รุ่นที่ 19 (2537-2540)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียน

เมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 19 ( พ.ศ. 2537 - 2540 )

ม.ต้น

คุณทองพูน  ตลับทอง

คุณสุบิน  เสมารัมย์

คุณสิธิสา  กระแสโสม

คุณสมยศ  บุญปก

คุณดาว  ยุบล 

คุณสิทธิ์ศักดิ์  แก้วสุข

คุณไพรินทร์  ยินดีรัมย์

คุณทนงค์ศักดิ์  เขรัมย์

คุณยุพา  สายวัน

คุณวสันต์  อินทรประดิษฐ์

คุณรจนีย์  นันสุนีย์

คุณพิศาล  โด่งดาวพารัมย์

คุณอ้อ  เจรกาญจน์

คุณสุมิต  อ่อนหนองหว้า

คุณจิตภา  ศรีเวียง

คุณสมชัย  ผาสุก

คุณนิตย  ชบังรัมย์

คุณมนูญ  สร้อยจิตร

คุณรชลธิชา  แก้วลาน

คุณเทพพงษ์  ว่องไว

คุณกิติยา  ภูเงิน

คุณศักดิ์  กิ่งแก้ว

คุณกรุณา  ไพเราะ

คุณยุทธนา  ทองทิพย์

คุณลำไย จันทร์กลิ่น

คุณเฉลิม  ศรีสุข

คุณสุรีย์  มาน้ำเที่ยง

คุณคมสันต์  จันทร์หัวโทน

คุณนิ่มนวล  เพิ่มดี

คุณละม่อม  ชึรัมย์

คุณสุขฤทัย  สายบุตร

คุณนรินทร  สุขประเสริฐ

คุณสุขจิต  ศรีมนตรี

คุณสุราษฎร์  เจริญศิริ

คุณจอม  ทิสารัมย์

คุณอุทัย  ศาลางาม

คุณอวยพร  ชวนรัมย์

คุณปิตุพงษ์  อินทร์จันทร์

คุณนิตยา  อัครนันท์

คุณสนั่น  ชินรัมย์

คุณมาลี  ทองงาม

คุณคมกริช  ทองงาม

คุณวิไลวัลย์  พาสว่าง

คุณกฤษณะ  รักษากิจ

คุณสงบ  ทราจารวัฒน์

คุณมนูญ  ศิริหนองหว้า

คุณกฤษณี  แท้รัมย์

คุณสุรศักดิ์  ทะรารัมย์

คุณศิริมล  ว่องไว

คุณรังสิต  ทองเสื่อ

คุณมยุเรศ  ชิงชัยชนะ

คุณเพ็ญประภา  พิลาล้ำ

คุณจุฬาลักษณ์  ศรีบุญ

คุณติ่ง  ทัศนะ

คุณอรปรียา  ชุมเสนา

คุณปราณี  ยินดีรัมย์

คุณบุญธรรม  ยายิรัมย์

คุณถนัด  เชยรัมย์

คุณสุขพรานไพร  เหลาธนู

คุณพรพิมล  หรั่งกระโทก

คุณเสวย  เปรียบสม

คุณจักราวุฒิ  ไชยรัมย์

คุณทรรศน์  ทองงาม

คุณเอื้องคำ  เยี่ยมสวน

คุณฤทัย  แซ่เลา

คุณกฤตชานนท์  ศรีสุข

คุณศิริวุฒิ  รสหอม

คุณศรีพรรณ  สุขจันทร์ดี

คุณภูมิรินทร์  แขกรัมย์

คุณจักรกฤษ  หลักหนองบัว

คุณสมยศ  ธิโกศรี

คุณรำไพ  จูมะเริง

คุณวัชรินทร์  อินทร์จันดา

คุณจิตรกร  ยุงรัมย์

คุณบุตรทรวง  ลวดเงิน

คุณรจนา  ยุทธรัมย์

คุณอรพรรณ  ตะโก

คุณชลอ  บุตรงาม

คุณชลอ  ธิราชรัมย์

คุณสุกัญญา  จำเริญใหญ่

คุณสลักฤทัย  ประมา

คุณบรรพต  ศรีนำชัย

คุณอภิชัย  จันทร์ชรา

คุณอรทัย  จิตแม่น

