รุ่นที่ 32 (2550-2552)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่  32  ( พ.ศ. 2550-2552 ) ม.ต้น

คุณธงชัย   กาบินทอง

คุณธนากร   สีสืบมา

คุณกรวิชญ์    เถินบุรินทร์

คุณเอกพล    เบญจรักษ์

คุณจันจิรา    มาขุมเหล็ก

คุณวชิราวุธ   บัวคำ

คุงวงศกร   ก๊อก

คุณบลรัตน์    กงวิรัตน์

คุณยุพาพรรณ   ประจงรัมย์

คุณวีรพัฒน์   มาตรคำจันทร์

คุณศราม    ทบสี

คุณทรงเกยรติ    บุญมี

คุณนันธิชา    ธิราชรัมย์

คุณปฏิภาณ   สุขล้วน

คุณเบญจชัย   ทับมะโรง

คุณสุทัศน์    หลักหนองบัว

คุณอรนุช    แสนดี

คุณธนวัฒน์   อังคะ

คุณวายุรี    ชิ้นแก้ว

คุณกนกวรรณ   มาตรคำจันทร์

คุณสุภาพร    จันพลงาม

คุณอาทิตย์   ไพเราะ

คุณสมทรัพย์   ชีรัมย์

คุณวิรัตน์   ทะนินรัมย์

คุณสุวรรณี    แสงแก้ว

คุณกฤษณะ   ดาทอง

คุณวีรศักดิ์   ศรีวงษ์

คุณคมกริช   อินทนิน

คุณจุฑาทิพย์    ชะร่างรัมย์

คุณสิทธิพงษ์    เจริญสิริ

คุณพงษ์พันธ์   พิลาล้ำ

คุณทัชภูมิ   ยินดีรัมย์

คุณเญจวรรณ    ชะบังรัมย์

คุณอดุลย์    เข็มรัตน์

คุณณัฐพล  ยือรัมย์

คุณวิษนุ   พรมนัส

คุณวิไลพร    คะเนนอก

คุณกุลวดี    ทะรารัมย์

คุณสุนิษา   ว่องไว

คุณประสิทธิ์    สุขกาย

คุณสุดารัตน์    สุขจิตร

คุณรุ่งนภา    แสวงผล

คุณสุวรรณา   ชุยรัมย์

คุณศักดิ์ชาย   ไชยประโคน

คุณสุธีรา   วงศ์จำปา

คุณกุลพิชา    มณีรัมย์ย์

คุณสุภานันท์    เยียวรัมย์

คุณสืบศักดิ์   สัมรวมจิต

คุณเบ็ญจพร   ตุ้มนอก

คุณศิราณี    วรรณปะเก

คุณปัทมา    มีภักดี

คุณสุรชาติ   เฉื่อยรัมย์

คุณพัชรลดา    เจริญรัมย์

คุณจริญญา    จันยุคันโท

คุณอัจฉรา   ชึรัมย์

คุณปัญญากร   ชะรุมรัมย์

คุณมยุรี    บุญเบ้า

คุณวรวีร์    ขานอก

คุณชญานี   โพนสัย

คุณระพีพัฒน์   ช่อรัมย์

คุณธมลวรรณ    สุขแสวง

คุณนันทิกร    จันทร์สม

คุณอุธิดา   ชัยวุฒิ

คุณสุวิทย์   ถะเกิงสุข

คุณนพดล    กองพล

คุณณัฐณิชา   ผาสุก

คุณรุ่งนภา   บุญมี

คุณชิงชัย   ตุ้มนอก

คุณจันทร์จิรา    จำปาศรี

คุณลัดดา   ปะการัมย์

คุณรัตนาวดี    จันยุคันโท

คุณณัฐพงษ์   ยมรัมย์

คุณรุ่งทิวา    ทะเลิงรัมย์

