รุ่นที่ 16 (2534-2537)

คุณกาญจน์  ประจงรัมย์

คุณล้วน  ถะเกิงผล

คุณวิลาศ  ชาโพธิ์

คุณอัครเดช  จำเริญดี

คุณชานนท์  บุญแนบ

คุณวันเพ็ญ  แก้วกล้า

คุณเวช  ไชยรัมย์

คุณจันทร์เพ็ญ  พะนะลาภ

คุณทวี  ศาลางาม

คุณวิไลพร  จันทร์พลงาม

คุณสมบูรณ์  สิมมะลา

คุณชื่นจิต  ลิ้มเจริญ

คุณบัวลา  หลอมโพนทัน

คุณสมจิตร  ประเสริฐศรี

คุณเทพพิพัฒน์  พรมนัส

คุณบุษบา  สืบเพ็ง

คุณบุญโฮม  ประจงรัมย์

คุณสวาท  ทาหนองบัว

คุณสุนันท์  ชัยศรี

คุณปาริฉัตร  บุ่นวันนา

คุณปราโมท  แจ่มใส

คุณสองเมือง  กระแสโสม

คุณสุพจน์  สิงห์ทอง

คุณพิศมัย  เอิบอิ่ม

คุณพิเชด  ชารัมย์

คุณอรญา  เข็มงาม

คุณแสวง  โสขะ

คุณมาริษา  ครุฑสามารถ

คุณไพบูรณ์  ทองงาม

คุณสุกัณยา  จามิกร

คุณอภินันท์  จันทร์สำโรง

คุณชลิสา  สุขจิต

คุณไพรวัลย์  อินสำราญ

คุณสุพิศ  โฮมภิรมย์

คุณอำนาจ  สิมมาลา

คุณเยาว์  เพิ่มดี

คุณภูธร  คานโพนงาม

คุณอรทัย  หล่าธรรม

คุณอุดมศักดิ์  สุขจิตต์

คุณละออง  บัวผัน

คุณวิชัย  ทุมมาศ

คุณอัจฉรา  คำใสขาว

คุณอุทัย  โคหนองบัว

คุณปิยาภรณ์  มีภักดี

คุณวิรัตน์  มาดี

คุณอัญชลี  จินบุตร

คุณจีรวัจน์  ฤทธิรณ

คุณเสิงสาง  สุขประเสริฐ

คุณศักดา  พิลาล้ำ

คุณอัมพร  หนูช้างเผือก

คุณชิว  ธิราชรัมย์

คุณสมจิตร  โยยรัมย์

คุณเสถียร  ร่มเย็น

คุณอุไร  แก้วหนองฮี

คุณนิตยา  ตุ้มนอก

คุณสุภาพ  ทองงาม

คุณสมพิศ  เภาโพนงาม

คุณกุลลิขิต  มหิพันธ์

คุณบุญทัน  ยาวรัมย์

คุณเทพฤทธิ์  บำรุง

คุณสาคร  ยินดัรัมย์

คุณชาญชัย  แก้วภูมิแห่

คุณโบตั๋น ถาวรสุข

คุณนิพนธ์  บุญมา

คุณสายนต์  ปาปะเกา

คุณชาย ยินดีรัมย์

คุณประณี  ธิราชรัมย์

คุณศิริศักดิ์  หมึกศรี

คุณสำลี  ชุมสิน

คุณเชิด  หายโศก

คุณพันธุ์  ยวงรัมย์

คุณประธาน  ประสานเกลียว

คุณสุภา  โยธานันท์

คุณเดี่ยว ลายทอง

คุณแพงศรี  ธิธรรมมา

คุณประมุข  ศรีประย่า

คุณเสน่ห์  ศรีไสล

คุณเดือน  จิตรัมย์

คุณมุกดา  ม่วงชูอินทร์

คุณประสงค์  พรมงาม

คุณอุดม  พรมนัส

คุณบุญมี  สายวัน

คุณวราภรณ์  ศรีบุปผา

คุณวัตชัย  โยรัมย์

คุณเดือนเต็ม  เชิดรัมย์

คุณปราโมทย์  สุขแสง

คุณวราภรณ์  สัตบุตร

