รุ่นที่ 26 (2544-2546)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 26 ม.ต้น (พ.ศ. 2544-2546 )

คุณกฤษณา  จิตไทย

คุณโกวิทย์  ธิธรรมมา

คุณกิตติ  บุญวาที

คุณมนตรี  งมโภคา

คุณปรีชา  ชมภูวิเศษ

คุณวิทวัช  เทียบสม

คุณพรากร  บุญสวัสดิ์

คุณชิตพล  หินชนะ 

คุณสุริยา  ราชรินทร์

คุณครรชิต  ชินมา

คุณทรงวุธ  เชยรัมย์

คุณจามจุรี  สุภิษะ

คุณกฤตนันท์  จ่าภา

คุณสุดารัตน์  จงใจงาม

คุณพลรัก  จันทราช

คุณดนัย  ดาทอง

คุณทองอินทร์  บุญแสง

คุณอรุโณทัย  ชาวสวน

คุณอนุชา  ศรีสมบัติ

คุณธวัชชัย  แสนพิมพ์

คุณภิญโญ  นันทวงศ์

 คุณจิรายุทธ  ทุมพร

คุณอรอนงค์  กะตัญญู

คุณนิดานุช  ไพเราะ

คุณศาสตฤน  ดีสุทธิ์

คุณเดชา  ถะเกิงสุข

คุณพากรณ์  บุญจันทร์

คุณนภา  เสาทอง

คุณศักดา  อนานู

คุณธนวิทย์  ผาสุก

คุณพิทักษ์  จันมะณี

คุณปริศนา  พนุมรัมย์

คุณศิรินทร์  โมห้างหว้า

คุณธีรยุทธ  สายจันทร์

คุณยุทธนา   คำจันทร์

คุณไพรินทร์  ผุยโพนทัน

คุณสุประภาดา  บุญทัน

นายประดิษฐ์  พามี

คุณรัชพล  นาคะวงค์

คุณบุญส่ง  โพธิ์ลา

คุณสุภัสสรา  คะนุนรัมย์

คุณรุ่งโรจน์  กิ่งแก้ว

คุณวัชรากรณ์  จำเริญดี

คุณนมล  นที

คุณสุภาพา  สายสอนดี

คุณวิเชียร เสนาราช

คุณเวทิต  คำลาย

คุณสุพรรณี  ถะเกิงสุข

คุณอัญชนา  ชึรัมย์

คุณวิศวกร  แงวกุดเรือ

คุณอดุลย์  ดำกลิ่น

คุณวีระเดช  วงเวียน

คุณน้ำฝน  ตราชู

คุณศักดา  สุขประเสริฐ

คุณอาทิตย์  ศรีเจริญ

คุณวุฒินันท์  แก้วประทุม

คุณทิพวรรณ  เฉียดรัมย์

คุณศิวกร  แสงงาม

คุณชุติพงษ์  คำมะณี

คุณวิทยา  สิมงาม

คุณศันสนีย์  เงางาม

คุณสำอางค์  สดไธสง

คุณวัชชิระ  สีใสยา

คุณสมชา  สืบเพ็ง

คุณสิริภาภรณ์  ชื่นศรี

คุณอโนชา  จตุเทน

คุณอุทิศ  ถะเกิงสุข 

คุณวิษณุกร  ตองติดรัมย์

คุณสุกัญญา  เจริญศิริ

คุณอำนาจ  เชยรัมย์

คุณธิวากร  ยอดน้ำคำ

คุณสมพงษ์  ยาเพ็ชร

คุณภาวิณี  ศิลาขจี

คุณเอกชัย  จันทวี

คุณกมลมาศ  มะโนรัตน์

คุณสรวิศ  เปรียบสม

คุณภาวิสา  สุวรรณวงศ์

คุณสุรนาท  อะนันต์

คุณจรัญญา  สายพราว

คุณสัมพันธ์  แก้วกล้า

คุณรัชพร  โจมรัมย์

คุณเกศนีย์  บุญกลาง

คุณเดือน  แก้วกล้า

คุณอุกฤษฏ์  ชึรัมย์

คุณวงเดือน  ยอดน้ำคำ

คุณจารุณี  มีแก้ว

คุณธัญวรัตน์  บุญทอง

