รุ่นที่ 29 (2547-2547)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรยนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 29 (พ.ศ. 2547 - 2549)

ม.ต้น

คุณจีราพร  พิราญรัมย์

คุณสงกรานต์  จำปางาม

คุณนฤชา  มาตรคำจันทร์

คุณภัทรพร  ฝอยศาลา

คุณสมทรัพย์  ชึรัมย์

คุณกรวิชญ์  เถินบุรินทร์

คุณทศพล  กันยาคำ

คุณสุวิชา  เครือจันทร์

คุณปฏิภาณ  สุขล้วน

คุณปิยะนุช  สายจันทร์

คุณสันติภาพ  ทองงาม

คุณอชิรญา  กาบินทอง

คุณชิราวุธ  บัวคำ

คุณชาญณรงค์  แซ่จึง

คุณอัตตพล  ผุยโพนทัน

คุณอนุชิดา  ผลอินทร์

คุณวีรพัฒน์  มาตรคำจันทร์

คุณวัชรินทร์  เซนรัมย์

คุณธนากร  ดวงแก้ว

คุณอนุธิดา  ชัยวุฒิ

คุณธนวัฒน์  อังคะ

คุณภูวนาถ  ทองทวี

คุณเจษฎา  เสมารัมย์

คุณกุลพิชา  มณีรัมย์

คุณกาญจน์  ดาทอง

คุณกนกวรรณ  มาตรคำจันทร์

คุณอาทิตย์  ไชยฉลาด

คุณปัทมา  มีภักดี

คุณจักรกฤฏ์  เจริญรัมย์

คุณวีระศักดิ์  บุตรดา

คุณภานุเดช  ใจเที่ยง

คุณอัจฉรา  ชึรัมย์

คุณนันทวัฒน์  สอาดรัมย์

คุณสันติสุข  บุญมี

คุณศิริวัฒน์  เฉียดรัมย์

คุณชญานี โพนสัย

คุณยุทธนา  พาละพล

คุณอำพล  พรมสิทธิ์

คุณพรทวี  ทอยรัมย์

คุณนันทิชา  ธิราชรัมย์

คุณสิทธิพงษ์  เจริญศิริ

คุณสถาพร  ทะวิงรัมย์

คุณปัญญาศักดิ์  อะช่วยรัมย์

คุณรัตนาวดี  จันยุคันโท

คุณสุชาติ  เฉื่อยรัมย์

คุณสุทัศน์  หลักหนองบัว

คุณนฤมล  จูชาวนา

คุณวรวีย์  ขานอก

คุณอดุลย์  เข็มรัตน์

คุณอัศฏาวุธ  ชึรัมย์

คุณวัชรพงศ์  ฤทธิรณ

คุณสายทิพย์  แจ่มใส

คุณพงษ์พันธ์  พิลาล้ำ

คุณปิยะวัฒน์  คิวรัมย์

คุณไสว  จำนงสุข

คุณศุภรัตน์  วรสีห์

คุณกุลวดี  ทะรารัมย์

คุณประสิทธิ์  บุญมี

คุณธีระวัฒน์  จำเริญดี

คุณสกาวเดือน  ประจงรัมย์

คุณอรนิภา  บุญหนุน

คุณศรราม  ทบสี

คุณศุภกิจ  สอนสา

คุณอนุธิดา  พานทอง

คุณกนกพร  จันทร์สม

คุณทัชภูมิ  ยินดีรัมย์

คุณเดชรัตน์  ยินดีรัมย์

คุณปรีญาพร  เสมารัมย์

คุณกฤษณา  ผาสุก

คุณเดชฤทธิ์  ยินดีรัมย์

คุณอิสราพันธ์  กองแก้ว

คุณทิพย์สุดา  อินทนูจิตต์

คุณกาญจนา  ดีล้อม

คุณธงชัย  กาบินทอง

คุณวิษนุ  พรมนัส

คุณวาสนา  เตชะแก้ว

คุณขนิษฐา  ตีนแท่น

คุณเอกชัย  ธิธรรมมา

คุณศักดิ์ชาย  ไชยประโคน

คุณจันทิมา  ศิริมาลัย

คุณจันจิรา  เจริญรัมย์

คุณคมกริช  อินทนิน

คุณจินตนา  บุญทัน

คุณบัว  โมห้างหว้า

คุณจารุวรรณ แก้วคำใส

คุณวัชรายุทธ  ช่วยรัมย์

คุณสัญญา  ทาหนองบัว

คุณพิมพ์สิรี  สากระจาย

คุณเจนจิรา  สีหานาม

คุณสุนิษา  ว่องไว

คุณวราภรณ์  นิทะรัมย์

คุณวัลลี  เอื้อนไธสง

คุณเดือนเพ็ญ  ชมภูผิว

คุณรุ่งทิวา  ทะเลิงรัมย์

คุณอุไรวรรณ  จันทรา

คุณเจนจิรา  พรมศรี

คุณปณัฐดา  ทะนินรัมย์

คุณรุ่งนภา  แสวงผล

คุณจันจิรา  มาขุมเหล็ก

คุณลัดดา  ปะการัมย์

คุณพนิดา  ปักกาเวสา

คุณวลัย  เกษมรัมย์

คุณจารุวรรณ  คานพลงาม

คุณจันทร์จิรา  จำปาศรี

คุณพัชรา  เขียวงาม

คุณสุภานันท์  เยียวรัมย์

คุณยุพาพรรณ  ประจงรัมย์

คุณพิจิตรา  รัดอ้อ

คุณพัชรลดา  เจริญรัมย์

คุณศิริลักษณ์  รอดสัมฤทธิ์

คุณวิลาวัลย์  รักษาทรัพย์

