รุ่นที่ 31 (2549-2551)

ทำเนียบศิษย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 31 (พ.ศ 2549-2551)  ม.ต้น

คุณดนัย  ไกรจันทร์

คุณนคร  มะลิซ้อน

คุณเดชา    ผาเจริญ

คุณหฤทัย    สมมูลนา

คุณอนุชา  ซุยกระโทก

คุณประภาส  หีบแก้ว

คุณวุฒิชัย   พรมนัส

คุณบัณฑิตา    บุญครอง

คุณเนติพงษ์  จันทร์สม

คุณนิรุธ   เชิดรัมย์

คุณทัดนิสา   ชะรินรัมย์

คุณเมษ์ทามาศ    สายยศ

คุณกนกอร  จันทะศรี

คุณนรินทร์   เจริญศิริ

คุณภูวนัย   ทองทวี

คุณชัชพล  สิมรัมย์

คุณกรวิกา  สระบัวบาล

คุณสมพร  โนนน้อย

คุณชนิยทร์   ระหา

คุณเอกชัย    เจริญรัมย์

คุณกัญฑริการ์  ชาญรอบ

คุณขวัญรุ่ง  เรืองทอง

คุณณัฐกุล   ชะรุมรัมย์

คุณพงษืกฤษณ์   พลทิพย์

คุณกัลญาลักษณ์  โคตรภักดี

คุณกนกวรรณ  ว่องไว

คุณเลอพักตร์   ยานู

คุณมุกดารัตน์   ก่อแก้ว

คุณจรรยา  กระแสโสม

คุณจุฑาทิตย์   ขานอก

คุณบุริศร์   หล่าธรรม

คุณดาวพงษ์   ว่องไว

คุณชลธิพรรณ  เจิมพักตร์

คุณชลนิชา   คูเมือง

คุณอิสเรศ   แหวนทอง

คุณพงษ์นัย    เหล็กศรี

คุณนุชนาฏ  สอดศรี

คุณจันทกานติ์

คุณวิทวัฒน์   เข็มแก้ว

คุณรุ่งนภา   พงษ์ศรี

คุณปริยา  ชำรัมย์

คุณพนศิริ   พาละพล

คุณจีรศักดิ์   ทะนินรัมย์

คุณเพชรรัตน์    แป้นโสม

คุณพรนภา  อามาตมนตรี

คุณมณีรัตน์  ถะเกิงสุข

คุณจักรกริช   ปิ่นแก้ว

คุณสุพจน์   ชุมเสนา

คุณพรพิมล  พินัยรัมย์

คุณวราภรณ์   สระสงคราม

คุณต้อม   เช่นรัมย์

คุณสุรเชษฐ์  ไพเราะ

คุณพิจิตรา  ขนานรัมย์

คุณวิจิตรา   เสงี่ยมทรัพย์

คุณจักฤษณ์   เริมจันทร์

คุณเก่ง   ดอกไม้

คุณภูริตา  ศิลาสุวรรณ

คุณสมฤทัย   สายวัน

คุณกรรณ   ขันแข็ง

คุณธวัชชัย   อุ่มพิมาย

คุณมรทัย  ภูวานคำ

คุณรัญญา   วิเศษชุมพล

คุนมะลิสา   สีมาพล

คุณอิศรา   โคโยทา

คุณมุกมณี  ถะเกิงสุข

คุณสุพิตรา   กิ่งแก้ว

คุณวุฒิเกียรติ   ธรรมเกตุ

คุณนพรัตน์    ใจกล้า

คุณวนิดา  แจ่มใส

