รุ่นที่ 12 (2530-2533)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียน

เมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 12 ( พ.ศ. 2530 - 2533 )

คุณรณณรงค์  รอดเจริญ

คุณเพลินพิศ  พุทธลา

คุณนพ  สุขพยุง

คุณฉัตรชัย  ทองงาม

คุณวิเชียร  แคไธสง

คุณณรงค์  ราชธรรมมา

คุณสุภาพ  โพธิมาศ

คุณนิรันดร์  พิลาล้ำ

คุณพินัย  มารารัมย์

คุณบุญธรรม  ยายิรัมย์

คุณนิรันดร์  กรองแก้ว

คุณวราวุฒิ  เจริญรัมย์

คุณสุมิตรา  ชะรินรัมย์

คุณสุพิศ  คำน้ำเที่ยง

คุณสมบัติ  ทองงาม

คุณสุภาพร  นาคะวงศ์

คุณบุญส่ง  มะลิทอง

คุณเสน่ห์  ธิราชรัมย์

คุณพนม วางาม

คุณอนุสรณ์  จ้ายสอน

คุณหวล  สมิงรัมย์

คุณบุญนาค  คะเชนรัมย์

คุณรุ่งอรุณ  เกตตากแดด

คุณโรจน์  กิ่งแก้ว

คุณเดชา  แสนสนาม

คุณสุบัน  แขกรัมย์

คุณบุญลพ   พลทิพย์

คุณสมพิศ  โพธิมาศ

คุณสุจิตรา  อายุสม

คุณจินตนา  วงศ์จันทร์

คุณทิพวรรณ  จันทร์หัวโทน

คุณพันทิพย์  สุวรรณวงศ์

คุณจันทร์เพ็ญ  เช่นรัมย์

คุณเสงี่ยม  แก้วสุข

คุณลำพงษ์  สายวัน

คุณเสาวรัตน์  อุ่มพิมาย

คุณบัวรื่น  หลงสมบัติ

คุณกานดา  โยธานันท์

คุณพิกุล  อนันต์

คุณกัลยานี  ธิโกศรี

คุณฝ้าย  หล่าธรรม

คุณสุพิน  มารารัมย์

คุณลำดวน  พนมใหญ่

คุณจีวรัตน์  ชมโคกกรวด

คุณจันทร์จิรา เปล่งศรี

คุณนฤมล  ทองทัพไทย

คุณกิตติมา  ผาเจริญ

คุณกาญจนา  นุแรมรัมย์

คุณเข็มทอง  ขาววิสุทธิ์

คุณรัญญา  เยียวรัมย์

คุณอรุณีย์  รสหอม

คุณบุญเลื่อน  ศาลางาม

คุณวุฒินันท์  นพเกียรติกุล

คุณพัชรี  จงใจงาม

คุณรุ่งนภา  จันทร์สิงห์

คุณสุดทา  อินธิสาร

คุณอุทัย  เจริญศิริ

คุณชบา  ปิ่นแคน

คุณบุญเยี่ยม  พรมนัส

คุณปัญญา  มะลิซ้อน

คุณรัชนีกรณ์  สิงห์โค

คุณทองใส  ศรีวงษา

คุณบุญเลิศ  อ่อนทา

คุณวิมล  วังภูงา

คุณพงษ์ศักดิ์  นรสาร

คุณปัญญา  ขันขวา

คุณกิตติศักดิ์  อิ่มรัมย์

คุณเทเวศน์  โนนน้อย

คุณอนันต์  อ่อนศิลา

คุณอธิการ  วงศ์กุดเลาะ

คุณชาตรี  หล่าธรรม

คุณอุทัย  ถะเกิงสุข

คุณกิตติ  มะลิงาม

คุณอนันต์  ชาวสวน

คุณธวัฒน์  จันทร์ดี

คุณเกษม  โยธิมาศ

คุณเชษฐ์  อนาถเนตร

คุณคำนึง  เจริญศิริ

คุณสถิต  ศรีสุข

คุณกวี  อวนศรี

คุณสีนวล  สืบเพ็ง

คุณสมหมาย  โสน้ำเที่ยง

คุณบัญชา  คูเมือง

คุณโกสุม  สันตะพันธ์

คุณทวีศักดิ์  มาดี

คุณจเด็ด  จันทร์พลงาม

คุณจิตหทัย  ชาวดอน

คุณรัตนา  คำสอง

คุณสุชีพ  ยุงรัมย์

คุณสุจินต์  สุขประเสริฐ

คุณติ๋ม  เจริญศิริ

คุณธีรยุทธ  บุญพิมพ์

คุณสมอาจ  ชูเอกกุล

คุณวันทนา  รอดเจริญ

คุณเทิดศักดิ์  ทองงาม

คุณอุเทน  เขียมรัมย์

คุณจันทร์เพ็ญ  โพนสัย

คุณภิญโญ  โพธิบัติ

คุณประสรร  เทวอนรัมย์

คุณสมพร  สุขประเสริฐ

คุณบัญชา  พาสว่าง

คุณเลิศชาย  ศรีภู

คุณสัมฤทธิ์  แสนกล้า

คุณบัณฑิต  บุญเจียม

คุณสมจิต  อุ่นวินรัมย์

คุณสำราญ  โชรัมย์

คุณสุภาภร  พรมพิลา

คุณสมหมาย  ชุมเสนา

Comments