รุ่นที่ 34 (2552-2554)

ทำเนียบศิษย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 34 (พ.ศ. 2552-2554)

ม.ต้น

คุณชนะชัย มณีศรี

คุณกู้เกรียรติ ก่อแก้ว

คุณธนพงษ์ อาจสงข์

คุณสมรักษ์ สายวัน

คุณภานุมาส ประสานรัมย์

คุณประยุทธ์ เชยรัมย์

คุณพิชิต ศรีใสคำ

คุณสุรวัตร คงดี

คุณศักดิ์สิทธิ์ จำเริญดี

คุณสมัคร บุญครอง

คุณกฤษกร ยอดจงรัมย์

คุณณัชธิตา เสมารัมย์

คุณสุรเชษฐ์ เจริญศิริ

คุณทศพล ตาทอง

คุณจิรายุ แตะอินทร์รัมย์

คุณสุฎารัตน์ ชีรัมย์

คุณกัลยารัตน์ สิงค์สวัสดิ์

คุณธีระยุทธ ธูปน้ำคำ

คุณณัฐพล กิ่งแก้ว

คุณปราริฉัตร อะช่วยรัมย์

คุณกาญจนพร สิทธิวงศ์

คุณไพโรจน์ สุวรรณโสภา

คุณทศพล ชะร้อยฉิม

คุณภานุมาศ ศรีเจริญ

คุณกุลณัฐ พันฉลลาด

คุณดวงสุตา วิสายอน

คุณธนาคาร ทาหนองบัว

คุณสุกัญญาวุฒิยา

คุณขนิษฐา เสนาราช

คุณนิรินทร์ เยรัมย์

คุณพัลลภ เฉี่อยรัมย์

คุณยุวดี มิมะรัมย์

คุณจิราวรรณ ศรีษาคำ

คุณศิริลักษณ์ โยยรัมย์

คุณวสันต์ สุขจิต

คุณวราภรณ์ สายยศ

คุณจุฑามาศ มะลิซ้อน

คุณกิตติพร อัศจรรย์

คุณวีระพลเกตตากแดด

คุณวิชุดา อูบแก้ว

คุณธันวารักษ์ กองสกูล

คุณจันจิรา ทิพย์บำหราบ

คุณสุชาติ สืบเพ็ง

คุณชฎาภรณ์ เชิดนาม

คุณนุชดารัตน์ อาตมชาติ

คุณชลธิชา สดไธสง

คุณจีรศักดิ์ เหิมดี

คุณศรัญญา รอดรัตน์

คุณปิรัญฑา นนทะโย

คุณดวงรัตน์ แป้นงาม

คุณณัฐวุฒิ เสาคำ

คุณอรัญญา พันแก้ว

คุณพิทิยา แพงโคร

คุณทิพวรรณ นุ่มนวล

คุณศุภชัย วรรรปะเก

คุณนวมินทร์ เถระพันธ์

คุณมาริษา เจริญผล

คุณปริตา ประพฤติ

คุณชินกฤต แสนเมืองชิน

คุณปัญญา การะวิโก

คุณรัชดาพร รัดที

คุณพัทธมนัส ปะถานะ

คุณศิลป์ ยอดน้ำคำ

คุณนก ผูกพัน

คุณวณิดา ยินดีรัมย์

คุณอรอนงค์ ยิ่งรัมย์

คุณอนุสรณ์ กุลฉะวะ

คุณณิชกานต์ คุ้มสุวรรณ

คุณวัชรีวรรณ คำภูมี

คุณเจนจิรา ศาลางาม

คุณเกียรติศักดิ์ เสาคำ

คุณศิริวรรณ อามาตมนตรี

คุณวิภาภรณ์ วงศ์แก่น

คุณวิรยานาคคุ้ม

คุณสมชาย นนทะศิลา

คุณฐานมาศ หมวดขุดทด

คุณสุนิสาขัน ทัพไทย

คุณกมลรัตน์ เพิ่มดี

คุณอมรรัตน์ แข็งกล้า

คุณวธิดา เปลี่ยนไธสง

คุณสุภาพร แสงแก้ว

คุณจินตพร ศรีตะวัน

คุณสุดารัตน์ บุญมาก

คุณนาตยา สุเถิงสุข

คุณอัจฉรา จริตรัมย์

คุณปวีณา ชะเดืองรัมย์

คุณเจนจิรา ชุยรัมย์

คุณรัชนี ศรีเจริญ

คุณอัจฉราภรณ์ สุทธิสน

คุณวันเพ็ญ ยอดจงรัมย์

คุณศรัญญา พลทิพย์

คุณอาริญา พางาม

คุณอุทัยพร ยี่รัมย์

คุณสกุณษ กิจสวัสดิ์

คุณนฤมล สนสุวรรณ

คุณรัตตนา สมิงรัมย์

คุณเพรรดา เอียมสารี

คุณชญานิศ ปิ่นแก้ว

คุณสุพัตราพันต้น

