รุ่นที่ 22 (2540-2543)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

 

รุ่นที่  22 ( พ.ศ.2540 - 2543 ) ม.ต้น

คุณพะเยาว์  สุขจิตต์

คุณกนกวรรณ  แสงลัย

คุณวิรัตน์  อุตสาหรัมย์

คุณนาน  สายวัน

คุณทินกร  วงศ์สวัสดิ์

คุณกฤษณา  เยรัมย์

คุณวิศรุฒน์  ทุมพร

คุณโน๊ต  สีสันงาม

คุณบุญจันทร์  ชัยวงศ์

คุณขนิษฐา  ภูแข

คุณสันติ  นันเสนา

คุณเบญจพล  เยียวรัมย์

คุณพงษ์ศักดิ์  ศรีวงษ์

คุณขวัญเรือน  ชินภาพ

คุณสุวัฒน์  เคยรัมย์

คุณประดับศรี  สุขจันดี

คุณพนม  ชินภาพ 

คุณทนงจิตร  หงษ์ทอง

คุณอาทร  ตะโก

คุณปราโมทย์  โมห้างหว้า

คุณพรศักดิ์  ยอดเพชร

คุณน้องนิด  สมสวย

คุณอาทิตย์  ไพรสุวรรณ

คุณปรีญา  มะลิวรรณ

คุณพิมาย  เกศศรีพงษ์ศา

คุณบัวจันทร์  บัวพรม

คุณชลิตา  จำคำ

คุณพายุ  พิลาล้ำ

คุณอนุวัฒน์  บุญเกิดรัมย์

คุณบัวผัน  มั่นคง

คุณหงษ์ชัย  พันธุ์แก้ว

คุณเพชร  จันทร์คำจร

คุณสภารัตน์  พาละพล

คุณพจนีย์  อ่อนกัณหา

คุณเก๋  ไพเราะ

คุณไพรวรรณ  คาระมาศ

คุณพิกุล  ศิริหนองหว้า

คุณพัชราภรณ์  น้ำคำเขียว

คุณขวัญใจ  ชินภาพ

คุณวัชรินทร์  กำจร

คุณพิมพ์จันทร์  ทองหล่อ

คุณยุพา  เพียรคำ

คุณจารุวรรณ  พลพิทักษ์

คุณวารินทร์  ปาโส

คุณเพียงเพ็ญ  นันเสนา

คุณรจนา  ชะโปรัมย์

คุณจารุวรรณ  สมศรี

คุณวิทยา  ชิวรัมย์

คุณรัตนา  เฉื่อนรัมย์

คุณฤทัย  แก้วสุข

คุณดวงเดือน  โสขะ

คุณศิริธร  ศาลางาม

คุณศิริลักษณ์  เหลาธนู

คุณลำไพ  ขันขอนแก่น

คุณน้ำฝน  ชารัมย์

คุณสมคิด  พรมโชติ

คุณสุพรรณี  อะนันต์

คุณวัชภรณ์  อินทร์จันดา

คุณบัวเรียน  ไพเราะ

คุณสมยศ  เจริญศิริ

คุณสุภาพร  ดีสุขมณี

คุณวัลลี  แสงกล้า

คุณปนัดดา  จิตต์ไทย

คุณนราวิชญ์  เสมารัมย์

คุณสุรศักดิ์  ทองทัพไทย

คุณศิริญญา  เจริญรัมย์

คุณพยอม  ชะเทียนรัมย์

คุณสัญญา  โมห้าวหว้า

คุณอนันต์  ชารีรัตน์

คุณสายฝน  หล้าโพนทัน

คุณพัชรินทร์  บัวคำ

