รุ่นที่ 37 (2555-2557)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 37 ( พ.ศ. 2555 - 2557 )

ม.ต้น

คุณสาทร  เยียวรัมย์

คุณกัญญานัฐ  วงสมารถ

คุณอำพล  ผุยโพนทัน

คุณพรรษกร  ยินดีรัมย์

คุณอรรถพล  อุ่นจันทร์

คุณกาญจนา  บุญหนุน

คุณวัชรพงษ์  ดีแหบ

คุณอรัญญา  จันทร์สำโรง

คุณภานุพงศ์  เชยรัมย์

คุณจริญญา  อาชญาเมือง

คุณจิรายุ  สุวรรณวงค์

คุณพงศกร  ทิพพิชัย

คุณเฉลิมเกียรติ  สะร้างรัมย์

คุณจิรวรรณ  จำลำพัน

คุณกัญจนา  คำแผง

คุณพีรพงษ์  ทวีโภค

คุณวรฐิติ  เสงี่ยมทรัพย์

คุณช่อลัดดา  กิ่งแก้ว

คุณจริญญา  ชื่นศรี

คุณโยธิน  คำโท

คุณศุภวัฒน์  เสมารัมย์

คุณฐิติมา  อิ่มสำราญ

คุณจิรัชฌา  ปิ่นแก้ว

คุณธีระชัย  มะเดื่อ

คุณอิทธิกร  เทียมตรี

คุณธัญญาลักษณ์  เชยรัมย์

คุณจุรีมาศ  ไพเราะ

คุณศราวุฒิ  บุญกล้า

คุณอนุสรา  อินจันดา

คุณธิญาดา  เสมารัมย์

คุณชุติมา  ชมภูวงศ์

คุณพงศธร  ทองงาม

คุณกชรัตน์  ร่มจันทร์

คุณธิติมา  โม่ทอง

คุณวิภาวรรณ  สุขสบาย

คุณณรงค์ฤทธิ์  ไพเราะ

คุณจรัสรวี  ชาญณรงค์

คุณนัทริน  พันธ์เจริญ

คุณพรภิรมย์  พินัยรัมย์

คุณมนตรี  ไขแสง

คุณจิราพรรณ  ยุบลวัฒน์

คุณพัชรี  ถะเกิงสุข

คุณศศิธร  เทวอนรัมย์

คุณวันครู  พลรักษา

คุณวาสนา  สายชุมดี

คุณพัทธวรรณ  ฉุนกล้า

คุณศิรินภา  บุญปลื้ม

คุณอนุชา  พางาม

คุณสโรชา  ศรีพรม

คุณพิมลักษณ์  จันยุคันโท

คุณสริตา  ผาสุก

คุณทวีศักดิ์  โจมรัมย์

คุณอรพรรณ  ชะร้อยฉิม

คุณพิลาลักษณ์  ประสานรัมย์

คุณสุปรียา  กุลดะ

คุณศราวุฒิ  ผาดนอก

คุณสุธิดา  แสนตลาด

คุณมลธิชา  เสมียนรัมย์

คุณสุวนันท์  ทองงาม

คุณโชคชัย  พิมพ์เภา

คุณสุนิตา  ยวนเพ็ชร

คุณวรรณพร  หันจรูญ

คุณอรัญญา  ด้วงพร้อม

คุณสาทิตย์  ชะบังรัมย์

คุณสุภาพร  ตรงสูญดี

คุณอรพรรณ  จันทร์พลงาม

คุณอัฉราภรณ์  มะลิมาศ

คุณนรินทร์  เยียวรัมย์

คุณวิศรุต  อุตสาหรัมย์

คุณเจนจิรา  สุวรรณา

คุณเกสร  ใสสะอาด

คุณพัชรี  พิลาล้ำ

คุณภานุกร  จำนงค์สุข

คุณเพียงดาว  ชัยศรี

คุณเรณู  ชึรัมย์

คุณฟ้ารุ่ง  ศาลางาม

คุณกนกพร  โฉมรัมย์

คุณชนนิกานต์  สว่างภพ

คุณเอนิว  กุยรัมย์

คุณแพรวพรรณ  เคนโยธา

คุณวรรวิมล  กิ่งแก้ว

