รุ่นที่ 27 (2545-2547)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 27 ( พ.ศ. 2545 - 2547 )

ม.ต้น

คุณสมพร  ทาวะรัตน์

คุณกรินทร์  ทานาจ

คุณวีรยุทธ  โนนน้อย

คุณกันตยา  ฉิวรัมย์

คุณสุภาวรรณ  ชึรัมย์

คุณการันต์ ชะบังรัมย์

คุณชาตรี ถะเกิงสุข

คุณสิโรดม  เจริญรัมย์

คุณสุรีฉาย  กิ่งแก้ว

คุณเกษฏา มีพันธ์

คุณนคร  ยิ่งยอด

คุณสุระ   ถะเกิงสุข

คุณบุลกรณ์  เทวอนรัมย์

คุณกิตติศักดิ์ กระแสโสม

คุณสมศักดิ์  พรมนัส

คุณไพรินทร์  ทองงาม

คุณอภิญญา  คำบุดดา

คุณณรงศักดิ์  แป้นโสม

คุณนิทัศน์  ตุ้มนอก

คุณนันทิตา   เฉื่อยรัมย์

คุณกันตนา  สิมทอง

คุณผดุงศักดิ์  ทวารไพร

คุณสุทัศน์ วอนอก

คุณสมหวัง  สร้อยสนตน

คุณมะลิษา  จรจรัล

คุณชาตรี อำคา

คุณนัฐพล  เสงี่ยมทรัพย์

คุณเอกพันธ์   จันทึก

คุณจักราวุธ  มูลคำ

คุณวิทยา  ธิธรรมมา

คุณศรายุทธ  ศาลางาม

คุณจุรีรัตน์     แข็งกล้า

คุณชนะชัย  เจริญศรี

คุณวัชระ  เสมารัมย์

คุณนิสิต  พึงคำนวน

คุณเอกลักษณ์    คำศรี

คุณประมวล จันยุคันโท

คุณทัศน์ศิวะ จันทร์เตี้ย

คุณนุกูล  ดิษฐยิ้ม

คุณสรัตน์  สืบเพ็ง

คุณวีระศักดิ์  ชะรุมรัมย์

คุณเดือนเพ็ญ  ธิราชรัมย์

คุณวัทธิกร  อุททาแสง

คุณธีระวัฒน์   พุทธวงศ์

คุณสุวรรณา  กองทอง

คุณสันติ จางจิต

คุณกิตติทัต  สุวรรณรัตน์

คุณพัลลภ  คันทับไทย

คุณอรทัย  ถะเกิงสุข

คุณวสินธุ์  พุดซา

คุณโสภา  ผูกพัน

คุณธีรพันธ์   ศิริมาศกุล

คุณอัญชลี  ถะเกิงสุข

คุณรัชดา  ศรีภักดิ์

คุณสเต็บ  พรมนัส

คุณไตรภพ สมมูลนา

คุณเอมอร  ตุ้มนอก

คุณลำดวน  วงศ์ทอง

คุณศิวัช  บุดดาวัน

คุณธนากร  สุดเนตร

คุณศุภมาศ  สุขจิต

คุณชาญณรงค์  ศรีวงษ์

คุณสุรีฉาย สายยศ

คุณลิขิต สุขศึกพ่าย

คุณรังสรรค์  ศรีสันงาม

คุณวีรวุธ  โสขะ

คุณพุฒิพงศ์  ชัยสุวรรณ์

คุณอารุณโรจน์  ปะถานะ

คุณสุทัศน์   กิ่งแก้ว

คุณอัมพร  สมเจตนา

คุณคมสันต์ ศรีจันทร์

คุณศุภวัทน์  หนูช้างเผือก

คุณชุลีพร  พงษ์ปัญญา

คุณธงไท  สุวรรรณแสน

คุณอภิลักษณ์ ทองบ่อ

คุณกรกช ยุพงศ์

คุณนิตยา  ชุยรัมย์

คุณสมจิตร  ว่องไว

คุณสุนารี ยีรัมย์

คุณน้ำฝน  เจริญศิริ

คุณอวยพร  สุวรรณราช

คุณปองภพ  ทะนินรัมย์

คุณอดิศักดิ์  จำนงสุข

คุณประภัสสร  จรจรัล

คุณกิตติพงษ์  ศรีสาคำ

คุณประมวล สุนทรสวัสดิ์

คุณณัฐพงษ์  จอมไธสง

คุณภักษการ มาตรคำจันทร์

คุณทวี  จำนงสุข

คุณพรรษา วิเศษสม

คุณอรรถพล  เฉื่อยรัมย์

คุณรัตนาภรณ์  ก่อแก้ว

คุณปิยะ   แก้วกล้า

คุณมนัส ปัดถามัง

คุณอดิศักดิ์  เสริมจันทร์

คุณรุ่งอรุณ  ปิ่นแก้ว

คุณเพ็ญนภา รักงาม

คุณโสภา  ระหังวา

