รุ่นที่ 17 (2535-2538)

คุณจำนง  เอิบอิ่ม

คุณมะลิวรรณ  ชาติมนตรี

คุณสาคร  ศรีวงษ์

คุณสนุก  พรมนัส

คูณธนศักดิ์  ศรีภักดี

คุณมาลา  พิลาล้ำ

คุณสุขขี  เสนามาตย์

คุณแหลมทอง  ยอดน้ำคำ

คุณพาณิชย์  ศรีจันทรา

คุณรัตนา  โนนน้อย

คุณสุนารถ  สีน้ำคำ

คุณประภาดา  ประจงรัมย์

คุณพิรุณ  ศักดิ์คำดวง

คุณลมัย  ขีดหนองสรวง

คุณสุพจน์  นุชาญรัมย์

คุณค่าย  เศษนาม

คุณมานพ  ลาภา

คุณวิไลวัลย์  ผ่านสอน

คุณสุวิตร  มีขอบทอง

คุณจงรักษ์  ดีเนียน

คุณประพิณ  ศิลาขจี

คุณวิไลวัลย์  สะอาดรัมย์

คุณอดุลย์  ศาลางาม

คุณจำรัส  เช่นรัมย์

คุณวิชัย  ชาละมาตย์

คุณสงัด  ชินภาพ

คุณอรุณเยาว์  นามวงศ์

คุณชูโต  เฉื่อยรัมย์

คุณวินัย  ยาวรัมย์

คุณสมจิตร  สายยศ

คุณอัมพร  สีหานาม

คุณถาวร  แจ่มใส

คุณสราวุธ  ผาเจริญ

คุณสมพร  พรพนม

คุณเกษมณี  พิราญรัมย์

คุณบุญเพิ่ม  พรมนัส

คุณศักดิ์ชัย  บุญโสม

คุณสำนวน  ศรีสุข

คุณจำเนียร  สร้อยจิตร

คุณปรีชา  บุญมี

คุณสงค์  สุขจิตร

คุณสุมาลี  ชึรัมย์

คุณจีรพร  พิเลิศรัมย์

คุณนันทมา  สายกระสุน

คุณสมพงษ์  ธูปน้ำคำ

คุณอรุณ  แสงแก้ว

คุณทัศนีย์  ธิราชรัมย์

คุณสมศักดิ์  ปั้นงาม

คุณสมัด  กระแสโสม

คุณกรุง  พงษ์เพชร

คุณน้ำค้าง  แก้วกัลยา

คุณสามารถ  อุ่มพิมาย

คุณสมัย  จันขอนแก่น

คุณคนึง  พรมนัส

คุณนิพารัตน์  ศรีกุล

คุณสำราย  เชียรัมย์

คุณสรายุทธ  ขันขวา

คุณชอบ  ชุยรัมย์

คุณบุญมี  ทองอินทร์

คุณสุภาพ ปรัชญาพฤทธิ์

คุณสุวรรณ  ชะเทียนรัมย์

คุณทองคำ  ปะระทัง

คุณบุษบา  พนมใหญ่

คุณสุเมธ  สอนจันทร์

คุณอดิศักดิ์  สิงห์นันท์

คุณนพรัตน์  ไพเราะ

คุณปิยะดา  สังห์นันท์

คุณสุวรรณ  สมศรี

คุณอนุกูล  ศรีมนตรี

คุณพรพิชัย  เภาโพนทัน

คุณพัชรินทร์ ไชยฉลาด

คุณสุณโสภา  อินทิสาร