คุณสามารถ  ชะเนินรัมย์

คุณอวิรุทธ์  รุ่งฟ้า

คุณสุวรรณี  อวนศรี

คุณนิตยา  ระยาย่อย

คุณกนิษฐา  จันทร์สม

คุณอาณัติ  กันยาลัง

คุณอรพรรณ  เข็มรัตน์

คุณวินิยา  รักษากิจ

คุณคำผอง  วงศ์สุรินทร์

คุณอาณัตย์  ทองทิพย์

คุณอารีรัตน์  ศิริสุข

คุณสุนทรีรักษ์  พาลีรักษ์

คุณจิตรา  แสงเสวต

คุณดวงเดือน  เภาโพนงาม

คุณชัยนาท  จันชะรา

คุณอภิญญา  สุขประเสริฐ

คุณจุฬาภรณ์  พันธุ

คุณวิชาญ  กุยรัมย์

คุณไชยยยันต์  สุตตบุษย์

คุณอินทิรา  พิลาล้ำ

คุณชฎาพร  ศรีโย

คุณวิไลลักษณ์  เสงี่ยมทรัพย์

คุณนิรุต  เฉื่อยรัมย์

คุณเกรียงวุฒิ  แสนวัฒน์

คุณธัญญาณีย์  พรมนัส

คุณสุกัญญา  พรรณโกมุท

คุณปริญญา  สายยศ

คุณคมสัน  บัวนิล

คุณนิลรัตน์  อาจหาญ

คุณสุทิวา  สำรวมจิตร

คุณปิยะพงษ์  สีดามา

คุณณรงค์ศักดิ์  ธิราชรัมย์ 

คุณบุญมี  เข็มรัตน์

คุณสุนีย์  บุญมาก

คุณโยธา  บุตรชุมแสง

คุณทรงศักดิ์  แซ่อุย

คุณปนัดดา  จันทโคตร

คุณอาภรพร  สินสุข

คุณวินัย  กระแสโสม

คุณธีรพล  เหล็กศรี

คุณปวีณา  ประเสริฐศรี

คุณโชติ  ด่านโอภาส

คุณเปียทิพย์  เยียวรัมย์

คุณสงัด  ยอดน้ำคำ

คุณหฤทัย  โพนสัย

คุณนิภา  เกณทร

คุณพิกุล  เยียวรัมย์

คุณสมรัก  บุญทัย

คุณอำพล  อุรางรัมย์

คุณนิวาส  เยียวรัมย์

คุณเพลินจิตร  เทียมเมฆ

คุณองอาจ  รินริมย์

คุณเอื้องฟ้า  ยุงรัมย์

คุณพจนีย์  วงศ์จันทร์

คุณมัลลิกา  สีลาด

คุณอรรธราช  พุฒิจีบ

คุณกฤชชัย  ทาหนองบัว

คุณพลอย  ทิ้งรัมย์

คุณมานิกานต์  มโนบาล

คุณกาญจนา  ศิริบุญยืน

คุณฉัตรชัย  ร่วมกล้า

คุณเพชรพงษ์  โทขันธ์

คุณละอองดาว  อะพรรัมย์

คุณเจียมใจ  ถะเกิงสุข

คุณเชาวลิตร  ค่ายไธสง

คุณภิภพ  สระทองพิมพ์

คุณลินดา  หารสำโรง

คุณน้ำฝน  นามณี

คุณเดชา  ยุดรัมย์

คุณวิฑูรย์  บุญมา

คุณนิตยา  มณีศรี

คุณน้ำฝน  สายวัน

คุณปรีชาพล  พรมนัส

คุณวีระพล  ธิราชรัมย์

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

 

