รุ่นที่ 18 (25636-2539)

คุณเฉลิม  พรพนม

คุณรำไพ  สุขจิตต์

คุณสุรชัย  อนันท์

คุณบรรจบ  ยอดน้ำคำ

คุณฐานะ  เงาไพร

คุณศรัญญา  สุขประเสริฐ

คุณสุวัฒน์  สุขจิตต์

คุณบรรศิลป์  ชาวพลทอง

คุณปฏิวัติ  จันทร์สำโรง

คุณวรรณภา  แก้วหนองฮี

คุณอนุชิต  มาตรคำจันทร์

คุณบุญส่ง  บริรักษ์

คุณประจักษ์  ชารัมย์

คุณวันเพ็ญ  ประจงรัมย์

คุณอภิเดช  ชึรัมย์

คุณพาณิชย์  ศิริสุข

คุณประยุทธ  ชารัมย์

คุณวิไลวัลย์  สระมณี

คุณอัครเดช  คำมะณี

คุณพิเชษฐ์  สุขจิต

คุณศรากร  แซ่อึ้ง

คุณศิริขวัญ  สุดใจ

คุณอำนวย  ช่างอาจ

คุณมนชัย  ขันขวา

คุณไพรัตน์  โยรัมย์

คุณศิริลักษณ์  ชะรุมรัมย์

คุณอุดม  ถะเกิงสุข

คุณสวาท  เยียวรัมย์

คุณวสันต์  ชัยจันทึก

คุณศศิธร  โคตรนายูง

คุณอุทร  อินจนา

คุณสัมฤทธิ์  ชินภาพ

คุณวิเศษ  เพื่อนรัมย์

คุณสิรินดา  อะช่วยรัมย์

คุณกัญยา  ยอดน้ำคำ

คุณสุปัญญา  วังศรี

คุณสาโรจน์  ผ่านสอน

คุณสุพรรณิกา  อรรคนันท์

คุณทิพภวรรณ์  ศรีหาบุญทอง

คุณเสมอ  พรมนัส

คุณสุพจน์  พรมนัส

คุณสุพรรณี  อะช่วยรัมย์

คุณธวานันท์  สายวัน

คุณโสภา  นพเกียรติกุล

คุณองอาจ  พะนุมรัมย์

คุณสุพรรษา  มั่นคง

คุณนิตยา  รำมะนา

คุณอำไพศิริกิจ  สุขแสวง

คุณอนุกูล  ทองทับไทย

คุณศุภลักษณ์  ช่วยแสง

คุณปราณี  อินทร์เสนา

คุณอุบล  มหาวงศ์

คุณอนุชา  เข็มรัตน์

คุณหนูพิศ  เยียวรัมย์

คุณปาริชาติ  ทัศนธรรม

คุณเอื้อง  ฉวีรัมย์

คุณอภิชาติ  นามณี

คุณอนุชิดา  เหล็กศรี

คุณภาณี  สุดใจ

คุณสุรชัย  พันธ์เจริญ

คุณอุทัย  ไพเราะ

คุณอัมพร  จำปางาม

คุณเมธา  อ่อนหนองหว้า

คุณยุพิน  ปิ่นแคน

คุณเกษร  ศรีมนตรี

คุณเกชา สุขประเสริฐ

คุณรำไพ  ทองสุข

คุณรำไพ  มหามาตร

คุณจุฑามาศ  อุ่มพิมาย

คุณทวี  แคไธสง

คุณรุ่ง  ชารัมย์

คุณลมัย  วิโสรัมย์

คุณชลิตา  โพธิ์ภักดีกุล

คุณณัฐวุฒิ  กระแสโสม

คุณรุณรัตน์  ศิลาขจี

คุณวิไลวัลย์ บริรักษ์

คุณเดือนเพ็ญ  ประจงรัมย์

คุณธงชัย  ยอดยา

คุณวรณิษา  กิ่งแก้ว

คุณวิไลวัลย์  รัตนทิพย์

คุณทวน  สร้อยจิตร

คุณนิรุตน์  ชารีรัตน์

คุณวัลยา  ชะสอนรัมย์

คุณวัชระ  สีหานาม

คุณทัศทรวง  สกุลศรีนำชัย

คุณภิเษก  จันขอนแก่น

คุณวิไลพร  มงคลศรี

คุณสมชาย  จันดี

คุณทิพย์สุดา  คำวงศ์