คุณกาญจนา    ดีล้อม

คุณปาริฉัตร   นิภารัมย์

คุณวิเศษ ก  ระแจะจันทร์

คุณวราภรณ์    นิทะรัมย์

คุณขนิษฐา   ตีนแท่น

คุณปณัฐดา    ทะนินรัมย์

คุณภัทรพร   ฝอยศาลา

คุณจารุวรรณ    คานพลงาม

คุณเจนจิรา   สีหานาม

คุณอนุธิดา    พานทอง

คุณอำนาจ    นุกรรัมย์

คุณพิจิตรา    รัดอ้อ

คุณตันหยง    สามิลา

คุณนฟมล ไชยรัมย์

คุณอชิรญา    กาบินทอง

คุณเพชรลดา    เสมียนรัมย์

คุณพนิดา    ปักกาเวสา

คุณมิ่งโกมุด   อาจภิรมย์

คุณอรนิภา   บุญหนุน

คุณหนึ่งฤดี    พานิชรัมย์

คุณพัชรา    เขียวงาม

คุณพิมพร    เชิดชู

คุณชลิดา    สายชุมดี

คุณอัจฉราพรรณ   ทะรารัมย์

คุณเดือนเพ็ญ    ชมพูผิว

คุณบังอร    จิมรัมย์

คุณจันทิมา    คานพลงาม

คุณทัศนา    มุงคุณ

คุณพัชรีภรณ์    อินทร์สำราญ

คุณนิตยา    พุดชา

คุณสุดารัตน์    ถะเกิงสุข

คุณกาวเดือน    ประจงรัมย์

คุณเพ็ญนิภา    ประจงรัมย์

คุณวรรณิชา    เสมารัมย์

คุณสกุณา    พนมใหญ่

คุณปรีญาพร    เสรารัมย์

คุณภัทรา    บุญมา

คุณมินตรา    บุญเกตุ

คุณจันทิมา    สระสงคราม

คุณตรีสุคนธ์    กระแสโสม

คุณลดาวัลย์    ชะบังรัมย์

คุณนันทิศา    พลทิพย์

คุณภัทราพร    ไพเราะ

คุณอารีรัตน์    เทวีรัมย์

คุณสิริลักษณ์   แป้นโสม

คุณนาทติยา    กระแสโสม

คุณสุนทรี   เจริญศิริ

คุณอนุศักดิ์    หวังเฝ้ากลาง

คุณชานิสา    สงสามารถ

คุณภารดี    ภูชื่น

คุณวาสนา   เตชะแก้ว

คุณสุพจนา    หงษ์ทอง

คุณสุพัตรา    ผุยโพนทัน

คุณเพียงเพ็ญ    แซ่ว่าง

คุณพัชรนันท์    ศรีเจริญ

คุณสายทิพย์    แจ่มใส

คุณจีราพร    พิราญรัมย์

คุณวีรยา    สังเกตจิต

คุณสุดา   ยามดี

คุณสุพรรษา    แจ้งนาม

คุณวิกานดา   พัดจันทร์

คุณสาลิตา   เยรัมย์

คุณจันทรา    เกียสารัมย์

คุณธิดารัตน์    ชึรัมย์

คุณอรอนงค์    ชินเกตุ

คุณอลิสา    เจื๊อรัมย์

คุณศริวิภา    มณีศรี

คุณเพชรรินทร์    กาบัว

คุณสุพิน    ทะเนินรัมย์

คุณพัชรา    ชินรัมย์

คุณสุนทรี   นิสสัยรัมย์

คุณนันทวี    เสมารัมย์

คุณนิภาภรณ์    แย้มชู

คุณนิตยา    มั่นยืน

คุณรุงดาราฉาย   ฉิวรัมย์

คุณกนกวรรณ    เลียบไธสง

คุณนิสา    ถะเกิงสุข

