รุ่นที่ 33 (2551-2553)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 33  (พ.ศ.2551-2553)

ม.ต้น

คุณก้องเกียรติ   พลทิพย์

คุณจักฤษณ์   เสริมจันทร์

คุณขจร  ถะเกิงสุข

คุณบุรีรัตน์  ปุราตะโน

คุณณัฐกุล  ชะรุมรัมย์

คุณจิรยุทธ์  อุไรรัตน์

คุณขวัญยืน  พิลาล้ำ

คุณมณี  ศรสันงาม

คุณดนัย     ไกรจันทร์

คุณชลธี  กระชิมรัมย์

คุณณัฐวุฒิ  เจริญศิริ

คุณรุงอรุณ  คำโท

คุณต้นตระกาล  ทัดแก้ว

คุณณัฐศักดิ์  ศาลางาม

คุณธวัชชัย  คูณขวัญ

คุณวรรณิสา  เฉลียวรัมย์

คุณนคร  มะลิซ้อน

คุณนรินทร์   เจริญศิริ

คุณพิตรพิบูลย์  กระแสโสม

คุณศุภลักษณ์  พรมนัส

คุณนิรุธ  เชิดรัมย์

คุณวัชรพันธ์  สมศรี

คุณภูวนาท  โยงรัมย์

คุณสุวรรณี  ปิติทะโน

คุณบุริศร์  หล่าธรรม

คุณสมพร   โนนน้อย

คุณวรพล  เสิกนาก

คุณอารญา  ดาทอง

คุณปรวิทย์  โมห้างหว้า

คุณสุรพงษ์  สำรวมจิตร

คุณวรภพ  อินทร์วงศ์

คุณอุทุมพร  พางาม

คุณประกาส  หีบแก้ว

คุณเลอพักตร์  ยานู

คุณวิทยา  เสมียนรัมย์

คุณเสาวณีย์  นำพูน

คุณปัญญา  นนท์มิตร

คุณโยธิน  สัมรวมจิต

คุณวิทวัฒน์   เข็มแก้ว

คุณขวัญชีวา  โมฬีชาติ

คุณอนุชา  ซุยกะโทก

คุณเฉลิมพงษ์  ไพเราะ

คุณวีรศักดิ์  สายชุมดี

คุณทิพนภา   สมเย็น

คุณอิสเรศ  แหวนทอง

คุณกนกวรรณ  ว่องไว

คุณสุรชัย  สุขกล่ำ

คุณปราณี  มิมัดรัมย์

คุณเดชา  ผาเจริญ

คุณกรณิศ    สุขประเสริฐ

คุณอภิวัฒน์  ชะรุมรัมย์

คุณภัทรา   ก่อแก้ว

คุณเนติพงษ์   จันทร์สม

คุณขวัญชนก  สุขประเสริฐ

คุณอรรถพล  ใจถึง

คุณมะลิวัลย์  ศักดิ์สีเทา

คุณกนกอร  จันทะศรี

คุณจุฑาทิตย์  ขานอก

คุณอรรถสิทธิ์  ชะเดืองรัมย์

คุณลัดดา  ดูเรืองรัมย์

คุณกรวิกา  สระบังบาล

คุณฉวีวรรณ  โมกหอม

คุณเจนณรงค์  เจริญศิริ

คุณวัชรา   มหาวงศ์

คุณกัญฑริการ์  ชาญรอบ

คุณชลนิชา  คูเมือง

คุณกมลชนก  เสมารัมย์

คุณวิจิตรา  อนันรัมย์

คุณกัลญาลักษณ์   โคตรภักดี

คุณทิวา  สมเจตนา

คุณขวัญสุดา   เยียวรัมย์

คุณสุกัญญา  จรจรัล

คุณขวัญรุ่ง  เรืองทอง

คุณพรศิริ  พาละพล