คุณหฤทัย   สุดใจ

คุณอานุภาพ   เจริญศิริ

คุณวีรพล   พาสว่าง

คุณศิรินทรา  สระบัวบาล

คุณปรียาภัทร  ฉัยดรัมย์

คุณเจตพบ   คำจันวงษา

คุณสราวุฒิ   มะลิซ้อน

คุณสุดารัตน์   พรมนัส

คุณอารีวัลย์   พานิชรัมย์

คุณพิพัฒน์   สุขจิตร

คุณเสรี   เจริญศิริ

คุณสุทธิชา    เสวะภาพ

คุณเบญจมาศ   เพียรคำ

คุณสุรศักดิ์   ภาสดา

คุณวุฒิพงษ์   นาควงค์

คุณสุวิภา   ดอนอ่อนเบ้า

คุณชัญญา   โยงรัมย์

คุณสุวรรณา   คำบุดดา

คุณชัยชนะ   ลอดซอง

คุณอโนทัย   เจริญศิริ

คุณเพ็ญศิริ   เช่นรัมย์

คุณเพชรชุมพร   เยียวรัมย์

คุณธีระศักดิ์   ทิสารัมย์

คุณอารียา   อยู่เย็น

คุณกมลชนก   เสมารัมย์

คุณทิพย์ญาณ   คำเปล่ง

คุณเพ็ญนภา   เสมารัมย์

คุณเกศณีย์   อนานู

คุณบุษดาวรรณ   จันทคาม

คณพัชราภรณ์   เสมารัมย์

คุณวราพร   พัดสรัมย์

เสาวภา   ปะการัมย์

คุณศุภิศรา   ดีล้อม

คุณยุดารัตน์   บุครวงค์

คุณดวงตา   มุณีชัย

คุณเสาวรัตน์   อุ่นจันทร์

คุณศิริโสภา   สายยศ

คุณวนิดา   ชนะเทพ

คุณสุภาพร   บุญเรื่อง

คุณกรณิศ   สุขประเสริฐ

คุณสุวรรณี   พนมรัมย์

คุณนิภาพร   วรรณปะเก

คุณอรอุมา   เกียรติจันดี

คุณฉวีวรรณ   โมกหอม

คุณน้ำฝน   รำมะนา

คุณน้ำฝน   ยอดสินทร์

คุณวิภาภรณ์   บุญเบ้า

คุณศุภลักษณ์   สุขจิต

คุณรุ่งอรุณ   คำโท

คุณมณี   ศรีสันงงาม

คุณสาธิต   สีพรมสุข

คุณสุรีรัตน์   ยุบลวัฒน์

คุณอุทุมพร    พางาม

คุณสุวรรณี    ปิติทะโน

คุณชุติมา  ประจงัมย์

คุณธนาภรณ์    กระแสโสม

คุณนิตยา   สุขกาย

คุณเสสาวณีย์    นำพูน

คุณมะลิวัลย์   ศักดิ์สีเทา

คุณศุภลักษณ์   พรมนัส

คุณภัทรา    ก่อแก้ว

คุณพิมพ์ชนก   จอมไธสง

คุณวาสนา  ไชยปนะโคน

คุณกุลธิชา    อุสาห์รัมย์

คุณพัชนิดา    เทวกูล

คุณทิพนภา   สมเย็น

คุณนัชนนท์   มะลิซ้อน

คุณสุนารี    เสนโพนงาม

คุณชัชรินทร์    เชยรัมย์

คุณลำผึ้ง   อุ่มพิมาย

คุณปราณี   มิมัดรัมย์

คุณสมหวัง   ทองปลิว