คุณรัชนี    มะลิซ้อน

คุณยพา    ทองยอด

คุณละมัย    แสงจันทร์

คุณนิราภรณ์    ทองปลิว

คุณดวงมณี    ญวนรัมย์

คุณวรรณิภา    อาจไธสง

คุณพวงสร้อย    ไชยรัมย์

คุณจันจิรา   ชารีรัตน์

คุณบัณฑิตา   สายวัน

คุณอรทัย    พลสม

คุณแจ่มจันทร์    การนะรงค์

คุณอริยะ    พวงเงิน

คุณวิไลพร    ศรีสุข

คุณขวัญเรือน  ทอยรัมย์

คุณยศวรรณ   รตน

คุณชาญณรงค์   แซ่จึง

คุณอุทัย    ดำเนินงาน

คุณรังสรรค์    ทองแกม

คุณยุภาวดี    มารักษา

คุณณัฐพงษ์    โสมศรีแก้ว

คุณอภิญญา    ปัญญา

คุณศุภกิจ   สอนสา

คุณจินตนา    บุญทัน

คุณเทวราช    ประจวบสุข

คุณนัฐพล    แตงอ่อน

คุณอาทิตย์    อาภรณ์แก้ว

คุณธิดา   มาแสวง

คุณนัฐกิจ    ชมโคกกรวด

คุณอดิศักดิ์    หาญสำโรง

คุณบุญชู     เลาตา

คุณวัลลี     เอื้อนไธสง

คุณเจษฎา    เสมารัมย์

คุณอภิสิทธ์    ทองงาม

คุณอิสราพันธ์    กองแก้ว

คุณสุวิชา     เครือจันทร์

คุณจตุรงค์    ชะบังรัมย์

คุณมรกต    จันทรา

คุณสุภฉัตร    จวงพลงาม

คุณจิรารัตน์     อะช่วยรัมย์

คุณสุรชัย    ถะเกิงสุข

คุณแสงดาว    ศรีทอง

คุณทศพล    กันยาคำ

คุณอไรวรรณ    จันทรา

คุณธวัชชัย    พรานป่า

คุณศราวุธ    พิลาแดง

คุณรณรงค์    กล้างาม

คุณเจนจิรา    พรมศรี

คุณสุเทพ    โชรัมย์

คุณณัชพล    ภูธรรม

คุณอรุณพร    ทองมาก

คุณอานนท์    วงค์รักษ์

คุณวัรพงษ์    เทวารัมย์

คุณยุทธนา    พาละพล

คุณวีรยุทธ    โนนน้อย

คุณเอกชัย    เฉียดรัมย์

คุณสุรชัย  พรมนัส

คุณอโนชา    ยะโส

คุณยิ่งยศ    เหลาะธู

คุณอธิคม    สุมาภา

คุณธนวัฒน์    บางหลวง

คุณยงยุทธ    ดาวสง่า

คุณเมธี   ซะรุมรัมย์

คุณวิลัยลักษณ์ ส   ายกระสุน

คุณจันทิมา    ศิริมาลัย

คุณวัชรินทร์    เซนรัมย์

คุณเชิดพงษ์    นุการรัมย์

คุณไกรสร   จวนเจริญ

คุณอดิศักดิ์     สายพร้าว

คุณอานนท์    มีภักดี

คุณวลัย    เกษมรัมย์

คุณสมหมาย   โยรัมย์

คุณณัฐพงษ์     นามพูน

คุณเอกชัย     ธิธรรมมา

คุณศักรินทร์     ชนะเทพ

คุณสายบัว    โมห้างหว้า

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่  32  ( พ.ศ. 2550-2552 ) ม.ปลาย

