รุ่นที่ 30 (2548-2550)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 30 (พ.ศ. 2548 - 2550) ม.ต้น

คุณทัศพร  พรมนัส

คุณดาวพงษ์  ว่องไว

คุณพิพัฒน์  ชึรัมย์

คุณพนิดา  อินทร์เสนา

คุณพิชิต  เขียวดำ

คุณเก่ง  ดอกไม้

คุณธัญวัจจ์  โพธิบัติ

คุณศรัญญา  มลิทอง

คุณศราวุธ  นนทะศิลา

คุณกัลยาณี  ชึรัมย์

คุณประเสริฐ  กองรัมย์

คุณกาญจนา  เนิบกระโทก

คุณอนุชา  ศรีสลวย

คุณวีรพล  พาสว่าง

คุณนพพล  แก้วสุข

คุณจินตนา  ทองพรม

คุณกรรณิกา  วอดทอง

คุณวิภา  นวลน้อย

คุณธณวัฒน์  โพธิบัติ

คุณยุวธิดา  ประจงรัมย์

คุณกัณเรศ  วิเศษสม

คุณนพรัตน์  ใจกล้า

คุณกานดา  สายชุมดี

คุณลัดดา  เฉื่อยรัมย์

คุณจริประภา  พวงราช

คุณทักษิณ ธิธรรมมา

คุณศักดิ์ชัย  สืบต่างใจ

คุณเสาวณีย์  ผ่านชมภู

คุณจุฬาลักษณ์  ประสานรัมย์

คุณวรรณา  สุวรรณราช

คุณวารุต  พรมนัส

คุณทิวาพร  เตชะแก้ว

คุณชนกพร  ศรีวงษ์

คุณวิทิตย์  เข็มรัตน์

คุณจิริญา  สายวัน

คุณฐิติกร  ศรีตะวัน

คุณชลิดา  ราชธรรมมา

คุณวุฒิชัย  พรมนัส

คุณชาติชาย  จันทวี

คุณนฤชา  มาตรคำจันทร์

คุณสิรัชชา  ชะโปรัมย์

คุณธงชัย  สนโคก

คุณสะอาด  มะลิซ้อน

คุณสงกรานต์  จำปางาม

คุณประภัสสรณ์  ปากดี

คุณสถาพร  ชึรัมย์

คุณวราพร  พัดสารัมย์

คุณณัฐพล  กิจสวัสดิ์

คุณพรนภา มาดี

คุณนัชนนท์  มะลิซ้อน

คุณนัฐวุฒิ  ราชธรรมมา

คุณทศพร  ศาลางาม

คุณพรพรรณ  รสหอม

คุณภูวนัย  ทองทวี

คุณเพชร  บุญครอง

คุณอภิรักษ์  พิมพ์สระเกษ

คุณวิมลศิริ  ก๊อก

คุณอภิสิทธิ์  พานิชรัมย์

คุณธนู  อุ่มพิมาย

คุณวีรยุทธ ถะเกิงสุข

คุณศศิมาภรณ์  เจริญศิริ

คุณนทีธร  คันธมาลย์

คุณอารีรัตน์  โนนวิเศษ

คุณเกริกเกียรติ  พิรมรัมย์

คุณศิริวรรณ  บุญเบ้า

คุณมลิวรรณ  ศรีเอี่ยม

คุณสุชาติ  น้ำคำ

คุณธีรวัตร  สุทธสน

คุณศุภรัตน์  หันจรูญ

คุณวิภาภรณ์  บุญเบ้า

คุณศิรินันท์  ชื่นนิรันดร์

คุณณรงศักดิ์  ศิริสำราญ

คุณสุจิตรา  แสงแก้ว

คุณมนัสชัย  สุขกล่ำ

คุณศิรวิชร์  ศรีสุข

คุณวรวิทย์  แป้มโสม

คุณสุธิษา  ชะร่างรัมย์

คุณรุ่งนภา  พงษ์ศรี

คุณอานนท์  พิมลรัมย์

คุณประสิทธ์ สุขกาย

คุณสุนิสา  ศิลาขจี

คุณจันทร์เจ้า  มะลิซ้อน

คุณอธิวัฒน์  เปล่งศรี

คุณมุชรี  เย็นดีรัมย์

คุณเสาวลักษณ์  นามไร

คุณจุรีรัตน์  เจริญศิริ

คุณสุพิน  แชะรัมย์