คุณอ่อนตา  แก้วประทุม

คุณไพบูรณ์  ศิริหนองหว้า

คุณสุรีโย  มโนรัตน์

คุณกัญญา  มหิพันธ์

คุณโสภา  ขยันไทย

คุณบรรจบ  ธิราชรัมย์

คุณสุนทร  ตะโก

คุณวิไลวัลย์  เกศศรีวงศา

คุณทองจันทร์  โยรัมย์

คุณภานุวัฒน์  ด่านโอภาส

คุณเอกวัฒน์  บาลโสง

คุณนงลักษณ์  อ่อนฉวี

คุณคมสันต์  ชินรัมย์

คุณมนฤดี  ศรีสุข

คุณสิทธิชัย  ธิราชรัมย์

คุณจิรารัตน์  ทองงาม

คุณพาณิชย์  งามสง่า

คุณวัชรินทร์  โยรัมย์

คุณทอน  โพธิ์ชัยทอง

คุณจุฬาวรรณ  คูเมือง

คุณสุบิน  กล้าแข็ง

คุณรัตนาวรี  อะช่วยรัมย์

คุณสุริยา  คำมะณี

คุณลัดดา  เสริมศิริ

คุณรุ่งแสง  ธรรมเกตุ

คุณโกสุม  โสรัมย์

คุณอัศวิน  ลาสอน

คุณอริสา  สมบูรณ์

คุณวิไลวรรณ  นราทร

คุณสำเภา  ชึรัมย์

คุณสังวาลย์  สายวัน

คุณก้อน  มาตรคำจันทร์

คุณอรทัย  บัวนิล

คุณบุญจันทร์  สมศรี

คุณหรดี  จันทิมา

คุณตะวัน  เหลาธนู

คุณศิริรัตน์  พวงมาลา

คุณวันเพ็ญ  เฉลิมพล

คุณฐิติมา  เนืองษา

คุณอนงค์  รัมพรัมมิต

คุณละมัย  ชึรัมย์

คุณผ่องอำไพ  เสมารัมย์

คุณอนุสร  พญารัมย์

คุณรำไพ  โมห้างหว้า

คุณฑูรย์  นาคศรี

คุณขนิษฐา  สุขล้วน

คุณสุทัน์  เพียรกล้า

คุณรำไพ  มุงคุณ

คุณธรรมนูญ  หอมเนียม

คุณรำไพ  ทองมาก

คุณจาริโย  มุ่งมี

คุณวิไลวัลย์  ทองงาม

คุณเลี่ยม  โพธิ์ลา

คุณสุมาลี  ธิธรรมมา

คุณพาณิชย์  สังเกตกิจ

คุณแอปเปิล  พ่วงพี

คุรสมัย  ดียิ่ง

คุณลัดดาวัลย์  ทวีชาติ

คุณสรรพสิทธิ์  ทะนินรัมย์

คุณโสภา  อุ่มพิมาย

คุณสิริยากร  ชัยสิทธิ์

คุณน้ำฝน  ศรีโนนม่วง

คุณอู๊ด  ชนะเทพ

คุณระรื่น  สุนทรรัตน์

คุณอิทธิ  มะลิซ้อน

คุณอัมพร  สายบุตร

คุณเสกสรร  แก้วพลงาม

คุณชลนิภา  ยมรัมย์

คุณวิทยา  อินทรชัย

คุณอ้อ  เยียวรัมย์

คุณสาคร  อินทรจนา

คุณนุสรา  จำนงค์สุข

คุณสุพรรณ  ยินดีรัมย์

คุณวิไลวัลย์  ขันทับไทย

คุณประเพียร  บุญมี

คุณชัชวาลย์  สวัสดี

คุณเทวินทร์  น้อยวงศ์

คุณรุ่งอรุณ  ฮงคำแก้ว

คุณรุทธิ์  เช่นรัมย์

คุณวิวัติ  โสน้ำเที่ยง

คุณสมควร  ถะเกิงผล

คุณอำพา  ชาวสวน

คุณสันติ  ทองจันทร์

คุณรุ่งสาง  คำมี

คุณศิวะชาติ  หยาดไธสง

คุณเรไร  นรินทร์รัมย์

คุณสัญญา  สายกระสุน

คุณวีระ  พุทธลา

คุณไมตรี  แก้วสุข

คุณศิราณี  สุขจันดี

คุณนิวัติ  ฮีรัมย์

คุณวสันต์  จินดาศรี

คุณนิวัติ  อำคำ

คุณศิริณทรา  คิวรัมย์

