รุ่นที่ 20 (2538-2541)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียน

เมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 20

( พ.ศ. 2538 - 2541 )

ม.ต้น

คุณกมลพรรณ  นันเสนา

คุณคุณากร  สุวรรณวงศ์

คุณวิไล  กองสุข

คุณไพฑูรย์  อ่อนกัณหา

คุณขนิษฐา  สามารถกุล

คุณต่อพงษ์  อินทร์จันทร์

คุณวิไลวัลย์  ดำนิล

คุณรัตน์  เฉลิมพล

คุณจันทร์เพ็ญ  ยุงรัมย์

คุณธวัชชัย  อะช่วยรัมย์

คุณวีรนุช  พรมพิลา

คุณวรศักดิ์  จินดาศรี

คุณดาวเรือง  ไพเราะ

คุณบุญยัง  จันทรโคตร

คุณศิริวรรณ  ศรีเจริญ

คุณวิโรจน์  พะเนตรรัมย์

คุณทัศนีย์  เชิกรัมย์

คุณปฏิพัฒน์  ชึรัมย์

คุณสง่า  แก้วกล้า

คุณศิริพงษ์  ปิตานัง

คุณทิพย์จันทร์  สายยศ

คุณสรายุทธ  เจริญรัมย์

คุณสมศรี  นาคศรี

คุณสมเกียรติ  ไขแสง

คุณนงนุช  ยินดีรัมย์

คุณสนธยา  ชัยรัมย์

คุณสุนีย์  ยีรัมย์

คุณสมส่วน  เยียวรัมย์

คุณนงนุช  หอมเนียม

คุณสมบัติ  นรินทร์รัมย์

คุณสุบัญชา  พวันรัมย์

คุณสำริตย์  ยืนยง

คุณนัดดาว  บัวคำ

คุณสำราญ  กองสุข

คุณสุมาลี  ชะบังรัมย์

คุณสุนทร  แก้วลาน

คุณณัฐธิดา  จันทร์สำโรง

คุณสุชิด  นรินทร์รัมย์

คุณเสาวภา  สุขสำราญ

คุณสุบรรณ  อาจเดช

คุณบุษบา  อุดมโภชน์

คุณสุนทร  ก้านจันทร์

คุณหนูพิศ  พลพิทักษ์

คุณเอ๋  จยัญรัมย์

คุณบุหลัน  พลพิทักษ์

คุณสุพรรณ  โยยรัมย์

คุณอนุสรณ์  ยินดีรัมย์

คุณคำหล้า  สุขเกษม

คุณประภาพร  มุงคุณ

คุณอดิเรก  ชะรุมรัมย์

คุณอรพรรณ  ภูเงิน

คุณจิราพร  สีหานาม

คุณประยูร  สามิภักดิ์

คุณอวย  พนมรัมย์

คุณอรุณีย์  คำแก้ว

คุณฉวี  ทะนินรัมย์

คุณมณี  แคไธสง

คุณอะราชัน  ชึรัมย์

คุณมนฤดี  บุญมา

คุณเฉลียว  เจริญรัมย์

คุณกรวิภา  ทะรารัมย์

คุณฉกาจ  บุญมี

คุณมะนาว  เช่นรัมย์

คุณดาว  ก่อแก้ว

คุณเกศรา  อุ่มพิมาย

คุณเฉลิม  ยุบูรณ์อัด

คุณมาลี  เสมารัมย์

คุณน้ำฝน  ทาหนองบัว

คุณแต้ม  อะพรรัมย์

คุณณรงค์ชัย  เสงี่ยมทรัพย์

คุณเย็นฤดี  ศรีเวียง

คุณน้ำฝน  บุญสวัสดิ์

คุณทองสุข  เพ็งพิศ

คุณทองหลาง  พิลาล้ำ

คุณรัญญจวน  ศรีสุบาล

คุณนิทรา  พรมนัส

คุณทิพย์รัตน์  ชึรัมย์

คุณธีรยุทธ เกศศรีพงศา

คุณรุ่งอรุณ  โยงรัมย์