คุณวิระ  ดวงแก้ว

คุณธิตาวดี  สิงห์โค

คุณปัญญา  จันทบาล

คุณสมจิตร  ขาวดี

คุณสมยศ  เต็มใจ

คุณบัวทอง  เยียวรัมย์

คุณพลอย  สายยศ

คุณสมบูรณ์  จันทร์ดี

คุณสมศักดิ์  รสหอม

คุณบานเย็น  ตะโก

คุณพิชิตร  จันทคาม

คุณสมบูรณ์  บุญหนา

คุณสันติ  สุขจันดี

คุณพิกุล ว่องไว

คุณยง  มะลิซ้อน

คุณสรยา  หงษ์คำมี

คุณสุระชัย  แป้นโสม

คุณเยาวลักษณ์  จันทร์พลงาม

คุณรัชชานนท์  มาตรคำจันทร์

คุณอัจฉรียา  พุกกะทานนท์

คุณอรรถพล  ชารัมย์

คุณระเบียบ  ชึรัมย์

คุณวัชรินทร์  สุขจิต

คุณกำพล  ยุกรัมย์

คุณอภินันท์  นันทวงศ์

คุณจักรพงษ์  แท่นแก้ว

คุณศรีไพร  ขันขวา

คุณกัญญา  ปะมัตถะ

คุณสายบัว  เพ็งพิศ

คุณจำเริญ  เช่นรัมย์

คุณศศิมา  ยิ้มรัมย์

คุณวิลาวรรณ  ปั้นงาม

คุณสายรุ้ง  เสริมยล

คุณแจ่ม  น่าเอ็นดู

คุณสมพร  สมโศก

คุณคำแพง จันทรา

คุณสำเนียง  เจริญศิริ

คุณเฉลิมพล  ทุมมา

คุณสำรวน  ชาวสวน

คุณจีระพร  ไพเราะ

คุณสำราญ  เหมเงิน

คุณชัชวาลย์  มุงคุณ

คุณสำอาง  แขกรัมย์

คุณจารุวรรณ  สุขขา

คุณสุขภา  พะวันรัมย์

คุณชราวุฒิ  กงศรี

คุณสุพรรณ  นันสุนีย์

คุณชิน วงสวัสดิ์

คุณสุรีพร  ศรีสัตย์

คุณธีระศักดิ์  จวงพลงาม

คุณสุมาลี พรมนัส

คุณทองดี  หลักหนองบัว

คุณพิฆเนศ  ขาววิสุทธิ์

คุณณัฐพงษ์  ทะนินรัมย์

คุณอรพิน  พยนต์เลิศ

คุณน้อย  ธิราชรัมย์

คุณสัมพันธ์  เงาไพร

คุณประวิต  นะรินรัมย์

คุณอุมา  สีเสนา

คุณนงลักษณ์  คำใสขาว

คุณดาวเรือง  ถะเกิงผล

คุณปิยะ  พนมใหญ่

คุณกิยารัตน์  เปิมรัมย์

คุณนารี  พะเนตรรัมย์

คุณสุขสันต์  คันธะมาศ

คุณฝนทอง  หลักหนองบัว

คุณเด่นชัย  ทองมาก

คุณปริศนา  โนนน้อย

คุณบัญชา  ยอดน้ำคำ

คุณวิบูรณ์  อินทรเสนา

คุณธวัชชัย  โพธิมาศ

คุณยุวเรศ  พรพนม

คุณยุพิน  ฝอยศาลา

คุณสนอง  สุขประเสริฐ

คุณนิพล  ปานมาก

คุณวณิชดา  วางาม

คุณชัยวัฒน์  ต่ำจันทึก

คุณสมบัติ  สุขใคร

คุณนิวัฒน์  สีดวงดี

คุณวรรณา  วรรณปะเก

คุณอภิญญา  เยี่ยมสวน

คุณสมิง ชุมเสนา

คุณบุญญาติ  อภิรัมย์

คุณวิรุณ  หงษ์คำมี

คุณสวาท  เข็มรัตน์

คุณศรเพชร  กระแสโสม

คุณประสิทธิ์  ชุนรัมย์

คุณพิไลวรรณ  โพนสัย