คุณเจนจิรา  ดำพลงาม

คุณวัลยา  ลาขุมเหล็ก

คุณเจษฎาภรณ์  มณีศรี

คุณน้ำผึ้ง  ชุมเสนา

คุณณัฐฒยา  เสริมจันทร์

คุณเอมมิกา  เสมียนรัมย์

คุณทิพย์  ชุยรัมย์

คุณนิตยา  ทับสุลิ

คุณสุริยัน  นันสุนีย์

คุณขนิษฐา  แววแสนรัตน์

คุณชมบงกช  รัตนแสง

คุณนิลวรรณ  อาตมชาติ

คุณเดือนเพ็ญ  อภิรัมย์

คุณจริยาภรณ์  จันทร์ผ่อง

คุณปิยนันท์  ธิธรรมมา

คุณพัชราภรณ์  ชะบังรัมย์

คุณทัศนีย์  สัมรวมจิต

คุณฐิติมา  ไสยโสภณ

คุณพัชรินทร์  หนองใหญ่

คุณเพชรมณี  ไชโยธา

คุณปาริชาติ  แก้วพลงาม

คุณธัญญารัตน์  วรสีห์

คุณรัตติยากร  ตองติดรัมย์

คุณยุพิน  ยอดเพชร

คุณปิยนุช  ศรีชนะ

คุณนฤมล  อัศจรรย์

คุณนันทิยา  อุนาริเณ

คุณรัชดาพร  ผุยโพนทัน

คุณพรรทิพย์  เทียมแอม

คุณปวีณา  สอนบุญชู

คุณรัตนา  บุญมาก

คุณวิลัดดา  เยรัมย์

คุณรัศมี  เศรษฐี

คุณนันทนา  ดาพันธะ

คุณรุงนภา  ชะรุมรัมย์

คุณศิริพร  สิมทอง

คุณรุ่งนภา  บางหลวง

คุณปัทมา  ก่อแก้ว

คุณรุ่งฟ้า  ขุนศิริ

คุณสุกัญญา  วังสนาม

คุณลินดา  หลักชัย

คุณพรทิพย์  บุญกลาง

คุณรุ่งฤดี  บุญเบ้า

คุณสุภัทรา  พิมลรัมย์

คุณวรัญญา  ทองงาม

คุณเพียงตะวัน  มหิพันธ์

คุณศิริภรณ์  ศรีมนตรี

คุณอรทัย  ถะเกิงสุข

คุณวิชุดา  จรลำโกน

คุณวิภาดา  แซ่ยิน

คุณสุกัญญา  ยอดสุรินทร์

คุณอรุณี  ชึรัมย์

คุณสงกรานต์  อาจหาญ

คุณจิราภรณ์  นิลแสง

คุณสุวรรณี  ถะเกิงเกิงสุข

คุณญาณิศา  ศรีสมบัติ

คุณสุกัญญา  ศาลางาม

คุณชัยนันท์  ธารงาม

คุณอรอุมา  พนมใหญ่

คุณอาริตา  ทางคะพิษ

คุณสุภาวรรณ  ศาลางาม

คุณทัตพงศ์  พิลาล้ำ

คุณอารยา  ทองมาก

คุณอาริษา  ป้องทับไทย

คุณใหม่  วงชารี

คุณธรรมสรณ์  บานศรี

คุณแอนนา  แก้วภักดี

คุณอำภา  พิศวงปราการ

คุณกานต์นภา  เพชรพันธ์

คุณอนุวัตร  ตุ้มนอก

คุณเจนจิรา  นิวรรัมย์

คุณอุไรภรณ์  สีสาวแห

คุณมนิสา  เยรัมย์

คุณเอกพล  บุญทัน

คุณสุรีฉาย  เลิศยะโส

คุณอุษา พะเนิกรัมย์

คุณสุพรรณี  มีพันธ์

คุณฆโนทัย  ยอดน้ำคำ

คุณบังอร  ทบสี

คุณวิไลลักษณ์  ปลดรัมย์

คุณวิภารัตน์  มาต้น

คุณมาลินี  บุญมี

คุณเพ็ญนภา  สุขจิต

คุณสาธิต  สีลาด

คุณสุกัญญา  ทานาจ

คุณยุภาพร  พรพนม

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 26 ม.ปลาย ( พ.ศ. 2544-2546 )