คุณศิริพร    มงคลดี

คุณอุษณีย์   ชึรัมย์

คุณปัญญาศักดิ์    อะช่วยรัมย์

คุณรัชนีกร   เยรัมย์

คุณภานุเดช   ซึ่งยุทธ

คุณธีรภัทร   นนท์มิตร

คุณต้นตระการ    ทัดแก้ว

คุณขจร   ถะเลิงสุข

คุณจิรยุทธ์   อุไรรัตน์

คุณสุรชาติ    ไพเราะ

คุณทินกร   สายจันทร์

คุณปรวิทย์   โมห้างหว้า

คุณพัฒนา   มิมะรัมย์

คุณก้องเกียรติ   พลทิพย์

คุณปวีณา   ศรีสาคำ

คุณภูวนาท   โยงรัมย์

คุณพีรดนย์    เจริญศิริ

คุณอดิศักดิ์    เสาคำ

คุณทีธร   คันธมาลย์

คุณชลธี   กระชิมรัมย์

คุณเขษมศักดิ์    มาต้น

คุณพรรณวินท์   ศิราเณร

คุณธวัชชัย   รวมทิพ

คุณอุดมศักดิ์   บุญประสิทธิ์

นายณัฐศักดิ์   ศาลางาม

คุณอนุชา   ก่อไช

คุณธนาวัฒน์   บุญมี

คุณวัชรพันธ์   สมศรี

คุณอภิวัฒน์    ชะรุมรัมย์

คุณวรภพ   อินทร์วงศ์

คุณกานดา   สายชุมดี

คุณวิทยา   เสมียนรัมย์

คุณเฉลิมพงษ์   ไพเราะ

คุณพันแสง   สามารถกุล

คุณปริยา   อะช่วยรัมย์

คุณเฉลิมเกียรติ   สาลี

คุณประพันธ์   ชัยสุวรรณ

คุณพัทธพล   ทิตะนนท์

คุณสุวีรัตน์   ศรีชาคคำ

คุณอินทร   พุดซา

คุณสุรพงษ์    สำรวมจิตร

คุณสมชิต   บุญมี

คุณสกล   สุดใจ

คุณโยธิน   สัมรวมจิต

คุณขวัญยืน    พิลาล้ำ

คุณสุรชัย   สุขล่ำ

คุณศักดิ์ชัย    สืบต่างใจ

คุณกฤษดา   มาตรคำจันทร์

คุณนัฐพงษ์    ธรรมดา

คุณอัษฎาวุธ    เสงี่ยมทรัพย์

คุณนพกร    พะนิดรัมย์

คุณรัตนา   กระแสโสม

คุณเอกวิริยา    คะนุนรัมย์

คุณหัถยา   พนัดกล้า

คุณวีรยุทธ    จรัญรัมย์

คุณปฏิมา   หมายงาม

คุณอนัญญา   พันตาไหล

คุณศรตรี    สุขแสวง

คุณอัตรเดช    พาหา

คุณวัชชัย   คูณขวัญ

คุณศราวุธ    หาญชนะ

คุณอุทัยรัตน์   แซ่จึง

คุณอดิศร    ประสานรัมย์

คุณนพรัตน์ชัย   ชะร่างรัมย์

คุณพิตบูลย์    กระแสเทพ

คุณวีระพล    ผุยโพนทัน

คุณอภิวัฒน์    อ่อนทา

คุณอิสระภาพ   สอนวิชา

คุณฉัตรเพชร   ชึรัมย์

คุณสิทธิพงษ์    ชัยสุนทร