คุณศิริขวัญ แป้มโสม

คุณชลธิดา สดไธสง

คุณนนทิยา ธรรมมีภักดิ์

คุณชลธิชา หงษ์ทอง

คุณสิริมล คุชิตา

คุณสุรีรัตน์ กิ่งแก้ว

คุณพรเพ็ญ พิลาล้ำ

คุณปิยาพร พัดสารัมย์

คุณสุปราณี เพลารัมย์

คุณปาริชาติ สกุลรัก

คุณสมฤทัย คารมาตร

คุณสุพิชชา มะลิซ้อน

คุณเจนจิรา นะรินรัมย์

อรอนงค์ อาชญษเมือง

คุณจิติยาภรณ์ ยอดรัก

คุณสุภาพร สืบเพ็ง

คุณสุกัญญา บุญกุศล

คุณดวงประภากร อะโขรัมย์

คุณทราสุดา อะช่วยรัมย์

คุณศิราณีชะจีรัมย์

คุณสุปราณี มีพันธ์

คุณกัญธีรา ภูมิสุข

คุณรจนา คิวรัมย์

คุณศิริพร กาบินทอง

คุณจิราภรณ์ ศรีเกษม

คุณจุฬาลักษณ์ ยิ้มยรรยง

คุณกนกภรณ์ สุมาภา

คุณบุณฑริกา นุ่นเจริญ

คุณวารินทร์ ปานเพชร

คุณชลดา ปักกาเวสา

คุณธัญญารัตน์ ชะบังรัมย์

คุณอรอุมา นุ่นวันนา

คุณปรียาสิน ประกอบกุล

คุณศุภลักษณ์ แซ่จึง

คุณสุนิษา นิภารัมย์

คุณศุภชัย สูนา

คุณรจนา ยวนเพร็ช

คุณรัชนีกร ปีนะถา

คุณโชติกา กันหา

คุณณัฐวุฒิ ประสานรัมย์

คุณพัชรี เจริญภักดิ์

คุณธนกร คำจันทร์

คุณขจรศักดิ์ จัตุเทน

คุณอภิสิทธิ์ สีดวงดี

คุณศศิวิมล บุญปลื้ม

คุณจิรายุทธ อ่อนละมัย

คุณแสน เปลี่ยนไธสง

คุณกฤษณะ สอนวิชา

คุณกรทิพย์ จันทร์ลุน

คุณพงษ์พัฒน์ อะช่วยรัมย์

คุณบัญชา กระแสโสม

คุณทศพล สุขประเสริฐ

คุณนนทวัชร์ พิลาล้ำ

คุณจิตรภณ นัดเรศ

คุณประกิจ เจริญศิริ

คุณพรหมบุตร สาสอน

คุณปฏิภาณ ตากาบุตร

คุณชินพงศ์ ไพรสุวรรณ

คุณสมศักดิ์ ชะรุมย์รัมย์

คุณอักษรศาสตร์ ขันขาว

คุณภานุพงษ์ คำศรี

คุณณัฐวัฒน์ กงจักร์

คุณอาทิตธนาเสาวดาน

คุณกมล ธิธรรมมา

คุณวรพงศ์ ราชชุย

คุณปัญญา เยียวรัมย์

คุณธีรวุฒิ ยือรัมย์

คุณสิริวัฒน์ รำมะนา

คุณวรกานต์อันสีแก้ว

คุณรัชชานนท์ ใยบัว

คุณนครินทร์ พุดชา

คุณณรงค์ชัย ธูปน้ำคำ

คุณศวรรษ บุรารัตน์

คุณกิตติศักดิ์ เสมารัมย์

คุณธนพล สุภาโภชน์

คุณบุญเลี้ยง ทอยรัมย์

คุณอภิสิทธ์ คงดี

คุณจักรกริช ชินเกต

คุณแปริญญาศรีพรมมา

คุณประภากร ทองงาม

คุณเกรียงไกร แดงสุมา

คุณจาตุรนต์ เช่นรัมย์

คุณวัชรินทร์ ว่องไว

คุณพงค์พิสุทธิ์ เกษศรีรัตน์

คุณอดิศักดิ์ วังใหญ่รัมย์

คุณอนุสรณ์ ต้นถาแก้ว

คุณสมรักษ์ มารักษา

คุณอนาวิล นิเรียงรัมย์

คุณสุธิดา ชนะเทพ

คุณอมรชัย นะมอนรัมย์

คุณสุรศักดิ์ ชะบังรัมย์

คุณณัฐวุฒิ พาสว่าง

คุณสุพัตรา สารนิยม

คุณนวมินทร์ เถระพันธ์

คุณอดิศร จำนงสุข

คุณปฐพี เจริญศิริ

คุณธัญญา ทะรุนรัมย์

คคุณกิตติศักดิ์ บุญเกิด

คุณปรเมศวร์ ช่วยรัมย์

คุณยุติพงศ์ เจริญยิ่ง

คุณธีรพงษ์ เชิดรัมย์

คุณพิทวัส ปุริโต

คุณยศกร ทอยรัมย์

 

Comments