คุณอุทิศ  แขกรัมย์

คุณมิตร  ทองงาม

คุณเพิ่มพร  สุขล้วน

คุณอุเทน  สำโรงแสง

คุณเกษร  ไสยโสภณ

คุณรัชตะ  เช่นรัมย์

คุณรุ่งอรุณ  ราสระคู

คุณแก้ว  อิ่มสำราญ

คุณจารุนีย์  สุวรรณวงศ์

คุณยอด  หาญขุนทด

คุณวรรณา  สุขแสวง

คุณจิ๋ม ประจงรัมย์

คุณจารุวรรณ  ศรีเที่ยง

คุณวัลลภ  ซุ่ยศิลา

คุณวันวิสาข์  เกียรติทวีชัย

คุณมนตรี  ศรีวงษ์

คุณคนาพร  มาแสวง

คุณสนั่น  อาจเดช

คุณสุภาพ  อำคา

คุณวรรณรัตน์  ท่อนทอง

คุณนุช  คิวรัมย์

คุณสมพร  ปรักมาตร

คุณสุมิตรา  กลัดนาคะ

คุณวรรณา  สันตะพันธ์

คุณนุภาพร  ภูทะโล

คุณสมอาจ  โยยรัมย์

คุณสุวรรณา  ระยาย่อย

คุณศิรินทร  มงคลศรี

คุณปราณี  เหล็กศรี

คุณสมัย  เสงี่ยมทรัพย์

คุณออมทรัพย์  จงใจงาม

คุณสง่า  พรมนัส

คุณพัชรี  เดชกระจ่าง

คุณสยาม  มณีรัตน์

คุณอัมพร  เกตตากแดด

คุณสุนีย์  อุ่นวินรัมย์

คุณคนึง  ชึรัมย์

คุณวาสนา  ชุนรัมย์

คุณจันทร์เพ็ญ เยรัมย์

คุณสุภาพร  พรมนัส

คุณจิตรกร  ศรีเที่ยง

คุณวิไลวัลย์  พิลาล้ำ

คุณจำเรียง  ชึรัมย์

คุณเสาวนิตย์  แขกรัมย์

คุณทิวาพร  อ่อนหนองหว้า

คุณสมใจ  อิ่มสำราญ

คุณชบาไพร  เช่นรัมย์

คุณอรพรรณ  คำมณี

คุณนพพร  เจียมรัมย์

คุณอัจฉรียา  โนนน้อย

คุณนงตราญ  ใจกล้า

คุณโฮม  ศรีสุข

คุณบุญเพ็ง  คำนิล

คุณสำเริง  ชะรุมรัมย์

คุณนุชชารี  แก้วพลงาม

คุณพูนทวี  ศรสังข์

คุณประดิษฐ์  อ่อนหนองหว้า

คุณสุปราณี  ศรีโนนม่วง

คุณบัว  แก้วย้อย

คุณบุญเที่ยง  ดีวงศ์

คุณปราโมทย์ นุชาญรัมย์

คุณสุรัตน์  แชะรัมย์

คุณพิรุณ  พรมนัส

คุณบุษยา  สืบเพ็ง

คุณปิยะพงษ์  ดำพลงาม

คุณอรญา  แผงทา

คุณวิไลวรรณ  ขีดหนองสรวง

คุณพวน  เพ็งพิศ

คุณภานุวัตร  ชุนหวัตร์

คุณอรญา  พรมนัส

คุณสงบ  คล้ายห้างหว้า

คุณมนฤดี  หงษ์คำมี

 