คุณช่อมาลัย  เคหาห้วย

คุณจุรีพร  ชะบังรัมย์

คุณชฎาพร  มาตรคำจันทร์

คุณอรุณรัตน์  สายยศ

คุณธิดารัตน์  สงมา

คุณปรารถนา  อุตสาห์รัมย์

คุณดวงแก้ว  คำสี

คุณศิรประภา  พะเนตรัมย์

คุณนันทินา  มะลิซ้อน

คุณเบญญาภา  พลแก้ว

คุณธิญาดา  เฉื่อยรัมย์

คุณทิพวรรณ  อินทร์สำราญ

คุณบุษราภรณ์  ปรักมาตย์

คุณวิชุดา  แสงอรุณ

คุณนงนภัส  สีดา

คุณบุษรากร  สืบเพ็ง

คุณมาริษา  หอมเนียม

คุณสุภัสสร  ทองปลิว

คุณวลรรไทล์  เสริมจันทร์

คุณพรรษนนท์  พรมบุตร

คุณรินญา  ภิรมย์

คุณรุ่งกันยา พรไตร

คุณวิไลทิพย์  ไพเราะ

คุณศันสนีย์  ทิสารัมย์

คุณสหัสวรรษ  ชะบังรัมย์

คุณกัญญารัตน์  พนัดกล้า

คุณศิริรัตน์  โนนน้อย

คุณอนัญพร  อรภักดี

คุณธันย์ชนก  กล้าแข็ง

คุณศรีชรินธร  อุตสารัมย์

คุณสุพัตรา  มั่งคง

คุณวาสนา  เสงี่ยมทรัพย์

คุณน้ำฝน  สานันท์

คุณอัญชลี  ชึรัมย์

คุณสุภัสสร  จำรัมย์

คุณสุชาดา  หล่าธรรม

คุณวรรณพร  แสนกล้า

คุณอิศริยา  สายวัน

คุณสุรินญา  กระแสโสม

คุณธวัชชัย  รอดแก้ว

คุณวีรพล  บุ่นวันนา

คุณภูวนัฐ  ทองทวี

คุณอิสริญา  คงเจริญ

คุณบัญฑิต  เช่นรัมย์

คุณภานุกร  ชะรุมรัมย์

คุณณัฐวุฒิ  จันทร์แดง

คุณเบญญษภา  สำรวมจิตต์

คุณพัทธดนย์  ฉิมนอก

คุณสกุลพิสิทธิ์  นิพลรัมย์

คุณธีรวัฒน์  หุ่นทอง

คุณชาญณรงค์  ค่ายไธสง

คุณภาคภูมิ  ดาวกระจาย

คุณอิสระพงษ์  พานิชรัมย์

คุณชาญชัย  ช่วยแสง

คุณศักดา  เช่นรัมย์

คุณมนตรี  ขันทับไทย

คุณปรีดา  สาลี

คุณปราโมทย์  กิ่งแก้ว

คุณปรมินทร์  ทุมดี

คุณสิงหัสชัย  เจริญศิริ

คุณสุรเชษฐ์  มลิทอง

คุณสุทธิภัทร  สมิงรัมย์

คุณกฤตพงษ์  จงใจงาม

คุณปรีชา  กิ่งมาลา

คุณนพดล  เช็นรัมย์

คุณมรกต  รำมะนา

คุณนราพงษ์  หงษ์ทอง

คุณปัทมาวรรณ  บุญมาก

คุณคงกริช  อินทนิน

คุณชาญชัย  กุมารสิทธิ์

คุณณัฐพล  ถะเกิงสุข

คุณปวีณ์สุดา  ทะรารัมย์

คุณนิติพล  มีภักดี

คุณปิยณัฐ  อาชญาเมือง

คุณทิวา  ก่อแก้ว

คุณสุริยาพร  โคโยทา

คุณพงค์ภัค  เจริญศิริ

คุณภูมิรักษ์  เข้มประเสริฐ

คุณพีรพล  นพสันเทียะ

คุณอารียา  นุชนงค์

คุณวีรภัทร  นิลฟู

คุณหนุ่ม  ชินรัมย์

คุณอดิศักดิ์  สายทรัพย์

คุณสุทธิดา  แชะรัมย์

คุณศรัญย์  ไกรเดชวัลลภ

