รุ่นที่ 21 (2539-2542)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

 

รุ่นที่  21 ( พ.ศ.2539 - 2542 ) ม.ต้น

คุณกรกมล  ลุนลี

คุณเฉลียว  บุตรงาม

คุณโสภา  ชาวดี

คุณกิตติ  กันมหา

คุณกรองแก้ว  สีลาด

คุณเด่นชัย  ยางสุข

คุณอ้อนะภา  สัมพันธ์สาทิพ

คุณขวัญชัย  เยี่ยมสวน

คุณกัญจนา  สินสุข

คุณเทวฤทธิ์  สายวัน

คุณอาทิตา  ศรีจันทา

คุณดอน  มิมะรัมย์

คุณจารุดา  ศรีเที่ยง

คุณธง  เสริมศิริ

คุณไกรสร  ศรีสัตย์

คุณนราศักดิ์  บุญเอื้อ

คุณบุญมาก  บุตรงาม

คุณธงบชัย  ใจหาญ

คุณจงกล  เพิ่มดี

คุณพล  ทองงาม

คุณณัฐชราภรณ์  เทวอนรัมย์

คุณบุญชัย  ศรีฮาด

คุณจักรกริช  จูงกลาง

คุณพงษ์ศักดิ์  ธูปน้ำคำ

คุณเบญจมาศ  ทองมาก

คุณเมธาวี  อาจหาญ

คุณจำรัส  เจริญศิริ

คุณพาณิชย์  มหามาตร

คุณปนัดดา  เพิ่มดี

คุณยุทธนา  ศรีภักดี

คุณเฉลิม  ธิราชรัมย์

คุณเหลียน  ผุยโพนทัน

คุณพรทิพย์  ขันขวา

คุณวัชรินทร์  ยุงรัมย์ 

คุณทิพร  ทิพภรณ์

คุณนุชรี  ชาติมูลตรี

คุณภัทรียา  เสาคำ

คุณวัฒนา  เนิบกระโทก

คุณนิรุตต์  จำเริญดี

คุณบังอร  จันทรโคตร

คุณละมัย  ศรีมนตรี

คุณวินัย  อินทโชติ

คุณบัญชา  สุขกาย

คุณปริษา  มิมะรัมย์

คุณลำไย  ไพเราะ

คุณศุภวัฒน์  บำรุงแคว้น

คุณปิยะ  วาธิรอยรัมย์

คุณเปย  เอื้อนไธสง

คุณวรัญญา  จันทเมนชัย

คุณสกล  เชยรัมย์

คุณพิศาล  พรพรม

คุณเพ็ญศรี  คำโพธิ์

คุณวริษา  อังคะ

คุณอุทัย  บุญมี

คุณพุธ  ปิมะรัมย์

คุณรำพึง  มะลิซ้อน

คุณวันวิสา  ชะบังรัมย์

คุณขันทอง  วัดวงษา

คุณภูมิพล  พรมนัส

คุณวัฒนะ  ชีรัมย์

คุณวาสนา  แก้วภูมิแห่

คุณขันทอง  หล่าธรรม

คุณมานพ  ศรีโคตร

คุณสุพรรณ  เจียมรัมย์

คุณศิราณี  ยุบรัมย์

คุณนารี  สุขสวัสดิ์

คุณราชันย์  พรมศรี

คุณศศิมา  วิเศษชุมพวง

คุณศิริจันทร์  วิ่งพิมาย

คุณภัทราภรณ์  มะลิซ้อน

คุณวันดี  สุขสวัสดิ์

คุณอดิศร  พะเนตรัมย์

คุณศิริพันธ์  โกคำรัมย์

คุณประดับนภา  ศิริมาศกุล

คุณวินัย  ทองเหลือม

คุณวัชรินทร์  ชะรุมรัมย์

คุณสมศิริ  มะลิซ้อน

คุณประนอม  เสงี่ยมทรัพย์

คุณวินิจ  ผาเจริญ

