รุ่นที่ 35 (2553-2555)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 35 (พ.ศ. 2553 - 2555)

 ม.ต้น

 

คุณพงศ์อนันต์  พิลาล้ำ

คุณพีระพงษ์  เดียงสา

คุณวรเชษฐ  ศรีสุบาล

คุณสหรัฐ  เสมารัมย์

คุณวีรชาติ  บุญเศษ

คุณยงยุทธ์  ศรีสุบาล

คุณสุริยัน  มะลิซ้อน

คุณอัครพล  จานเขื่อง

คุณจักรกฤษ  คำดี

คุณจักรภพ  จันทยุคันโท

คุณกาญจนา  งอกศรี

คุณนิภาพร  ตุ้มนอก

คุณกาญจนา  ผุยโพนทัน

คุณกาญจนา  เจริญศิริ

คุณจริยา  ชึรัมย์

คุณปวีณา  ธรรมมา

คุณจุฑามาศ  ยินดีรัมย์

คุณจุฑารัตน์  คงบัว

คุณชลาลัย  คำใสขาว

คุณศุภลักษณ์  ยาเพ็ชร

คุณณัฐินี  มีภักดี

คุณนงเยาว์  พิลาดรัมย์

คุณนฤมล  อุ่นพิมาย

คุณเมริน  หอมสมบัติ

คุณบุตรภา  ไกลศรีเลิศ

คุณรุ่งฟ้า  เทียนหอม

คุณกัญญณัฐ  จันทพรม

คุณแนน  บุญชม

คุณสุทธินี  คาระมาศ

คุณอนัญญา  ชะเทียนรัมย์

คุณอรจิรา  ลิ้มเจริญ

คุณจีรพร  ยีรัมย์

คุณอลิตา  สมแก้ว

คุณอารยา  แก้วพลงาม

คุณอารียา  จันทร์สม

คุณพัชรา  กาบัว

คุณอุมาพร  โสภาค

คุณอุษา  ธูปน้ำคำ

คุณเบญจรัตน์  มีพันธ์

คุณอารีญา  เสนานิคม

คุณเทพินทร์  อ่อนคำ

คุณกัณฐมณี  ชะรุมรัมย์

คุณจารุวรรณ  นันทวงศ์

คุณปกรณ์  เกษหอม

คุณจิตินันท์  จันทยุคันโท

คุณเนตรนภา  ชะเทียนรัมย์

คุณสุกัญญา  ถะเกิงสุข

คุณวัชรากร  พลรักษา

คุณเกวรินทร์  ชะรุมรัมย์

คุณมุทิตา  เสาวะภาพ

คุณอรมารินทร์  โคตรสีดา

คุณชิษณุพงษ์  ฉิวรัมย์

คุณทรงพล  เภาโพนงาม

คุณพงศกร  เฉื่อยรัมย์

คุณกาญจนา  เคนมาตร

คุณพิชัย  สระสงคราม

คุณขนิษฐา  อินภูงา

คุณพรพรรณ  แก้วลุน

คุณสุทธิดา  ชุมเสนา

คุณอาภาพร  กล้าไพลี

คุณอรนิภา  มาแสวง

คุณโสภิตา  หนูช้างเผือก

คุณจิรดา  ถะเกิงสุข

คุณอารยา  เชนไชย

คุณปิยธิดา  ศาลางาม

คุณมนัสวี  ลาสอน

คุณรุ่งฤดี  ยุดรัมย์

คุณกัลยาณี  เช่นรัมย์

คุณสุภาพร  เทวอนรัมย์

คุณกณิกนันต์  บุญรัตน์

คุณณัฎฐ์นรี  คงรัมย์