คุณธนายุทธ  ศรีตะวัน

คุณวายุ  ยีรัมย์

คุณองอาจ  ใจกล้า

คุณศุภกิจ  เจริญศิริ

คุณสาธิต  สายยศ

คุณรชานนท์  ขานอก

คุณอดิศักดิ์  ชาวเวียง

คุณกิตติศักดิ์  มิมะรัมย์

คุณอนุชิต  พางาม

คุณศราวุฒิ  บุตรงาม

คุณธนากร  สร้อยประสิทธิ์

ม.ปลาย

คุณอรอนงค์   ยิ่งรัมย์

คุณภานุมาส  ประสานรัมย์

คุณวัลลภา  แชะรัมย์

คุณจักรพงษ์  นะมิตรัมย์

คุณกิตติศักดิ์  พรมนัส

คุณศักดิ์สิทธิ์  จำเริญดี

คุณอนุสรา  พรมนัส

คุณรัฐพงษ์  ชึรัมย์

คุณอินทิรา  สมบูรณ์การ

คุณก้องภพ  กระแสโสม

คุณเมธาวี  มุ่งดี

คุณปราโมทย์   ศรีเนาวรัตน์

คุณอัศนีย์  ตุ้มนอก

คุณขนิษฐา   เสนาราช

คุณศิริวรรณ  สายกระสุน

คุณสุริยา  พรมนัส

คุณกาญจนาพร  สิทธิวงศ์

คุณจุฑามาศ  มะลิซ้อน

คุณนภาพร  เชยรัมย์

คุณณัฐดนัย  แจ่มใส

คุณอัจฉรา  จริตรัมย์

คุณธันวารักษ์  กองสกุล

คุณนัตทรี  พรมนัส

คุณณัฐวุฒิ  ทะรารัมย์

คุณอัจฉราภรณ์  สุทธิสน

คุณนุชดารัตน์  อาตมชาติ

คุณสุชาดา  พะเนิกรัมย์

คุณธวัชชัย  อุ่นไทย

คุณสุรีรัตน์  กิ่งแก้ว

คุณมาริษา  เจริญผล

คุณกาญจนา  เทวารัมย์

คุณปัทมสูตร  ชุยรัมย์

คุณปวีณา  ชะเดืองรัมย์

คุณรัชดาพร  รัดที

คุณฤทัยมาศ  พิศเพ็ง

คุณอโณทัย  นพเก้า

คุณวันเพ็ญ  ยอดจงรัมย์

คุณวัชรีวรรณ  คำภูมี

คุณปัทมา  พะเนตรรัมย์

คุณณัฐพงศ์  หล่าธรรม

คุณรจนา  คิวรัมย์

คุณสุนิสา  ขันทัพไทย

คุณจันทร์จิรา จำรัมย์

คุณสุดารัตน์  บุญมาก

คุณกนกภรณ์  สุมาภา

คุณสุภาพร  แสงแก้ว

คุณธนพงษ์  อาจสังข์

คุณศรัญญา  พลทิพย์

คูรศรัญญา  รอดรัตน์

คุณอุทัยพร  ยี่รัมย์

คุณทศพล  ดาทอง

คุณนนทิยา  ธรรมมีภักดิ์

คุณโชติกา กันหา

คุณเพชรลดา  เอี่ยมสารี

คุณกฤษกร  ยอดจงรัมย์

คุณภานุมาศ   ศรีเจริญ

คุณศศิธร ยิ้มรัมย์

คุณทิพวรรรณ  นุ่มนวล

คุณณัฐพล  กิ่งแก้ว

คุณวารินทร์  ปานเพชร

คุณอรยา  พวงเงิน

คุณอรอนงค์   อาชญาเมือง

คุณพัลลภ  เฉื่อยรัมย์

คุณปรียาสิน  ประกอบกุล

คุณนันทิชา  พิเชษฐภาภรณ์

คุณพรเพ็ญ  พิลาล้ำ

คุณวีระพล  เกตตากแดด

คุณวราภรณ์  สายยศ

คุณเบญจมาศ   มงคลกุล

คุณดางประภากร  อะโขรัมย์

คุณชินพงศ์  ไพรสุวรรณ

คุณสิริมล  คุชิตา

คุณเดือนเพ็ญ   เจริญรัมย์

คุณกัญธีรา  ภูมิสุข