คุณนิ่ม  เชยรัมย์

คุณนารี  โชรัมย์

คุณบุญตา  เมธบุตร

คุณลัดดาวัลย์  สร้อยแสง

คุณพจนา  นะพรรัมย์

คุณนิตยา  สมบูรณ์

คุณวิโรจน์  โจมรัมย์

คุณวิภารัตน์  ทะนินรัมย์

คุณพรทิพย์  มณีศรี

คุณบัญหลาย  หลักหนองบัว

คุณวุฒิชัย  อินทรชัย

คุณวิมล  เวียงอินทร์

คุณรัญจวน  อ่อนฉวี

คุณเพ็ญศรี  วรรณสิงห์

คุณสกลชัย  บุดดาวัน

คุณอิสรา  ทองงาม

คุณวันนา  อุ่มพิมาย

คุณไพรินทร์ เสมารัมย์

คุณสราวุธ  ไพเราะ

คุณกิตติกร  วงศ์ทอง

คุณวัชราภรณ์  กงสี

คุณยุพิน  สุขประเสริฐ

คุณสุพรรณ  หลักหนองบัว

คุณโกสินทร์  ธิราชรัมย์

คุณสายฝน  แขกรัมย์

คุณรุ่งนภา  คำมณี

คุณอมตะ  แก่นดี

คุณวันทนา  บุญมาก

คุณสุพิน  เจริญสิริ

คุณเอกพงษ์  ชัยฉลาด

คุณศักดิ์ชัย  กิรตินิตยา

คุณสุรศักดิ์  ธิราชรัมย์

คุณซิน  เฉื่อยรัมย์

คุณวิเชียร  พะเนตรัมย์

คุณขนิษฐา  พารีรักษ์

คุณแสงชัย  เยียวรัมย์

คุฯณัฐพล  ช่วยแสง

คุณสมคิด  หมีบังเกิด

คุณรัตนภรณ์  ธรรมีพิทักษ์

คุณอดิศักดิ์  ค่ายไธสง

คุณเติม  พรมนัส

คุณสมพร  มิมะรัมย์

คุณเดือนเต็ม  สายยศ

คุณอำนาจ  รัตนบุตร

คุณทองสุข  หล่าธรรม

คุณสันต์  สืบเพ็ง

คุณนิภาพร  บัวผัน

คุณอุทัย  เปียรัมย์

คุณธันยา  เสมารัมย์

คุณสุนทร  ทองมาก

คุณบุญเลื่อน  พรมนัส

คุณตรีนุช  เปิ่ทรัมย์

คุณบุญชัย  พันธุ

คุณเสรี  คงทรัพย์

คุณพวง  มิมะรัมย์

คุณทองม้วน  พะเนินรัมย์

คุณประมาณ  อุ่มพิมาย

คุณโสภณ  ทองมาก

คุณมะลิวัลย์  ใสสะอาด

คุณอาทิตย์  นันทโคตร

คุณปอ  พรพนม

คุณรัศมี  ทุมพร

คุณปนัดดา  จงใจงาม

คุณเอกพงษ์  ยอดเพชร

คุณพิพัฒน์  สายยศ

คุณวิไลวรรณ  สุขพยุง

คุณปวีรา  สุขประเสริฐ

คุณกัญจนา  อาจหาญ

คุณไพรสัณฑ์  บูรณะ

คุณสมใจ  เจริญรัมย์

คุณพลัย  ชะเทียนรัมย์

คุณทองคำ  ชินรัมย์

คุณมนัส  โจมรัมย์

คุณสมพร  เพียรกล้า

คุณพัชรินทร์  สุขประเสริฐ

คุณปาริชาติ  ทองงาม

คุณมิตร  อุตสาห์รัมย์

คุณสำรวม  ศูนย์รัมย์

คุณยงค์  ยินดีรัมย์

คุณผ่องใส  เรียบร้อย

คุณวาสนา  ชะรุมรัมย์

คุณสุพรรณี  สายวัน

คุณเย็นจิต  บัวทอง

คุณพรรณี  ยินดีรัมย์

คุณวิฑูรย์  อินเสมา

คุณสุเพ็ญ  เยรัมย์

คุณฤทัย  เหล้าโพนทัน

คุณยุพิน  คงบรรเทา