คุณจุฑามาศ  โชดดี

คุณสุทธิดา  มะลิซ้อน

คุณจรรยา  กระแสโสม

คุณมณีรัตน์  ถะเกิงสุข

คุณจุรีพร  โนนน้อย

คุณสุภาวินี   ชมโคกกวาด

คุณชลธิพรรณ  เจิมพักตร์

คุณรัญญา  วิเศษชุมพล

คุณทิพย์ญาณ  คำเปล่ง

คุณอังคณา  สร้อยสน

คุณนุชนาฏ  สอดศรี

คุณลลิตา  มิ่มกระโทก

คุณธนาภรณ์  กระแสโสม

คุณศิริพร   มงคลดี

คุณปริยา  ซำรัมย์

คุณวราภรณ์   ส ระสงคราม

คุณบุษดาวรรณ  จันทคาม

คุณบัณฑิตา  บุญครอง

คุณพรนภา  อามาตมนตรี

คุณวิจิตรา   เสงี่ยมทรัพย์

คุณปวีณา  ศรีสาคำ

คุณรัตนา   กระแสโสม

คุณพรพิมล   พินัยรัมย์

คุณศภลักษณ์   สุขจิต

คุณพัชราภรณ์   เสมารัมย์

คุณลำผึ้ง  อุ่มพิมาย

คุณพิจิตรา   ขนานรัมย์

คุณสมฤทัย  สายวัน

คุณภัทรสุดา  จันหอม

คุณวาสนา  ไชยประโคน

คุณภูริตา  ศิราวรรณ

คุณสุพิตรา  กิ่งแก้ว

คุณยุดารัตน์  บุตรวงค์

คุณวิริยา  วงศ์จันทรา

คุณมรทัย  ภูวานคำ

คุณสุภาวดี  ไพเราะ

คุณวนิดา  ชนะเทพ

คุณวิลาวัลย์  เกตตากแดด

คุณมุกมณี  ถะเกิงสุข

คุณสุรีรัตน์  ยุบลวัฒน์

คุณศศินิภา  ดีล้อม

คุณสุรีรัตน์   พรมนัส

คุณวนิดา  แจ่มใส

คุณหฤทัย  สุดใจ

คุณศิรินญา  ทะนินรัมย์

คุณอุษณีย์   ชึรัมย์

คุณศิรินทรา  สระบัวบาล

คุณอนิษฐา  เฉียดรัมย์

คุณศิริโสภา  สายยศ

คุณเพทาย  แซ่เฮง

คุณสุดารัตน์  พรมนัส

คุณอภิชญา  คำโพธิ์

คุณสุวรรณี  พนมรัมย์

คุณเมษ์ทามาศ   สายยศ

คุณสุทธิชา  เสาวะภาพ

คุณอารีวัลย์  พานิชรัมย์

คุณหัถยา  พนัดกล้า

คุณวิเชียร  แสงอรุณ

คุณสุวรรณา   คำบุดดา

คุณเบญจมาศ  เพียรคำ

คุณอนัญญา  พันตาไหล

คุณกาญจนา  เจริญรัมย์

คุณสุวิภา  ดอนอ่อนเบ้า

คุณเบญจมาศ  โยงรัมย์

คุณอุมาริน  ผ่านสอน

คุณจิตราพร  ทองงาม

คุณอมิตตา   สูงห้างหว้า

คุณเพชรชุมพร  เยียวรัมย์

คุณสุวีรัตน์  ศรีชาคำ

คุณทัดนิสา  ชะรินรัมย์

คุณอาภารัตน์  เจริญศิริ

คุณเพ็ญศิริ  เช่นรัมย์

คุณสุนารี  เสนโพนงาม

คุณนงชนก  นัดเรศ

คุณอารียา  อยู่เย็น

คุณเสาวลักษณ์  แถมรัมย์

คุณฉัตรเพชร  ชึรัมย์

คุณนิภาพร  วรรณปะเก