คุณสุภาพร สนิทนา

คุณลัดดา  เทวารัมย์

คุณปัญญา  พลพิทักษ์

คุณวรรณชนะ มุ่งดี

คุณวิจิตรกาณจน์  กาบินทอง

คุณศิรินันท์ ชุมเสนา

คุณอภิญญา  ทุมมาลี

คุณสัณหพจน์  พรมนัส

คุณสมพงษ์  จำนงสุข

คุณสุนิสา  มาขุมเหล็ก

คุณวิศรุต   จิตไทย

คุณสิริภิญญา พุกมาก

คุณศิวกร  บุตรศรีเมือง

คุณอรพรรณ  กิ่งแก้ว

คุณศุภกิตติ์  จิตไทย

คุณศราวุธ  มิมะรัมย์

คุณสุพนธ์  ผุยโพนทัน

คุณสุจิตรา  คำป้อง

คุณศิริวัฒน์   ก่อแก้ว

คุณชัยศักดิ์  เกษมรัมย์

คุณกฤติยา  มีภักดี

คุณอังสุมา  ธูปน้ำคำ

คุณกาญจนา  มั่นคง

คุณศุภมิตร ชานณรงค์

คุณเจนจิรา  ชุมเสนา

คุณกมลพรรณ  อุปถัมภ์

คุณอดิศักดิ์ ชาติมนตรี

คุณบัว อู่อ้น

คุณนรีรัตน์  ยืนรัมย์

คุณรัตนา  สุขเกษม

คุณกนกอร  จันทร์สม

คุณสันติสุข  อุ่มพิมาย

คุณพรพิมล  เสาคำ

คุณศราวุฒิ  ฉิมมานิตย์

คุณกมลวรรณ  แสนพิมพ์

คุณทินกร  ศรีเจริญ

คุณเพ็ญนภา  คำใสขาว

คุณโกศล  ปะการัมย์

คุณกรรณิกา  ถาวรสุข

คุณประพนธ์  พึ่งโคกสูง

คุณกัญญา  แก้วกล้า

คุณสิทธิศักดิ์  จันโนนม่วง

คุณจุรี  เจริญสุข

คุณศรัณยู  เฉื่อยรัมย์

คุณสมฤทัย  แสวงสุข

คุณจักรพงษ์  พรมนัส

คุณชุลีภรณ์  นามณี

คุณฐาปกรณ์ ยอดน้ำคำ

คุณสุพัตรา   โจมรัมย์

คุณนัทธพงษ์  คำใสขาว

คุณชไมพร  ชุนรัมย์

คุณพิศาล  ไชยคูบอน

คุณสุภัสสร  ทาหนองบัว

คุณพงศ์พันธุ์  เสนารินทร์

คุณนิอร  ทางคะพิษ

คุณกัญนิภา  ศิลาน้ำเที่ยง

คุณอริสา  บุญเกิด

คุณเอกพงศ์  อมรินทร์

คุณนันทรีย์  จันทร์พลงาม

คุณจรัญญา  คำจันวงษา

คุณอริสา  ผ่านสอน

คุณกฤษฏา   เจริญรัมย์

คุณสุทธิพร  สายยศ

คุณช่อลัดดา  สุวรรณะโสภา

คุณอุไรพร   สร้างดี

คุณจีรศักดิ์   บัวนิล

คุณพีรดา   คำใสขาว

คุณพิณภา  แก้วหนองฮี

คุณกนิษฐา  ศรีเวียง

คุณธีรพงศ์   ชึรัมย์

คุณสดาพร อยู่เย็น

คุณเฉลิมขวัญ  ขันศรี

คุณรัชฎา  นาคาวงษ์

คุณพรเทพ  บุญเต็ม

คุณพจมาน  พละศักดิ์

คุณสากุล รัชสีห์

คุณกฤษดาพร  นามศรี

คุณสุทิน  ปิลา

คุณรัตติกาล  กัณหา

คุณสุนิสา มุดไธสง

คุณณัฐกานต์  อุ่มพิมาย

คุณอุกกฤษฎ์  เจริญรัมย์

คุณรัตนาพร  ภู่เรือน

คุณทัศนีย์  สัจจะวิสัย

คุณกฤษณะ  เพชรมดัน

คุณไตรวุฒิ  ผุยโพนทัน

คุณณัฐนิชา  แก้วสังข์

คุณสุภาพร  ไพเราะ

คุณชัยพร  หงษา

คุณศิรินภา  ชินภาพ

คุณสุกัญญา  กองทอง

คุณอรุษญา   ศรีอาจชัย

คุณปวีณา  เลื่อมเงิน

คุณสุนทรี   มิ่งสกุล

คุณสุจิตรา   ทาปื้อ

คุณจรีรัตน์  ชะโปรัมย์

คุณอภิญญา  ขันทับไทย

คุณวิทยา  จอดนอก

คุณเบญจมาศ   อินทร์สำราญ

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 27 ( พ.ศ. 2545 - 2547 )