คุณวิไล  บัวเลิง

คุณอรทัย  อาจทวีกุล

คุณวงเดือน  ชุมเสนา

คุณยุพา  ทาหนองบัว

คุณสมาน  ศรีภา

คุณอารีย์  พลแก้ว

คุณวรรณา  พรมนัส

คุณรัตนา  เย็กรัมย์

คุณสุนทร  ทองมาก

คุณจรูญ  อินทร์เสนา

คุณวาด  เยียวรัมย์

คุณวิไลวรรณ  ศิริหนองหว้า

คุณสุระศักดิ์  โพนสัย

คุณฉัตรชัย  มุงคุณ

คุณสายทอง  มาแสวง

คุณศศิธร  คำสอง

คุณสุริยันต์  แก้วไตรรัตน์

คุณทองสา  สายบุตร

คุณหนูไกร  เสงี่ยมทรัพย์

คุณศิริลักษณ์  อาจหาญ

คุณแสงอาทิตย์  อุไรพันธ์

คุณณัฐพงษ์  ทองงาม

คุณอรุณวรรณ  ศรีจู

คุณสุภาวดี  สัจจวิสัย

คุณอภิชาติ  โหจันทร์

คุณนิกร  เกตตากแดด

คุณกนกศักดิ์  เฉื่อยรัมย์

คุณเสาวลักษณ์  ทองงาม

คุณอาทิตย์  ชะโปรัมย์

คุณบาน  ประจงรัมย์

คุณกิตติพัฒน์  ดงวัง

คุณอรนุช  สุขประเสริฐ

คุณอำนาจ  สังเกตกิจ

คุณบุญชัย  สุคำพา

คุณกิตติพงษ์  ชิปะปา

คุณอริส  มีขอบทอง

คุณพลอย  ทะรารัมย์

คุณบุญเลย  สายวัน

คุณเกชา  ยี่งยืน

คุณก้อง  สุขประเสริฐ

คุณเลย ทองจันทร์

คุณพงษ์พันธุ์  จำเริญดี

คุณเกษม  ทิสารัมย์

คุณคมสันต์  ทองงาม

คุณสราวุธ  สวัสดี

คุณวาสนา  ชะรุมรัมย์

คุณเชาวลิต  ชัยวงศ์

คุณจำรัส  อิ่มสำราญ

คุณสุพจน์  จันยุคันโท

คุณวีระศักดิ์  เกิดศรี

คุณทิวากร  โคตรนายูง

คุณชูชาติ  สัตบุตร

คุณนาง  เยวรัมย์

คุณสมบูรณ์  คล้ายห้างหว้า

คุณธงชัย  เชื้อสกุล

คุณณรงค์  เยียวรัมย์

คุณประกิต  เช่นรัมย์

คุณสมบูรณ์  นำพูน

คุณธีรศักดิ์  ชะบังรัมย์

คุณดวง  ตะลุงแลง

คุณสุปราณี  ยาวรัมย์

คุณสรายุทธ  จันทราทิพย์

คุณนิคม  ขันแข็ง

คุณทวี  ยินดีรัมย์

คุณวาสนา  นิลชัย

คุณสรายุทธ  ดอนรัมย์

คุณบุญชัย  ทองงาม

คุณธวัชชัย  ทองทิพย์

คุณนุชจรี  จวงพลงาม

คุณสังคม  แขกรัมย์

คุณพงษ์ศักดิ์  ศิริดำรงกูล

คุณนิตติกร  เสริมราฏร์

คุณพีระพล  สมศรีจันทร์

คุณสายัญ  ชะเทียนรัมย์

คุณพาณิชย์  ธีระพงษ์สวัสดิ์

คุณนิพนธ์  สิทธิษา

คุณปาริชาติ  สุพยุง

คุณสิงหฺ  ยอดสุรินทร์

คุณพิศาล  ช่วยรัมย์

คุณบุญเพ็ง  ถะเกิงผล

คุณวิทยากร คำวงศ์

คุณบุญฤทธิ์  กล้าแข็ง

คุณบัวผัน  โนนน้อย

คุณวิชัย  กัณหาวงศ์

รุ่นที่ 20  ม.ปลาย

 ( พ.ศ. 2538 - 2541 )