คุณสัมฤทธิ์  ประสานรัมย์

คุณสุดารัตน์  ไกรญาติ

คุณพรทิพย์  เสมารัมย์

คุณสมใจ  แก้วศรี

คุณพะเดช  ทองจันทร์

คุณสุภาพร  บุญทัน

คุณพรพนา  พนมใหญ่

คุณสมใจ ลาวพลทอง

คุณรุ่งนภา  โคตพัฒน์

คุณสุวรรณี  เติมงาม

คุณยุพิณ  ศรีสันงาม

คุณสมชาย  ธิราชรัมย์

คุณสุนิษา  เยรัมย์

คุณอรประภา  ศรีเจริญ

คุณราตรี  ชื่นรัมย์

คุณสราวุฒิ  ยอดน้ำคำ

คุณหนูเย็น  ธูปน้ำคำ

คุณอรพรรณ  สุขล้วน

คุณวรรทนา  ระหังวา

คุณสวัสดิ์  เลิศยะโส

คุณอนูน  โพธิ์ภักดีกุล

คุณอรพันธ์  ขีดหนองสรวง

คุณสงวน  บุตร  โสลี

คุณสุนทร  พลสม

คุณอรอนงค์  แซ่อุ่ย

คุณจรัส  ธิราชรัมย์

คุณสนั่น  หงษ์ทอง

คุณอนิสันต์  อะนันรัมย์

คุณกฤษณะ  ไสยโสภณ

คุณเฉลิมพล  มหามาตร

คุณสำรวม  ถะเกิงสุข

คุณอนุรักษ์  เยี่ยมสวน

คุณชนก  ชมถนอม

คุณเอกรัฐ  ภูทองนาค

คุณพิทยาคม  วงศ์คำ

คุณสมทิพย์  เสาร์ศิริ

คุณนริศรา  พรมนัส

คุณกรรณิกา  ชาวสวน

คุณราชัณย์  อุ่มพิมาย

คุณสายฝน  ธูปน้ำคำ

คุณน้ำฝน  เคนโยธา

คุณจันทร์เพ็ญ  สืบสุนทร

คุณวิเกิน  เช่นรัมย์

คุณสุนันทา  ธารงาม

คุณนิตยา  จินดารอง

คุณอิงชลิตา  แสนวัฒน์

คุณวิชิต  ทองงาม

คุณเสาวณี  มาตรคำจันทร์

คุณนิภาพร  พัดรัมย์

คุณจิตรา  ศรีวงษา

คุณศิริปัญญา  จรลำโกณ

คุณอารีรัตน์  ชารัมย์

คุณสุรัตน์  วงศรี

คุณบุดดา  สมบูรณ์

คุณสมคิด  ศิลาเลิศ

คุณอิด  กระแสโสม

คุณหัธชัย  ทองงาม

คุณเบญจวรรณ  ชะรุมรัมย์

คุณสมบุญ  คำกระจาย

คุณชาตรี  วงษ์วาด

คุณหาญ  ตุ้มนอก

คุณพรเพ็ญ  ฉัตรอังกูร

คุณสาธิต  จำเริญดี

คุณพาณิชย์  สารจันทร์

คุณอาทิตย์  เทียนแอม

คุณพรทิพย์  ศาสตรา

คุณสุภากิศ  เหมเงิน

คุณวีรชาติ  เชนรัมย์

คุณโอภาส  ธูปน้ำคำ

คุณมะลิวัลย์  ทองงาม

คุณองอาจ  อ่อนฉวี

คุณศราวุฒิ  ซุ่นกลาง

คุณสาวิตรี  โยงรัมย์

คุณรุ่งนภา  ครุฑคาบแก้ว

คุณอาจิต  สิงห์นันท์

คุณสมพร  สายยศ

คุณโฉมศรี  โสรัมย์

คุณลาวัลย์  อ่อนกัณหา

คุณกัญญา  สมศรี

คุณสุชาติ  ชึรัมย์

คุณสุทัศน์  สายวัน

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

 

