รุ่นที่ 13 (2531-2534)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียน

เมืองแกพิทยาคมรุ่นที่ 13

( พ.ศ. 2531 - 2534 )

คุณสกนธ์  มะลิงาม

 คุณประเสริฐ  ชุมเสนา

คุณไกรสรณ์  กระแสโสม

คุณจักรกริช  ทองงาม

คุณกันยา  เกษรชื่น

คุณสุมาลี  มีกำลัง

คุณบุญชู  แสงมาลัย

คุณพรสวรรค์  เสริมจันทร์

คุณรัติยาภรณ์  รัตนแสง

คุณปราณี  วาราม

คุณศิราณี  พรมบุตร

คุณณรงค์ศักดิ์  สุวรรณวงศ์

คุณสุกันยา พลัง

คุณทองมี  แขกรัมย์

คุณวาลย์  แก้วหนองฮี

คุณบุญโชค  ก่อแก้ว

คุณวิจิตรา  สากระจาย

คุณคำผง  จะริรัมย์

คุณไก่  ชินรัมย์

คุณสุพุธ  เชยรัมย์

คุณอ่อน  ตราชู

คุณลำไพ  สุขแสวง

คุณสุทัศน์  พรมนัส

คุณพิทยา  เยียวรัมย์

คุณวัชรินทร์  หนูช้างเผือก

คุณกัญญา  พานิชรัมย์

คุณจิรวรรณ  ไชยรัมย์

คุณสมพอง  เยียวรัมย์

คุณจินตนา  เอิบอิ่ม

คุณวัชรี  ทุรารัมย์

คุณเพ็ญพักตร์  สูงห้างหว้า

คุณชายชิด  ทองจันทร์

คุณปฏิวัติ  กระแสจันทร์

คุณณลี  ศรีเที่ยง

คุณชอ  เชวรัมย์

คุณชายพิทักษ์  โนนน้อย

คุณเกียรติประยูร  มุงคุณ

คุณรุ่งทิวา  ยุพิพัฒน์

คุณตุ่น  ชะบังรัมย์

คุณพันธวี  จวงพลงาม

คุณสมบัติ  เพียรกล้า

คุณอรอุมา  หมี่บังเกิด

คุณมาลัย  ชะร่างรัมย์

คุณปัญญา  นาคะวงศ์

คุณสุทัศน์  ทองงาม

คุณบุญดี  ยวนเพชร

คุณพิกุล  ภูเงิน

คุณน้อย  เชอรัมย์

คุณไพโรจน์  เพียรกล้า

คุณสุมาลี  สุกแสง

คุณสุภาพ  เภาโพนงาม

คุณเล็ก  กาญกระสัง

คุณสวิง  ผายสวรรค์

คุณมาลัย  ก่อแก้ว

คุณขนิษฐา  บู้หลง

คุณโสภนา  ชาวสวน

คุณสมจิตร  เจริญศิริ

คุณมณีรัตน์  นวลเถลิงศักดิ์

คุณนวลฉวี  ไกรญาติ

คุณวนิดา  แก้วใจงาม

คุณดอน  พะเนตรรัมย์

คุณรุจิรา  ธิโกศรี

คุณสุทธี  รจนาสง

คุณจริยา  มีภักดี

คุณประวัติ  ศรีพรม

คุณขจร  ธิราชรัมย์

คุณสมร  บ่อไทย

คุณเบญจมาศ  คำใสขาว

คุณเกียรติศักดิ์  จันทร์พลงาม

คุณถวิล  ฝอยศาลา

คุณรัศมี  ประดับสาร

คุณจันทร์เริง  แชะรัมย์

คุณอดินัน  รสหอม

คุณประพาส  เจริญศิริ

คุณศิริพัน  เจริญศิริ

คุณสำราญ  โนนน้อย

คุณพิชิต  นาคศรี

คุณสนอง  จำรัมย์

คุณพีระศักดิ์  ทะรารัมย์

คุณสุชาดา  กลัดนาคะ

คุณบุญนาค  น่าเอ็นดู

คุณสุรวุฒิ  เสมารัมย์

คุณไกรสิทธิ์  เพิ่มดี

คุณวาสนา  ทองงาม

คุณทนงศักดิ์  เจริญศิริ

คุณพล  ลวดเงิน

คุณวัชรพล  บุญโสม

คุณจันทิมา  ทองทัพไทย

คุณรุ่งขึ้น  เจริญศิริ

คุณสมบูรณ์  เฉื่อยรัมย์

คุณนิรุตต์  จันทร์สำโรง

คุณสุนิด  อ่อนหนองหว้า

คุณสุชาติ  สุขแสวง

คุณสมยศ  พลทิพย์

คุณนคร  สมสุข

คุณฉวีวรรณ  ระยาย่อย

คุณอนุสิษฐ์  เสริมจันทร์

คุณเมษา  ภูตะรุน

คุณพนิดา  แขกรัมย์

คุณจันทร์เพ็ญ  โนนน้อย

คุณดวงจันทร์  รูปโสม

คุณชด  มาดี

คุณสุกัญญา  กุรัมย์

คุณฤทัยรัตน์  ยุทธเสน

คุณสมจิตร  เปียรัมย์ 

คุณฉลอง  เชยรัมย์

คุณมะลิ  พุทธลา

คุณนงคราญ  คงทรัพย์

คุณบุญรัตน์  หงษ์คำมี

คุณสุเทพ  บัวผัน

คุณลำไย  เชียดรัมย์

คุณอำไพ  นันทวงศ์

คุณประทีป  มีภักดี

คุณสุกัญญา  แสนวัฒน์

คุณเฉลือ  แสนกล้า

คุณวรวิทย์  ลาสอน

คุณสายชล  ทองงาม

คุณสมพร  เปียรัมย์

คุณมุสลิน  สุขจิตต์

คุณเพลิน  มาตรา

คุณปัญญา  มาขุมเหล็ก

คุณกาญจนา  ธิราชรัมย์

คุณแสงอรุณ  พาลโสง

คุณทนงศักดิ์  ทะวิงรัมย์

คุณโกวิทย์  สุขขา

คุณดรุณี ฤทธิรณ

คุณทองดี  อ่อนหนองหว้า

คุณอำนาจ  เยี่ยมสวน

คุณวิยากร  บุรีมาตย์

คุฯอุทัย  สุขประเสริฐ

คุณสายหยุด  อินทศร

คุณสวี  ปรุงรัมย์

คุณคำตา  บัวผัน

คุณรัศมี  ชินเกตุ

คุณสุนทร  ศาลางาม

คุณลักขณา  เสงี่ยมทรัพย์

คุณสงกา  แก้วประทุม

คุณสุขจิตต์  แก้วกล้า

คุณธง  เมชบุตร

คุณเกษณี  โยยรัมย์

คุณฉัตร  หลอมโพนทัน

คุณจำนง  เจริญศิริ

คุณบุญเรือง  ชะเทียนรัมย์

คุณสำเภา  เครือจันทร์

คุณสมศักดิ์  ศรีกุล

คุณจักรพันธ์  จันทร์พลงาม

คุณจันทร์ฉาย  ท่อนทอง

คุณเฉลิมศรี  เปลี่ยนไธสง

คุณสุพิน  หลอมพลทัน

 

Comments