คุณนัฐพล  แหนไธสง

คุณนิพล  เยรัมย์

คุณมนตรี  โพธิจักร์

คุณวจี  ดีปราศัย

คุณนิพล  หล้าโพนทัน

คุณวิสิทธิ์  เสนาราช

คุณอาทิตย์  มาแสวง

คุณสุภาวดี  ถะเกิงสุข

คุณภัควัต  สิงห์โพนทัน

คุณอุดมศักดิ์  พาละพล

คุณบุญญฤทธิ์  ศรีเจริญ 

คุณกุสุมา  ทองงาม

คุณวรายุทธ  เข็มรัตน์

คุณเดชา  โยงรัมย์

คุณรุตพล  วรรณสิงห์

คุณนวรัตน์  แซ่เฮง

คุณพิษณุ  ปิ่นแก้ว

คุณศรเทพ  จำรัมย์

คุณวรายุทธ  คูเมือง

คุณกาญจนา  เอื้อนไธสง

คุณวีรเดช  พิมพ์เภา

คุณคธาวุธ  ยวนเพ็ชร

คุณสุรศักดิ์  ฉวิงรัมย์

คุณอนันตพร  สนิทนา

คุณสุชาติ  กิตติรักษ์

คุณจำเริญ  ดีสุขมณี

คุณอดิศักดิ์  สูงห้างหว้า

คุณนาที  เจนทร

คุณอำนวย  แสวงสุข

คุณจิระพงษ์  ชะบังรัมย์

คุณอาคม  โสพันนา

คุณปวีณา  เจริญศิริ

คุณคธาศักดิ์  เสมารัมย์

คุณประวิทย์  ชะโปรัมย์

คุณพงษ์ศิริ  ทุมพร

คุณศัรญญา  ศรีไสล

คุณวีระชาติ  ชุมพา

คุณณิวัฒนา  ชุมพา

คุณกำพล  ศาลางาม

คุณสุภาวดี  สุขแสวง

คุณศักดา  ชะรุมรัมย์

คุณวราวุฒิ  โยรัมย์

คุณอลงกรณ์  เลาตา

คุณจริยา  บรรดาดี

คุณโสภณ  สุวรรณราช

คุณสราวุธ  กองสุข

คุณธัญวัฒก์  ดงวัง

คุณขวัญจิรา  เพิ่มทรัพย์

คุณณัฐพล  ทองงาม

คุณสันติ  กองสุข

คุณเจมจิรา  จิตนอก

คุณกุสุมา  เชิงสะอาด

คุณธีรศักดิ์  ชะรางรัมย์

คุณศราวุธ  วังสนาม

คุณชุติมา  มุณีชัย

คุณพัชรี  เจริญรัมย์

คุณชรินทร์   สุวรรณรัตน์

คุณเสริม  บุญครอง

คุณพรพรรณ  อาภรณ์แก้ว

คุณเยาวลักษณ์  เชิดสุข

คุณมนัส  ถะเกิงสุข

คุณอำนาจ  บุตรชุมแสง

คุณเด่นนภา  ภูแข

คุณสมใจ  พงษ์สวัสดิ์

คุณสุรศักดิ์  ชะรางรัมย์

คุณประกายศรี  วิเศษดำรงกุล

คุณพัชรี  ทองมาก

คุณวันชาติ  ชะรุมรัมย์

คุณสัญชัย  ยุบรัมย์

คุณพนิดา  จันทร์หอม

คุณรัฐยา  คำใสขาว

คุณสุนิษา  พรมนัส

คุณประพันธ์  สายวัน

คุณรัติยา  พรมนัส

คุณโสรัชฎา  เสนาราช

คุณอุษณีย์  ลาภอาสา

คุณสุชาติ  จรจรัญ

คุณอรอุมา  จำเริญดี

คุณสายน้ำฝน  ธูปน้ำคำ

คุณรุ่งนภา  ประจวบสุข

คุณอภิชาติ  ประเสริฐศรี

คุณอัมพริกา  นันเสนา

คุณสุนิษา  มีภักดี

คุณวรรณิภา  เชิดรัมย์

คุณสุภาดา  เสม็ดดี

คุณดาราลักษณ์  จันทราช

คุณเกศนี  คันชั่งทอง

คุณลักษณา  ชะรัมย์

คุณเกวริน  บุญเกตุ

คุณสาคร  สัจจะวิสัย

คุณจิตติญา  คำมะณี

คุณฐิติกานต์  จะเรรัมย์

คุณสุภัคชัย  กุรัมย์

คุณอภิญญา  เยรัมย์

คุณจุฑารัตน์  โพธิบัติ

คุณวิชุตา  นิสังรัมย์

คุณดวงนภา  สีทร

คุณจงกลณี  ศรีวงศ์

คุณชลมาศ  สามารถกุล

คุณกรรณิการ์  เทวารัมย์

คุณสุพัตรา  มะโนรัตน์

คุณภัทรภรณ์  แป้นโสม

คุณพิกุลแก้ว  พละศักดิ์

คุณน้ำผึ้ง  บุญมาก

คุณสุภาวณี  ตุ้มนอก

คุณพรรณทิวา  มณีศรี

คุณเมตตา  ไพเราะ

คุณชมพู่  กล้าแข็ง

คุณวนิศรา  ตุ้มนอก

คุณไพรินทร์  สุขประเสริฐ

คุณลักษณ์สิณี  สุขจิตต์

คุณนุชสริน  พรมนัส

คุณสุวนิต  จิตไทย

คุณอาภัศรา  ยอดน้ำคำ

คุณวรรณิศา  ยุระศรี

คุณรัตนา  พะเนตรัมย์

คุณอาภาวดี  โสรัมย์

คุณอาทิตยา  สุขประเสริฐ

คุณสมทรง  แสวงสุข

คุณลำปาง  มณีศรี

คุณไฉไล  คำใสขาว

คุณโสภิดา  มหิพันธ์

คุณสุภาพร  ชารัมย์

คุณสุภาพร  ซ่อนกลิ่น

คุณนฤมล  มะลิวรรณ

คุณพรจิตรา  จะรักษ์รัมย์

คุณประเสริฐ  วงศรี

คุณสุรานี  อะนันต์

คุณน้ำฝน  แสงกล้า

คุณวนิดา  สายวัน

คุณอิรสิยาภรณ์  เผ่าเมือง

คุณอุไรวรรณ  ทิสารัมย์

คุณนิตติยา  ยาเพ็ชร

คุณขนิษฐา  มีขอบทอง

คุณอรพรรณ  เพียรกล้า

คุณกรองแก้ว  จำเริญดี

 

Comments