แผนปฏิบัติการฯ 2560

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

จากธรรมนูญโรงเรียน และแผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณระยะปานกลาง       มาสู่การจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ให้การเสนอแนะ วางแผน และคำแนะนำในการจัดทำโครงการ กิจกรรม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพสถานศึกษาในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ซึ่งเป็นการนำแผนพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 รวมทั้งยุทธศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง แผนปฏิบัติการฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาระงานและโครงการสำคัญ ซึ่งคณะผู้จัดทำได้พิจารณากลั่นกรองจากแนวนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้แล้ว จะบังเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแก่ผู้เรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รวมทั้งการบริหารการศึกษาเป็นอย่างดี

Ċ
อัครชัย โพนสัย,
30 พ.ย. 2558 19:13
Ċ
อัครชัย โพนสัย,
30 พ.ย. 2558 19:13
Ċ
อัครชัย โพนสัย,
30 พ.ย. 2558 19:13
Ċ
อัครชัย โพนสัย,
30 พ.ย. 2558 19:13
Ċ
อัครชัย โพนสัย,
30 พ.ย. 2558 19:13
Ċ
อัครชัย โพนสัย,
30 พ.ย. 2558 19:13
Ċ
อัครชัย โพนสัย,
30 พ.ย. 2558 19:13
Ċ
อัครชัย โพนสัย,
30 พ.ย. 2558 19:14
Ċ
อัครชัย โพนสัย,
30 พ.ย. 2558 19:14
Ċ
อัครชัย โพนสัย,
30 พ.ย. 2558 19:14
Comments