทร  จำปาทาสี

คุณวิทวัช  ประจวบสุข

คุณศุภากร  ทับสุลิ

คุณเดชา  สีเสนา

คุณรัตติยากร  ชะรัมย์

คุณรัศมี  ว่องไว

คุณวสุวรรณา  พิรมรัมย์

คุณกวินนา  อมรินทร์

คุณจิราพร  มั่นคง

คุณธิติมา  อ่อนหนองหว้า

คุณสุกัญญา  ถะเกิงสุข

คุณกัลยาณี  จินดาศรี

คุณฐานันดา  จรอนรัมย์

คุณฐิติกา  โมห้างหว้า

คุณประภาดา  ไสววรรณ์ 

คุณประไพพิมพ์  พะเนิกรัมย์

คุณมลธิญา  เนตรมา

คุณเย็นฤดี  ชึรัมย์

คุณภานุพงษ์  พาเงิน

คุณสหรัฐ เสมารัมย์

คุณประเวศ  เช่นรัมย์

คุณเมริน  หอมสมบัติ

คุณนัดธกานต์  อำคา

คุณมานิดา  โคประโคน

คุณสุพรรษา  แป้นโสม

คุณเสาวลักษณ์  นวลศรี

คุณจันจิรา  ครุฑเมือง

คุณณัฐริกา  ปัดถานัง

คุณธนาภา  ทองงาม

คุณอัญชลิชา  ดำเดช

 

Comments