รุ่นที่  21 ( พ.ศ.2539 - 2542 )  ม.ปลาย

คุณสุรชัย  สีขาว

คุณสมคิด  เชิดรัมย์

คุณอรทัย  พยักกุล

คุณน้องนุช  ศรีฮาด

คุณเกียรติศักดิ์  สำรวมจิต

คุณนันทนา  สายกระสุน

คุณอัมพร  จำปางาม

คุณปริญญา  ศรีไสล

คุณฉลอง  ดีสุขมณี

คุณกาญจนา  ดียิ่ง

คุณกิตติ  แก้วพลงาม

คุณมณฑาทิพย์  เจริญศิริ

คุณชาลี  สุวรรณน้อย

คุณสุภาภรณ์  หลงสมบัติ

คุณชูเกียรติ  คะรวนรัมย์

คุณมาลี  บุญมาก

คุณทวีวัฒน์  ปานทอง

คุณวารุณี  คำพิหล้า

คุณพิทักษ์  ถะเกิงสุข

คุณเมธา  อ่อนหนองหว้า

คุณบัญชา  อาญาเมือง

คุณตระกูล  ลี้ทวีสุข

คุณชูเกียรติ  ชะเทียนรัมย์

คุณยุพิน  สุพะยุง

คุณพาณิชย์  เสงี่ยมทรัพย์

คุณแจ่ม  น่าเอ็นดู

คุณทศพล  บุรีมาตย์

คุณวิจิตรา  วงษ์ชาลี

คุณมนัส  มาดี 

คุณเกษร  ศรีวงศ์

คุณนุกุล  คำนนท์

คุณวิไลพร  เจริญศิริ

คุณยอด  ปานทอง

คุณจันทร์ฉาย  เสริมจันทร์

คุณประยุทธ  ชารัมย์

คุณสุพรม  สายกระสุน

คุณรักชาติ  ทะรารัมย์

คุณจำปา  นนทะศิลา

คุณพิเชษฐ์  ชะรุมรัมย์

คุณอนงค์  ตุ้มนอก

คุณวิชาญ  บุญสวัสดิ์

คุณจุรีรัตน์  คำใสขาว

คุณมังกร  เปล่งศรี

คุณอ้อยใจ  คาระมาศ

คุณวารี  พรมศรี

คุณถนอมทรัทย์  จงใจงาม

คุณวสันต์  ชัยจันทึก

คุณอัมพร  ยินดีรัมย์

คุณอัฉรา  ลาสอน

คุณนงเยาว์  ชะโปรัมย์

คุณวิเชียร  เยียวรัมย์

คุณอุลัยพร  จิตต์ไทย

คุณอณาชิตา  ฮงคำแก้ว

คุณบุญล้อม  แสงมาลัย

คุณศิริชัย  บุญเบ้า

คุณเฉลิม  พรพนม

คุณอโนทัย  มิ่งสกุล

คุณพาณี  อวนศรี

คุณเศรษฐา  ทองงาม

คุณณัฐวุฒิ  กระแสโสม

คุณอรทัย  จันทร์เรืองศรี

คุณมณีรัตน์  ชะบังรัมย์

คุณสถาปนิก  เสริมจันทร์

คุณบวรพล  ยุบล

คุณเจริญชัย  เยี่ยมรัมย์

คุณรำไพ  มหามาตรา

คุณสมเกียรติ  ชะเทียนรัมย์

คุณทนงศักดิ์  ทวีชาติ

คุณชัยวัตร  สุขล้วน

คุณละม่อม  เชิญรัมย์

คุณอังกฤษ  กงจักร

คุณทวี  แคไธสง

คุณณรงค์เดช  โพธิ์มาศ

คุณชลฐิชา  โพธิ์ลา

คุณอุทร  อินจะนา

คุณธงชัย  หนูช้างเผือก

คุณณัฐชนันท์  สุขพะยุง

คุณสมจีน  ไพเราะ

คุณอุเทน  หอมเนียม

คุณนิรุตน์  ชาลีรัตน์

คุณถนัด  ศาลางาม

