รุ่นที่ 14 (2532-2535)

ทำเนียบศิษย์เก่า

โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

( พ.ศ. 2532 - 2535 )

คุณบุญเทียน  สาลี

รุ่นที่ 14                          คุณประเสริฐ บรรดาดี

คุณไพร  เจริญรัมย์

คุณพนา  พวันรัมย์

คุณขจร  พนมใหญ่

คุณการต์นเรดร์  โฮมภิรมย์

คุณมงคล สีโคตร

คุณสุมาลี  ยุงรัมย์

คุณข้าว  นพเก้า

คุณชาญชัย  จินดาศรี

คุณตี๋  หายโศก

คุณนพเก้า  อุสาห์รัมย์

คุณพบเพ็ชร  หาขุนทด

คุณอุทัย  สิงห์โพนทัน

คุณเพียร  ปะสุกัง

คุณสมจิตร  ชะบังรัมย์

คุณสุรสิทธิ์  มาตรคำจันทร์

คุณธวิช  เสริมจันทร์

คุณบุญทัน คดีเวียง

คุณอัปสร  แสนเสวต

คุณสันติกร  ผามณี

คุณศาสตราวุฒิ  สำโรงแสง

คุณสุนทรี  นพเกียรติกุล

คุณบุญยัง  จำวิเศษ

คุณประดิษฐ์  ทองเหลือง

คุณเกรียงศักดิ์  ตะโก

คุณผาสุข  ศรีประยา

คุณชุลีพร  ลิ้มเจริญ

คุณสุวิทย์  จำปาชื่น

คุณไพ  ทะรารัมย์

คุณอำนาจ  ฟุ้งขจรนำโชค

คุณดวงนภา  ลิ้มเจริญ

คุณบัญยูร  ต้องทับไทย

คุณอนุชา  ว่องไว

คุณพิศมัย  หงษ์คำมี

คุณเฉลิมศรี  อาจหาญ

คุณเพื่อน  มะลิซ้อน  

คุณยอน  สายยศ

คุณจุรีพร  คำใสขาว

คุณนภาพร  ถะเกิงผล

คุณน้อย  จำรัมย์

คุณประดิษฐ์  โพธิ์ลา

คุณนิตยา  สมศรีจันทร์

คุณพิมพ์เพราะ  ทองจันทร์

คุณยุวดี  เกือกแก้ว

คุณบัญชา  อินทร์สำราญ

คุณประเสริฐ  ทองจันทร์

คุณบุญมี  แสนกล้า

คุณวันเพ็ญ  ลุนาบุตร

คุณสวัสดิ์  บุญเต็ม

คุณศรชัย  อินภูงา

คุณสาคร  ชินรัมย์

คุณนิตยา  เสนารินทร์

คุณเธนศ  ถะเกิงผล

คุณเพิ่ม  ชึรัมย์

คุณอังศุมาลิน  ท้าวศิริกุล

คุณถนัด  ชาญณรงค์

คุณสมศักดิ์  ศรีวงศ์

คุณสุระวงศ์  ทรงฉวี

คุณปราณีต  ชึรัมย์

คุณอัมรินทร์  ชะรุมรัมย์

คุณถาวร  อาจหาญ

คุณประสงค์  ชุมเสนา

คุณรำเพย  สุขแสวง

คุณศศิฉาย  ลายทอง

คุณประสิทธิ์  นาคศรี

คุณเทพรังสรร  พันธุ

คุณถนอมจิตร  ไพเราะ

คุณนกแก้ว ทับซ้าย

คุณสมบัติ  สุขจิตร

คุณอาทิตย์  เจียมรัมย์

คุณวรพจน์  แท่นแก้ว

คุณสมบูรณ์  หงษ์คำมี

คุณฉัตร  ชะเบื้องรัมย์

คุณสมร  หอมเชย

คุณทองเลื่อน  ชะบังรัมย์

คุณลำพูน  ศาลางาม

คุณสมัย  ยินดีรัมย์

คุณนิตยา  เชยรัมย์

คุณรินทร์  แขกรัมย์

คุณสมใจ  มีภักดี

คุณสุพรรณ  สายบุตร

คุณวรรณพนา  มะลิซ้อน

คุณเลย  จินดาศรี

คุณสรารัตน์  แก้วสุข

คุณสายัญห์  ยมรัมย์

คุณพรรณิกา  นุแรมรัมย์

คุณชาญชัย  ทุรารัมย์

คุณกรวิกา  ไชยฉลาด

คุณลำพูน  ดาศรี

คุณสันติ  ภูวงศ์

คุณอุทัย  ศาลางาม

คุณจีระนัย  คาระมาศ

คุณยุพาวดี  จวงพลงาม

คุณจำเนียร  บุ่นวันนา

คุณสุธีร์  เสมารัมย์

คุณขวัญเรือน  ใจกล้า

คุณธัญลักษณ์  อะช่วยรัมย์

คุณสายันห์  จันทร์หัวโทน

คุณทัศพงษ์  ชะรุมรัมย์

คุณราตรี  ดีมาก

คุณคาน  อินสำราญ

คุณเบญจภพ  เยี่ยมรัมย์

คุณสุรศักดิ์  สินสุข

คุณวิภาภรณ์  ระยาย่อย

คุณพัสดา  ดวงดาวพารัมย์

คุณบุญเลื่อน ช่วยรัมย์