คุณกาญจนา  ถะเกิงสุข

คุณพัชรีภรณ์  อินทร์สำราญ

คุณบงกช  ศรีเจริญ

คุณจันทิมา  คานพลงาม

คุณแตงอ่อน  เสมียนรัมย์

คุณเพ็ญนิภา  ประจงรัมย์

คุณศิราณี  วรรณปะเก

คุณหนึ่งฤดี  พานิชรัมย์

คุณผกามาศ  สมแก้ว

คุณภัทรา  บุญมา

คุณอรนุช  แสนดี

คุณจันทิมา สระสงคราม

คุณรุ่งนภา บุญมี

คุณลดาวัลย์  ชะบังรัมย์

คุณจริญญา  จันยุคันโท

คุณธันจเรศ  พรมนอก

คุณจุฑาทิพย์  เกาะแก้ว

คุณสิริลักษณ์  แป้นโสม

คุณอัจฉราพรรณ  ทะรารัมย์

คุณพิมพร  เชิดชู

คุณมินตรา  บุญเกตุ

คุณสุขิตา  วงสามารถ

คุณสุภาพร  นิภารัมย์

คุณนิตยา  พุดซา

คุณสุวรรณี  แสงแก้ว

คุณสุพัตรา  ผุยโพนทัน

คุณตันหยง  สามิลา

คุณสุนทรี  เจริญศิริ

คุณมิ่งโกมุด  อาจภิรมย์

คุณอมรรัตน์  บุญมี

คุณทัศนา  มุงคุณ

คุณยุทธนา  มาลี

คุณฐิติกร  ศรีตะวัน

คุณอัยรดา  ไพเราะ

คุณสกุณา  พนมใหญ่

คุณกฤษฎา  เยรัมย์

คุณภัทราพร  ไพเราะ

คุณนฤมล  ไชยรัมย์

คุณอุทัย  เพ็งวึก

คุณสุภฉัตร  จวงพลงาม

คุณเบญจวรรณ  ชะบังรัมย์

คุณรัตนาภรณ์

คุณวิษณุ  เสาร์ทอง

คุณภานุพงศ์  บุตรดี

คุณประดิษฐ์  ถะเกิงสุข

คุณอรรถชัย  ลาภา

คุณเทวราช  ประจวบสุข

คุณศรายุทธ  มีแก้ว

คุณวราวุฒิ  กลิ่นเกษร

คุณนัฐกิจ  ชมโคกกรวด

คุณจีระพันธ์  ก่อไซ

คุณสุวิศณ์  นามชาลี

คุณสมยศ  เพิ่มทรัพย์

คุณยิ่งยศ  เหลาธนู

คุณพลนวัฒน์  พรมงาม

คุณปิยะ  ทุมโคตร

คุณพิชัย  ดาพันธะ

คุณมงคล  ม่วงชูอินทร์

คุณอดิศักดิ์  หาญสำโรง

คุณนัฐพงษ์  แสนสวนจิก

คุณมนตรี  ว่องไว

คุณจันจิรา  ชารีรัตน์

คุณธวัชชัย  ม่วงละออ

คุณอนุสรณ์  หมื่นขันธ์

คุณนุวัฒ  งมโพคา

คุณสุชาติ  สายวัน

คุณวีรยุทธ  ถะเกิงสุข

คุณมานิตย์  สีดี

คุณอารีรัตน์  โนนวิเศษ

คุณวิรัตน์  ทะนินรัมย์

คุณวุฒิการณ์  ผลานันทนิช

คุณพิพัฒน์  ปุราตะโน

คุณวาสนา  อุไรพันธ์

คุณเบญจชัย  ทับมะโรง

คุณอภิรักษ์  พิมพ์สระเกษ

คุณธวัชชัย  เยียวรัมย์

คุณชลิดา  สายชุมดี

คุณวงศกร  ก๊อก

คุณทศพร  ศาลางาม

คุณอภิชาติ  มณีชัย

คุณวิชุดา  ปั้นงาม

คุณวีรศักดิ์  ศรีวงษ์

คุณจิณณพัต  ชารัมย์

คุณเอกพล  เบญจรักษ์

คุณกันทนา  แสงใส

คุณศราวุธ  พิลาแดง

คุณธีรวัตร  สุทธิสน

คุณวัชระ  ชะชางรัมย์

คุณพรรณธิดา  ปิลา

คุณแสงอาทิตย์  ไพเราะ

คุณนิรุทธ์  ถะเกิงสุข

คุณสมจิตร  มิมะรัมย์

คุณปิยนุช  พรมนัส

คุณอโนชา  ยะโส

คุณประสิทธิ์  สุขกาย

คุณวุฒินันท์  อุ่นจันทร์

คุณเมย์  ตระการจันทร์

คุณมรกต  จันทรา

คุณอภิสิทธิ์  ทองงาม

คุณมานิต รสหอม

คุณสุพรรษา  แจ้งสนาม

คุณพิชัย  โยงรัมย์

คุณวสันต์  เชวรัมย์

คุณวิทยา  สามารถกุล

คุณเกษฎิญา  เสงี่ยมทรัพย์

คุณสืบศักดิ์  สัมรวมจิต

คุณอาทิตย์  อาภรณ์แก้ว

คุณสิทธิศักดิ์  บุญมา

คุณอรุณพร  ทองมาก

คุณอธิคม  สุมาภา

คุณจิรารัตน์  อะช่วยรัมย์

คุณเจน  ศาลางาม

คุณรจนา  ถะเกิงสุข

คุณธิดา  มาแสวง

คุณเอกชัย  เฉียดรัมย์

คุณสมพร  ชุยรัมย์

คุณสุภาพร  จันพลงาม

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรยนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 29 (พ.ศ. 2547 - 2549)