คุณปัญญา  สำรวมจิต

คุณเกษม  แผงทา

คุณกรุงศรี  บุญกลาง

คุณทองดี  ปิมรัมย์

คุณเก่งกิจ  กุรัมย์

คุณสายัญห์ อุ่มพิมาย

คุณสามารถ  แสนรู้

คุณเกษฏา  ชุมพา

คุณประยูร  ทองงาม

คุณประหยัด  ทุมพร

คุณบุญยัง  พรมนัส

คุณวิมลรัตน์  งัดขุนทด

คุณพาณิชย์  เทียมเมฆ

คุณมานพ  โพธิ์งาม

คุณสุทัศน์  นราเทียม

คุณวัชรินทร์  ไพเราะ

คุณไพฑูรย์  คันทัพไทย

คุณชัชพงษ์  ชิงชัยชนะ

คุณสิทธิพร  วงษ์สุรินทร์

คุณอัญ  บุตรงาม

คุณรัชฎาพร  เจริญศิริ

คุณบุญยัง  บุตรงาม

คุณเอกราช  นาสวาท

คุณวัชราชัย  น้ำคำเขียว

คุณชาลิสา  นิทุรัมย์

คุณทองใส  ศรีบุญเรอืง

คุณสทัศน์  ถะเกิงสุข

คุณชัชวาลย์  พาณิชย์รัมย์

คุณรำไพ  โยธานันท์

คุณสมภพ  ชึรัมย์

คุณฤทธิชัย  ศรีจันทรา

คุณอนุทัศน์  แสงเสวต

คุณโฉม  ยอดรัก

คุณอภิเชียร  พุทธจีบ

คุณจำรัส  ชัยรัมย์

คุณขวัญ  พรมันส

คุณเดือน  พะเนิกรัมย์

คุณมานพ  สระทองอ้อย

คุรจำรัส  โพธิมาศ

คุณสุริยา  น้ำคำ

คุณสุรีรัตน์  สุขขา

คุณขวัญชัย  จินดารอง

คุณเสาวภา  เปิ่มรัมย์

คุณสารัตน์  สุขประเสริฐ

คุณอรพรรณ  อาจเดช

คุณวิเชียร  โสขขะ

คุณราตรี  พงษ์เพชร

คุณศักดิ์ชัย  แคไธสง

คุณสมพร  เลิศยะโส

คุณศิริพร  บุญเพ็ง

คุณสุดา  ภานนท์

คุณสมจิต  ทองงาม

คุณลัดดา  ปรากระโทก

คุณวิไลวรรณ  หลักหนองบัว

คุณกาญจนา  สนโศก

คุณบุญสุข  สายยศ

คุณสุกัญญา  ไพเราะ

คุณสุทัศน์  สายยศ

คุณต้องกมล  สุขประเสริฐ

คุณสมคิด  บุญมาก

คุณสาวิณี  ทิสารัมย์

คุณพงษ์  จามิกร

คุณสวน  สุขประเสริฐ

คุณอนุรักษ์  ทองทัพไทย

คุณชิดชนก  คำเลิศ

คุณไฉน  เยียวรัมย์

คุณรัชฎา  สายยศ

คุณสมาน  ยอดยา

คุณณี  ชินรัมย์

คุณเชาวลิต  เรืองเสนา

คุณอนงค์  จะแรมรัมย์

คุณวุฒิไกร  เจือกรัมย์

คุณอ่อนทิวา  ศรีโย

คุณสุชาติ  เยรัมย์

คุณกิตติ  หล่าธรรม

คุณสุคิด  ชะบังรัมย์

คุณชมพู่  สุวรรณวงศ์

คุณสมพงษ์  เจียสารัมย์

คุณสมนึก  ชาวสวน

คุณประมวล  จากรัมย์

คุณวินัย  มะลิซ้อน

คุณดำรงค์  สมิงรัมย์

คุณชูศักดิ์  ชิวรัมย์

คุณบุญชัย  ชินรัมย์

คุณวิระพงษ์  โฉมรัมย์

คุณสุชาติ  กระแสโสม

คุณรำ  ไชโย

คุณสุจินต์  สายยศ

คุณสุพี  ยีรัมย์

คุณแสวง  มาดี

คุณสมศักดิ์  สืบเพ็ง

คุณยุทธนา  ทองหล่อ

คุณสนิท  สำรวมจิต

คุณจรรยา  ฉัตรรัมย์

คุณบุญเรือง  ทัศน์รัมย์

