รุ่นที่ 36 (2554-2556)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 36 ม.ต้น ( พ.ศ. 2554-2556 )

คุณจิตชนะ  หนูช้างเผือก

คุณกฤษณะ  บุญมา

คุณธีรพงษ์  เชิดรัมย์

คุณภาคิน  มิมะรัมย์

คุณชนายุทธ  รอดกอง

คุณกิตติธร  พัจนา

คุณทรงยศ  ไพเราะ

คุณกิตติศักดิ์  สุขแสวง

คุณธนายุทธ  บุญมี

คุณศิวกรณ์  อุณาริเณย์

คุณชาตรี  ศรีสุบาล

คุณถิรวุฒิ  ปานผิวแก้ว

คุณปรเมษฐ์  ทาปื้อ

คุณวีรศักดิ์  เสงี่ยมทรัพย์

คุณนพรัตน์  วงษ์เมือง

คุณธวัชชัย  กาบินทอง

คุณพงษ์พันธ์  สาลีเครือ

คุณพรพิชัย  สุขจิต

คุณภูมินทร์  มุ่งดี

คุณพีรศักดิ์  สายวัน

คุณมนตรี  ชึรัมย์

คุณเจษฎา  ว่องไว

คุณวรากร  ศรีตะวัน

คุณมลธวัช  เยียวรัมย์

คุณสุทธิราช  ปักกาเวสา

คุณมณีเพชร  นพเก้า

คุณกีรติ  ผุยโพนทัน

คุณศักดา  สาลี

คุณอภิชาติ  บัวผัน

คุณธิดารัตน์  รำมะนา

คุณธวัชชัย  ธรรมดา

คุณศิริวัฒน์  ไชยรัมย์

คุณกาญจนา  ม่วงแดง

คุณธันย์ชนก  เจริญศิริ

คุณวสันต์  สายวัน

คุณสมพร  พรประไพ

คุณจิราพร  มิมะรัมย์

คุณนัตยา  พินิจรัมย์

คุณสมพร  พรมตา

คุณวัชรพล  อะช่วยรัมย์

คุณศุภิสรา  ธิโกศรี

คุณปลายฟ้า  เพื่อนรัมย์

คุณสุรเชษฐ์  นอสูงเนิน

คุณอภิราช  สิทธิวงศ์

คุณนวินดา  สูงห้างหว้า

คุณปิยวัลย์  กาศสนุก

คุณฉลองศักดิ์  เหลืองทอง

คุณอภิวัฒน์  จันพลงาม

คุณนารีรัตน์  องอาจ

คุณรวิพร  มงคลดี

คุณหัสกร  หาญสำโรง

คุณจีรพัฒน์  บุญคุ้ม

คุณปนัดดา  คำใสขาว

คุณกัญญารัตน์  ยอดชมภู

คุณจัตตุรงค์  แก้วประทุม

คุณสิทธิพงษ์  สิงหพีระกุล

คุณพรทิพย์  คันทจันทร์

คุณกัญญารัตน์  อินภูงา

คุณธนกฤต  สุขจิต

คุณจุฑามาศ  สิงหาญ

คุณพรพรรณ  จะตุเทน

คุณกิตติยา  ฉวิงรัมย์

คุณวัฒนะ  มลิทอง

คุณสุนันท์  มะลิซ้อน

คุณพิยดา  อนันรัมย์

คุณณัฐธิดา  ลาวิลาศ

คุณอภิสิทธิ์  เจริญศริ

คุณธราเทพ  สิมรัมย์

คุณมัลลิกา  เสวียงชัย

คุณพัชรา  มิมะรัมย์

คุณน้ำทิพย์  เทวอนรัมย์

คุณธรีรวุฒิ  ผ่านสอน

คุณวรดา  ชูเอกกุล

คุณพัชรี  หงษ์ทอง

คุณกาญจนา  ยุดรัมย์

คุณภานุวัฒน์  ชื่นรัมย์

คุณสุดารัตน์  ถะเกิงสุข

คุณศุภรัตน์  รอดรัตน์

คุณยุวลี  เกณทร

คุณวชิระ  บุญพันธ์

คุณสุทธิดา  รื่นเพียร

คุณสุภัทรา  เขตขันธ์

คุณสุปรีดา  ปักกัง

คุณวิทยา  ดิษสงค์

คุณอนัตญา  โนนน้อย

คุณอริสรา  ยาทองไชย

คุณชุติโรจน์  ฤกษ์นอก

คุณอณุชิต  ไพเราะ