คุณอุเทน    ศาลางาม

คุณเจนณรงค์   เจริญศิริ

คุณวรพล    เสิกนาก

คุณอภิรักษ์   ทอยรัมย์

คุณเดชา   ทิพย์อักษร

คุณธวัชชัย   มะเดื่อ

คุณวัรศักดิ์   สายชุมดี

คุณพัทธนพล   แพงวิริกุลรัตน์

คุณวิทยา   สีโท

คุณวรวุฒิ   นิสสัยรัมย์

คุณวัชรพล    ก่อแก้ว

คุณลลิตา   มิ่มกระโทก

คุณเด่น    กระสินรัมย์

คุณมนัส   ศรีลานุช

ตุณสิทธิศักดิ์   สิทธิสา

คุณสุภาวดี   ไพเราะ

คุณธนาวุธ   มูลคำ

คุณสหรัฐ   รักษ์บำรุง

คุณอรรถพล   ใจถึง

คุณอภิญา    คำโพธิ์

คุณธงชัย   สนโศก

คุณวิริยา   วงศ์จันทรา

คุณอรรถสิทธิ์   ชะเดืองรัมย์

คุณเสาวลักษณ์    แถมรัมย์

คุณสัญชัย   ดียิ่ง

คุณเพทาย    แซ่เฮง

คุณวิเชียร    แสงอรุณ

คุณขวัญสุดา   เยียวรัมย์

คุณอมิตตา   สูงห้างหว้า

คุณจักกฤษ    มีภักดี

คุณมานัส   ชุมเสนา

คุณอุมาริน    ผ่านสอน

คุณพัน   อุ่มพิมาย

คุณจุรีพร   โนนน้อย

ตคุฯนพรัช    ปาละสิทธิ์

คุณกาญจนา    เจริญรัมย์

คุณนรากร   คำดำ

คุณภัทรสุดา   จันหอม

คุณขวัญชนก    สุขประเสริฐ

คุณจิตราพร    ทองงาม

คุณประเสริฐ   กองรัมย์

คุณจิตติมา    ชุเสนา

คุณจุฑามาศ    โชคดี

คุณปวีณา    ปุราตะโน

คุณบุรีรัตน์    จำปา

คุณชาลิดา   สาคร

คุณศิรินณา    ทะนินรัมย์

คุณวรรณิสา    เฉลียวรัมย์

คุณอังคณา   สร้อยสนตน

คุณพริม  โยรัมย์

คุณนงชนก    นัดเรศ

คุณอารญา    ดาทอง

คุณพิจิตร   ปานทอง

คุณสุกัญญา จรจรัล

คุณวัชรา มหาวงศ์

คุณธนัชพร   ช่างทำ

คุณโสภา  ชะร่างรัมย์

คุณกาญจนา ทองมาก

คุณสุภาวินี ชมโคกกรวด

คุณฝนแก้ว   ชึรัมย์

คุณพัชรี    ยุบล

คุณจิราภรณ์ เยียวรัมย์

คุณสุรีรัตน์ พรมนัส

คุณลัดดา    ดูเรืองรัมย์

คุณจิริณา   สายวัน

คุณปทิตตท  ชะบังรัมย์

คุณขวัญชีวา โทฬีชาติ

คุณวิจิตรา    อนันรัทมย์

คุณสุทธิดา    มะลิซ้อน

 

 

 

 

ทำเนียบศิษย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 31 (พ.ศ 2549-2551)  ม.ปลาย

