รุ่นที่ 25 (2543-2545)

ทำเนียบรุ่นโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 25( พ.ศ. 2543-2545 )

ม.ต้น

คุณอภิชาติ  สารสูงเนิน

คุณวิทยา  มาน้ำเที่ยง

คุณกิตติศักดิ์  อ่อนหนองหว้า

คุณกาญจนา  พรมงาม

คุณเกรียงไกร  ทองงาม

คุณจักรพันธ์  ชะรุมรัมย์

คุณฐากูร  โยงรัมย์

คุณเกศินี  คันชั่งทอง

คุณนราธิป  ลาสอน

คุณนัฐพล  แหนไธสง

คุณนิพล   เยรัมย์

คุณจุฑารัตน์  โพธิบัติ

คุณนิพล  หล้าโพนทัน

คุณนิวัฒน์  ทาหนองบัว

คุณบัญชา  เรืองมนตรี

คุณผกาวรรณ  อุ่มพิมาย

คุณปราชญ์ณา  ทองงาม

คุณพิษณุ  ปิ่นแก้ว

คุณภัควัต  สิงห์โพนทัน

คุณเพียงดาว  พิลาล้ำ

คุณวรายุทธ  เข็มรัตน์

คุณวิสิทธิ์  เสนาราช

คุณวีรเดช  พิมพ์เถา

คุณลักษณ์สิณี  สุขจิตต์

คุณสิทธิศักดิ์  เลิศยะโส

คุณสุเนตร  หอมเชย

คุณสุชาติ  กิตติรักษ์

คุณวิไลลักษณ์  จันทร์มณี

คุณอดิศักดิ์  เวียงอินทร์

คุณอภิชาติ  ธิราชรัมย์

คุณอำนวย  แสวงสุข

คุณสุกรรณิการ์  สายวัน

คุณเอกชัย  ระยาย่อย

คุณเกษร  มะลิซ้อน

คุณจารุวรรณ  เยี่ยมสวน

คุณอิสริยาภรณ์  เผ่าเมือง

คุณเจมจิรา  จิตนอก

คุณชุติมา  มุณีชัย

คุณนราพร  ไพรสุวรรณ

คุณสุภาพร  ชะชางรัมย์

คุณนวรัตน์  แซ่เฮง

คุณนารี  สืบเพ็ง

คุณพนิดา  จันทร์หอม

คุณพยุงศักดิ์  อิ่มสำราญ

คุณพรพรรณ  อาภรณ์แก้ว

คุณรัตติยา  พรมนัส

คุณฤทัยรัตน์  เย็ครัมย์

คุณกุลวดี  โยยรัมย์

คุณสุพัตรา  บุญพา

คุณสุภาดา  เสม็ดดี

คุณอนันตพร  สนิทนา

คุณจิตตรียา  คำแพงศรี

คุณอรอุมา  จำเริญดี

คุณอัมพริกา  นันเสนา

คุณอุไรวรรณ  สำราญดี

คุณชลมาศ  สามารถกุล

คุณกฤษณะ  ฝ่ายศูนย์

คุณคธาศักดิ์  เสมารัมย์

คุณเฉลิมเดช  พิลาล้ำ

คุณพรจิตร  จะรักษ์รัมย์

คุณชรินทร์  ธิราชรัมย์

คุณชัยยันต์  สุขกาย

คุณทรงพล  อะนันท์

คุณเมตตา  ไพเราะ

คุณธนวัฒน์  จงพลงาม

คุณธีรศักดิ์  นาควงศ์

คุณไพรินทร์  ยอดสุรินทร์

คุณวนิดา  สายวัน

คุณมนตรี  โพธิจักร

คุณลูกน้ำ  ผินสุวรรณ

คุณวิเชียร  ปิ่นแคน

คุณศุจิรา  ทองงาม

คุณวีระชาติ  ชุมพา

คุณศักดา  ชะรุมรัมย์

คุณสุคนธ์  วรรณโน

คุณสุกัญญา  ชนัสรัมย์

คุณสุชัด  สืบเพ็ง

คุณอนุรักษ์  ทางคะพิษ

คุณอาทิตย์  มาแสวง

คุณธรนศักดิ์  ดำพลงาม

คุณอุดมศักดิ์  พาละพล

คุณโอฬาร  บุญมี

คุณเกวริน  บุญเกต

คุณจารีต  ดีสุขมณี