รุ่นที่  22 ( พ.ศ.2540 - 2543 )  ม.ปลาย

คุณทัศนีย์  ทะนินรัมย์

คุณสมชาย  เย็นรัมย์

คุณสมพร  เลิศยะโส

คุณสรณี  กล้างาม

คุณนรากร  จงรัมย์

คุณสมนึก  ชาวสวน

คุณสุขพรานไพร  เหลาธนู

คุณสุเทียบ  เฉื่อยรัมย์

คุณนุชจนันท์  พันธุ์ดี

คุณสมบูรณ์  เย็นศิริ

คุณสุจิตรา  ศรีมนตรี

คุณอนงค์  รำพรำมิตร

คุณเมธิยา  ยามดี

คุณสมศักดิ์  สืบเพ็ง

คุณสุนันทา  สุขพยุง

คุณอรพันธ์  ตะโก

คุณยุภา  เยาว์รัมย์

คุณแสวง  ชุนรัมย์

คุณสุมาลี  ธิธรรมมา

คุณอรอุมา  จิตหนองสรวง

คุณรัชดา  สายยศ

คุณอ่อน  ชุยรัมย์

คุณเสาวรี  ดาทอง

คุณกระมล  เสริมจันทร์

คุณรัตนาภรณ์  มณีศรี

คุณอ่อน  ชุนรัมย์

คุณแสวง  มาดี

คุณกิ่งแก้ว  พิมพ์อินทร์

คุณรุ่ง  พลคำแหง

คุณอาราม  ภาสดา

คุณอนงค์  จะแรบรัมย์

คุณเกรียงไกร  ศรีสุข

คุณฤทัย  แซ่เลา

คุณอาวุธ  ปานทอง

คุณอรทัย  บัวนิล

คุณเกษม  จงใจงาม

คุณลัดดาวัลย์  ทวีชาติ

คุณอุเทน  ทับทรวง

คุณอ่อนทิวา  ศรีโย

คุณเฉลิมพล  ชารัมย์

คุณสุทัศน์  สายยศ

คุณทองดี  ชะนามุยา

คุณเกษม  แผงทา

คุณดำรงค์  สมิงรัมย์

คุณสวนีย์  ทิสารัมย์

คุณละไม  ชึรัมย์

คุณคมกริช  ยอดรัก

คุณเพ็ญประภา  พิลาล้ำ

คุณอัญชลิตา  สุขจิตต์

คุณเป๋าโล  ศาลางาม

คุณคมสันต์  จันทร์หัวโทน

คุณอู๊ต  ชนะเทพ

คุณกิตติ  หล่าธรรม

คุณบุญชัย  ศาลางาม

คุณชาตรี  เทวอนรัมย์

คุณธีระพงษ์  สุขประเสริฐ

คุณเก่งกิจ  กุรัมย์

คุณพงษ์ศิริ  พรมนัส

คุณทองแดง  สำราญดี

คุณกองคำ  จงใจงาม

คุณคม  เชรัมย์

คุณขนิษฐา  สุขล้วน

คุณทาน  ทะรารัมย์

คุณโกสุม  โสรัมย์

คุณชัชวาลย์  พานิชรัมย์

คุณจริยา  เยรัมย์

คุณธงชัย  ทาหนองบัว

คุณจอม  ทิสารัมย์

คุณณรงค์ศักดิ์  ฉิวรัมย์

คุณจารุณีย์  เดชกระจ่าง

คุณนรินทร  สุขประเสริฐ

คุณวารี  กุยรัมย์

คุณณัฐพงษ์  อินทร์จันดา

คุณชนนิภา  ยมรัมย์

คุณประเพียร  บุญมี

คุณจิลารัตน์  ทองงาม

คุณประญัติ  ทุมพร

คุณน้ำฝน  ศรีโนนม่วง

คุณประสิทธิ์  จันทร์ทพิพย์

คุณทองจันทร์  โยรัมย์

คุณปรีชา  พาละพล

คุณบัวผัน  สาวรัมย์

คุณรุ่งสาง  ดำนิล

คุณนิตยา  อรรคนันท์

คุณปัญญา  สำรวมจิต

คุณบุษบา  ศรีสาคำ

คุณวิชาญ  ทะรารัมย์

คุณบัวหลัน  มาดี

คุณพงษ์  จามิกร