ม.ปลาย

คุณสุกัญญา  โพธิ์เงิน

คุณทองอินทร์  บุญแสง

คุณอภิวัฒน์  สมศรี

คุณดาริน  พะนุมรัมย์

คุณอัมพา  แสนดี

คุณสาธิต  สีสาด

คุณวงศ์ศกร  ทะรารัมย์

คุณประภาพร  หงษ์ทอง

คุณสารินทร์  ก่อแก้ว

คุณสิทธิศักดิ์  บุญมี

คุณสุภสิทธิ์  เพิ่มพูนยิ่ง

คุณศรัญญา  ชนะเทพ

คุณทัตพงศ์  พิลาล้ำ

คุณชาญชัย  กล้าหาญ

คุณชฎาภรณ์  ชุยรัมย์

คุณบุษยมาศ  พะนิจรัมย์

คุณญาณิศา  ศรีสมบัติ

คุณชูเกียรติ  โจมรัมย์

คุณรุ่งนภา  ชะรุมรัมย์

คุณพัชรีภรณ์  ชะรุมรัมย์

คุณปิยนุช  ศรีชนะ

คุณภาคภูมิ  เสี้ยวโพนทัน

คุณอรอุมา  พนมใหญ่

คุณรำไพ  ทะรารัมย์

คุณอโนชา  จตุเทน

คุณฆโนทัย  ยอดน้ำคำ

คุณยุพิน  ยอดเพชร

คุณสนธยา  จินดารอง

คุณธรรมสรณ์  บานศรี

คุณรุ่งฟ้า  ขุนศิริ

คุณรัตติยากร  ตองติดรัมย์

คุณจิรายุทธ  ทุมพร

คุณแสงสุรีย์  พรหมบุตร

คุณรุ่งฤดี  บุญเบ้า

คุณณัฐฒยา  เสริมจันทร์

คุณน้ำผึ้ง  สอาดรัมย์

คุณสงพงษ์  ยาเพ็ชร

คุณทิพวรรณ  เฉียดรัมย์

คุณวรัญญา  ทองงาม

คุณครรชิต  ยอดน้ำคำ

คุณสรวิศ  เปรียบสม

คุณนิลวรรณ  อาตมชาติ

คุณวิภารัตน์  มาต้น

คุณสมประสงค์  บุญมี

คุณชุติพงษ์  คำนะณี

คุณสุกัญญา  เจริญศิริ

คุณนภาลัย  โอฐงาม

คุณวิทยา  เข็มรัตน์

คุณสันต์  สุขประเสริฐ

คุณสุกัญญา  วังสนาม

คุณศศินา  อุตส่าหรัมย์

คุณอัมชัย  บังสูงเนิน

คุณสุธี  ยอดเพ็ชร

คุณอาริตา  ทางคะพิษ

คุณอริสา  จินดาศรี

คุณประดิษฐ์  พามี

คุณคมสันต์  จูมะเริง

คุณอำภา  พิศวงปราการ

คุณจุฑาทิพย์  เต้าทอง

คุณชิตพล  หินชนะ

คุณสาทิพย์  บุญครอง

คุณวัชรพงษ์  อ้งมา

คุณนิติยา  พะเนตรัมย์

คุณเลิศลักษณ์  พิมานรัมย์

คุณรัตนา  บุญมาก

คุณทัศนีย์  สัมรวมจิต

คุณราตรี  พะเนตรัมย์

คุณปิยดา  พุทธา

คุณกมลมาศ  มะโนรัตน์ 

คุณยุภาพร  พรพนม