คุณเกศณีย์  อนานู

คุณสาธิตา  สีพรมสุข

คุณต้อม  เช่นรัมย์

คุณน้ำฝน  ยอดสุรินทร์

คุณเสวภา  ปะการัมย์

คุณกฤษดา   มาตรคำจันทร์

คุณธีระศักดิ์   ทิสารัมย์

คุณน้ำฝน  รำมะนา

คุณเสาวลักษณ์  อุ่นจันทร์

คุณจักกฤษ   มีภักดี

คุณพัทธพล  ทิตะนนท์

คุณเอกวิริยา     คะนุนรัมย์

คุณจักกริช   ปิ่นแก้ว

คุณจีรศักดิ์  ทะนินรัมย์

คุณพัน  อุ่มพิมาย

คุณจิตติมา  ชุมเสนา

คุณชัชพล  สิมรัมย์

คุณนพรัตน์ชัย  ชะร่างรัมย์

คุณพิพัฒน์  สุขจิตร

คุณชาลิดา  สาคร

คุณทินกร  สายจันทร์

คุณนัฐพงษ์  ธรรมดา

คุณพีรดนย์   เจริญศิริ

คุณชุติมา  ประจงรมย์

คุณธวัชชัย  มะเดื่อ

คุณพงษ์กฤษณ์  พลทิพย์

คุณมานัส  ชุมเสนา

คุณธนัชพร  ช่างทำ

คุณธวัชชัย  รวมทิพ

คุณพรรณวินท์   ศิราเณร

คุณวรวุฒิ  นิสสัยรัมย์

คุณนิตยา  สุขกาย

คุณประพันธ์  ชัยสุวรรณ

คุณพัฒนา  มิมะรัมย์

คุณวัชรพล  ก่อแก้ว

คุณปริยา  อะช่วยรัมย์

คุณพันแสง  สามารถกุล

คุณศรตรี  สุขแสวง

คุณวิทยา  สีโท

คุณฝนแก้ว  ชึรัมย์

คุณมนัส   ศรีลานุช

คุณศราวุธ  หาญชนะ

คุณวีระพล  ผุยโพนทัน

คุณพิมพ์ชนก   จอมไธสง

คุณวุฒิเกียรติ  ธรรมเกตุ

คุณอดิศักดิ์  เสาคำ

คุณวุฒิพงษ์  นาคะวงค์

คุรพิรม  โยรัมย์

คุณสมชิต  บุญมี

คุณอภิวัฒน์   อ่อนทา

คุณสกล  สุดใจ

คุณอัครเดช  พาหา

คุณสหัรัฐ  รักษ์บำรุง

คุณอินทร  พุดซา

คุณสัญชัย  ดียิ่ง

คุรอัษฏาวุธ   เสงี่ยมทรัพย์

คุณสุชาติ  ไพเราะ

คุณอิสระภาพ  สอนวิชา

คุณสิทธิพงษ์   ชัยสุนทร

คุณอุเทน  ศาลางาม

คุณอานุภาพ  เจริญศิริ

คุณเพชรรัตน์   แป้นโสม

คุณสิทธิศักดิ์  สิทธิสา

คุณเขษมศักดิ์  มาต้น

คุณอุดมศักดิ์  บุญประสิทธิ์

คุณอุทัยรัตน์  แซ่จึง

คุณสุรเชษฐ์  ไพเราะ

คุณกองแก้ว  มุ่งผันกลาง

คุณเจตพล  คำจันวงษา

คุณธนากร  แดงแพง

คุณอนุชา    ก่อไซ

คุณธนาวุธ  มูลคำ

คุณเฉลิมเกียรติ   สาลี

คุณจักรสิน  เชนไชย

คุณอภิรักษ์  ทอนรัมย์

คุณกาญจนา  ทองงาม

คุณจิรารัตน์  ชะบังรัมย์

คุณจิราภรณ์  เยียวรัมย์

คุณกุลธิชา  เยียรสวัสดิ์วงศ์

 

Comments