คุณตี๋น้อย  จากรัมย์

คุณบุญรอด  นาคศรี

คุณทัศนี  ทะนินรัมย์

คุณปวริศ  ยุบล

คุณกระมล  เสริมจันทร์

คุณบดินทร์  ฝ่ายศูนย์

คุณทองใส  ศาลางาม

คุณวิทย์  สอนจันทร์

คุณสมพร  วิ่งพิมาย

คุณสุเชาว์  เพิ่มทรัพย์

คุณบัวไข  มีภักดี

คุณพาณิชย์  แท้รัมย์

คุณเสริม  เลื่อนไธสง

คุณปรีชา  พาละพล

คุณจริยา  เยรัมย์

คุณธงชัย  สุขประเสริฐ

คุณอรอุมา  จิตหนองสรวง

คุณอภัสรา  พรมนัส

คุณสำอางค์  มีผิว

คุณสุนันทา  สุขพยุง

 

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 19 ( พ.ศ. 2537 - 2540 )

ม.ปลาย

คุณสายฝน  หงษ์คำมี

คุณวัตชัย  โยรัมย์

คุณกรินกร  แซ่เลา

คุณสริญญา  มะลิซ้อน

คุณสกล  หงษ์คำมี

คุณสุจินต์  ชึรัมย์

คุณคมสันต์  ทองมาก

คุณสุปรีญา  ทาหนองบัว

คุณอุดมชัย  บุ้งทอง

คุณเฉลิมพล  ทุมมา

คุณประสงค์  พรมงาม

คุณสุมาลี  พรมนัส

คุณสายชล  ขนานไพร

คุณพรชัย  พาละพล

คุณกาญจน์  ประจงรัมย์

คุณอัจฉรียา  พุกนนท์

คุณบุพทัน  ยาวรัมย์

คุณสมยศ  เต็มใจ

คุณบุญญาติ  อภิรัมย์

คุณจินตนา  เอิบอิ่ม

คุณวันนา  วรรณปะเก

คุณโอ  จรัสรัมย์

คุณสุชาติ  เจริญศิริ

คุณศรีไพร  ขันขวา

คุณกำแพง  จันทรา

คุณไพบูรณ์  ทองงาม

คุณรัชชานนท์  มาตรคำจันทร์

คุณสำราญ  เหมเงิน

คุณอุไรวรรณ  จำปาขาว

คุณแสวง  โสขขะ

คุณศรเพชร  กระแสโสม

คุณโสภาพรรณ  คันทัพไทย

คุณศิริ  โชรัมย์

คุณวิรัตน์  มาดี

คุณสมพิศ  เภาโพนทัน

คุณปริศนา  โนนน้อย

คุณกิ่งแก้ว  ชะรุมรัมย์

คุณศิริชัย  เจนทร

คุณรัฐพงษ์  ชุมสิน

คุณชิน  วงศ์สวัสดิ์

คุณปัฐยา  ชะร่างรัมย์

คุณสันติ  สุขจันทร์ดี

คุณรณงค์  กระแสจันทร์

คุณลำไย  หลอมโพนทัน

คุณเทพพิทักษ์  พรมนัส

คุณนิพนธ์  บุญมา

คุณพาณิชย์  ชินรัมย์

คุณอุสา  สีเสมา

คุณจารุวรรณ  สุขขา

คุณรสสา  เกศศรีพงษ์ศา

คุณสัญญา  พนมใหญ่

คุณสุรชัย  แป้นโสม

คุณสุพจน์ สิงห์ทอง

คุณศิริศักดิ์  หมึกศรี

คุณวิชาญ  ไพเราะ

คุณสุภาพ  ทองงาม

คุณชาย  ยินดีรัมย์

คุณสหชาติ  ศรีไสล

คุณสมภพ  สระสงคราม

คุณสองเมือง  กระแสโสม

คุณสุพรรณ  นันสุนีย์

คุณนิวัติ  ศรีดวงดี

คุณพิมล  ว่องไว

คุณสมบัติ  เนินกระโทก

คุณวันวิสาข์  จิตหนองสรวง

คุณสมบัติ  สุขใคร

คุณศศิมา  ยิ้มรัมย์

คุณบุญช่วย  ชนะรัมย์

คุณเยาวรารัตน์  เพิ่มดี

 

Comments