รุ่นที่ 23 (2541-2544)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่  23 ( พ.ศ.2541 - 2544 ) ม.ต้น

คุณมังกร  ศรีวงษ์

คุณวัลลี  การระรัมย์

คุณจรุวดี  ถะเกิงสุข

คุณสุธีร์  ถะเกิงสุข

คุณศราวุธ  พรมนัส

คุณวิราภรณ์  เชยรัมย์

คุณจุรีรัตน์  บุญมี

คุณอักษร  สุโทวา

คุณนิกร  ผ่านสอน

คุณสุกัญญา  ชะริรัมย์

คุณทัศสริน  เฉลิม

คุณกัลยารัตน์  ขยันชุมนุม

คุณอภิรักษ์  เจริญรัมย์

คุณมยุรฉัตร  โยรัมย์

คุณทิพย์สุดา  แก้วสุข

คุณบังอร  บานศรี

คุณวราภรณ์  เชนรัมย์

คุณอรทัย  รุ่งศิลา

คุณธัญญาพร  ก่องขันธ์

คุณปัทมา  นันทวงศ์

คุณจักรพงษ์  ใสสะอาด

คุณบุญเที่ยง  โพนสัย

คุณน้ำฝน  สอนบุญชู

คุณพิมจันทร์  ชุยรัมย์

คุณประดับสี  สุขจันดี

คุณปฏิวัติ  เทียมศรี

คุณประภัสสร  พรพนม

คุณสุพรรณษา  เพิ่มดี

คุณบุญทรวง  ลวดเงิน

คุณประพจน์  สุขจิตต์

คุณปวีณา  ซุ่นกลาง

คุณสมเกียรติ  มณีรัมย์

คุณดารารัตน์  ช่วยแสง

คุณวีรยุทธ  เทียบสม

คุณรสริน  บุญแสง

คุณอัญชยันต์  โพนสัย

คุณนก  นันทะมา

คุณสงัด  สุขจิตต์

คุณรสรินทร์  โพธิ์ทอง

คุณสุรชัย  โปยทอง

คุณบุญยง  ตุ้มนอก

คุณสมปอง  ชะตารัมย์

คุณรุ่งฤดี  ตะโก

คุณวัลลี  มีพันธ์

คุณปราณี  ชะรุมรัมย์

คุณกานดา  ชะบังรัมย์

คุณลาวัลย์  ดาพันทะ

คุณศิริพัฒน์  เจริญศิริ

คุณพรนิภา  แซ่ลิ้ม

คุณขวัญจิตร  มาแสวง

คุณวนิดา  อังคะ

คุณศิริมล  ศรีโนนม่วง

คุณลัดดาวัลย์  ยามดี

คุณวขัญใน  มาแสวง

คุณวรรษา  โพธิ์ภักดีกุล

คุณสมพิศ  มิมะรัมย์

คุณวาสนา  นากอก

คุณคัทลียา  แก่นดี

คุณศศิกานต์  บำรุงแคว้น

คุณประดิษฐ์  ชะว่างรัมย์

คุณสุพรรณี  มาน้ำเที่ยง

คุณนันทนา  ว่องไว

คุณศิรินภา  ตะโก

คุณกรรณิการ์  วงศ์ทอง

คุณสุพิณ  พิเลิศรัมย์

คุณจันทร์เพ็ญ  เข้าช้างเผือก

คุณสันทนา  อ่อนหนองหว้า

คุณเอื้องฟ้า  ใจหาญ

คุณสุวรรณ  ชุยรัมย์

คุณจินตนา  อุรางรัมย์

คุณสุรีย์รัตน์  ยอดน้ำคำ

คุณสามารถ  พันธ์เหนือ

คุณรมิดา  กันมหา

คุณทับทิม  เหลาธนู

คุณสุวรรณา  บัวพรหม

คุณอุดม  สมบูรณ์

คุณจำนงค์  พรมนัส 

คุณนิศารัตน์  เฉียดรัมย์

คุณสุวิมล  บ่อไทย

คุณจารุณี  ชินนะภา

คุณชนะชัย  มะลิซ้อน

คุณปราณี  ถะเกิงสุข

คุณอนงค์นาฎ  ชุมเสนา

คุณอภิชาติ  อุ่นพิมาย

คุณชาญชัย  จันชะรา

คุณปริศนา  อุ่นไทย

คุณอนันตยา  ชารีรัตน์

คุณอภิรัฐจักร  กงจักร

คุณดวงดาว  จำเริญดี

คุณมาริสา  ชะเทียนรัมย์

คุณจักรกริช  ไทยโสภา