คุณอนาชิตา  หลักหมื่น

คุณเกวลิน  สมานมิตร

คุณนุชรี  เชยรัมย์

คุณกิตติศักดิ์  เชิดงาม

คุณอรอนงค์  อวนศรี

คุณกีรติกา  อะช่วยรัมย์

คุณพัทธวรรณ  บริรักษ์

คุณธวัชชัย  พรมศรี

คุณเบญจมาศ  ทะวิงรัมย์

คุณพรสุดา  พิลาล้ำ

คุณรัชนก  พรมมานอก

คุณฐาปนี  พรมพลเมือง

คุณจุฑาภรณ์  มะลิซ้อน

คุณศศิกานต์  ทองงาม

คุณเมทินี  สระทองอ่อน

คุณปัทมา  สายวัน

คุณณัฐริกา  มาน้ำเที่ยง

คุณศิราณี  ชื่นศรี

คุณปิยะพร  สกุลรัมย์

คุณจิรัฐติยา  พรมนัส

คุณพิมพ์รดา  นิยมคุณ

คุณสาวิตรี  สาละ

คุณกาญจนา  สารจันทร์

คุณณัฐธิดา  นนทะศิลา

คุณอรยา  ชะโปรัมย์

คุณอินธิพร  สายยศ

คุณวิชชุดา  จันทร์หอม

คุณทักษิณา  โพธิ์งาม

คุณมาริษา  จินดาภักดีพงษ์

คุณดรุณี  ผุยโพนทัน

คุณสุดา  ไพยรัมย์

คุณสุวรรณี  ศักดิ์สีเทา

คุณอัญชลี  ชัยมงคล

คุณรัชนีกรณ์  สีดา

คุณเจนจิรา  ศรีเวียง

คุณวรวรรณ  แสงแก้ว

คุณแพรวพรรณ  คำศรี

คุณวรรณวิสา  ประจงรัมย์

คุณจริญญา  ยามดี

คุณปัฐวี  ศรีสังข์

คุณประกายรุ้ง  ทุ่งไธสง

คุณวาสนา  จำเริญดี

คุณจิตวัด  เหล็กดี

คุณภูวดล  พิมลรัมย์

คุณศุภรัตน์  เช่นรัมย์

คุณวาสนา  มาลี

คุณธนวิทย์  ไพเราะ

คุณวนัท  แขกรัมย์

คุณวนิดา  แชะรัมย์

คุณสุภาดา  ประจงรัมย์

คุณวันชนะ  กุลชลิต

คุณวรรณชัย  สิงห์หาร

คุณอรพินทร์  แทนแก้ว

คุณปวีณา  สุขสวัสดิ์

คุณศิริชัย  กะแสโสม

คุณวัชระ  ทยานรัมย์

คุณเรืองลดา  สุทัศน์

คุณสายฝน  มะลิซ้อน

คุณสิทธิชัย  โนนน้อย

คุณสมศักดิ์  สืบเพ็ง

คุณอรรถพล  เฉียดรัมย์

คุณเจนจิรา  ทอนรัมย์

คุณสุทธิพงษ์  มาตรคำจันทร์

คุณเชาวลิต  เฌอรัมย์

คุณวชิราพันธ์  จารุวงศ์

คุณกฤษณะ  พรมนัส

คุณสุทัศ  ก่อแก้ว

คุณจิณณวัตร  แข็งฤทธ์

คุณวชิระ  ชะเบืองรัมย์

คุณอภิชัย  มันสลาย

คุณไชยา  ช่วยรัมย์

คุณน้ำค้าง  พรมนัส

คุณอมรเทพ  จันทวี

คุณธีรยุทธ  ครองยุติ

คุณวันเฉลิม  แสนภูวา

คุณน้ำผึ้ง  ประจงรัมย์

คุณจีรวุฒิ  ทาหนองบัว

คุณนพฤทธิ์  ชะรุมรัมย์

คุณวิรัตน์  สุขแสวง

คุณรัตนาภรณ์  พลูจวง

คุณธีรพรรณ  เชิดรัมย์

คุณปฐมพร  เสนาะเสียง

คุณชัญญานุช  เจริญศิริ

คุณไพลิน  พิลาดรัมย์

คุณพัชรพงษ์  พรมเวียง

คุณสราวุธ  ผูกพัน

คุณสุวรรณา  ตอรบรัมย์

คุณกาญจนา  เชิดนาม

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 36 ม.ปลาย ( พ.ศ. 2554-2556 )