คุณวิไลวรรณ    ภาสดา

คุณวิษณุ   แท่นแก้ว

คุณรุ่งโรจน์   กิ่งแก้ว

คคุณวุฒิชัย    คานพลงาม

คุณสุรศักดิ์     พรมมานอก

คุณวีระวัฒน์   มาหา

คุณมงคล   สร้อยจิต

คุณรุ่งอรุณ    เนตนัดตา

คุณรัตนไชโย   มาตพงษ์

คุณแสน   พรมนัส

คุณไซยการ   นิเลิศรัมย์

คุณสามารถ   แสวงสุข

คุณณัฐวุฒิ    ปานผิวแก้ว

คุณพิพัฒน์   บุญเบ้า

คุณกฤษดา   มหิพันธ์

คุณศราวุธ   บุญมา

คุณกรรณิกา    อะโรคา

คุณอัศวิน   สุขประเสริฐ

คุณเลิศศักดิ์    คุชิตา

คุณถนัดกิจ   ธิราชรัมย์

คุณเกศรินร์    ชะจีรัมย์

คุณปุณณะรัตน์   พรมแสน

คุณธีระศักดิ์    จันทร์มณี

คุณแดง   ศรีสุวรรณ

คุณพัชรา    พิลาล้ำ

คุณนวมินทร์    ลิ้มเจริญ

คุณอนุวัฒน์    เฉียดรัมย์

คุณนนทนันท์   ชมโคกกรวด

คุณสุขาดา   วันทอง

คุณอดิศักดิ์    มุณีชัย

คุณณรงค์ฤทธิ์    ลาจันทะ

คุณวงศกร   ไชยแสง

คุณแสงเทียน    หงษ์ทอง

คุณเฉลิมพล    พินึกรัมย์

ตุณโรจนพร    ลาสอน

คุณธีระพงษ์   สุขประเสริฐ

คุณดารัตน์    ฝอยศาลา

คุณปาริชาต   แท่นแก้ว

คุณศรราม    บุตรชุมแสง

คุณอนุวรรตน์   ทองงาม

คุณอรวรรณ   กองสุข

คุณอภิชญารัตน์    ช่วยรัมย์

คุณจักรกรี    อินจันดา

คุณบริรักษ์   ยอดจงรัมย์

คุณรุ่งนภา    เคนมาตร

คุณนิสา    ยอดเพรช

คุณนัยนิต    ชะเดืองรัมย์

คุณนัฐวุฒิ    สิงขร

คุณสุนีย์    หาญอาษา

คุณภาริดา    สง่าชาติ

คุณสุรบถ    อุไรรัตน์

คุณธีรพงษ์    ชะรุมรัมย์

คุณอนุรักษ์   พรมมัส

คุณรุจจิรา   บุดดาวัน

คุณจตุรงค์    สากระจาย

คุณอภิราช    ผุยโพนทัน

คุณวาทิน   จันทรี

คุณศิริรัตน์    แก้วกล้า

คุณจีราภรณ์    วินิกรณ์

คุณศักดิ์ดา     จะรักษ์รัมย์

คุณจริรา    เฉื่อยรัมย์

คุณขนิษฐา   สง่าชาติ

คุณดวงหทัย    วรรณปะแก

คุณชลากร     เกาประโคน

คุณไพรินทร์   ทองงาม

คุณมาลินี   โมกหอม

คุณนิลวรรณ   ทับสุลิ

คุณอนันต์   บุณเริ่ม

คุณทนายุทธ   เจริญศิริ

คุณพิมลรัตน์    บุตรงาม

คุณพัชรีภรณ์    เจริญศิริ

คุณอรรถพล   สินสุข

คุณสมร   นะรินรัมย์

คุณทวินันท์    ศาลางาม

คุณสำรวย   พิมพ์เภา

คุณกัมพล    แซ่เตียว

คุณโสรยา   เขตขันธ์

คุณธีรดา    สกุลรัก

คุณลินลดา   นนทะศิลา

คุณดนัย   อาจเดช

คุณสฤษฎิ์พงศ์   แก้วสุข

คุณนิตติยา    สอนบุญชู

คุณมุกดา    สีขาว

คุณกาญจนา    ทองงาม

คุณสุพรรษา   ดาทอง

คุณนิตยา   บุตรงาม

คุณปวีณา    สอนวิชา

คุณจุฬารัตน์   ร่มเย็น

คุณจารุวรรณ   สิมสีแก้ว

คุณพัชรินทร์   สายยศ

คุณหทัยชนก    ทางคะพิษ

คุณมะลิวัลย์   สานันท์

คุณศลิตา    เจริญรัมย์