คุณจันจิรา  ครุฑเมือง

คุณนิภาพร  บุญเพ็ง

คุณอลิษา  กระแสจันทร์

คุณภาวิณี  สอนวิชา

คุณธนาภา  ทองงาม

คุณศศิธร  เสมารัมย์

คุณอภิรดี  ชินศิริพันธ์

คุณกรรณิการ์  พะนุมรัมย์

คุณศิริลักษณ์  อุทปา

คุณจันทิมา  กิ่งแก้ว

คุณจุฑาทิพย์  เกตตากแดด

คุณณัฐมล  ชารัมย์

คุณอัจฉราภรณ์  เจริญรัมย์

คุณนาถยา  ช่วยรัมย์

คุณสุกาญจน์ดา  เยียวรัมย์

คุณสุนา  มิมะรัมย์

คุณสุรศักดิ์  ไชยประโคน

คุณสุรีวัลย์  แก้วกล้า

คุณกนกพร  สัมรวมจิต

คุณกัญญารัตน์  ชะร่างรัมย์

คุณอัครวิชญ์  เสมารัมย์

คุณขนิษฐา  พะนิดรัมย์

คุณบุษราคัม  สีหานาม

คุณพรทิพย์  ร่มจันทร์

คุณกัลยาณี  ชาญรอบ

คุณวาริณี  บุญมี

คุณสุธิรา  กองสกูล

คุณอริษา  นิเลิศรัมย์

คุณพินันทา  สุขแสวง

คุณอัญชลีชา  ดำเดช

คุณนันธิดาพร  สอนสวาสดิ์

คุณวุฒิพงศ์  ปลั่งกลาง

คุณสุรีรัตน์  ผ่านชมพู

คุณกฤษฎา  ยืนรัมย์

คุณชาตรี  พรมนัส

คุณปริญญา  สวิงรัมย์

คุณสุธิดา  พลฤทธิ์

คุณภิญโญ  ปาณะโส

คุณวรเชษฐ์  เฉื่อยรัมย์

คุณณัฐพงศ์  วงศ์ชารี

คุณขนิษฐา  ทิสารัมย์

คุณปนิวัตร  สายวัน

คุณปรีชา  เฉื่อยรัมย์

คุณพงษธร  คานพลงาม

คุณดอกอ้อ  สุวรรณพรม

คุณพิเชษฐ์  พินงรัมย์

คุณศุภกิจ  สะร้างรัมย์

คุณอนาวิน  กุลชลิต

คุณวิภาพร  แสวงผล

คุณอภิวัฒน์  ชึรัมย์

คุณอภิสิทธิ์  ชะเทียนรัมย์

คุณเทพอุทิตย์  เจริญศิริ

คุณภัทรวดี  เพราะแก้ว

คุณคณิศร  อ่อนทา

คุณณัชธิตา  เสมารัมย์

คุณณิชกานต์  คุมสุวรรณ

คุณพูนศักดิ์  สิดาวงศ์

คุณธัญญา  ทะรุนรัมย์

คุณอรทัย  นิสังรัมย์

คุณกัลยารัตน์  ศรีจันทร์

คุณไตรภพ  นิภารัมย์

คุณโยธิกา  เฉื่อยรัมย์

คุณกุลธิชา  สายยศ

คุณจุฑาทิพย์  ชมโครกกรวด

คุณธีระพล  ศรีพรม

คุณจุฑารัตน์  ทิสารัมย์

คุณธัญวรัตน์  พลอยไธสง

คุณนัดธกานต์  อำคา

คุณอธิพงศ์  ทับสุลิ

 

 

 

นางสาวนิตยา  บุดดาวัน

 

 

 

คุณผกามาศ  แก้วลุน

 

 

 

คุณพรธิชา  บุญมากรวาทย์

 

 

 