คุณวีนัส  เยียวรัมย์

คุณกมลชนก  ชมโคกกรวด

คุณธิดารัตน์  เที่ยงธรรม

คุณจินตนา  หมั่นวงศ์

คุณสุภาพร  ปลื้มกมล

คุณณัฐฐิกา  ทะรารัมย์

คุณจริยา  แก้วภักดี

คุณอุไรวรรณ  ขันแข็ง

คุณสุดารัตน์  นาคหาญ

คุณปวีณา  ชุยรัมย์

คุณอรวรรณ  ดียิ่ง

คุณวารีรัตน์  บุญมี

คุณรัติมาศ  สีลาด

คุณปาลิดา  โยงรัมย์

คุณจิตตรา  ชุมเสนา

คุณรัตนา  พิศวงปราการ

คุณสุกัญญา  เสาคำ

คุณมาริษา  กองสุข

คุณอุมาภรณ์  มะลิวรรณ์

คุณลักคณา  ประทุมทอง

คุณจุฬารัตน์  วงษ์อำมาตร

คุณสุนิสา ทะลายรัมย์

คุณศิริวรรณ  ศรีตะวัน

คุณขวัญภิรมย์  วิเศษสม

คุณกฤษณาพร  วงศ์แก่น

คุณคัทรียา  ไพเราะ

คุณนภาพร  จันทรประทักษ์

คุณวิภาดา  พะเนินรัมย์

คุณอภิญญา  พะนิจรัมย์

คุณจันจิรา  มะลิซ้อน

คุณสุนีย์  แสนกล้า

คุณสุทธิดา  มีแก้ว

คุณศรายุทธ  มีแก้ว

คุณณัฐกมล  ศรีตะวัน

คุณยุทธนา  มาลี

คุณชิณวรรณ  โม่ทอง

คุณปิยะ  ทุมโคตร

คุณเบ็ญจมาศ  สุขจิตร

คุณคำแสน  มณีคำ

คุณวัชระ  ชะชางรัมย์

คุณมานิตย์  สีดี

คุณภัสธิตา  พรมแสนปัง

คุณสันติภาพ  ทองงาม 

คุณวิษณุ  เสาร์ทอง

คุณพิพัฒน์  ปุราตะโน

คุณจินดารัตน์  จำรัมย์

คุณธนากร  ดวงแก้ว

คุณวุฒินันท์  อุ่นจันทร์

คุณวราวุฒิ  กลิ่นเกษร

คุณวิชุดา  พิศวงปราการ

คุณอัตตพล  ผุยโพนทัน

คุณวิทยา  สามารถกุล

คุณสมยศ  เพิ่มทรัพย์

คุณจิณณพัต  ชารัมย์

คุณอาทิตย์  ไชยฉลาด

คุณเจน  ศาลางาม

คุณมนตรี  ว่องไว

คุณธวัชชัย  ม่วงละอ่อ

คุณภานุเดช  ใจเที่ยง

คุณประดิษฐ์  ถะเกิงสุข

คุณวัชรพงษ์  นามชาลี

คุณนิรุทธ์  ถะเกิงสุข

คุณณัฐพงษ์  หงษ์ทอง

คุณสิทธิศักดิ์  บุญมา

คุณพีรยุทธ  กันยาคำ

คุณพลนวัฒน์  พรมงาม

คุณศิริวัฒน์  เฉียดรัมย์

คุณสุพจน์  ชุมเสนา

คุณอรอุมา  เกียรติจันดี

คุณอรรถชัย  ลาภา

คุณนฤมล  จูชาวนา

คุณสราวุฒิ  มะลิซ้อม

คุณอดิศร  ประสานรัมย์

คุณวุฒิการณ์  ผลานันทนิช

คุณไสว  จำนงสุข

คุณเด่น  กระสินรัมย์

คุณเพ็ญประภา  พะเนินรัมย์

คุณขจรศักดิ์  เชยรัมย์

คุณรัชนิดา  โฉมรัมย์

คุณวาสนา  อุไรพันธ์

คุณสุนิศา  เจริญศิริ

คุณทินการ  สุทธิสำราญ

คุณกิตติศักดิ์  คันทับไทย

คุณวิชุดา  ปั้นงาม

คุณขวัญฤดี  สติมั่น

คุณบุญญสิทธ์  จงใจงาม

คุณสุชานันท์  จันยุคันโท

คุณศักดิ์ประสิทธ์  อุ้มพิมาย

คุณบัวทอง  กะการดี

คุณวัชรพงษ์  เนิบกระโทก