คุณรุ่งโรจน์ สายยศ

คุณคำ  ศาลางาม

คุณสถาพร  พิเลิศรัมย์

คุณรัตยา  รักษากิจ

คุณลูกยอด  พวงเพชร

คุณชินกร  นะมิตรรัมย์

คุฯสมหมาย  บุญด้วง

คุณราตรี  ดำพลงาม

คุณวิชัย  ศรีโนนม่วง

คุณเชาวลิตร  โทขัน

คุณสิทธิ์  ชึรัมย์

คุณฤดี  ภาพลงาม

คุณสากล  ขยันไทย

คุณนาวา  แก้วสุข

คุณหนูแดง  อุตสาห์รัมย์

คุณวิไลวัลย์  พุทธลา

คุณสายฝน  แสงกล้า

คุณบุรินทร์  ก้านอินทร์

คุณอัมรา  สมานมิตร

คุณวิไลวัลย์  ศรีเวียง

คุณสุรชาติ  เชิญรัมย์

คุณพรชัย  ใสสะอาด

คุณไอรดา  ชินเกตุ

คุณทำนอง  ยิ่งรัมย์

คุณสุวรรณ  พิลาศรี

คุณยุทธพงษ์  บุ่นวันนา

คุณกรม  สายกระสุน

คุณธงเฮ็ง  มณีศรี

คุณสุวิทย์  จิตเกษม

คุณวิทยา  วรรณปะเก

คุณแก้ว  ชินภาพ

คุณธีระศักดิ์  นพเก้า

คุณเสน่ห์  มณีรัตน์

คุณวุฒิ  สายยศ

คุณขวัญชัย  หรั่งกระโทก 

คุณวัชรพล  โพธิ์ภักดีกุล

คุณอำนวย  ชินภาพ

คุณสนั่น  ทัศนะ

คุณดิษฐ์  แสนวัฒน์

คุณวิเชียร  บุญกอง

คุณกัลยา  ทองแท่งไทย

คุณสมร  คานโพนงาม

คุณทองคำ  บุญมา

คุณวีระพล  สุขจิต

คุณจารุณี  มะลิซ้อน

คุณสุทิน  คำมะณี

คุณธีรกาญจน์  พิลาล้ำ

คุณสงวน  สร้อยจิตร

คุณดวงใจ  คดีเวียง

คุณสุบัน  ศรีน้ำคำ

คุณอดิศร  ธีระพงษ์สวัสดิ์

คุณสมคิด  อุ่มพิมาย

คุณนงลักษณ์  ธูปน้ำคำ

คุณสุรชัย  ไพเราะ

คุณประจักษ์  สีลาด

คุณสุพันทิพย์  ศรีมนตรี

คุณบังอร  ชมภูวงศ์

คุณสุระพงษ์  ยีรัมย์

คุณปรีชา  ทองงาม

คุณสุวรรณ  แขกรัมย์

คุณบัวผัน  แสงกล้า

คุณสุริยะ  เสริมจันทร์

คุณพาณิชย์  คูเมือง

คุณอ้อย  โสขะ

คุณพอหทัย  เจือกรัมย์

คุณอนันต์  พุทธลา

คุณวัชรากร  สกุลนา

คุณบุพผา  สีลาด

คุณเพ็ญแข  ไทยลาว

คุณอนุทิน  โชรัมย์

คุณวิชิต  พะเนตรรัมย์

คุณบุษดี  มาน้ำเที่ยง

คุณมะลิวัลย์  โสระเนตร

คุณไข่มุก  ศาลางาม

คุณวิเชียร  ผุยโพนทัน

คุณประนอม  บุญเบ้า

คุณระยะ  นันสุนีย์

คุณจันทร์จิรา  บุญกลาง

คุณวินัย  เชยรัมย์

คุณปราณี  ชึรัมย์

คุณวันดี  สุขจิตต์

คุณจันทร์เพ็ญ  ทุรารัมย์

คุณสมจิตร  ศรีตะวัน

คุณปราริญา  ศรีวงศ์

คุณสมศักดิ์  รอดกอง

คุณสมาน  เสมารัมย์

คุณบัณฑิต  จันทคาม

คุณดวงใจ  เกตตากแดด

คุณกรุง  เฉลิม 

คุณสากล  ยอดรัก

คุณบุญธรรม  คำเลิศ

คุณติ๋ว รูปโสม

คุณวุฒิพงษ์  ยอดน้ำคำ

คุณสุนันท์  สิมมะลา

คุณบุญฑริก  ลาสอน

คุณทิพย์วรรณ  สินสุข

คุณกล้า  ปลากระโทก

คุณสุวิทย์  เคยรัมย์

คุณบุรินทร์  ลาสอน

คุณนงราม  พรมนัส

คุณณัฐวุฒิ  ทองทิพย์

คุณพงษ์สิทธิ์  เยียวรัมย์

คุณพาณิชย์  พลพิทักษ์

คุณณัฐยา  ทองงาม

คุณทาย  ศรีสุข

คุณอำนวย  ชาวพลทอง

คุณยุทธพงษ์  ทองงาม

คุณบุญชื่น  สุนทรรัตน์

คุณบำรุง  สมิงรัมย์

คุณกุสุมาลย์  ชมโคกกรวด

คุณสมโชค  จงใจงาม

คุณอรพรรณ  สีหินกอง

คุณบุญล้อม  ทองงาม

คุณเกษร  วางาม

คุณสมรส  โพธิ์ภักดีกุล

คุณจำนงค์ ชารัมย์