คุณมังกร  เปล่งศรี

คุณสราวรรณ  โกยรัมย์

คุณสมโชติ  ชัยสุวรรณ

คุณนงเยาว์  พาณิชย์รัมย์

คุณรักชาติ  ทะรารัมย์

คุณสมหมาย  ทวีพจน์

คุณสมหวัง  โสขะ

คุณบัวลอง  แสนวัฒน์

คุณเศษฐา  ทองงาม

คุณสายฝน  พันต้น

คุณสัญญา  โคตรสีดา

คุณพาณี  อวนศรี

คุณสมเกียรติ  แก้วกล้า

คุณสำเนียง  สุภารัมย์

คุณสัญญา  สุขจิต

คุณมานี  อวนศรี

คุณสมภพ  กระแสโสม

คุณสุพรรณี  แก้วไตรรัตน์

คุณสายัญ  พาณิชย์รัมย์

คุณรสรินทร์  ยอดสุรินทร์

คุณสินทอง  กระแสโสม

คุณสุภาพร  ผ่านสอน

คุณสุชาติ  ดีล้อม

คุณเสาวณีย์  เจริญรัมย์

คุณศิริญา  พรมนัส

คุณสวรรค์  ประจงรัมย์

คุณสุพจน์ บัวผัน

คุณอัจฉรา  ลาสอน

คุณวิจิตรา  วงศ์ชารี

คุณสุขขี  อิ่มสำราญ

คุณศรีนวล  แทนแก้ว

คุณอุดม  ถะเกิงสุข

คุณวิไลพร  เจริญศิริ

คุณหวล  อิ่มสำราญ

คุณอโนชา  รินรัมย์

คุณอุไร  ไพเราะ

คุณสมจีน  ไพเราะ

คุณอนนท์  จันรัมย์

คุณอัครินทร์  แท่นแก้ว

คุณชาลี  สุวรรณน้อย

คุณสมหมาย  สุขจิต

คุณอนุกุล  มาตรคำจันทร์

คุณเกษราพร  พ่วงพี

คุณชูเกียรติ  เลี่ยมรัมย์

คุณสว่าง  พรมนัส

คุณอนุพงษ์  จางจิต

คุณขนิษฐา  ตุ้มนอก

คุณทศพล  บุรีมาตย์

คุณสังวาลย์  พลพิทักษ์

คุณอุทิศ  สำรวมจิต

คุณจันทร์ฉาย  เสริมจันทร์

คุณธงชัย  หนูช้างเผือก

คุณสุพรรณี  ฉิวรัมย์

คุณสมาน  ถะเกิงสุข

คุณสุรชัย  สีขาว

คุณธีระศักดิ์  ทิสารัมย์

คุณสุวรรณา  เติมงาม

คุณกุลลิขิต  ภูวงศ์

คุณสุรัตน์  ดวงสีแสน

คุณบุญยาม  เจียมรัมย์

คุณณัฐริษา  ช่วยรัมย์

คุณเกตุ  ประจงรัมย์

คุณสุวรรณ  ชินไพร

คุณบุญเยี่ยม  เทวอนรัมย์

คุฯอนงค์  จำเริญดี

คุณจำเนียร  ชารัมย์

คุณอรุณ  ขันขวา

คุณบุญล้อม  สุขจิต

คุณอนงค์  ตุ้มนอก

คุณจินตนา  โพธิ์งาม

คุณอังกฤษ  กงจักร

คุณประสิทธิ์  มาลารัมย์

คุณอำภา  ม่วงชูอินทร์

คุณนงลักษณ์  เต็มใจ

คุณฉัตรสุรางค์  มิ่งไธสง

คุณพาณิชย์  ศรีวงศ์

คุณอุไรพร  จิตไทย

คุณนวล  สุขประเสริฐ

คุณบุญช่วย  ชงรัมย์

คุณวิเชียร  เยียวรัมย์

คุณพาณิชย์  ศิลาขจี

คุณน้องนุช  ศรีฮาด

คุณอุราพร  เปรียบสม

คุณวีรศิลป์  ธิโกศรี

คุณสมบูรณ์  บุญทัย

คุณบุญแก้ว  หลักหนองบัว

คุณรำพึง  กิ่งแก้ว

คุณสถาปนิก  เสริมจันทร์

คุณพิมพ์ใจ  ถะเกิงสุข

คุณมณี  เกสร