คุณจิรณี  เพราะแก้ว

นางสาวมัทนา  พรมศรี

นางสาวมานิดา  โคประโคน

คุณมาริษา  แก้วสว่าง

คุณอามินา  หอมเนียม

นางสาวรัศมี  ว่องไว

นางสาววิมลรัตน์  วงษ์วาด

นางสาวศิลา  แสนกล้า

คุณกุลณัฐ  ธรรมมีศักดิ์

คุณสุวรรณา  พิรมรัมย์

คุณอัจฉราภรณ์  เชียดรัมย์

คุณอินทิรา  ไพคำนาม

คุณชญานี  เยรัมย์

คุณหยาดพิรุณ  เศรษฐี

คุณอริศรา  จันทร์สำโรง

คุณอภิสิทธ์  บุญเจียม

คุณรุ่งนภา  นำพูน

คุณสุรัตน์  อภิรัมย์

คุณณัฐพงษ์  หุ้มไธสง

คุณทศพล  ทะรารัมย์

คุณสุนิตา  แป้นโสม

คุณปรีชา  ปิตตังถาเน

คุณพันธ์กวี  ชวประพันธ์

คุณพีระพล  สมบัติ

คุณสมฤทัย  ไมลือ

คุณยงยุทธ  ก่อแก้ว

คุณฐิติศักดิ์  มารักษา

คุณวีระพล  ศรีสุวรรณ

คุณเจนจิรา  ทิพย์อักษร

คุณสนั่น  พาสว่าง

คุณสิทธิชัย  หอมเชย

คุณสุรเดช  ซารัมย์

คุณปรินทร  ชุยรัมย์

คุณอดิศร  วิเศษดำรงกูล

คุณเอกชัย  ฟุ้งขจรนำโชค

คุณเอนก  กะตัญญู

คุณจิราพัชร  เพียรคำ

คุณวินิทร  ดาทอง

คุณกิ่งกาญจน์  ไพเราะ

คุณชลดา  สำรวมจิต

คุณทิพวรรณ  วังสะอาด

คุณพรนิภา  ธิธรรมมา

คุณยุพิน  ชึรัมย์

คุณกนกวรรณ  ชะรุมรัมย์

คุณเสาวลักษณ์  นวลศรี

คุณกวินนา  อมรินทร์

คุณจตุพร  มาขุมเหล็ก

คุณจิราพร  มั่นคง

คุณชัยวัฒน์  เฉื่อยรัมย์

คุณธิติมา  อ่อนหนองหว้า

คุณบัวผัน  พรพนม

คุณผกามาศ  ตูมนอก

คุณภูวนาฎ  จริรัมย์

คุณพรรษา  สายกระสุน

คุณรัชนีกร  จันทร์เตี้ย

คุณวริณดา  สุนทวงศ์

คุณนิรุธ  แก้วแจ้ง

คุณวิชุดา  ชุมเสนา

คุณสุพรรณษา  แป้นโสม

คุณอัญมณี  จันสีดา

คุณประเวศ  เช่นรัมย์

คุณเดือนฉาย  อ้วนนวล

คุณปิยธิดา  ศรีสาคำ

คุณปวีณา  ทองจันทร์

คุณสุเมธ  พัดเพ็ง

คุณเอกวัฒน์  โอชารส

คุณชาญชัย  ช่วยรัมย์

คุณจีรศักดิ์  เลิศยะโส

คุณสาวิตรี  ดีล้อม

คุณฉัตรมงคล  ศิลาน้ำเที่ยง

คุณทศวรรษ  ยอดน้ำคำ

คุณทินกร  ชึรัมย์

คุณสมใจ  เปลี่ยนไธสง

คุณบุญมา  ขันขาว

คุณภาณุพงษ์  พาเงิน

คุณสหธรณ์  แสวงสุข

คุณจตุพร  คงวง

คุณกุลยรัตน์  ศรีชาคำ

คุณสุฤดีภรณ์  พรมนัส

คุณอรรถชัย  คำอ่อนสา

คุณณัฐริกา  ปัดถามัง

คุณรัตติยากร  ชะรัมย์

คุณสิรินลักษณ์  ทะนินรัมย์

คุณเปรมศักดิ์  สิงหาญ

คุณลัดดา  พนมใหญ่

 

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 35 (พ.ศ. 2553 - 2555)

 ม.ปลาย

 