ม.ปลาย

คุณสุภาดา  พลรักษา

คุณสุชาติ  กิตตติรักษ์

คุณขวัญตา  ศรีสุข

คุณเสาวณีย์   โอฐงาม

คุณสุภาลักษณ์  โสพันนา

คุณไพทูลย์   ภูสุวรรณ

คุณยมนา  เทียมมณี

คุณแอนนา  เทวารัมย์

คุณอรวรรณ  แท่นแก้ว

คุณวันชัย   เพ่งพิศ

คุณสุราวี  พรมนัส

คุณนันทิกานต์  สอนสวาท

คุณแอมพิกา  เข็มรัตน์

คุณเอกลักษณ์   เลาตา

คุณเสริมสวย  ทองสาย

คุณพรทิพย์  จันทรา

คุณพนิดา  พิมานรัมย์

คุณวุฒินันท์   ธิราชรัมย์

คุณศรเทพ   จำรัมย์ค

คุณเดชา  เสาทอง

คุณวรรวิศา  จินดาศรี

คุณศุภชัย  บำรุงแคว้น

คุณทรงวุฒิ  สายจันทร์

คุณธีรพร  ไพเราะ

คุณอภิรดี   เช่นรัมย์

คุณปัญญา    ปลื้มกมล

คุณวิภาคย์   จันยุคันโท

คุณสมหมาย  ยอดเพชร

คุณธิดารัตน์  ชะบังรัมย์

คุณไมตรี  เพราะแก้ว

คุณดำรงค์  กระแสโสม

คุณกฤษ  ดีเสมอ

คุณระเบียบ พรมนัส

คุณฉัตรชนันท์     นรินทร์รัมย์  

คุณทวีวัฒน์   บุตรศรีเมือง

คุณเกียรติศักดิ์  แทนแก้ว

คุณสรินนา ยอดเพ็ชร

คุณทรงกลด   ยุบรัมย์

คุณเฉลิมฤทธิ์   ฤทธิรน

คุณชิตณรงค์  สุวรรณรัตน์

คุณสุมาลี  วาทิรอยรัมย์

คุณวุฒิพงศ์   วรรธนะกำจรกิจ

คุณสุทัศน์   ยอดน้ำคำ

คุณวิลาศ  คำแพงศรี

นางสาวอรทัย  บุญมาก

คุณสุชาติ    ธารงาม

คุณซากุระ  พรมพลเมือง

คุณบุญรัตน์   คำบุบผา

นางสาวอรุณี  พิลาล้ำ

คุณชาตรี   ลักษณ์พลวงค์

คุณภควัต  เจริญศิริ

คุณกิตติวัฒน์  มหิพันธ์

นางสาวพัทธ์ธีรา  อ้งมาชินเสฎฐ์

คุณจักราวุฒิ  สีหานาม

คุณมังกร  ชะบังรัมย์

คุณศิวะ  บันหนองสา

คุณสุพัตรา  คำใสขาว

คุณประมวล  มะลิลา

คุณกิตติมศักดิ์    มณีรัมย์

คุณคมกริด  พรมนัส

คุณจุรีรัตน์   สว่างแจ้ง

คุณนิพนธ์    ยิ่งยอด

คุณดนุเดช  ทองจันทร์

คุณสันติสุข  ทองงาม

คุณนันทราภรณ์  นิพันธ์รัมย์

คุณประดิษฐ์   มีภักดี

คุณเกียรติชัย   ชีรัมย์

