รุ่นที่ 11 (2539-2532)

ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียน

เมืองแกพิทยาคม

รุ่นที่ 11 ( พ.ศ. 2529 - 2532 )

คุณเกียรติ  สุวรรณวงศ์

คุณสุวรรณ  ธิโกศรี

คุณเกยูร  หนูช้างเผือก

คุณอนันต์  เคนโยธา

คุณสง่า  เปิ่มรัมย์

คุณป๋อง  กำลังรัมย์

คุณแก้ว  พรมนัส

คุณสมัย  บุญเลิศ

คุณไพวัลย์  สุขจิตต์

คุณโกเมนทร์  เสริมจันทร์

คุณสัญญา  ศรีสุบาล

คุณรูเบิด  ศรีสุข

คุณจรัสศรี  หงษ์คำมี

คุณสุพิน  นวันรัมย์

คุณเรย  ดาทอง

คุณชูศักดิ์  พิลาคุณ

คุณสุเมธ  นวลเถลิงศักดิ์

คุณรัศมี  เหล็กศรี

คุณเด็ดดวง  ลิ้มเจริญ

คุณสมพร  อินภูงา

คุณรัตนาภรณ์  ผามณี

คุณเดชา  นาคะวงศ์

คุณสายัน  แสนวัฒน์

คุณลีนา  คงมั่น

คุณทองกร  พนมใหญ่

คุณไสว  แก้วพลงาม

คุณวีณา  มาตรคำจันทร์

คุณทองนาค  ชุมเสนา

คุณอรัญญา  สิงห์โพนทัน

คุณวรพจน์  มารารัมย์

คุณทวีรัตน์  เสนารินทร์

คุณกฤษณะ  กระแสโสม

คุณสายัน  กันยาลัง

คุณนันทนา  ฉัตรอังกูร

คุณกวี  สีเที่ยง

คุณสมบูรณ์  กันยาลัง

คุณนุชนารถ  สุขจิต

คุณเกษมศรี  อาจหาญ

คุณสัญญา  บัวนิล

คุณนงคราญ  เกียรติเจริญศิริ

คุณจิรนันท์  บุญทัน

คุณสมพร  ยูงรัมย์

คุณนิรุณรัตน์  ชะรุมรัมย์

คุณไฉล  สุขเกษม

คุณสุธี  พะวันรัมย์

คุณนิกรณ์  ระยาย่อย

คุณณรงค์  คันทับไทย

คุณสุดวิไล  ฤทธิรณ

คุณบัวรื่น  ชารัมย์

คุณดอกไม้  สิงห์โพนทัน

คุณสุชาติ  จงใจงาม

คุณประจวบ  โม่ทอง

คุณดำเนิน  เชยรัมย์

คุณสุภาวดี  สีทานันท์

คุณประเสริฐ  พิลาล้ำ

คุณเดือนเพ็ญ  สระสงคราม

คุณสุวรรณี  สินสุข

คุณเพิ่ม  ชินเกตุ

คุณเทียม  กระแสโสม

คุณอนนท์  ชุมเสนา

คุณไพฑูรย์  อุ่นคำ

คุณทิพวัลย์  เสริมจันทร์

คุณกัลธิมา  จันทร์ห้างหว้า 

คุณมาลี  ก่อแก้ว

คุณสาลินี  สีเสนา

คุณกรรสุภา  ถะเกิงผล

คุณมานพ  แก่นจันทร์

คุณธรรมา  เสาร์ศิริ

คุณคำนาง ทองศรี

คุณเยาวลักษณ์  สอนจันทร์

คุณนงนุช  นันสุนีย์

คุณคำแหง  ทุมพร

คุณเรียง  เสมารัมย์

คุณปัญญา  เสงี่ยมทรัพย์

คุณจีระศักดิ์  เอื้อนไธสง

คุณวสันต์  บู้หลง

คุณประจวบ  โด่งดาวพารัมย์

คุณจันทร์  วงเวียน

คุณศรีวลา  หล่าธรรม

คุณประเสริฐ  ปรัชญพฤทธิ์

คุณสมพร  ผาเจริญ

คุณศรีสุดา  มาขุมเหล็ก

คุณประภาภรณ์  นาคะวงศ์

คุณชุมพร  โคกคร้อ

คุณสุพัฒน์  มิ่งไธสง

คุณปราโมทย์  แป้นประโคน

คุณเชาวลิต  หงษ์คำมี

คุณดวงใจ  หอมเชย

คุณปราโมทย์  อุสาห์รัมย์

คุณสังคม  โคกคร้อ

คุณถวัลย์  เสมียนรัมย์

คุณพัฒนา  เครือน้ำคำ

คุณสมศักดิ์  สิงหาทอง

คุณทองสา  แก้วประทุม

คุณพัฒนา  สุขจิต

คุณสมบัติ  พนมใหญ่

คุณธวัชชัย  ชาวดอน

คุณพิณ  แขกรัมย์

คุณอุไร  สุขประเสริฐ

คุณธวัชน์  ทองสุข

คุณเมือง  สุขจิต

คุณอำไพ  อาชญาเมือง

คุณบัวคำ  แคนจันทร์

คุณมงคล  คำโนนม่วง

คุณล้วน  เจริญศิริ

คุณบุญยัง นิภารัมย์

คุณสุกัญญา  พาโนนม่วง

คุณศรีนวล  จันทบาล

คุณประเสริฐ  ทูลไธสง

คุณสนธยา  มาขุมเหล็ก

คุณพัฒนา  มาขุมเหล็ก

คุณประสิทธิ์  พิลาล้ำ

Comments