คุณพรชัย  ใสสะอาด

คุณต่อลาภ  แฝงโยธา

คุณกิตติพันธ์  แขกรัมย์

คุณวิไลวัลย์  ขีดหนองสรวง

คุณยุทธพงษ์  ทองงาม

คุณบุรินทร์  คงสุขขี

คุณวัชรพล  โพธิ์ภักดีกุล

คุณจารุนีย์  สุวรรณวงศ์

คุณวุฒิพงศ์  ยอดน้ำคำ

คุณปรีชา  บุญมี 

คุณชนิดดา  สอนจันทร์

คุณบุษดี  มาน้ำเที่ยง

คุณศราวุธ  ผาเจริญ

คุณปรีดา  สุวงศ์

คุณเครือวัลย์  กล้าแข็ง

คุณวิไลวัลย์  สะอาดรัมย์

คุณสมอาด  โยยรัมย์

คุณพงษ์สิทธิ์  เยียวรัมย์

คุณจริยา  ปานทอง

คุณสงบ  คล้ายหนองสรวง

คุณสมาน  แซ่จึง

คุณพลอย  ชะเทียนรัมย์

คุณจารุณี  มะลิซ้อน

คุณสมจิต  สัตฌุชนม์

คุณสรายุทธ  ขันขวา

คุณวิเชียร  ผุยโพนทัน

คุณดวงใจ  เกดตากแดด

คุณสมจิต  สายยศ

คุณสันติ  ผ่านสอน

คุณวินัย  เชยรัมย์

คุณดวงตา  บุตรศรีเวียง

คุณสมพร  พรพนม

คุณสุทิน  คำมณี

คุณวินัย  นุแรมรัมย์

คุณดาวใจ  คดีเวียง

คุณสมหมาย  ชินรัมย์

คุณสุบิน  พยนต์เลิศ

คุณวินัย  ยาวรัมย์

คุณทิพวรรณ  สินสุข

คุณสำรารญ  แคไธสง

คุณสุรชาติ  เชิญรัมย์

คุณวิโรจน์  วาโยวิเศษ

คุณนงนุช  ใจกล้า 

คุณสุปราณี  ศรีโนนม่วง

คุณอดิศร  ธีระพงศ์สวัสดิ์

คุณสงวน  สร้อยจิตร

คุณนงราม  พรมนัส

คุณสุพันทิพย์  ศรีมนตรี

คุณอดุลย์  ศาลางาม

คุณสนทยา  พวงจันทร์

คุณนงลักษณ์  ธูปน้ำคำ

คุณสุภาพร  พรมนัส

คุณกัญญารัตน์  สมศรี

คุณสนั่น  ทัศนะ

คุณนัตทยา  ทองงาม

คุณสุมาลี  ชึรัมย์

คุณจันจิรา  บุญกลาง

คุณโสภา  อินธิสาร

คุณนิตยา  มีภักดี

คุณหน่อย  เจริญรัมย์

คุณจันทร์เพ็ญ  เยรัมย์

คุณนุชชาลี  แก้วพลงาม

คุณนิสาชล  ชะโปรัมย์

คุณแหลมทอง  ยอดน้ำคำ

คุณจารุณี  สัจจะวิสัย

คุณบังอร  แสนเสวต

คุณบุษบา  พนมใหญ่

คุณอรญา  พรมนัส

คุณจำเนียน  สร้อยจิตร

คุณประยูรยงศ์  ก่อแก้ว

คุณปราณี  ชึรัมย์

คุณอัจฉรียา  โนนน้อย

คุณจีรพร  พิเลิศรัมย์

คุณปัทมา  พิลาล้ำ

คุณปราริญา  ศรีวงศ์

 คุณจำนง  ชารัมย์

คุณจุฑามาศ  รูปโสม

คุณพันธนา  อาชญาเมือง

คุณพอหทัย  เจือกรัมย์

คุณแจ่ม  เจริญรัมย์

คุณเจนจิรา  ประจงรัมย์

คุณสมปอง  ปรักมาตย์

คุณพัชรี  เดชกระจ่าง

คุณธนาศักดิ์  ศรีภักดี

คุณถนัดศรี  ก่อแก้ว

คุณสมรถ  โพธิ์ภักดีกุล

คุณพิรุณ  พรมนัส

คุณธีรกาญ  พิลาล้ำ

คุณน้ำผึ้ง  โจมรัมย์

คุณสมัย  เสงี่ยมทรัพย์

คุณเพิ่มพร  สุขล้วน

คุณปฏิพันธ์  ศรีพรม

คุณนิตยา  แก้วสุข

คุณสันติ  สุขจันดี

คุณไพบูรณ์  คำแก้ว

คุณประดิษฐ์  อ่อนหนองหว้า

คุณนิพารัตน์  ศรีกุล

คุณสายัณห์  ถาวรสุข

คุณรัตติยา  โนนน้อย