คุณมลเทียน  แสนกล้า

คุณวิวัฒน์  โสน้ำเที่ยง

คุณปราณี  ยินดีรัมย์

คุณพนม  ยอดรัก

คุณระรื่น สุนทรรัตน์

คุณศิวชาติ  หยาดไธสง

คุณวีรพงษ์  โฉมรัมย์

คุณพิพัฒน์  ไวไธสง

คุณราตรี  พงษ์เพชร

คุณสนิท  สำรวมจิต

คุณวุฒิไกร  เจือกรัมย์

คุณไพฑูรย์  เย็นศิริ

คุณวัชรินทร์  โยยรัมย์

คุณสมยศ  บุญปก

คุณวุฒิพงษ์  เข็มทอง

คุณยงยุทธ  สุขา

คุณวิมลรัตน์  งัดขุนทด

คุณสรศักดิ์  เยี่ยมสวน

คุณสมจิตร  ทองงาม

คุณลั่นทม  ถะเกิงสุข

คุณศิริมล  ว่องไว

คุณสามารถ  แสนรู้

คุณสาคร  อินจะนา

คุณศักดิ์  กิ่งแก้ว

คุณสงบ  ทราจารวัฒน์

คุณสุเชาว์  เพิ่มทรัพย์

คุณสิทธิศักดิ์  แก้วสุข

คุณสุริโย  มโนรัตน์

คุณตี๋น้อย  จากรัมย์

คุณรจนีย์  นันสุนีย์

คุณสุมิต  อ่อนหนองหว้า

คุณสุวรรณ  ชูเสน

คุณถนัด  เชยรัมย์

คุณรำไพ  สุขจิตต์

คุณราษฎร์  เจริญศิริ

คุณอำนาจ  ผางข่าน้อย

คุณทวน  ปิ่นแคน

คุณลัดดา  เสริมศิริ

คุณเสวย  เปรียบสม

คุณเนิน  ชะร่างรัมย์

คุณทินกร  อ่อนหนองหว้า

คุณรำไพ  โมห้างหว้า

คุณอนุวัตร  สัตบุตร

คุณกอบแก้ว  มารักษา

คุณทูล  นาคศรี

คุณวัชรินทร์  อินทร์จันดา

คุณนิตยา  ชะบังรัมย์

คุณกัญญา  มหิพันธ์

คุณธงชัย  สุขประเสริฐ

คุณวิไลวัลย์  มาน้ำเที่ยง

คุณลำไพ  ทองงาม

คุณคูณ  บุตรศรีเมือง

คุณทินกร  แท่นแก้ว

คุณสำเภา  ชึรัมย์

คุณวิไลวรรณ  ทองงาม

คุณจิตลัดดา  บุญมี

คุณปวริศ  ยุบล

คุณสุชิลา  กระแสโสม

คุณวิไลวัลย์  นราทร

คุณจุฬาวรรณ  คูเมือง

คุณปิยะมิตร  สิงห์บัณฑิต

คุณสุลีรัตน์  สุขา

คุณศรีพันธ์  สุขจันดี

คุณชมพู่  สุวรรณวงศ์

คุณยุทธนา  ทองทิพย์

คุณองุ่น  บุญมาก

คุณสาธิต  ศรีสุข

คุณต้องกมล  สุขประเสริฐ

คุณวิระ  พุทธลา

คุณอรทัย  จิตต์แม่น

คุณสุริยา  คำมะณี

คุณตะวัน  เหลาธนู

คุณศักดิ์ชัย  แคไธสง

คุณอรอนงค์  จงใจงาม

คุณเสกสรรค์  แก้วพลงาม

คุณนิ่มนวล  เพิ่มดี

คุณสมพงษ์  เจียสารัมย์

คุณจักรกฤษณ์  หลักหนองบัว

คุณวิเชียร  พุฒิจีบ

คุณรจนา  ยุดรัมย์

คุณสมพร  ตุรัมย์

คุณพิศาล  โด่งดาวพารัมย์

คุณมนูญ  ศิริหนองหว้า

คุณรำไพ  โยชารัมย์

คุณสมศักดิ์  ทะรารัมย์

คุณเพียรทอง  บุราณสุข

คุณมนูญ  สร้อยจิตร

คุณละม่อม  ชึรัมย์

คุณมงคล  ชุมเสนา

 

Comments