คุณทรัชภูมิ  โนนน้อย

คุณเฟื้องฟ้า  บุตรงาม

คุณปวีณา  มิมะรัมย์

คุณวีระยุทธ  มาหา

คุณสุริยา  ชะรัมย์

คุณโสภา  ชะร่างรัมย์

คุณวิภาณี  จดรัมย์

คุณชนาธิป  บุตรบุญ

คุณธวัชชัย  อุ่มพิมาย

คุณวีระศักดิ์  สายวัน

คุณศศิธร  แก้วสว่าง

คุณอานนท์  ภูมิไธสง

คุณสุภาพร  บุญเรือง

คุณสมชาย  จันทึก

คุณเอกชัย  เจริญรัมย์

คุณกรรณิการ์  จ่ารัตน์

คุณเยาวรัตน์  อำคา

คุณอัมรินทร์  เต็นตารัมย์

คุณพงษ์ดนัย  เหล็กศรี

คุณจันจิรา  อัครนันท์

คุณชาตรี  แสนบุญ

คุณดวงตา  มุณีชัย

คุณเสรี  เจริญศิริ

คุณทิพย์วรรณ  เกาะแก้ว

คุณสุทธิดา  วงษ์ลิ

คุณเอกพจน์  สืบเพ็ง

คุณชัยชนะ  ลอดซอง

คุณปวีณา  แย้มเฉลียว

คุณสุเมธ  จันทึก

คุณเพ็ญนภา  เสมารัมย์

คุณจิรเมธ  บุญคุ้ม

คุณปาริตา  แก้วสุข

คุณชิดชนก  พรมนัส

คุณอนุพงษ์  สุขสวัสดิ์

คุณภานุเดช  ซึ่งยุทธ

คุณพนาวัน  ครุฑสามารถ

คุณธีระพงษ์  ดีล้อม

คุณสุพล เชิ้อจันทร์

คุณชนินทร์  ระหา

คุณสุดาวดี  ชึรัมย์

คุณวิเชษฐ์  มาน้ำเที่ยง

คุณนพรัตน์  กระแสโสม

คุณวีรยุทธ  จรัญรัมย์

คุณอุไรวรรณ  สาลีเครือ

คุณทรงชัย  ชะร่างรัมย์

คุณสุรเดช  สายยศ

คุณอิศรา โคโยทา

คุณณัฐมนต์  คานโพนงาม

คุณนพกร  พะนิดรัมย์

คุณอนุชา  จันทร์ห้างหว้า

คุณเดชา  ทิพย์อักษร

คุณวรรณวิดา  แสนวัฒน์

คุณปัญญาศักดิ์  อะช่วยรัมย์

คุรจักรพงษ์  แคว้นดอนฉิม

คุณนรากร  คำดำ

คุณมุฑิตา  ยอดสะเทิน

คุณสุพล  พินิจรัมย์

คุณนัฐพงษ์  ไพเราะ

คุณพิจิตร  ปานทอง

คุณศศิวิมล  รสหอม

คุณอุดมศักดิ์  มะลิซ้อน

คุณชไมพร  เสียงสวัสดิ์

คุณมุกดารัตน์  ก่อแก้ว

คุณสมฤทัย  บ่อไทย

คุณภูวนัย  ชัยปัญญา

คุณนฤนาท  วงชารี

คุณกวินนา มั่นคง

คุณจุฑาพร  สายวัน

คุณสุรเนตร  ไชโยธา

คุณอมรรัตน์  แก้วภายนอก

คุณปนัชดา  ศรีษาคำ

คุณดารินทร์  กิ่งแก้ว

คุณสุริยา  เพลารัมย์

คุณธงชัย  ธิธรรมมา

คุณบังอร  เยี่ยมรัมย์

คุณพิจิตรา  ขันแก้ว

คุณสาวิตรี  พิมพ์เภา

คุณศศิธร  เจริญศิริ

คุณอริสา  โนนน้อย

คุณลลิตา  มาน้ำเที่ยง

คุณสุธาสินี  อบพล

คุณจิตสุภา  คุ้มสุวรรณ

คุณทิพย์สุดา  จันทร์ส่องแสง

คุณสุกัญญา  ตุ้มนอก

คุณปราณี  วาทิรอยรัมย์

คุณมนฤดี  พุทธา

คุณพัชราภรณ์  วงศ์ทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 30 (พ.ศ. 2548 - 2550)  ม.ปลาย