คุณบุญเลิศ  ชนินรัมย์

คุณเครือวัลย์  กล้าแข็ง

คุณสันติ  ผ่านสอน

คุณชรินทร์  ปิ่นแคน

คุณเบญญา  มุธุสิทธิ์

คุณนงนุช  จันทร์พลงาม

คุณสาน  พะเนิกรัมย์

คุณชัยยศ  เกลี้ยงไธสง

คุณพนม  ทองงาม

คุณนิช  ยุงรัมย์

คุณสุชาติ  คงเจริญ

คุณดวงเดือน  เข็มรัตน์

คุณพูน  จินดาศรี

คุณนิตยา  ยีรัมย์

คุณสุทัศน์  สุขพยุง

คุณทรงพล  มณีศรี

คุณมานพ  ทิสารัมย์

คุณประยูรยงค์  ก่อแก้ว

คุณสุบิน  พยนต์เลิศ

คุณวันเพ็ญ  จำปางาม

คุณวิทวัส  ชัยรัมย์

คุณปราณี  อุ่นมาร

คุณสุระชัย  สีขาว

คุณไพบูรณ์  คำแก้ว

คุณวีระชาติ  จันทร์พลงาม

คุณพันธนา  อาชญาเมือง

คุณสุริยา  ศรีษาคำ

คุณมัณทนา  ศิริหนองหว้า

คุณสุเทพ  ชารัมย์

คุณพิมพ์ชนก  บุตรดี

คุณอัมพร  ชมภูวงศ์

คุณรจนา  พันธุ

คุณสมบัติ  สืบเพ็ง

คุณยุวเรศ  ปะการัมย์

คุณอุทัย  เหลาธนู

คุณสนม  พรมนัส

คุณสมภพ  พลทิพย์

คุณลัดดา  ถะเกิงสุข

คุณจารุณี  สัจจวิสัย

คุณสุดใจ  นมิตรัมย์

คุณสมาน  แซ่จึง

คุณลัดดา  พรมนัส

คุณจำปี  อาจเดช

คุณชวาลย์  จรจรัล

คุณพีระภัทร  ทะรารัมย์

คุณวารุณี  คำพิหล้า

คุณนงนุช  แจวรัมย์

คุณแสงจันทร์  สุขจิต

คุณสุพน  นันสุนีย์

คุณสำราญ  แคไธสง

คุณนิตยา  มีภักดี

คุณประหยัด  แสนกล้า

คุณกงใจ  แก้วผกา

คุณสุภาพร  หลงสมบัติ

คุณบังอร  แสงเสวต

รุ่นที่ 17 ม.ปลาย

( พ.ศ. 2535 - 2538 )

คุณขจร  พนมใหญ่

คุณสุขจิตร  ตุ้มนอก

คุณผาสุข  ศรีประย่า

คุณสมจิตร  เจริญศิริ

คุณฉัตร  หลอมโพนทัน

คุณสุขจิตร  แก้วกล้า

คุณรัตนาพร  ศรีษาคำ

คุณสมชาย  เสาร์ศิริ

คุณทองสา  อาจหนองหว้า

คุณสุเทพ  บัวผัน

คุณราตรี  ดีมาก

คุณสมัด  ลาสอน

คุณประจักษื  แก่นจันทร์

คุณสุธี  เสมารัมย์

คุณรำไพ  จี้เพชร

คุณสมพร  คำจันทร์

คุณประสงค์  ชุมเสนา

คุณสุรศักดิ์  สุรสุข

คุณศิริวรรณ  สมิงรัมย์

คุณสวัสดิ์  บุญเต็ม

คุณประสิทธิ์  สุขประเสริฐ

คุณอำนวย  ชึรัมย์

คุณสมใจ  มีภักดี

คุณปริศนา  ค่ายไธสง

คุณประเสริฐ  ชุมเสนา

คุณอุทัย  สิงห์โพนทัน

คุณสมนึก  ชึรัมย์

คุณดวงปัญญา  คดีเวียง

คุณปิยะวัฒน์  แสนตลาด

คุณกัญญา  พาณิชย์รัมย์

คุณสมบูรณ์  หงษ์คำมี

คุณนงนารถ  ผาเจริญ

คุณพบเพชร  หาขุนทด

คุณกิริยา  พาณิชย์รัมย์

คุณสมร หอมเชย

คุณนงนุช  บุญเบ้า

คุณนมตรี  สายยศ

คุณขวัญเรือน  ใจกล้า

คุณสพรรณ  สายบุตร

คุณนิตยา  นามชารี

คุณเลย จินดาศรี

คุณขวัญลัดดา  ภานนท์

คุณสุภาพ  เภาโพนงาม

คุณนิตยา  หาญสำโรง

คุณวิชาญ  จงใจงาม

คุณจงรัก  อุ่นจันทร์

คุณสุภาพร  โพธิมาศ

คุณบัวแดง  ประจงรัมย์

คุณวิโรจน์  งามสูงเนิน

คุณเฉลิมศรี  อาจหาญ

คุณสุมาลี  ยุงรัมย์

คุณอรอนงค์  ผ่านสอน

คุณอนงค์  จันยุคันโท

คุณรินทร์  แขกรัมย์

คุณสรารัตน์  แก้วสุข

คุณสนั่น จันทรโคตร

คุณสัญญา  แสนรัมย์

คุณศุภวัฒน์  ทองงาม

Comments