คุณอนุชา  ซุยกระโทก 

คุณนคร  มะลิซ้อน

คุณณัฐกุล  ชะรุมรัมย์

คุณอานุภาพ  เจริญศิริ

คุณเนติพงษ์  จันทร์สม

คุณนรินทร์  เจริญศิริ

คุณนิรุธ  เชิดรัมย์

คุณอุทัยรัตน์  แซ่จึง

คุณกนกอร  จันทะศรี

คุณสมพร  โนนน้อย

คุณประภาส  หีบแก้ว

คุณวรวุฒิ  นิสสัยรัมย์

คุณกัลญาลักษณ์  โคตรภักดี

คุณเจณรงค์  เจริญศิริ

คุณอิสเรศ  แหวนทอง

คุณอภิรักษ์  ทอยรัมย์

คุณชลธิพรรณ  เจิมพักตร์

คุณนรากร  ซ่อนกลิ่น

คุณณัฐวุฒิ  เจริญศิริ

คุณพัทธนพล  แพงวิรกุลรัตน์

คุณนุชนาฏ  สอดศรี

คุณสมพล  สุขบรรเทิง

คุณธวัชชัย  คูณขวัญ

คุณสุรศักดิ์  ภาสดา 

คุณปริยา  ชำรัมย์

คุณสุริยันต์  วิ่งพิมาย

คุณวิทยา  เสมียนรัมย์

คุณไกรวิชญ์  สายยศ

คุณพรนภา  อามาตมนตรี

คุณกิตติพงศ์  ถะเกิงสุข

คุณกฤษดา  มาตรคำจันทร์

คุณจักรกฤษ  จันทยุคันโท

คุณพรพิมล  พินัยรัมย์

คุณเกศณีย์  อนานู

คุณจีรศักดิ์  ชุยรัมย์

คุณทินวัฒน์  เจนทร

คุณพิจิตรา  ขนานรัมย์

คุณกนกวรรณ  ว่องไว

คุณนัฐพงษ์  ชะเทียนรัมย์

คุณพุทธรักษ์  เสมารัมย์

คุณภูริตา  ศิลาสุวรรณ

คุณชลนิชา  คูเมือง

คุณพชร  คำดำ

คุณกรวิกา  สระบัวบาล

คุณวนิดา  แจ่มใส

คุณพรศิริ  พาละพล

คุณธราวุธ  จันทอง

คุณเอมมิกา  เรืองทอง

คุณศิรินทรา  สระบัวบาล

คุณวราภรณ์  สระสงคราม

คุณศิราวัตน์  ชะบังรัมย์

คุณลลิตา  มิ่มกระโทก

คุณสุทธิราช  เสาวะภาพ

คุณวิจิตรา  เสงี่ยมทรัพย์

คุณศุภโชติ  มาตพงษ์

คุณมัทนา  เพียรคำ

คุณเสาวรัตน์  อุ่นจันทร์

คุณศุภลักษณ์  สุขจิต

คุณสมยศ  ซ่อนกลิ่น

คุณขวัญสุดา  เยียวรัมย์

คุณฉวีวรรณ  โมกหอม

คุณสมฤทัย  สายวัน

คุณสุริยา  ยมรัมย์

คุณจุฑามาศ  โชคดี

คุณอารีวัลย์  พานิชรัมย์

คุณสุพิตรา  กิ่งแก้ว

คุณอธิชัย  นิเลิศรัมย์

คุณทิพย์ญาณ  คำเปล่ง

คุณธนาภรณ์  กระแสโสม

คุณชัญญา  โยงรัมย์

คุณสุวรรณณา  คำบุดดา 

คุณธวัชชัย  ใจดี

คุณศุภลักษณ์  พรมนัส

คุณเพชรชุมพร  ยียวรัมย์

คุณสุภาวดี  ไพเราะ

คุณศราวุธ  สากระจาย

คุณอุทุมพร  พางาม

คุณพัชราภรณ์  เสมารัมย์

คุณหฤทัย  สุดใจ

คุณกัญฑริการ์  ชาญรอบ

คุณสุนารี  เสนโพนงาม