คุณนิยม  โพธิมาศ

คุณประจักษ์  แก่นจันทร์

คุณยุพิน  เยาว์รัมย์

คุณศิริวงศ์เพ็ญ  มธุสิทธิ์

คุณบุดดี  สีเที่ยง

คุณสนธยา  ยอดรัก

คุณรัตนา  สุขจิต

คุณมนตรี  สายยศ

คุณดอน  อาจไธสง

คุณวิภาวรรณ ชุยรัมย์

คุณกิจดำรงศ์  กาวิละ

คุณกลม  หอมขจร

คุณจารุณี  เปล่งศรี

คุณกัญญา  สุขจิต

คุณเดือน  เสริฐศิริ

คุณปัญญา  นนทศิลา

คุณประกาย  หล่าธรรม

คุณศุษมา  ยมรัมย์

คุณปิยวรรณ  พงษ์แก้ว

คุณสมชาย  เสาร์ศิริ

คุณนิคม  ทองงาม

คุณอนงค์  จันยุคันโท

คุณราเมต  ผาเจริญ

คุณจันทร์แรม  น่าเอ็นดู

คุณพัลลภา  พิลาล้ำ

คุณแพง  แสงสี

คุณวไลกรณ์  ผุยโพนทัน

คุณชาย  แขกรัมย์

คุณลำไพ  จี้เพชร

คุณสะอาด รูปสูง

คุณขวัญใจ  นรินรัมย์

คุณสุขจิต  ตุ้มนอก

คุณสนั่น  จันทโคตร

คุณดวงใจ  จันทคาม

คุณกาญจนา  ดียิ่ง

คุณนิตยา  นามชาลี

คุณจันทร์เพ็ญ  ตะโก

คุณขวัญใจ  ภานนท์

คุณกิริยา  เช่นรัมย์

คุณอำพา  สุขจิต

คุณเทพสัน  ขาวดี

คุณอนุกรณ์  ศรีบุบผา

คุณประเสริฐ บรรดาดี

คุณสมิน  ถะเกิงสุข

คุณอภิทัย  สีขาว

คุณศิริวรรณ  สมิงรัมย์

คุณเยาวนันท์  พิลาคุณ

คุณสำเนียง  อุดมโภชน์

คุณสุจินต์  ชึรัมย์

คุณนงนุช บุญเบ้า

คุณจิราพร  นครวรรณ

คุณสมบัติ  แก้วหนองฮี

คุณกิตติกรณ์  จวงพลงาม

คุณกรรณิกา  สอนจันทร์

คุณบัวแดง  ประจงรัมย์

คุณโสภา  บุตรดา

คุณจีรศักดิ์  อะช่วยรัมย์

คุณสิทธิ์  เทวารัมย์

คุณบุญเรือง  จันทร์สิงห์

คุณจิราวรรณ  สุขประเสริฐ

คุณศิริ  สิงหาทอ

คุณจงรักษ์  ชึรัมย์

คุณสามัญ  ศรีษาคำ

คุณนิภา  จันโนนม่วง

คุณสีลา  ชมโคกกรวด

คุณประชา  มาลารัมย์

คุณอุดม  ชะรุมรัมย์

คุณรจนา  สุขจิตร

คุณอภิชัย  ทาหนองบัว

คุณเอกกนก  มาดี

คุณอรอนงค์  ผ่านสอน

คุณอำไพ  ภาพลงาม

คุณสดใส  พิลาล้ำ

คุณสงบ  เจียมรัมย์

คุณประกาย  ศรีภูมิ

คุณจงรักษ์  อุ่นจันทร์

คุณทองสุข  สิงห์โค

คุณวิชัย  สมสุข

คุณอำพา  สุขจิต

คุณกิตติพันธ์  แขกรัมย์

คุณสมัตร์  ลาสอน

คุณฉันทชัย  เข็มรัตน์

คุณปิยดา  หอมเนียม

คุณบุญเชิด  อิ่มสำราญ

คุณสุริยา  ดำเนินงาม

คุณภานุวัฒน์  หลงสมบัติ

คุณสุริยันต์  จันทร์สำโรง

คุณอำนวย ชึรัมย์

คุณอุดร ชินนภา

คุณวันชาติ  จินดาศรี

คุณสันทยากร  สุขจิตต์

คุณวินัย  เชยรัมย์

คุณภูมิมเรศ  เชิกรัมย์

คุณสมพร คำจันทร์

คุณจำลอง  ยุทธรัมย์

คุณนิตยา  หาญสำโรง

คุณบรรจง  สมานมิตร

คุณพงษ์พิพัฒน์  น่าเอ็นดู

คุณจรูญ  อาชญาเมือง

คุณสนธยา  ศิลาเณร

คุณประสิทธิ์  สุขประเสริฐ

คุณสราวุฒิ  ทองหล่อ

คุณประโยชน์  โยงรัมย์

คุณสมศักดิ์  สุขใคร

คุณศุภวัฒน์  ทองงาม

คุณสุธินัน  อินจันดา

คุณดุรงค์  เนืองษา

คุณวิโรจน์  งามสูงเนิน

คุณไลยาตรี  อิ่มรัมย์

คุณนิจสัน  แคนจันทร์

คุณสมพงษ์  สุขประเสริฐ

คุณศักดิ์สิทธิ์  สมัยกุล

คุณสมนึก  ชึรัมย์

คุณทองสา  อ่อนหนองหว้า

คุณวิจิตร  ศรีษาคำ

 

Comments