คุณธีระยุทธ  ธูปน้ำคำ

คุณวิลัยวรรณ   บูรณะ

คุณนภัสวรรณ  กล้าแข็ง

คุณจุฬาลักษณ์  ยิ้มบรรจง

คุณอดิศร  จำนงสุข

คุณศิริลักษณ์   อินทนูจิตต์

คุณธนกร  คำจันทร์

คุณชลดา  ปักกาเวสา

คุณธีรศักดิ์  บัวพรหม

คุณฐิติกา  มั่นคง

คุณประยุทธ์  เชยรัมย์

คุณธัญญารัตน์  ชะบังรัมย์

คุณวุฒิพงษ์  ชินฝั่น

คุณกาญจนา  วีระธรรมวาทิน

คุณสมัคร  บุญครอง

คุณบุษยมาส  ตองติดรัมย์

คุณสุนทร  ถะเกิงสุข

คุณตรีทิพย์นภา   สายชุมดี

คุณอภิสิทธิ์   สีดวงดี

คุณทิวากร  เทวอนรัมย์

คุณอรุโณทัย  โพธิมาศ

คุณกู้เกียรติ  ก่อแก้ว

คุณสุรเชษฐ์  เจริญศิริ

คุณวิไลวรรณ  จันทร์คนึง

คุณเจษฏา  ตะเกิงผล

คุณบัญชา   กระแสโสม

คุณชินกฤต  แสนเมืองชิน

คุณอินธิรา  กันหาวรรณะ

คุณสุริยา  ชะรุมรัมย์

คุณพงษ์พัฒน์   อะช่วยรัมย์

คุณปรเมศวร์  ช่วยรัมย์

คุณสุกัญญา  ปริเตนัง

คุณธนัช  ศรีโนนม่วง

คุณธนพล  สุภาโภชน์

คุณอนุสรณ์   ต้นถาแก้ว

คุณสภาวดี  พรมนัส

คุณบรรพจน์  ช่างหล่อ

คุณศุภชัย  วรรณปะเก

คุณสมชาย  นนทะศิลา

คุณจิราพร  ชุมสิน

คุณจันจิรา  ทิพย์บำหราบ

คุณพงศ์พิสุทธิ์  เกษศรีรัตน์

คุณอดิศักดิ์  วังใหญ่รัมย์

คุณจุฑามาศ บัวนิล

คุณฐานมาศ  หมวดขุนทด

คุณอนาวิล นิเรียงรัมย์

คุณอารยา  พางาม

คุณนุษรา  จำเริญใหญ่

คุณจิราภรณ์  ศรีเกษม

คุณอนุสรณ์  กุลฉะวะ

คุณรัตนา  สมิงรัมย์

คุณสุนันทา ตุ้มนอก

คุณชญานิศ  ปิ่นแก้ว

คุณอมรชัย   จูมะเริง

คุณสุกัญญา   วุฒิยา

คุณเกวริน  สายจันดา

คุณสุพัตรา  พันต้น

คุณวรพงศ์  ราซซุย

คุณภัทรสุดา  ช่วยรัมย์

คุณชนะชัย  มณีศรี

คุณจิติยาภรณ์   ยอดรัก

คุณศตวรรษ บุรารัตน์

คุณมณทิรา  กาบินทอง

คุณปฐพี  เจริญศิริ

คุณเจนจิรา  นะรินรัมย์

คุณธีระพงษ์  ไวยารัตน์

คุณมนปรียา  กองสุข

คุณไพโรจน์  สุวรรณโสภา

คุณนัฐณิชา   ใจธง

คุณวันชัย  เพลินพร้อม

คุณปนัดดา  อาจเดช

คุณปัญญา  ชิวรัมย์

คุณชนิตร์นันท์   สายโรจน์

คุณวัชรพงศ์   วงสามารถ

คุณมนัสพร   คชเศียรสืบ

คุณนพพร  รัตนแสง

คุณณัฐมล  พะเนตรัมย์

คุณภานุวัฒน์   ชะรุมรัมย์

คุณสุจิตรา  พรมนัส

คุณสุฎารัตน์   ชึรัมย์

คุณอรยา   งามโดยดี

คุณกมล  ทับหัวหนอง

คุณศิริพร  อินทนูจิตต์

 

 

Comments