คุณปราณี    เจ้ดรัมย์

คุณชนะชัย    มณีศรี

คุณดวงสุดา    วิสายอน

คุณจิรายุ    แตะอินทร์รัมย์

คุณสุกัญญา    วุฒิยา

คุณภานุมาส   ประสานรัมย์

คุณสกุณา    กิจสวัสดิ์

คุณกฤษกร    ยอดจงรัมย์

คุณวราภรณ์    สายยศ

คูณศักสิทธิ์   จำริญดี

คุณเกียรติ     ก่อแก้ว

คุณเกียรติศักดิ์   เสาคำ

คุณวิชุดา   อูบแก้ว

คุณอภิเทพ    ชีวินรัตนพันธุ์

คคุณประยุทธ์    เชยรัมย์

คุณธนาคาร    ทาหนองบัว

คุณภานุมาศ    ศรีเจริญ

คุณกัลยารัตน์    สิงห์สวัสดิ์

คุณสมัคร    บุญครอง

คุณธนพงษ์    อาจสังข์

คุณอรัญญา    พันแก้ว

คุณกาญจนาพร    สิทธิวงศ์

คุณทศพล    ดาทอง

คุณศิลป์    ยอดน้ำคำ

คุณจินตนา    เฉื่อยรัมย์

คุณกุลณัฐ   พันฉลาด

คุณธีระยุทธ    ธูปน้ำคำ

คุณอมรรัตน์   แข็งกล้า

คุณยุวดี    มิมะรัมย์

คุณขนิษฐา   เสนาราช

คุณไพโรจน์   สุวรรณะโสภา

คุณพิชิต   ศรีใสคำ

คุณศรัญญา     รอดรัตน์

คุณวุฒิชาติ    แก้วพลงาม

คุณนริน    เยรัมย์

คุณสุรัตน์   ไพเราะ

คุณมาริษา   มาตุรินทร์

คุณจิราวรรณ    ศรีษาคำ

คุณศิริลักษณ์   โยยรัมย์

คุณทศพล    ชะร้อย ฉิม

คุณขจรศักดิ์    จัตุเทน

คุณจุฑามาศ    มะลิซ้อน

คุณิตติพร   อัศจรรย์

คุณณัฐพล   กิ่งแก้ว

คุณแสน    เปลี่ยนไธสง

คุณธันวารักษ์    กองกูล

คุณจันจิรา    ทิพย์บำหราบ

คุณเจนจิรา    ชุมรัมย์

คุณธีรวุฒิ   ยือรัมย์

คุณนุชดารัตน์    อาตมชาติ

คุณชลธิชา    ลดไธสง

คุณวีระพล    เกตตากแดด

คุณนครินทร์   พุดซา

คุณปิรัญฑา    นนทะโย

คุณวลลยา    นันสุนีย์

คุณชลธิชา   หงษ์ทอง

คุณอาทิตธนา    เสาวดาน

คุณพิทิยา    แพงไตร

คุณดวงรัตน์    แป้นงาม

คุณปิยาพร    พัดสารัมย์

คุณปริญญา   ศรีพรมมา

คุณมาริษา    เจริญผล

คุณทิพวรรณ    นุ่นนวล

คุณสุพิชชา    มะลิซ้อน

คุณพิทวัส   ปุริโต

คุณรัชดาพร    รัดดที

คุณสร้อยสุดา    พิมพ์สระเกษ

คุณจัรศักดิ์    เหิมดี

คุณบัญชา    กระแสโสม

คุณวนิดา    ยินดีรัมย์

คุณปริตา    ประพฤติ

คุณฑริกา    นุ่นเจริญ

คุณสุรศักดิ์   ชะบังรัมย์

คุณวัชรีวรรณ    คำภูมี

คุณพัทธมนัส    ปะถานะ

คุณพัลลภ    เฉิ่อยรัมย์

คุณสมรักษ์    มารักษา

คุณวิภาภรณ์    วงศ์แก่น

คุณอรแงค์    ยิ่งรัมย์

คุณศิราณี   ชะจีรัมย์

คุณประกิจ    เจริญศิริ

คุณ สุนิสา    ขันทัพไทย

คุณเจนจิรา    ศาลางาม

คุณสันต์   สุขจิต

คุณสมศักดิ์    ชะรุมรัมย์

คุณสุภาพร    แสงแก้ว