คุณโกศล  ปะการัมย์

คุณธีระวัฒน์  พุทธวงศ์

คุณเอกชัย  จันทวี

คุณสุวิลัย  ถะเกิงสุข

คุณศิวัช  บุดดาวัน

คุณทินกร  ศรีเจริญ

คุณกิตติศักดิ์  กะแสโสม

คุณอัมพร  พะเนิกรัมย์

คุณจักรพงษ์  พรมนัส

คุณสุทิน  ปิลา

คุณกิตติพงษ์  ศรีสาคำ

คุณอัมรา  ก่อแก้ว

คุณทศพล  ชินเกต

คุณจารุพงษ์  จันทอง

คุณพัลลภ  คันทับไทย

คุณนุชนาถ  หอมเนียม

คุณสุภาพร  ไพเราะ

คุณวิทยา  ดำเนินงาม

คุณนัทธพงศ์  คำใสขาว

คุณรัชนีกร  ยารัมย์

คุรสุรีฉาย  กิ่งแก้ว

คุณศรายุธ  เสมารัมย์

คุณวิศรุต  จิตไทย

คุณปวีณา  ฉิวรัมย์

คุณอภิญญา  ขันทับไทย

คุณกิตติพิชญ์  นวมเพช

คุณปองภพ  ทะนินรัมย์

คุณกิตติทัต  สุวรรณรัตน์

กฤติยา  มีภักดี

คุณสรายุทธ  เกตตากแดด

คุณเอกพงศ์  อมรินทร์

คุณวสินธุ์  พุดซา

คุณจรีรัตน์  ชะโปรัมย์

คุณณัฐพงษ์  ยินดีรัมย์

คุณกฤษฎา  เจริญรัมย์

คุณอภิลักษณ์  ทองบ่

คุณพีรดา  คำใสขาว

คุณอาทิตย์  ศาลางาม

คุณจตุพล  พิราญรัมย์

คุณปัญญา  พลพิทักษ์

คุณสมฤทัย  แสวงสุข

คุณธนิต  วิโสรัมย์

คุณวิจิตรกาณจน์  กาบินทอง

คุณชาญณรงค์  ศรีวงษ์

คุณสุพัตรา  โจมรัมย์

คุณชนะพล  คำดำ

คุณณัฐกานต์  ศรีจันทร์

คุณวิไล  ดำเนินงาม

คุณลัดดา  เทวารัมย์

คุณธวัชชัย  เถกิงสุข

คุณชัยศักดิ์  เกษมรัมย์

คุณสุกานดา  แสนรัง

คุณอรพรรณ  กิ่งแก้ว

คุณนุชา  ทองงาม

คุณศรัณยู  เฉื่อยรัมย์

คุณสุปราณี  พะเนินรัมย์

คุณบุลภรณ์  เทวอนรัมย์

คุณวิมล  อ่อนศิลา

คุณจักรกฤษณ์  กุรัมย์

คุณอรพรรณ  หงษ์ทอง

คุณนิอร  ทางคะพิษ

คุณช่อลัดดา  สุวรรณะโสภา

คุณจักรกริช  เลาตา

คุณอรนิภา  กุลชลิต

คุณรัตติกาล  กันหา

คุณสุนิสา  มุดไธสง

คุณปิยะพงษ์  ยีรัมย์

คุณทิพวรรณ  เหิมดี

คุณรัตนาพร  ภู่เรือน

คุณภักษการ  มาตรคำจันทร์

คุณชาญณรงค์  บุญมาก

คุณวลัยพร  ทะรารัมย์

คุณสุจิตรา  ทาปื้อ

คุณกริชภูมินทร์  แก้วสุข

คุณนัครินทร์  คงทรัพย์

คุณประดิษฐ์  พามี

คุณอัญชลี  ถะเกิงสุข

คุณรุ่งอรุณ  ปิ่นแก้ว

คุณอนันต์  พรมโชติ

คุณจิรายุทธ  ทุมพร

คุณกันตนา  สิมทอง

คุณอริสา  ผ่านสอน

คุณสราวุธ  วงศ์จำปา

คุณสุชาติ  พรมนัส

คุณศุภมาศ  สุขจิต

คุณอังสุมา  ธูปน้ำคำ

คุณบัณฑิต  การนะรงค์

คุณอุดม  สมบูญ

คุณเกศนีย์  ยืนยง

คุณณัฐกานต์  อุ่มพิมาย

คุณไตรวุฒิ  ผุยโพนทัน

คุณอภิญญา  คำบุดดา

คุณจีรนันท์  นารัมย์

คุณรัชฎา  นาคาวงษ์

คุณจีรศักดิ์  บัวนิล

คุณธนิตา  พิริรัมย์

คุณจีรภรณ์  รสหอม

คุณทศพร ช่วยรัมย์

คุณเจนจิรา  ชุมเสนา

คุณนฤมล  จำรัมย์

คุณมะลิวัลย์  ทองจันทร์

คุณทิพวรรณ  ไกรจันทร์

คุณจรัญญา  คำจันวงษา

คุณสันสนี บาลโสง

คุณวราตรี  ดวงวัง

คุณวงศ์ตะวัน  ยอดจงรัมย์

คุณพรพิมล  เสาคำ

คุณสุรีภรณ์ วงศ์จำปา

คุณวารุณี  ทิสารัมย์

คุณสุดาพร  อยู่เย็น

คุณกันตยา  ฉิวรัมย์

คุณสุพัตรา  จินโจ

คุณศิณาวัลย์  จริตรัมย์

คุณสิริภิญญา  พุกมาก

คุณสุนิสา  มาขุมเหล็ก

คุณวัลลี  ชะโปรัมย์

คุณจิตรา  เฉื่อยรัมย์

คุณไพรินทร์  ทองงาม

คุณกาญจนาภรณ์  รุ่งรัตน์

 

Comments