คุณสัญญา  พนมใหญ่

คุณสำริด  ธิสารัมย์

คุณพรชัย  พาละพล

คุณศิริญญา  มะลิซ้อน

คุณสายชล  ขนานไพร

คุณสุรศักดิ์  สุขประเสริฐ

คุณพาณิชย์  ยินดีรัมย์

คุณสมพร  พะนินรัมย์

คุณสุขสันต์  โพธิมาศ

คุณวันมงคล  หงษ์ทอง

คุณไพโรจน์  โกยรัมย์

คุณสวาท  วังศรี

คุณสุชาติ  สายวัน

คุณเอนก  สามารถกุล

คุณยุทธพงษ์  จันทราทิพย์

คุณสายฝน  หงษ์คำมี

คุณสุธี  เยาว์รัมย์

คุณกัญญา  สุขจิต

คุณรสสา  เกศศรีพงษา

คุณสำเนียง  ชะรุมย์

คุณสุบรรณ  จันทร์โคตร

คุณแจ่มศรี  โพธิ์งาม

คุณรื่น  ทองจันทร์

คุณเกษม  วันภักดี

คุณสุริยา  สัจจวิสัย

คุณวรุณจิตร  ทะนินรัมย์

คุณเลิศ  ชิ้นแก้ว

คุณครศักดิ์  รอดสุขโข

คุณกิตติศักดิ์  ภานนท์

คุณประทุมทิพย์  ศรีแจ่ม

คุณวันชัย  แชะรัมย์

คุณชะรัมย์  จิตสงบ

คุณเกียรติยศ  ภาพลงาม

คุณพิศมัย  ประเสริฐ

คุณวิชิต  วงษ์ชารี

คุณตระกูล  พนมใหญ่

คุณเจนณรงค์  ขันติยวิชย์

คุณปาริชาติ  ประจงรัมย์

คุณสกล  หงษ์คำมี

คุณบุญมา วังสนาม

คุณฉลองเกียรติ  โชรัมย์

คุณเรวดี  พิลาล้ำ

คุณสมพร  นิลชัย

คุณประเสริฐ  มะลิซ้อน

คุณชินวัฒน์  แสนตลาด

คุณลัดดาวัลย์  จันทร์ลา

คุณบดินทร์  พรมนัส

คุณพาณิชย์  ชินรัมย์

คุณณรงค์  กระแสจันทร์

คุณวันเพ็ญ  ธูปน้ำคำ

คุณสุชาติ  เจริญศิริ

คุณพินิจ  เอิบอิ่ม

คุณดำรงค์  สุขเปรี่ยม

คุณวันวิสา  จิตหนองสรวง

คุณสุรารักษ์  ขันติยวิชย์

คุณวิชาญ  ไพเราะ

คุณทิพย์เนตร  โนนน้อย

คุณวิไลพร  บริรักษ์

คุณโอ เจริญรัมย์

คุณวิบูรณ์  โสน้ำเที่ยง

คุณรัตติรส  บัวคำ

คุณไว  ชึรัมย์

คุณหนูเพียร  อินทรีย์

คุณกิตติพล  อุตสาห์รัมย์

คุณพิมล ว่องไว

คุณศรัทธา  ศิลาเณร

คุณอนุรักษ์  พิลาล้ำ

คุณแก้วตา  อินภูงา

คุณเพียรจิต  สำรวมจิต

คุณศิริพงษ์  บุญเพ็ง

คุณอ้อย  จะริรัมย์

คุณจันทร์สุดา  มาตรคำจันทร์

คุณจริญญา  ยินดีรัมย์

คุณสงกรานต์  พลพิทักษ์

คุณอุไร  สีเที่ยง

คุณจันทร์เพ็ญ  พรพนม

คุณมัยยวี  ดีปราศรัย

คุณสมภพ  สระสงคราม

คุณอุไรวรรณ จำปางาม

คุณพิมพ์วิภา  จงรัมย์

คุณยศสนี  ศรีสุข

คุณธนะวัชต์  พรมนัส

คุณกรินกร  แซ่เลา

คุณบุญหลาย  ศรีวิเศษ

คุณธัฐพร  สิงห์โค

Comments