คุณจิราภรณ์  อินทนูจิต

คุณจีรวรรณ  โฉมรัมย์

คุณดวงนภา  สีทร

คุณวราภรณ์  พิลาแดง

คุณดาราลักษณ์  จันทราช

คุณเด่นนภา  ภูแข

คุณพัชรี  ทองมาก

คุณกุสุมา  ทองงาม

คุณรัฐยา  คำใสขาว

คุณรุ่งนภา  เรืองคูณ

คุณล้อมดาว  ชมโคกกรวด

คุณจิตติยา  คำมณี

คุณวาสินี  วงษ์วาด

คุณวินัชรี  ชึรัมย์

คุณแว่นแก้ว  นันสุนีย์

คุณฐิติมา  ตรัยราช

คุณสาคร  สัจจะวิสัย

คุณสุพัตรา  ธิราชรัมย์

คุณสุพัตรา  มะโนรัตน์

คุณพิกุลแก้ว  พละศักดิ์

คุณสุภาวินี  ตุ้มนอก

คุณสุภาวะณี  ตุ้มนอก

คุณสุวนิต  จิตไทย

คุณรัตนาพร  ตะลุงแลง

คุณแสงเดือน  เฉื่อยรัมย์

คุณโสรัชฎา  เสนาราช

คุณอนุสรา  ขันขวา

คุณวรรณิศา  ยุระศรี

คุณอภิญญา  เยรัมย์

คุณอาภาวดี  โสรัมย์

คุณชรินทร์  สุวรรณรัตน์

คุณสมทรง  แสวงสุข

คุณชาญวิทย์  กำลังรัมย์

คุณชิดณรงค์  สิงหะ

คุณทนงศักดิ์  ศรีสันงาม

คุณสุภาพร  ชารัมย์

คุณทศพร  บัวคำ

คุณนพฤทธิ์  อัศจรรย์

คุณไพรัตน์  เกตภูงา

คุณสุนันท์  มิมะรัมย์

คุณมนตรี  อำคา

คุณวันชัย  พรมนัส

คุณวุฒิ   อาจหาญ

คุณกาญจนา  เอื้อนไธสง

คุณสลัก  ศรีษาคำ

คุณสิทธิพงษ์  พรมนัส

คุณสุพจน์  นนท์สีดา

คุณเดชา  โยงรัมย์

คุณสุภัทร  พันธฤทธิ์

คุณสุริยัน  คำใสขาว

คุณสุริยา  สาคร

คุณบุญฤทธิ์  ศรีเจริญ

คุณอดิศักดิ์  ชุมเสนา

คุณอภิสิทธิ์  ศรีวงศ์

คุณขวัญจิรา  เพิ่มทรัพย์

คุณวรายุทธ  คูเมือง

คุณจงกลณี  ศรีวงศ์

คุณไฉไล  คำใสขาว

คุณดาวรุ่ง  เฉื่อยรัมย์

คุณสุเทพ  ยุบล

คุณนฤมล  มะลิวรรณ

คุณน้ำฝน  แสงกล้า

คุณนิตติยา  ยาเพชร

คุณอดิพงษ์  ศรีเวียง

คุณบัวไข  แป้นโสม

คุณพรรณทิวา  มณีศรี

คุณพัชรี  บุญครอง

คุณธรณินทร์  หยาดไธสง

คุณไพรจิตร  หัสจรรย์

คุณไพรินทร์  สุขประเสริฐ

คุณยุพา  ยอดน้ำคำ

คุณพิทพงษ์  อุตราศรี

คุณวจี  ดีปราศรัย

คุณสมพร  สุขประเสริฐ

คุณสายฝน  ธูปน้ำคำ

คุณศรเทพ  จำรัมย์

คุณสุนิตา  ใสสะอาด

คุณสุนิษา  มีภักดี

คุณสุภาดา  พิมานรัมย์

คุณสุรศักดิ์  ฉวิงรัมย์

คุณสุภาวดี  ถะเกิงสุข

คุณโสภิดา  มหิพันธ์

คุณอรทัย  เฉื่อยรัมย์

คุณอดิศักดิ์  สูงห้างหว้า

คุณอาริตา  พรมพลเมือง

คุณชาญชัย  อิ่มรัมย์

คุณเดชา  โยงรัมย์

คุณโสภณ  สุวรรณราช

คุณสงบ  ทางคะพิษ

คุณยุทธพงษ์  ศรีเวียง

คุณธัญวัฒภ์  ดงวัง

คุณอาคม  โสพันนา

 

Comments