คุณอนาชิตา  ฮงคำแก้ว

คุณสมบูรณ์  ทองศรี

คุณกิตติ  แก้วพลงาม

คุณยุพิน  สุขพยุง

คุณขวัญชัย  ด้วงโพนทัน

คุณสุชาติ  เพิ่มทรัพย์

คุณเกียรติศักดิ์  สำรวมจิต

คุณรจนารถ  ตุ้มนอก

คุณขุนทอง  โนนน้อย

คุณสุดใจ  วงศ์จำปา

คุณคมกริช  ยอดรัก

คุณรัตนภรณ์  เชยรัมย์

คุณธีรศักดิ์  สุขเปรี่ยม

คุณสุพรรณ  คำใสขาว

คุณชรินทร์  เสมารัมย์

คุณวิไลวัลย์  ปาโส

คุณธีรศักดิ์  มะลิซ้อน

คุณสุรชัย  ทุรารัมย์

คุณณรงค์ศักดิ์  หงษ์ทอง

คุณสดใส  ตุ้มนอก

คุณชัยวัฒน์  สุขล้วน

คุณอภิวัฒน์  ประณาม

คุณณัฐนนท์  สุขพยุง

คุณสมปอง  งามโดยดี

คุณเดือน  ยุบล

คุณเฮียง  จำเริญดี

คุณเทพกร  กงจักร

คุณสมหมาย  เช่นรัมย์

คุณนอง  เรียบเรียง

คุณกัญณิการ์  ปิตานัง

คุณธานี  ราสระคู

คุณสมหมาย  พรมนัส

คุณนิวัฒน์  จันทรา

คุณเกษร  ชินภา

คุณธีระวุฒิ  แสนกล้า

คุณโสภิต  โคตรชัย

คุณเขียว  แก้วชรา

คุณจุรีรัตน์  คำใสขาว

คุณบัญชา  อาชญาเมือง

คุณโสภา  มาลัยไธสง

คุณเกศินี  ปรัชญพฤทธิ์

คุณถนอมทรัพย์  จงใจงาม

คุณบุญเติม  เพิ่มพูนยิ่ง

คุณโสม  เอื้อนไธสง

คุณดวงเพ็ญ  พรมนัส

คุณถวิล  ชารัมย์

คุณไพรัช  ศรีสุข

คุณกิตติพงษ์  อินทร์งาม

คุณนุรินทร์  หาสุข

คุณบุญล้อม  แสงมาลา

คุณวัชระ  จามิกร

คุณจำเริญ  เปลี่ยนไธสง

คุณพิมพ์ภา  บัวผัน

คุณประยูร  สายยศ

คุณสมจิตร  มีขอบทอง

คุณแฉล้ม  ศีลงาม

คุณพิรุณ  ป้องทับไทย

คุณพรณี  จวงพลงาม

คุณชำนาญ  ชึรัมย์

คุณสมปอง  ว่องไว

คุณเพชร  ทองอินทร์

คุณทองก้อน  สายกระสุน

คุณต้อย  บุญเบ้า

คุณสมยงค์  มาดี

คุณมณเฑียร  บุญมา

คุณน้อย  เฉลิมพล

คุณนิพนธ์  ทับไทยดี

คุณสมสวย  อิ่มรัมย์

คุณมยุรี  รินทร์รัมย์

คุณบังอร  อ่อนฉวี

คุณประหยัด  สาลี

คุณสัมฤทธิ์  เยียวรัมย์

คุณศุภชัย  เถกิงผล

คุณประกาย  นนทศิลา

คุณพนัส  สายวัน

คุณสุพรม  สายกระสุน

คุณสมบัติ  รูปสูง

คุณประนอม  นามวิเศษ

คุณพาณิชย์  หาญสำโรง

คุณอัมพร  ยินดีรัมย์

คุณสมัย  พะเนตรรัมย์

คุณเยาวรัตน์  รอดกอง

คุณมงคล  ชุมเสนา

คุณอาภาพร  สุขจิต

คุณสุทัศน์  กิ่งแก้ว

คุณละอองดาว สายบุตร

คุณวิชาญ  ใสสะอาด

คุณเจริญชัย  เยี่ยมรัมย์

คุณสุพจน์ สิงห์โค

คุณวันเพ็ญ  ยินดีรัมย์

คุณวิชิต  หาญประโคน

คุณฉลอง  ดีสุขมณี