คุณศราวุธ  นนทะศิลา

คุณสรศักดิ์  นะมิตรัมย์

คุณกัณเรศ  วิเศษสม

คุณอังคณา   นันทะเส

คุณชนกพร  ศรีวงษ์

คุณประภัสสรณ์  ปากดี

คุณพรนภา  มาดี

คุณบุญญสิทธิ์  จงใจงาม

คุณพรพรรณ  รสหอม

คุณศศิมาภรณ์  เจริญศิริ

คุณศิริวรรณ  บุญเบ้า

คุณนฤนาท  วงชารี

คุณศุภรัตน์  หันจรูญ

คุณสุจิตรา  แสงแก้ว

คุณสุดาวดี  ชึรัมย์

คุณอภิสิทธิ์  พานิชรัมย์

คุณสุธิษา  ชะร่างรัมย์

คุณสุนิสา  ศิลาขจี

คุณณัฐฐิกา  ทะรารัมย์

คุณเกียรติศักดิ์  สิทธิจันทร์

คุณปวีณา  ชุยรัมย์

คุณมาริษา  กองสุข

คุณสุนิสา  ทะลายรัมย์

คุณรัฐศักดิ์  จรจรัล

คุณจันทิรา  มะลิซ้อน

คุณเบ็ญจมาศ  สุขจิตร

คุณพนิดา  อินทร์เสนา

คุณกรรณิกา  วอดทอง

คุณกาญจนา  เนิบกระโทก

คุณกัญญาณัฐ์  เฉื่อยรัมย์

คุณวิชุดา  พิศวงปราการ

คุณอุไรวรรณ  ขันแข็ง

คุณจิราวรรณ  แทนแก้ว

คุณฐาปนี  ไชยทะ

คุณณฐาพร  ตลับทอง

คุณสุนิศา  เจริญศิริ

คุณนภาวรรณ  ยุบรัมย์

คุณโสภิตา  โสน้ำเที่ยง

คุณนภิสรา  บัวทอง

คุณวิภาดา  พะเนินรัมย์

คุณวารุณี  บุตรงาม

คุณอนุชา  ศรีสลวย

คุณวีระยุทธ  มาหา

คุณศิริวรรณ  ศรีตะวัน

คุณชนาธิป  บุตรบุญ

คุณยุทธนา  พินึกรัมย์

คุณฉัตรยา  หนูเชือกเผือก

คุณนฤมล  สายกระสุน

คุณเมธี  ตุ้มนอก

คุณกรรณิการ์  จ่ารัตน์

คุณจริประภา  พวงราช

คุณทัศพร  พรมมนัส

คุณลิรัชชา  ชะโปรัมย์

คุณปาลิตา  แก้วสุข

คุณวิมลศิริ  ก๊อก

คุณวัชรพงษ์  เนิบกระโทก

คุณเสาวลักษณ์  นามไพร

คุณวรรณวิดา  แสนวัฒน์

คุณสมฤทัย  บ่อไทย

คุณสุรเดช  สายยศ

คุณพิจิตรา  ขันแก้ว

คุณลลิตา  มาน้ำเที่ยง

คุณวารีรัตน์  บุญมี

คุณจเรศักดิ์  ศาลางาม

คุณอุมาภรณ์  มะลิวรรณ์

คุณพิชญาภา  จำรัมย์

คุณนสุนีย์  แสนกล้า

คุณทศพร  สานันท์

คุณทิวาพร  เตชะแก้ว

คุณจตุพร  สำรวมจิตร

คุณปานิตา  ฉิวรัมย์

คุณฤทธิชัย  ยะสุนทร

คุณสุพรรณี  บุญมี

คุณวาสนา  พงษ์อินทร์วงศ์

คุณสุดา  ทวิงรัมย์

คุณปราณี  วาทิรอยรัมย์

คุณมยุรี  เจียวรัมย์

คุณวาสนา  พรมนัส

คุณวิชุดา  งามสง่า

คุณจิตตรา  ชุมเสนา

คุณสุธิดา  งามสง่า

คุณสุวนันท์  ชินเกตุ

คุณเพ็ญลัดดา  แก้วกล้า

คุณขวัญฤดี  สติมัน

คุณทินกร  สุทธิสำราญ

คุณพิชิต  เขียวคำ

คุณวัชรพงษ์  นามชาลี

คุณสุกัญญา  เสาคำ

คุณสุริยา  ชะรัมย์

คุณธีระพงษ์  ดีล้อม

คุณชาตรี  แสนบุญ

คุณสุธาสินี  อบพล

คุณทรงชัย  ชะร่างรัมย์

คุณธนวัฒน์  โพธิบัติ

คุณนพพล  แก้วสุข

คุณทักษิณ  ธิธรรมมา

คุณศิรวิชร์  ศรีสุข

คุณธงชัย  ธิธรรมมา

คุณภิทักษ์  อรรคนันท์

คุณจันทร์เจ้า  มะลิซ้อน

คุณวินัย  บุญกลาง

คุณสนธยา  พะเนตรรัมย์

คุณทวีศักดิ์  ว่องไว

คุณนัฐพงษ์  ไพเราะ

คุณวีรยุทธ  ทองมี

คุณสุทัศน์  ทองบ่อ

คุณสุรชัย  สายกระสุน

คุณวีรศักดิ์  ชะโปรัมย์

คุณธนวัฒน์  ผาสุก

คุณมุฑิตา  ยอดสะเทิน

คุณมุชรี  เย็นดีรัมย์

คุณทศพล  สานันท์

คุณเพ็ญประภา  พะเนินรัมย์

คุณสาวิตรี  พิมพ์เภา

คุณศิรินันท์  ชื่นนิรันดร์

คุณเจษฎาวุฒิ  ดีสุทธิ์

คุณยุภาวดี  มารักษา

คุณฉวีวรรณ  ศิลป์งาม

คุณเจนจิรา  พรมนัส

คุณศศิวิมล  รสหอม

คุณชมพู่  ร้อยพิลา

คุณปาวีณา  ยืนชุด

คุณกมลรัตน์  เทวารัมย์

คุณรัติมาศ  สีสาด

คุณกมลวรรณ  เทวารัมย์

คุณสาวิตรี  เทวอนรัมย์

คุณประกายทิพย์  นันทวงศ์

คุณปวีณา  มิมะรัมย์

คุณศศิธร  แก้วสว่าง

คุณยุวธิดา  ประจงรัมย์

 

Comments