คุณปรีชา  คลองงาม

คุณบังอร  ชมพูวงศ์

คุณสุนาถ  สีน้ำคำ

คุณรุ่งอรุณ  ราสระคู

คุณพิรุณ  ศักดิ์คำวง

คุณอัจฉราภรณ์  สุนรัตน์

คุณสุพล  นันสุนีย์

คุณละมัย  ขีดหนองสรวง

คุณมนตรี  ศรีวงษ์

คุณบุปผา  สีลาด

คุณสุเมธ  สอนจันทร์

คุณวันวิสาข์  เกียรติทวีชัย

คุณยาม  สายกระสุน

คุณบุพชาติ  เจริญศิริ

คุณพาณิชย์  เทียมเมฆ

คุณปราณี  เหล็กศรี

คุณยุทธพงษ์  บุ่นวันนา

คุณมนฤดี  หงษ์คำมี

คุณมานะ  ศรีสุข

คุณปิยะดา  สิงห์นันท์

คุณวัชรากร  สกุลณา

คุณฤทัยรัตน์  ซื่อสัตย์

คุณรัชตะ  เช่นรัมย์

คุณพวน  เพิงพิศ

คุณวิชัย  ชาละมาตย์

คุณละยะ  นันสุนีย์

คุณราเมศย์  ยีรัมย์

คุณเพ็ญแข  ไทยลาว

คุณสมคิด  อุ่นพิมาย

คุณลัดดา  พรมนัส

คุณวัชรินทร์  สุขจิตร

คุณมัยยวี  ดีปราศัย

คุณสมชาย  สุขประเสริฐ

คุณวรรณา  สันตพันธ์

คุณไสว  ชารัมย์

คุณรจนา  พันธุ

คุณสมบัติ  สืบเพ็ง

คุณวาสนา  ดาทอง

คุณอดิศักดิ์  สิงห์นันท์

คุณราตรี  ดำพลงาม

คุณสมร  คานโพนงาม

คุณวิไลวัลย์  พุทธลา

คุณอำพร  สีหานาม

คุณวรรณรัตน์  ท่อนทอง

คุณสมศักดิ์  รอดกอง

คุณวิไลวัลย์  ศรีเวียง

คุณอุทัย  เหลาธนู

คุณวิไลวัลย์  พิลาล้ำ

คุณสยาม  มณีศรี

คุณสำรวน  ชาวสวน

คุณชิณวัฒน์  แสนตลอด

คุณวิไลวัลย์  ผ่านสอน

คุณสุชาติ  คงเจริญ

คุณสุฬส  เทียมตรี

คุณชัชวาลย์  มุงคุณ

คุณสมใจ  อิ่มสำราญ

คุณสุทัส  สุขพะยุง

คุณสุภาพ  อำคำ

คุณศักดิ์ชัย  บุญโสม

คุณสมบูรณ์  ชินรัมย์

คุณสุนัน  สิมมะลา

คุณสุวรรณ์  แขกรัมย์

คุณสมชาย  ละเมียด

คุณสมหมาย  บุญด้วง

คุณสุภาพ  ปรัชญพฤทธิ์

คุณหนูแดง  อุตสาหรัมย์

คุณฉลอง  บุญหนุน

คุณสำนวน  ศรีสุข

คุณอนันต์  พุทธลา

คุณอรญา  แผงทา

คุณทรงพล  มณีศรี

คุณสุกัญญา  จามิกร

คุณอนุกุล  ศรีมนตรี

คุณอรพันธ์  คำมณี

คุณธีระยุทธ  เหล็กศรี 

คุณสุดใจ  นะมิตรัมย์

คุณอนุทิน  โชรัมย์

คุณอรุณ  ช่วยรัมย์

คุณบุญเพ็ง  ดำนิล

คุณสุมาลา  ยุงรัมย์

คุณอัครพล  สุจิต

คุณออมทรัพย์  จงใจงาม

คุณชนิดา  บุญด้วง

คุณอนุสรณ์  พลสม

คุณอำนวย  ชาวพลทอง

คุณอัมพร  เกตตากแดด

คุณทองใส  สุดโสม

คุณอรอนงค์  รอดตรง

คุณเกษณี  พิราญรัมย์

คุณกล้า  ปลากระโทก

คุณนงลักษณ์  แจวรัมย์

คุณอรุณ  แสงแก้ว

คุณจารุวรรณ  ศรีเทียง

คุณจำนง  เอิบอิ่ม

คุณนุช  คิวรัมย์

คุณอ้อย  โสขะ

คุณจำรูณ  อุตสาหรัมย์

คุณชรินทร์  ปิ่นแคน

คุณบำรุง  สมิงรัมย์

คุณค่าย  เศษนาม

คุณจิราพรรณ  ชึรัมย์

คุณณัฐพล  คำจันทร์

คุณพนม  ทองงาม

Comments