คุณน้ำฝน  รำมะนา

คุณปรียาภัทร  เฉียดรัมย์

คุณอโนทัย  เจริญศิริ

คุณชัชรินทร์  เชยรัมย์

คุณมณี  ศรีสันงาม

คุณจุรีพร  โนนน้อย

คุณจุฑาทิตย์  ขานอก

คุณสมหวัง  ทองปลิว

คุณนิตยา  สุขกาย

คุณหัถยา  พนัดเกล้า

คุณจันทกานต์ สมเจตนา

คุณรัชนีกร  เยรัมย์

คุณภัทรา  ก่อแก้ว

คุณสุวรรณี  ปิติทะโน

คุณเสาวลักษณ์  แถมรัมย์

คุณหฤทัย  สมมูลนา

คุณสุกัญญา  จรจรัล

คุณกาญจนา  ทองงาม

คุณบุษดาวรรณ  จันทคาม

คุณจิรัชญา  เจริญรัมย์

คุณปทิตตา  ชะบังรัมย์

คุณชญาณิศ  ฤกษ์นอก

คุณภัทรสุดา  จันหอม

คุณกมลชนก  แสวงทรัพย์

คุณสุรีรัตน์  พรมนัส

คุณนันทนา  ศรีพรมทอง

คุณศิรินณา  ทะนินรัมย์

คุณชลิตา  จินดาศรี

คุณณัฏฐา  แดงเป้า

คุณปรารถนา  พรมนัส

คุณจิตราพร  ทองงาม

คุณนนันท์นภัส  สว่างแจ้ง

คุณดารารัตน์  บุญเล่ห์

คุณแก่นนภา  แก้วยศ

คุณอุมาริน  ผ่านสอน

คุณเพ็ญนภา  ถะเกิงสุข

คุณทิพวรรณ  บุญเบ้า

คุณชลณีย์  จูปรีม

คุณอารญา  ดาทอง

คุณวรินธร  จูมรัมย์

คุณธันยาภรณ์  สุกใส

คุณจารุวรรณ  ทะรารัมย์

คุณอุษณีย์  ชึรัมย์

คุณศรันยา  พวงจำปา

คุณวันวิภา  อิ่มสำราญ

คุณวิลาวัลย์  เกตตากแดด

คุณกัลยา  นะมิตรัมย์

คุณชลธี  กระชิมรัมย์

คุณวาสนา  มหาอุตม์

คุณขวัญชีวา  โมฬชาติ

คุณนฤมล  ถะเกิงสุข

คุณวัชรพันธ์  สมศรี

คุณสุชาดา  ซุยถัง

คุณมะลิสา  สีมาพล

คุณพนิดา  สำรวมจิต

คุณโยธิน  สัมรวมจิต

คุณสุภาวดี  ลมรื่น

คุณจุฑาทิพย์  อุ้มพิมาย

คุณลดารัตน์  หงษ์พิมทอง

คุณวรพล  เสิกนาก

คุณอาทิตยา  อุปสิทธิ์

คุณพรรนิดา  ยะสุนทร

คุณสาวิตรี  โสมศรีแก้ว

คุณอรรถพล  ใจถึง

คุณบุริศร์  หล่าธรรม

คุณพัสตราภรณ์  แชะรัมย์

คุณอรุณฉาย  กิตติอุดมมงคล

คุณวุฒิเกียรติ  ธรรมเกตุ

คุณวิทวัฒน์  เข็มแก้ว

คุณวราภรณ์  คงทรัพย์

คุณจตุพร  ม่วงดี

คุณฉัตรเพชร  ชึรัมย์

คุณพันสง  สามารถกุล

คุณสโรชา  ทะลารัมย์

คุณวัชรา  มหาวงศ์

คุณธนัชพร  ช่างทำ

คุณเจตพล  คำจันวงษา

คุณสุชาดา  แซ่เตียว

คุณสุภาวินี  ชมโคกกรวด

คุณวิริยา  วงศ์จันทรา

คุณศราวุธ  หาญชนะ

คุณอนิษา  น้อยบุญธรรม

คุณบัณฑิตา  บุญครอง

 

Comments