คุณกันยา  ใสศรี

คุณทิพวรรณ  บุญมาก

คุณรุ่งโรจน์   อุ่มพิมาย

คุณธีรศักดิ์   เสมารัมย์

คุณเฉลิม  จันทร์คำจร

คุณปราณี  ทิสารัมย์

คุณวัชรา  ประเสริฐศรี

คุณธงชัย  บุตรงาม

คุณธัญญลักษณ์   ธิราชรัมย์

คุณนงนุช   ชุยรัมย์

คุณสันติภาพ  อาจไธสง

คุณดวงตา   ศรีวงษ์

คุณนภาพร  รินรัมย์

คุณเพ็ญนภา  สุขผดุง

คุณพลวัฒน์  เสริมจันทร์

คุณสังวาลย์  วาทิรอยรัมย์

คุณพรทิพย์  ชะบังรัมย์

คุณมะลิวัลย์  ทิสารัมย์

คุณเข็มพร  ลาภา

คุณสุบรรณ  ขันขวา

คุณสุจิตรา  เสมารัมย์

คุณวรรณา  ทุรารัมย์

คุณจันทร์จิรา  เจริญรัมย์

คุณชลทิชา   คิวรัมย์

คุณเสาวลักษณ์   สุขสำราญ

คุณวิไลวรรณ  คะรัมย์

คุณนฤดี  แก้วสุข

คุณจันจิรา   จำเริญใหญ่

คุณจินตนา  พิมพ์เภา

คุณสุนันท์  ยืนยง

คุณสุภาภรณ์  มาน้ำเที่ยง

คุณพัชรี   สอนบุญชู

คุณกาญจนา  พิลาล้ำ

คุณสุภาพร  กาบินทอง

คุณจริญญา  คำบุดดา

คุณยุวดี   มณีศรี

คุณจุรีพร  บัวคำ

คุณโสภิต  พามี

คุณศิรินยา  กิ่งแก้ว

คุณรัชนี    โจมรัมย์

คุณฉันทนา  ชะโปรัมย์

คุณอรทัย  เนิบกระโทก

คุณดรุณี  ธิราชรัมย์

คุณบุหงา   ว่องไว

คุณดวงเดือน  ชินรัมย์

คุณทิพย์สุดา  แก้วหนองฮี

คุณพัชรี  เยรัมย์

คุณรวิวรรณ  ชะรุมรัมย์

คุณนุชจนาท  สิมทอง

คุณพันทิวา  ทองขันธุ์

คุณจุฑารัตน์  บุญเฮ้า

คุณลัดดาวัลย์  สาลี

คุณรจนา  ราสระคู

คุณพลอยพรรณ  แซ่เฮง

คุณจุรีรัตน์  บุญมาก

คุณวรรณนิภา  พรมศรี

คุณวิไลวรรณ  ศิริสุข

คุณมยุรีย์  อินสำราญ

คุณราตรี  ชะร่างรัมย์

คุณวัลลี  ชะร่างรัมย์

คุณศุภลักษณ์  คุมสุข

คุณรจนา ยินรัมย์

คุณใยทิพย์  แหมเงิน

คุณกรรณิกา  พิลาล้ำ

คุณสโรชา ลุนลี

คุณรัตนาภรณ์  มาดี

คุณวลีรัตน์  วิ่งพิมาย

คุณเบญจมาศ  ชะรุมรัมย์

คุณสุชาดา  อ่อนหนองหว้า

คุณนุชจิรา  ละเอียด

 

Comments