คุณศิริรัตน์  อิ่มรัมย์

คุณกรรณิกา  ปิตานัง

คุณบรรจง  เที่ยงธรรม

คุณสุวิต  บุตรศรีเมือง

คุณสมหมาย  ทวีพจน์

คุณกุลลิขิต  ภูวงศ์

คุณประเสริฐ  พวงพอก

คุณแสวง  ยอดน้ำคำ

คุณสมหมาย  สุขจิตร

คุณฉัตรสุรางค์  มิ่งไธสงค์

คุณมาณิชย์  ศรีวงษ์

คุณโสม  เอื้อนไธสง

คุณศรัตน์  พลพิทักษ์

คุณจินตนา  โพธิ์งาม

คุณวินัย  การะรัมย์

คุณรุ่ง  ชารัมย์

คุณสัมฤทธิ์  ชินภาพ

คุณภัทราภรณ์  สายกระสุน

คุณสมบูรณ์  บุญทัย

คุณอาวุธ  มารักษา

คุณฐิติยา  เยียวรัมย์ 

คุณบุครินทร์  เสาทอง

คุณสมาน  สุขจิต

คุณวิไลวรรณ  บริรักษ์

คุณสุพรรณี  แก้วไตรรัตน์

คุณทิพวรรณ์  ศรีหาบุญทอง

คุณอนนท์  พุทธลา

คุณพานิชย์  สะรางรัมย์

คุณสุวรรณา  เติมรัมย์

ตุณธิวานันท์  สายวัน

คุณอนุกุล  ทองทัพไทย

คุณบุญชัย  ยามดี

คุณอัคเดช  จำเริญดี

คุณวิชิต  หาญประโคน

คุณธานี  ราสระคู

คุณบุรินทร์  ลาสอน

คุณอุทัย  ไพเราะ

คุณสมโชค  ไชยสุวรรณ

คุณบรรจบ  ยอดน้ำคำ

คุณเสริมศักดิ์  ชุมพา

คุณวรวุฒิ  จำเริญดี

คุณสมนึก  บุตรศรี

คุณพนม  ทองงาม

คุณโสภา  เหล็กศรี 

คุณนุรินทร์  หาสุข

คุณสมพงษ์  ลาขุมเหล็ก

คุณพาณิชย์  ยอดน้ำคำ

คุณอาภาพร  สุขจิตร

คุณปราณี  อินทร์เสนา

คุณสมหวัง  โสขะ

คุณเกศินี  ลีโพนทัน

คุณอุทัย  ทองงาม

คุณวนิดา  จันทเขต

คุณสินทอง  กระแสโสม

คุณไพรัช  ศรีสุข

คุณกมลตรี  อินสำราญ

คุณวันเพ็ญ  ยินดีรัมย์

คุณสุทัศน์  กิ่งแก้ว

คุณวัชราภรณ์  สกุลณา

คุณปิ๋ว  มะลิซ้อน

คุณสมจิตร  ปานกลาง

คุณกรรณิการ์  เมาพรม

คุณศักดิ์อุทัย  อุปสิทธิ์

คุณพิมพ์ใจ  ถะเกิงสุข

คุณสมยงศ์  มาดี

คุณเกศินี  ปรัชญพฤทธิ์

คุณสมจิตร  มีขอบทอง

คุณเพชร  ทองอินทร์

คุณสายฝน  พันต้น

คุณเกษราภรณ์  พ่วงพี

คุณสมบูรณ์  ทองศรี

คุณเยาวรัตน์  รอดกอง

คุณสุขปัญญา  วังศรี

คุณดวงเพ็ญ  พรมนัส

คุณสมพงษ์  ธูปน้ำคำ

คุณสุขี  อิ่มสำราญ

คุณสุพรรษา คงมั่น

คุณบัวลอง  แสนวัฒน์

คุณสมาน  ถะเกิงสุข

คุณสุชาติ  เพิ่มทรัพย์

คุณสุพรรษา  เยรัมย์

คุณประนอม  นามวิเศษ

คุณสัญญา  สุขจิตร

คุณสุมิตร  นินทมา

 

Comments