คุณวารุณี  ชะเทียนรัมย์

คุณวีระเดช  วงเวียน

คุณศิริพร  สิมทอง

คุณสงกรานต์  อาจหาญ

คุณสุพัตรา ฉิวรัมย์

คุณน้ำฝน  ตราชู

คุณเดือนเพ็ญ  อภิรัมย์

คุณกฤษณา  จิตไทย

คุณโกวิทย์  ธิธรรมมา

คุณศักดา  สุขประเสริฐ

คุณพัชราภรณ์  ชะบังรัมย์

คุณจริยาภรณ์  จันทร์ผ่อง

คุณศิวกร  แสงงาม

คุณนภา  เสาทอง

คุณจรัญญา  สายพราว

คุณฐิติมา  ไสยโสภณ

คุณจักรกริช  เลาตา

คุณสมชา  สืบเพ็ง

คุณวิชุดา  จรลำโกน

คุณธัญญารัตน์  วรสีห์

คุณเดชา  ถะเกิงสุข

คุณสัมพันธ์  แก้วกล้า

คุณมนิสา  เยรัมย์

คุณพรทิพย์  บุญกลาง

คุณอาทิตย์  ศรีเจริญ

คุณทวีเกียรติ  มั่นยืน

คุณสมพร  ชินรัมย์

คุณเพียงตะวัน  มหิพันธ์ 

คุณอดุลย์  ดำกลิ่น

คุณคมศักดิ์  นิภารัมย์

คุณสุวรรณี  ชวิกขุนรัมย์

คุณภาวิณี  ศิลาขจี

คุณธวัชชัย  แสนพิมพ์

คุณอดิศักดิ์  บุ่นวรรณา

คุณเจนจิรา  นิวรรัมย์

คุณวิชชุดา  เกตตากแดด

คุณวิเชียร  เสนาราช

คุณสุรัตน์  อิ่มสำราญ

คุณบังอร  ทบสี

คุณศิรินทร์  โมห้างหว้า

คุณเกรียงศักดิ์  อุ่มพิมาย

คุณวรวุฒิ  คำใสขาว

คุณสุวรรณี  ถะเกิงสุข

คุณสุกัญญา  ทานาจ

คุณพากรณ์  บุญจันทร์

คุณราตรี  เกื้อกูล

คุณกรรณิกา  ปั่นหอม

คุณสุภัสสรา  คะนุนรัมย์

คุณวัชรากรณ์  จำเริญดี

คุณเวทิต  คำลาย

คุณพิมพิกา  โมห้างหว้า

คุณอัญชนา  ชึรัมย์

คุณมนตรี  สุขสวัสดิ์

คุณกาญจนา  ขันขาว

คุณรำพันธ์  เทวารัมย์

คุณสุขใจ  สุทธิสน

คุณอดิเรก  ถะเกิงสุข

คุณอารยา  ทองมาก

คุณสุมาลี  เทวารัมย์

คุณฤทธิเดช  ทางคะพิศ

คุณศุภชัย  เจียมรัมย์

คุณสุปราณี  สีเสนา

คุณปวีณา  กล้าแข็ง

คุณวิชิต  ทวารไพร

คุณปรัชญา  บุบผาพันธ์

คุณสุภัทรา  พิมลรัมย์

คุณภาวิณี  ปั่นหอม

คุณกานต์นภา  เพชรพันธ์

คุณโชติกา  จำรัมย์

คุณอรุณี ชึรัมย์

คุณทิพย์วรรณ  คำจันทร์

 

Comments