คุณพัชรี    แสนกล้า

คุณอภิญญา   ชะตารัมย์

คุณจิราวรรณ    ชะบังรัมย์

คุณสุวรรณี   สมบูรณ์การ

คุณมนทิรา    ทองรัมย์

คุณอุไรพร   ไพเราะ

คุณพิรุณ   ชะรัมย์

คุณรัตนไชโย    มาตพงษ์

คุณสุพรรณี    บันหนองสา

คุณจันทวิมล    คำจันทร์

คุณสายพิน   เยรัมย์

คุณรัตนาพร    พิมานรัมย์

คุณสุภาพร    สุทธิสำราญ

คุณสันศนีย์     เสาทอง

คุณนภาพร   อินทร์วงศ์

คุณศศิวิมล    กระแสโสม

คุณสุรีมาศ    ผุยโพนทัน

คุณอรปรียา   จอมไธลง

คุณบุศรินทร์   ชะรัมย์

คุณเตือนใจ    ชานณรงค์

คุณวสุวลี    สายยศ

คุณรัชนีกร    จันทร์มณี

คุณเยาวลักษณ์   ชะรุมรัมย์

คุณสมฤทัย    รักษา

คุณสุวิมล    ครองยุติ

คุณสโรธร    สีหานาม

คุณสุภาพร    ปิโยรัม

คุณน้ำอ้อย    ชะโปรัมย์

คุณอรทัย    นามไพร

คุณอรพินทร์    นิเรียงรัมย์

คุณอรุณวตี    หมื่นไธสง

คุณนุสรา   พรมนัส

คุณปไพพร    บุญปก

คุณชนัดดา    สามารถกุล

คุณสวรรยา    จันหอม

คุณสมฤทัย    ขอภักดี

คุณทริกา    ยินดีรัมย์

คุณฉวีวรรณ    นิลคำ

คุณนิรมล    กระแสจันทร์

คุณสุดารัตน์    นิสังรัมย์

คุณวรรณิภา    เชยรัมย์

คุณพิรมยา    คำแก้ว

คุณภาวิณี   สุริยะวิทยะการุณ

คุณพัชรลัดดา    สำรวมจิตร

คุณศรีวิไล    สพะยุง

คุณธิดาพร    ชินฝั่น

คุณสมหญิง   ยามดี

คุณจันทรา    อินรัมย์

คุณสุภัทร์ทรา    ชนัสรัมย์

คุณพัชราภรณ์   เยียวรัมย์

คุณจิราพร    อวนศรี

คุณจีรวัฒน์    นิลชัยย

คุณสุริยา    พะเนตรัมย์

คุณรัฐติยา   ชุยรัมย์

คุณรุ่งสวัสดิ์    เจริญศิริ

คุณธนวัฒน์   คำดี

คุณสุนิสา    เชิญรัมย์

คุณราตรี   สำรวมจตร

คุณอุษณี    ทิสารัมย์

คุณรุ่งตะวัน   ธูปน้ำคำ

คุณสุนิสา   สุขสำราญ

คุณอรวรรณ    นะมิตรรัมย์

คุณทิพวรรณ   ทุรารัมย์

คุณกฤตยา    หันจรูญ

คุณแก่นจันทร์   แก้วยศ

คุณเอกชัย    จันทวี

คุณบุศรินทร์   ศรีสุข

คุณน้ำผึ้ง   สอาดรัมย์

คุณน้ำฝน   กันหา

คุณภานุเดช   คุ้มภัย

คุณยุพิน   กะแสโสม

คุณพิศาล    ชะรุมรัมย์

คุณพนิดา    ชะบังรัมย์

คุณทรงเกียรติ   บูญมี

คุณจินตนา   ศรบุบผา

คุณสุทิน   วุฒิยา

คุณเดชชาติ   บุรารัตน์

คุณรังสรรค์    ทองแกม

คุณชราภรณ์   คำบุดดา

คุณสุปราณี   แสงแก้ว

คุณกฤษดา    สาลี

คุณสุภฉัตร    จวงพลงาม

คุณผกาวดี    แตะอินทร์รัมย์

คุณขนิษฐา     เพิ่มทรัพย์

คุณบัชญา    ศรีพรม

คุณศิริทรัพย์    อนกุล

คุณแววเดือน    แสนบุญ

คุณวราภรณ์     พรมงาม

คุณปัญญาพล    นามไพร

คุณทิพวรรณ    ทองนำ

คุณศศิวิมล    ธรรมมีภักดิ์

คุณสุพัตรา    สระบัวบาล

 

Comments