คุณสุมิตร  นันทมา

คุณสายฝน  ถะเกิงสุข

คุณวีระศักดิ์  ทองงาม

คุณชูศักดิ์  ถะเกิงสุข

คุณเสมอ  ชุมเสนา

คุณสาริกา  โชรัมย์

คุณสมฤทธิ์  อุ่มพิมาย

คุณทนงศักดิ์  ทวีชา

คุณแสวง  ยอดน้ำคำ

คุณสุภาภรณ์  หล้าโพนทัน

คุณสราวุธ  ศรีเสนา

คุณบุญเทิด  คำภานุ

คุณองอาจ  แท่นแก้ว

คุณสุมน  กระแสโสม

คุณจีรวัฒน์  แสงโชติ

คุณพนม ทองงาม

คุณอุทัย  ทองงาม

คุณโสภา  เหล็กศรี

คุณสุพัฒน์  ดวงกลาง

คุณพาณิชย์  ยอดน้ำคำ

คุณอัชฌา  ศรีสุข

คุณหยาดพิรุณ  อุ่นคำ

คุณเสริม  ทัศนะ

คุณมนตรี  ยอดเพชร

คุณวิชัย  แข็งกล้า

คุณอ้อยใจ  คาระมาศ

คุณอานนท์  พุทธลา

คุณวัชระ  พิศาลรัมย์

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 18 (พ.ศ. 2536 - 2539 )

ม.ปลาย

คุณเขียน  กล้าแข็ง

คุณวสันต์  อะช่วยรัมย์

คุณธัญญาลักษณ์  พนิตรัมย์

คุณยุรวัฒน์  ดวงศรี

คุณสายฟ้า  คำมณี

คุณวีรชัย  ใสสะอาด

คุณธันญารัตน์  เจริญสิริ

คุณสราวุฒิ  ชะรุมรัมย์

คุณถาวี  คำใสขาว

คุณสมนึก  มั่นคง

คุณนกแก้ว  ทับซ้าย

คุณวัชระ  ชนุดรัมย์

คุณบุญชู  โยธานันท์

คุณสมปอง  พรมนัส

คุณนพเกศ  แคไธสง

คุณวัลย์ไพร  สุขแสวง

คุณบุญเต็ม  พาละพล

คุณสมศักดิ์  เทวารัมย์

คุณบุญฑริก  ชะเทียนรัมย์

คุณวิชัย  ปรีเจริญ

คุณบุญเพ็ง  ช่อรัมย์

คุณสาคร  กระแสเทพ

คุณเบญจวรรณ  คันทับไทย

คุณวิชานนท์  จันทร์ห้างหว้า

คุณบุญมาก  น่าเอ็นดู

คุณสุริยนต์  บริวาร

คุณรัตฐิติกาล  เคนมาตร

คุณอุทัย  สิงห์โพนทัน

คุณบุญมี  มีพันธุ์

คุณเสมียน  ผุยโพนทัน

คุณภัทราพร  เสริมจันทร์

คุณนิศราวรรณ  นรินทร์รัมย์

คุณบุญมี  อวนศรี

คุณอภิสิทธิ์  ก่อแก้ว

คุณมลิดา  เบ้าช้างเผือก

คุณจีรนนัท์  สุดโสม

คุณปัญญา  นามชารี

คุณอุดม  สระมณี

คุณราเมธ  ผาเจริญ

คุณชุลีกร  ทองงาม

คุณพงษ์ศักดิ์  โพธิ์งาม

คุณอุทัย  ศาลางาม

คุณลำดวน  ปิลา

คุณชลธิชา  โพธิ์งาม

คุณไพบูรณ์  หนูช้างเผือก

คุณกรรชลิตา  ภานนท์

คุณรำไพ  ฉิวรัมย์

คุณสกุลรัตน์  มุงคุณ

คุณมงคล  โนนน้อย

คุณกรองแก้ว  สุวรรณวงศ์

คุณวรีกร  สุทรกาญจนา

คุณศิริภัทตรา  มะลิซ้อน

คุณกฐิน  จันทโคตร

คุณกอบกุล  สุวรรณวงศ์

คุณวิภาพร  สำรวมจิต

คุณสุดารัตน์  มีพันธุ์

คุณกัญญา  มะลิซ้อน

คุณสภาพร  พรมนัส

 

Comments