คุณอัครชัย  โพนสัย

คุณปิยณัฐ  ภูทองนาค 

คุณมาลัย  คำศรี

คุณจักรพันธ์  สามารถกุล

คุณอัครพนธ์  พรมนัส

คุณภัทราวุธ  พรมนัส

คุณรุ้งราวี  สุขจิต

คุณชัชวาลย์  ชารัมย์

คุณจันทร์สุรีย์  จวงพลงาม

คุณวุฒินันท์  นิทะรัมย์

คุณลัดดา  โด่งดวาพารัมย์

คุณทรงพล  เสริมราษฎร์

คุณรัชนี  สีลาด

คุณสมชาย  โจมรัมย์

คุณวรรณา  เข็มรัตน์

คุณวินัย  อาจทวีกุล

คุณวิศิษฐ์ศักดิ์  เถกิงผล

คุณศุภชัย  มิมะรัมย์

คุณวรรณิศา  มาตรคำจันทร์

คุณวีรวัฒน์  บุญสวัสดิ์

คุณสุริยา  หอมหวน

คุณวิไลลักษณ์  ไชยสุวรรณ

คุณพยุงศักดิ์  อิ่มสำราญ

 ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่  23 ( พ.ศ.2541 - 2544 ) ม.ปลาย

คุณกนกทิพย์  กางรัมย์

คุณกรนิภา  แก้วหนองฮี

คุณดาว  ก่อแก้ว

คุณเฉลียว  เจริญรัมย์

คุณดาว  ก่อแก้ว

คุณเดือนเด็ม  แสนรัมย์

คุณไพรินทร์  เจริญศิริ

คุณรัตนา  เย็คัรมย์

คุณสมฤดี  เปิมรัมย์

คุณสายทอง  มาแสวง

คุณสายพล  แขกรัมย์

คุณศิริลักษณ์  อาจหาญ

คุณสุลีนาฐร์  เสนโพนงาม

คุณเสาวลักษณ์  ทองงาม

คุณบุญชัย  ทวีชาติ

คุณสลิลทิพย์  พรมนัส

คุณโยธิน  อินทร์มณเทียร

คุณวัชพงษ์  ทุมมาศ

คุณวีระ  มิ่งสกุล

คุณอรพันธ์  ภูเงิน

คุณสรายุทธิ์  ตอนรัมย์

คุณสายใจ  ศาลางาม

คุณสุภี  ยีรัมย์

คุณชัยยันต์  การรัมย์

คุณอดิศักดิ์  หอมขจร

คุณอภิชาติ  ขันขวา

คุณจันทร์เพ็ญ  เชยรัมย์

คุณสุพัตรา  จรอนรัมย์

คุณจันทร์เพ็ญ  ยุงรัมย์

คุณทองสิน ทองปลิว

คุณทองสุข  เพ็งพิศ

คุณบัวไข  เยรัมย์

คุณนาวี  โชรัมย์

คุณศิรินาถ  หลักหนองเบ้า

คุณปาริชาติ  สุพะยุง

คุณละไม  เชิญรัมย์

คุณพนัชกร  อะพรรัมย์

คุณพรทิพย์  มณีศรี

คุณพรรณี  ยินดีรัมย์

คุณสมใจ  เจริญรัมย์

คุณมัลลิดา  สุขเปรี่ยม

คุณรัตนา  สุขจิตร

คุณลำไพ  ถะเกิงสุข

คุณสังเริง  แก้วปลั่ง

คุณวิไลวัลย์  ศิริหนองหว้า

คุณวิไลวัลย์  ดำนิล

คุณวิไลวัลย์  อ่อนละไม

คุณอรุณวัลย์  ศรีจู

คุณศศิธร  เยียวรัมย์

คุณสุนี  หอมหวาน

คุณหนูไกร  เสงี่ยมทรัพย์

คุณชูศักดิ์  ถะเกิงสุข

คุณชินกฤต  เถกิงผล

คุณณรงค์ชัย  เสงี่ยมทรัพย์

คุณเติม  พรมนัส

คุณเสาวภา  สุขสำราญ

คุณบรรดิษฐ์  พึ่งชู

คุณบุญชัย  ทองงาม

คุณพิศาล  ช่วยรัมย์

คุณอนุสรณ์  ยินดีรัมย์

คุณสุทธิกร  ยอดสุรินทร์

คุณขนิษฐา  พาลีรักษ์

คุณขวัญ  มาดี

คุณฉลาม  อุตสาหรัมย์

คุณสมบูรณ์  ขันแก้ว

คุณวรรณา  พรมนัส

คุณไพริน  พรมนัส

คุณสมศรี  นาคศรี

 

Comments