รุ่นที่ 24 (2542-2545)

ทำเนียบรุ่นโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่  24  ( พ.ศ. 2542-2544 )

 ม.ต้น

คุณหยาดฝน  วรรณโน

คุณบุญทรวง  ลวดเงิน

คุณประกายศรี  วิเศษดำรงกูล

คุณสกุลทิพย์  โกยรัมย์

คุณเปรมฤดี  แทนแก้ว

คุณพัชนี  อินภูงา

คุณพิมพ์ภา  ทองงาม

คุณอัญชลี  มณีรัตน์

คุณมยุรี  สุภิษะ

คุณเยาวลักษณ์  ไผ่โสภา

คุณรัชนีกร  คำมณี

คุณณัฐพล  แสนเมืองชิน

คุณรัศมี  คำแก้ว

คุณรุ่งทิพย์  นรินทร์รัมย์

คุณวรรณิภา  อาจเดช

คุณนั้น  มะลิซ้อน

คุณวิภาวรรณ  ชื่นศรี

คุณวิมล  โพธิ์ลา

คุณศรัณยา  หงษ์คำมี

คุณวีรพงษ์  บุญโท

คุณศิรินันท์  จากรัมย์

คุณสุพัตรา  เพ็งพิศ

คุณสุภิญญา  สีเสนา

คุณอดิศักดิ์  ดำพลงาม

คุณอังสดา  กาบินทอง

คุณกิตติ  ชินรัมย์

คุณจิรายุส  สายโรจน์

คุณสุภลักษณ์  สุขแสวง

คุณเฉลิมพล  มาริด

คุณชัยศิริ  จันทึก

คุณณัฐพงษ์  กงจักร

คุณจุฑามาศ  แขกรัมย์

คุณธรรมรัตน์  แป้นโสม

คุณประจักษ์  สินสุข

คุณประนพ  ชุยรัมย์

คุณเอราวัตร  หมื่นมี

คุณวัชระ  ถะเกิงสุข

คุณวัชระ  บุตรชุมแสง

คุณวัชรินทร์  เสงี่ยมทรัพย์

คุณประพัด  สตาวงษ์

คุณสมเดช  ทับสุลิ

คุณสมศักดิ์  ประจงรัมย์

คุณสุทัศน์  คำกระจาย

คุณสกลรัตน์  ทาหนองบัว

คุณสุนทร  เสนารินทร์

คุณอิสระ  สอนจันทร์

คุณกรองแก้ว  จำเริญดี

คุณอารีรัตน์  อะช่วยรัมย์

คุณจันทร์เพ็ญ  บุญเบ้า

คุณดุจดาว  ยอดน้ำคำ

คุณธิดารัตน์  มะลิซ้อน

คุณเดชา  สุขประเสริฐ

คุณบังอร  พรมนัส

คุณปาริชาติ  มุณีชัย

คุณมาลา  ชะชางรัมย์

คุณพรชัย  ก้านจันทร์

คุณมาลินี  คำวงศ์

คุณมินตรา  เหล็กศรี

คุณรัตนา  เงางาม

คุณสุวิทย์  พรมนัส

คุณรัตนา  จิตหนองสรวง

คุณรำไพ  พาลีรักษ์

คุณวงศ์ทิพย์  จันคูเมือง

คุณอธิวัฒน์  จันทร์นวล

คุณวารุณี  แท้รัมย์

คุณสมเพียร  บุตรงาม

คุณสุกานดา  ชะช้างรัมย์

คุณปราณี  นะพรรัมย์

คุณสุภาพ  สุธรรม

คุณอัจฉรารัตน์  แสนมี

คุณขวัญชัย  บุญเบ้า

คุณมานพ  เชยรัมย์

คุณคมกฤต  หาญสำโรง

คุณจิระพงษ์  ชะบังรัมย์

คุณดำรงค์  บุญสม

คุณอนุวัฒน์  สตาวงษ์

คุณธงชัย  บุตรงาม

คุณประสิทธิ์  เสนารินทร์

คุณวรายุทธ  แก้วประทุม

คุณสุรีพร  สุวรรณรัตน์

คุณวสันต์  สายบุตร

คุณวีรยุทธ  หนูช้างเผือก

คุณวีรวัฒน์  บัวคำ

คุณช่อเพชร  ชึรัมย์

คุณสรายุทธ  ทุมพร

คุณสมนึก  งามสง่า

คุณสมภพ  ชุมเสนา

คุณธีระพล  อนันต์รัมย์

คุณสามารถ  ศรีสมบัติ

คุณอัศวิน  นิวรรัมย์

คุณอำนาจ  อ่อนฉวี

คุณไพศาล  กาบินทอง

คุณณัฐริชา  หมื่นขันธ์

คุณกาญจนา  โยงรัมย์

คุณเกศินี  อะโรคา

คุณเสน่ห์  เกณฑร

คุณจริยา  เพชรพันธ์

คุณเจนจิรา  แก้วพลงาม

คุณดวงพร  จำรัมย์

คุณพจนีย์  โหจันทร์

คุณฐิติมา  หินชนะ

คุณนิกร  พลทิพย์

คุณนิโลบล  เขตขันธ์

คุณจารุณี  ชินนะภา

คุณบุญหลาย  ทวีพจน์

คุณปลื้มจิตร  สุนทรรัตน์

คุณปิยะราช  ศรีสุข

คุณอาภาศิริ  ทับสุลิ

คุณพัชรี  อินภูงา

คุณพิศมัย  แก้วพลงาม

คุณมลทิรา  เคนโยธา

คุณสุรวุฒิ  ศรีษาคำ

คุณรำพึง  รำมะนา

คุณรุ่งทิพย์  ศรีเจริญ

คุณลดาวัลย์  ตุ้มนอก

คุณชารียา  มาตรคำจันทร์

คุณชลนิภา  หงษ์ทอง

คุณโสภา  ทองมาก

คุณโสมสุภางค์  สุวรรณทา

คุณนิภาพร  สายยศ

คุณณัฐพล  ทองงาม

คุณณัฐพันธ์  คำดี

คุณธรรมศักดิ์  ชูเอกกุล

คุณขวัญชนก  บุญทัน

คุณประเทือง  ทองนำ

คุณภาคภูมิ  ตอนรัมย์

คุณยุทธพงษ์  กัณหา

คุณวรพนิต  นวลเถลิงศักดิ์

คุณวุฒินันท์  เสริมศิริ

คุณศักดิ์นรินทร์  บุญมูล

คุณสัตยา  คำกระจาย

คุณฐิติพร  เกศกนกวงศ์

คุณสาคร  ทับหัวหนอง

คุณอภิชิต  พิลาดรัมย์

คุณอาทิตย์  จางจิต

คุณบุญดวง  จำนงสุข

คุณเอกชัย  ผุยโพนทัน

คุณเอกรินทร์  โยธานันท์

คุณกรรณิการ์  เยียวรัมย์

คุณภัทรียา  ไพเราะ

คุณกุลธิดา  จันทบาล

คุณกุสุมา  จันทร์สม

คุณจริยา  พนมใหญ่

คุณวัชราภรณ์  โสน้ำเที่ยง

คุณจินตนา  สร้อยจิตร

คุณจิราพร  คูเมือง

คุณชลลดา  มีภักดี

คุณวันวิสาข์  ธิธรรมา

คุณเบญจมาศ  ทูปโคกกรวด

คุณมัตติกา  สุดเนตร

คุณนวลนันทนา  อ่อนฉวี

 

Comments