คุณวิรยา    นาคคุ้ม

คุณศรัญญา    พลทิพย์

คุณอภิสิทธิ์    เครือจันทร์

คุณอัจฉรา   จิริตรัมย์

คุณกมลรัตน์   เพิ่มดี

คุณสุชาติ   สืบเพ็ง

คุณสิริมล     คุชิตา

คุณอัจฉราภรณ์    สุทธิสน

คุณจินตพร   ศีตะวันน

คุณสุดารัตน์   บุญมาก

คุณเจนจิรา    นะรินรัมย์

คุณอุทัยพร    ยี่รัมย์

คุณปวีณา    ชะเดืองรัมยื

คุณณัฐวุฒิ   เสาคำ

คุณยศกร   ทอยรัมย์

คุณเพชรดา    เอี่ยมสารี

คุณวันเพ็ญ    ยอดจงรัมย์

คุณศุภชัย   วรรณปะแก

คุณอดิศักดิ์   วังใหญ่รัมย์

คุณชลธิดา    สดไธสง

คุณชญานิศ    ปิ่นแก้ว

คุณชินกฤต    แสนเมืองชิน

คุณวารินทร์    ปานเพชร

คุณสุรีรัตน์     กิ่งแก้ว

คุณนนทิยา   ธรรมมีภักดิ์

คุณอนุสรณ์    กุลฉะวะ

คุณรจนา    ยวนเพ็ชร

คุณปาริชาติ    สกุลรัก

คุณพรเพ็ญ   พิลาล้ำ

คุณสมชาย    นนทะศิลา

คุณพัชรี    เจริญภักดิ์

คุณอรอนงค์    อาชญาเมือง

คุณสมฤทัย   คารมาตร

คุณนฤมล   สนสุวรรณ

คุณศศิวิมล    บุญปลื้ม

คุณดวงประภากร    อะโขรัมย์

คุณจิติยาภรณ์   ยอดรัก

คุณสุพัตรา   พันต้น

คุณสุรีรัตน์    คันชั่งทอง

คุณกัญธีรา    ภูมิสุข

คุณภัทรสุดา   อะช่วยรัมย์

คุณจอมขวัญ   สมเย็น

คุณพุทธกาล    พรมศรี

คุณจุฬาลักษณ์    ยิ้มยรรยง

คุณรจนา   คิวรัมย์

คุณสุภาพร    สืบเพ็ง

คุณตะวัน   อินทร์สำราญ

คุณชลดา    ปักกาเวสา

คุณกนกพร   สุมาภา

คุณศิริพร    กาบินทอง

คุณศตวรรษ   บุรารัตน์

คุณศุภลักษณ์   แซ่งจึง

คุณธัญญารัตน์    นิภารัมย์

คุณอรุมา    บุนวันนา

คุณปรีชา   ลาหลำเลิศ

คุณรัชนีกร   ปินะถา

คุณโชติมา   กันหา

คุณบุษยมาส   ตองติดรัมย์

คุณอดิศร    จำนงสุข

คูณธนากร   คำจันทร์

คุณเดชา   ภู่เจริญ

คุณธนากร    ภูผาผิว

คุณปรเมศวร์   ช่วยรัมย์

คุณจิรายุทธ   อ่อนละมัย

คุณณัฐวัฒิ    ประสานรัมย์

คุณเมษ์ทามาศ   สายยศ

คุณฐานมาศ   หมวดขุดทด

คุณณัฐวัฒน์   กงจักร์

คุณอักษรรศาสตร์   ขันขาว

คุณพงษ์กฤษณ์  พลทิพย์

คุณศิริขวัญ   แป้นโสม

คุณจิตรภณ   นัคเรศ

คุณศุภชัย    สูนา

คุณชาคริต   เรืองรัมย์

คุณนาตยา   ถะเกิงสุข

คุณพงษ์พัฒน์   อะช่ววยรัมย์

คุณกฤษณะ    สอนวิชา

คุณเพรชรัตน์   แป้นโสม

คุณสุปราณี    เพลารัมย์

คุณปัญญา    เยียวรัมย์

คุณยุติพงศ์   เจริญยิ่ง

คุณวิชา   เหนือบุดดา

คุณรัชนี   ศรีเจริญ

คุณธีรพงษ์    เชิดรัมย์

คุณสุพัตรา    สารนิยม

คุณธิวากร   ดีดวงพันธ์

คุณสถาพร    ประสุกัง

คุณสมรักษ์   สายวัน

คุณอภิสิทธิ์   สีดวงดี

คุณสุรเชษฐ    ไพเราะ

คุณวธิดา   เปลี่ยนไธสง

คุณชินพงศ์    ไพรสุวรรณ

คุณทศพล    สุขประเสริฐ

คุณสหภาพ     นวมเจริญ

คุณศิริวรรณ   อามาตมนตรี

คุณปาริฉัตร    อะช่วยรัมย์

คุณธัญญา   ทะรุนรัมย์

คุณวุฒิพงษ์   นาคะวงค์

คุณสุนันท์    โจมรัมย์

คุณจักกริช    ชินเกต

คุณกรทิพย์      จันทร์ลุน

คุณสมรักษ์   เฌอรัมย์

คุณอารยา    พางาม

คุณณัชธิตา    เสมารัมย์

คุณสุปราณี    มีพันธ์

คุณสกล    สุดใจ

คุณรัตนา    สมิงรัมย์

คุณรัชชานนท์  ใยบัว

คุณสุกัญญา   บุญกุศล

คุณอัครเดช   พาหา

คุณสมรส   อุ่มพิมาย

คุณ กิตติศักดิ์    เสมารัมย์

คุณพรหมบุตร   สาสอน

คุนอุเทน    ศาลางาม

คุณอัษฏา   พาสว่าง

คุณจาตุรนต์    เช่นรัมย์

คุณสุธิดา    ชนะเทพ

คุณปราโมทย์    เกตตากแดด

คุณมงคล   สายยศ

คุณปฏิภาณ   ตากาบุตร

คุณอรทัย    นิสังรัมย์

คุณธนาวุธ    มูลคำ

คุณเดชา   สีเสนา

คุณวรพงศ์     ราชซุย

คุณสิริวัฒน์   รำมะนา

คุณอุเทน    พิลาล้ำ

คุณวิรัตน์   สุขแสง

คุณนนทวัชร์    พิลาล้ำ

คุณณรงค์ชัย   ธูปน้ำคำ

คุณสุนทร    หะพินรัมย์

คุณอังคณา    สร้อยสนาม

คุณกิตติศักดิ์    บุญเกิด

คุณประภากร   ทองงาม

คุณบุญเพ็ง    คำไสขาว

คุณอภิสิทธ์   คงดี

คุณนุพงษ์    คำศรี

คุณกมล   ธิธรรมมา

คุณสหรัฐ    ภูเงิน

คุณนวมินทร์   เถระพันธ์

คุณอนุสรณ์   ต้นถาแก้ว

คุณปรียาสิน    ประกอบกุล

คุณเขตตะวัน   โพธ์ทอง

คุณธนพล    สุภาโภชน์

คุณอมรชัย    จูมะเริง

คุณณัฐวุฒิ   พาสว่าง

คุณยอดขวัญ   ปานทอง

คุณนก    ผูกพัน

คุณนวมินทร์    เถระพันธ์

คุณบุญเลี้ยง  ทอยรัมย์

คุณวัชระ   เขตขันธ์

คุณณิชกานต์    คุ้มสุวรรณ

คุณชฎาภรณ์   เชิดนาม

คุณจิราภรณ์   ศรีเกษม

คุณศุภชัย   ยอดสุรินทร์

คุณเกรียงไกร   แดงสุมา

คุณสุรวัตร    คงดี

คุณพิสุทธิ์    เกษศรีรัตน์

คุณพรเทพ   พงษ์ซุ้ย

คุณรัชริทร์   วิองไว

คุณมงคล   ทับทรวง

คุณรนาวิล     นิเรียงรัมย์

คุณณัฐวุฒิ   พรมวงศ์

คุณปัญญา    การะวิโก

คุณสุกัญญา    พรมจุ้ยพะเนา

คุณปรัชชญารัตน์    จวบรัมย์

คุณบุรีรัตน์   จำปา

คุณวรกานต์    อันสีแก้ว

คุณสุฏารัตน์    ชีรัมย์

คุณปฐมพี    เจริญศิริ

คุณมนต์สิทธิ์    เข็มรัตน์

คุณปราณี    มิมัดรัมย์

คุณมนัส    เชื้อจันทร์

คุณจรัสศรี    ชีรัมย์

คุณอนันชัย    ว่องไว

คุณศรัญณย์    เปลี่ยนกลิ่น

 

Comments